Kredyt studencki 2021

Kredyt studencki 2021

author
Dominika Sobieraj
02 stycznia 2021

Kredyty studenckie to niemalże darmowa forma pomocy finansowej od państwa. Główną cechą takiego kredytu jest to, że otrzymuje się go jeszcze w trakcie studiów, a spłaca dopiero po ich ukończeniu. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące kredytów studenckich na rok 2020.

Ostatnie dane na temat kredytu studenckiego pochodzą co prawda sprzed kilku lat, ale i tak pokazują, że jest to produkt dość popularny wśród młodych. Bank Gospodarstwa Krajowego wskazuje, że w roku akademickim 2017/2018 z kredytu skorzystało aż 3747 osób. Jest to najtańszy kredyt, z którego mogą skorzystać młode osoby – oprocentowanie 0,875% w skali roku nie zdarza się w żadnych kredytach komercyjnych.

Do tej grupy kierowane są także specjalne oferty pożyczek dla studentów, ale warunki nie są już tak korzystne, jak w przypadku kredytu udzielanego przez państwo. Studenci mogą także liczyć oczywiście na szybki kredyt online, dostępny w całości przez Internet.

Kredyt studencki – co to?  

Kredyt studencki to specjalny kredyt udzielany jedynie studentom i doktorantom uczelni oraz jednostek akademickich. Kredyty te mają bardzo niskie oprocentowanie dzięki temu, że dopłaty do nich finansowane są z budżetu państwa. Kredytów studenckich na warunkach określonych przez państwo udzielają wybrane banki komercyjne.

Kredyt studencki spłaca się dopiero po zakończeniu studiów, kiedy można już pokryć jego koszty dzięki posiadaniu stałego źródła zarobku. Spłacanie można zacząć nawet dopiero po dwu latach od zakończenia okresu studiowania.

Kredyt studencki udzielany jest maksymalnie na cały okres studiów pierwszego i drugiego stopnia, czyli na 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – na 4 lata. Wypłata przyznawana jest studentowi przez 10 miesięcy trwania roku akademickiego (od października do lipca).

Kto może otrzymać kredyt studencki? 

Wszystkie te osoby muszą jednak rozpocząć studia przed 25 rokiem życia i spełnić pozostałe kryteria. Jedno z nich to kryterium wiekowe (student nie może ukończyć 30 lat, a doktorant 35 lat), a drugie to kryterium dochodowe.

Osoba, która chce ubiegać się o kredyt studencki, musi przed podpisaniem umowy przedłożyć w banku oświadczenie, że rzeczywiście jest studentem lub doktorantem deklarowanej uczelni. W trakcie trwania kredytu kredytobiorca jest zobowiązany do okazania w banku ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej. Nie może więc skorzystać z kredytu studenckiego i przestać uczęszczać na studia.

Podstawa przyznania to kryterium dochodowe

Głównym warunkiem udzielenia kredytu studenckiego jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2020/2021 dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 3000 zł netto.

Uwaga!

Jeżeli składaliśmy wniosek o kredyt studencki do dnia 31 grudnia 2020 roku, to w banku – celem udokumentowania dochodów rodziny – przedkładaliśmy PIT-y z 2019 roku.

Jeżeli chcemy złożyć wniosek po dniu 1 stycznia 2021 roku, musimy przedłożyć w banku PIT-y z roku 2020.

Wobec osób spełniających kryterium dochodowe bank dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej wysokości raty.  W przypadku oceny pozytywnej kredyt jest przyznawany od razu, a w przypadku negatywnej – najpierw ocena dokonywana jest dla kwoty niższej, niż została wskazana we wniosku. Jeżeli ocena będzie negatywna także dla najniższej możliwej raty kredytu studenckiego, dany bank nie będzie mógł takiego kredytu udzielić.

§

PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie $ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich(Dz. U. poz. 2468) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3.000 zł.


źródło:

Informacja ws. wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniającej do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2020/2021

Jeżeli dany student nie będzie w stanie sprostać wymogom żadnego banku i w każdym otrzyma negatywną ocenę, może jeszcze ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poręczenie w Banku Gospodarstwa Krajowego:

– 100% dla studentów pozbawionych opieki rodzicielskiej,

– 100% dla studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł,

– 90% dla studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2000 zł.

Poręczenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

– 80%-100% dla studentów mieszkających na obszarze wiejskim (w zależności od dochodu na osobę),

– 100% dla studentów mieszkających na obszarze wiejskim, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Jak otrzymać kredyt studencki? 

Aby otrzymać kredyt studencki, musimy przede wszystkim wybrać konkretny bank, w którym chcemy go otrzymać, a następnie złożyć wniosek kredytowy.

Wniosek składa się w większości banków stacjonarnie (w oddziale bankowym), w taki też sposób przedkłada się wszystkie dokumenty. Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego wypełniany jest przez pracownika banku na podstawie danych przekazanych przez potencjalnego kredytobiorcę podczas wizyty w oddziale.

Formularz wniosku należy pobrać z banku, w którym ubiegamy się o uzyskanie kredytu studenckiego. Pozostała część procesu odbywa się właściwie bez naszego udziału – bank przetwarza nasze dane i wydaje odpowiednią decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu kredytu.

Aby kredyt przyznany na okres kilku semestrów był podtrzymywany, każdy student musi dwa razy w roku (do 31 października i do 31 marca) przedłożyć w banku podbitą legitymację studencką. Doktoranci muszą pojawić się w banku tylko raz w roku – do 31 października.

Wymagane dokumenty 

Do wniosku obowiązkowo musimy załączyć:

1. Zaświadczenie z uczelni (dotyczy studentów i doktorantów)

Jest to zaświadczenie, które potwierdza, że wnioskodawca jest studentem/doktorantem w danej placówce edukacyjnej. Zaświadczenie takie wydawane jest z reguły od ręki w dziekanacie właściwym danemu wydziałowi.

2. Dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (dotyczy maturzystów i przyszłych studentów oraz doktorantów)

Osoby, które jeszcze nie rozpoczęły studiów, a też chcą ubiegać się o kredyt studencki, powinny dołączyć do wniosku dokument, który potwierdzi ich udział w rekrutacji:

 • na studia pierwszego stopnia,
 • na studia drugiego stopnia,
 • do szkoły doktorskiej.

Uwaga! Jeżeli osoba nie przejdzie pozytywnie rekrutacji (nie dostanie się na studia), kredyt w takiej sytuacji nie zostanie udzielony.

3. Dokumenty wskazujące na dochody w rodzinie studenta

W tym przypadku większość banków prosi po prostu o roczne rozliczenia z podatku (PIT) obojga rodziców studenta.

4. Dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu

Może być to poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo inna forma poręczenia akceptowana przez dany bank.

Ile kosztuje kredyt studencki? 

W trakcie trwania kredytu można wnioskować o zmianę wysokości przyznawanej raty. Nie każdy student musi jednak spłacać całą kwotę, którą pożyczył w okresie studiowania. Opcja umorzenia spłaty kredytu dostępna jest dla najlepszych studentów i tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Czytaj więcej o tym, komu i w jakiej wysokości przysługuje umorzenie kredytu studenckiego.

Łączna kwota przyznana w ramach kredytu studenckiego liczona jest jako suma wszystkich wypłaconych transz. Student może w trakcie studiów pobrać maksymalnie 60 transz, a doktorant 40 transz. Transze wypłacane są maksymalnie przez 10 miesięcy w roku – bez sierpnia i września.

Spłacana kwota w przypadku kredytu studenckiego jest niewiele większa od kwoty, którą pożyczamy – oprocentowanie wynosi zaledwie 0,875% (czyli równe jest połowie stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%). Odsetki są niskie dzięki temu, że część spłaty każdego studenta pobierana jest z Funduszu Kredytów Studenckich.

Oprocentowanie to nalicza się jednak dopiero w momencie rozpoczęcia spłat – do tego czasu (przez cały proces kredytowania i jeszcze przez 2 lata po ukończeniu szkoły) oprocentowanie kredytu studenckiego jest stale na poziomie 0%.

Kredyt studencki – lista banków 

W każdym z banków warunki uzyskania kredytu są takie same, ale różnice mogą wystąpić w sposobie dokonywania przez banki oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Różne mogą być także warunki dotyczące czasu składania wniosków – PKO Bank Polski przyjmuje na przykład wnioski składane nie tylko na pełny okres roku akademickiego, ale także na jego część (np.: w styczniu 2020 roku możemy wnioskować o przyznanie kredytu tylko na wiosenny semestr uczelniany).

Kredyt studencki w PKO BP

PKO Bank Polski oferuje cztery wysokości wypłacanych transz kredytu: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. W spłacie odsetek pomaga studentowi Fundusz Kredytów Studenckich. Co ważne – bank nie pobiera żadnej opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku o kredyt studencki od osób, które posiadają rachunek indywidualny w PKO BP. Bank nie pobiera również opłat dodatkowych za nadpłaty lub wcześniejszą spłatę kredytu.

PKO BP w ramach zabezpieczenia akceptuje przede wszystkim poręczenie BGK (tylko dla Kredytobiorców, którzy spełniają warunki objęcia tym poręczeniem), poręczenie na zasadach Kodeksu cywilnego, ale może przychylić się do akceptacji także innych form zabezpieczenia.

Osoba ubiegająca się o kredyt studencki w PKO BP musi przygotować:

 • wniosek o udzielenie kredytu,
 • zaświadczenie z uczelni albo podmiotu prowadzącego szkołę doktorską potwierdzające, że osoba starająca się o kredyt jest w rzeczywistości studentem lub doktorantem,
 • dokument konieczny do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie osoby wnioskującej o kredyt (z reguły wystarczą PIT-y z ostatniego roku),
 • dokumenty potwierdzające zabezpieczenie kredytu.

Ostateczna wysokość udzielonego kredytu studenckiego w PKO BP nie może przekroczyć łącznie 60 transz (w zadeklarowanej wysokości). Doktorant może natomiast skorzystać jedynie z 40 transz wypłaty kredytu.

Spłata kredytu studenckiego w PKO BP rozpoczyna się bezwzględnie po okresie dwóch lat od zakończenia studiów lub szkoły doktorskiej. Z kredytu mogą skorzystać tylko studenci, którzy nie ukończyli 30. roku życia i doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Kredyt wypłacany jest zawsze w formie przelewu online, nigdy w gotówce.

Kredyt studencki – Bank Pekao

Bank Pekao przy kredycie studenckim nie nalicza żadnych prowizji od wypłacanych transz, o ile student/doktorant jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w tym banku. Za wypłatę transzy na rachunek prowadzony w innym banku Bank Pekao nalicza opłatę w wysokości 4 zł od każdej transzy.

Wniosek o kredyt studencki w tym banku możemy złożyć w całym kraju, w dowolnym oddziale. Spłata kredytu w Banku Pekao również rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów danego stopnia. Spłacanych rat jest dwa razy więcej niż wypłaconych transz kredytu. Kredyt wypłacany jest w miesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku – bez sierpnia i września.

Przy ustalaniu dochodu na osobę do kredytu studenckiego pod uwagę bierze się dochody:

– studenta,
– małżonka studenta,
– rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych studenta,
– osób będących na utrzymaniu, dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek.

Wniosek o kredyt studencki w Banku Pekao SA można składać przez cały rok – wypłata transz następuje wtedy od następnego miesiąca po zaakceptowaniu wniosku.

Kredyt studencki BPS

Kredyty studenckie w BPS banku przyznawane są w dowolnym terminie w ciągu roku – wypłaty następują jednak tylko w miesiącach od października do lipca. Oprocentowanie kredytu jest bardzo niskie i wynosi tyle co mnożnik 0,5 x stopa redyskonta weksli NBP.

W Banku BPS występuje możliwość uzyskania poręczenia BGK i ARiMR. Kredyt można przeznaczyć na dowolny cel – bank proponuje, że dobrym celem wydatkowania tych pieniędzy może być zakup książek, opłacenie akademika lub czesnych za studia.

Kredyt studencki SGB Bank

Wniosek o kredyt studencki w SGB Banku można złożyć w ciągu całego roku, ale wypłaty i tak przewidziane są jedynie w miesiącach od października do lipca. Okres wakacyjny charakteryzuje się brakiem wypłat.

Wysokość transz w SGB Banku może wynosić miesięcznie: 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Kwota wybierana przez studenta nie może być dowolna – musi odpowiadać jego zdolności kredytowej. “Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego” – informuje SGB na swojej stronie internetowej.

Kredyt nie może zostać udzielony przez każdą placówkę. Udziela się go jedynie w tych placówkach, które przystąpiły do programu. Jesteśmy w trakcie ustalania listy tych placówek.

Jak spłacić kredyt studencki? 

Spłata kredytu studenckiego i odsetek od niego rozpoczyna się dopiero po upływie dwóch lat od daty ukończenia studiów albo szkoły doktorskiej albo od terminu, w którym student/doktorant te studia ukończyć powinien.

Liczba rat wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz, np.: jeżeli w ramach kredytu otrzymaliśmy 30 transz, do spłaty będziemy mieli 60 rat. W banku otrzymamy harmonogram spłat rat kredytowych.

Uwaga! Za wcześniejszą spłatę kredytu studenckiego nie jest pobierana żadna opłata.

Na wypadek problemów ze spłatą nasze długi przechodzą na poręczyciela, którego wskazaliśmy we wniosku bankowym. Zazwyczaj studenci wskazują w nim rodzica albo rodzeństwo.

Plusy i minusy kredytu studenckiego 

Mimo wskazanych powyżej minusów zdaniem zdecydowanie warto wziąć kredyt studencki. Takich warunków kredytu nie można uzyskać w żadnej innej instytucji finansowej.

Wszystkie osoby, które spełniają kryterium dochodowe i potrzebują dofinansowania, aby mieć możliwość studiowania, powinny rozważyć taką opcję. Wszystkie inne kredyty i pożyczki dla studentów są obarczone dużo wyższymi kosztami, a co gorsza – konieczność ich spłaty następuje o wiele szybciej.

Jedynie kredyt studencki pozwala na rozpoczęcie okresu spłaty już po zakończeniu studiów i oferuje oprocentowanie, którego właściwie wcale nie odczujemy. Opcję powinni rozważyć szczególnie studenci posiadający bardzo wysoką średnią – dzięki ocenom mogą jeszcze w trakcie studiów “zarobić” na połowę spłaty kredytu, ponieważ maksymalna wysokość umorzenia spłaty wynosi aż 50%.


Źródła:

https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/preferencyjny-kredyt-studencki/

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-studencki.html

https://www.sgb.pl/oferta/dla-ciebie/studencki/

https://www.bankbps.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyty-inne/kredyt-studencki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

3 rok studiow
3 rok studiow
2020-06-23 23:08:18

mialam te sama sytuacje. dogadaj sie z przedstawicielem banku. mojego kredytu nikt nie poreczyl z podobnej przyczyny. gdy skladalam wniosek 80 albo 90% poreczenia bylo z BGK, reszta niezabezpieczona. nie znam szczegolow, ale na tamta chwile mialam juz 6 lat konto w PKO i naprawde prosilam i trafilam na kochanego pracownika. trzymam kciuki <3

julkaostoda
julkaostoda
2018-08-06 06:39:44

ciagle wszyscy praszą o ten dochod rodziny, i w przyp[adku stypendium i zapomogi i nawet kredytu studenckiego... niezaleznie czy jestem dobra uczennica, liczy sie. tylko to, ile zarabiaja moi rodzice. i nikogo nie obchodzi, ze nie mam z nimi zadnego kontaktu i wcale nie pomagaja mi pienieznie... chore to wszystko! kiedy to sie zmieni w koncu?

  Mądry
  Mądry
  2018-10-02 22:46:39

  Skoro nie utrzymuje kontaktów to mieszkasz sama i podajesz ze mieszkasz sama. W czym problem podać tylko swoje dochody. Wystarczy trochę pomyśleć

Podobne artykuły

mBank wstrzymuje reklamę z WOŚP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 stycznia 2019

mBank wstrzymuje reklamę z WOŚP

Kredyt konsolidacyjny Krosno
Kredyty miasta
author
Aleksandra Gościnna
24 stycznia 2022

Kredyt konsolidacyjny Krosno

Kredyt samochodowy Kielce
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
31 października 2017

Kredyt samochodowy Kielce

Pół miliona mniej mandatów Policji
Wpisy
author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2018

Pół miliona mniej mandatów Policji

Wyższa płaca za pracę w niedzielę?
Wpisy
author
Patryk Byczek
19 sierpnia 2018

Wyższa płaca za pracę w niedzielę?

ING Bank Śląski w Starachowicach
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
02 lipca 2019

ING Bank Śląski w Starachowicach

Porównaj