Woda, prąd i gaz to media, bez których trudno byłoby egzystować. Choć rachunki trzeba opłacać co miesiąc, nie zawsze udaje nam się uiścić całą kwotę na czas. W najlepszym wypadku zapłacimy odsetki karne, a w najgorszym… no właśnie - czy woda może zostać nam odcięta za zaległości w opłatach? Sprawdzamy.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 10.09.2018
Udostępnij:

W pigułce:

Czy można odłączyć dopływ wody?

Tak.

Po ilu dniach woda jest odłączana?

Po upływie dwóch pełnych okresów rozliczeniowych od otrzymania upomnienia o płatności.

Czy jest opłata za przywrócenie prądu?

Tak, ustalana indywidualnie przez dostawcę.

Wyjaśnienie: 

Wbrew różnym informacjom, które można znaleźć w Internecie, woda jak najbardziej może zostać odcięta dłużnikowi, który nie uiści za nią opłaty. Ważne jest jednak spełnienie wszystkich warunków, które określone są w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (przejdź do podstawy prawnej). 

Najważniejszą kwestią jest to, kto może odłączyć wodę w danym lokalu. Zgodnie z prawem może to zrobić jedynie samo przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które świadczy usługi dostawy wody wobec danego odbiorcy. Absolutnie bezprawne jest zatem odłączenie wody przez zarządcę budynku, właściciela budynku albo właściciela wynajmowanego lokalu. 

Jest to szczególnie trudna sytuacja dla wynajmujących, ponieważ nie mogą oni właściwie w żaden sposób, poza zwykłymi prośbami, zmusić najemców do terminowego uiszczania opłat za wodę. W przypadku nieopłacania tych kwot dłużnikiem będzie bowiem właściciel mieszkania, a nie najemca, a większość osób nie chce brać na siebie czyjegoś długu.

Do odłączenia wody konieczne jest także spełnienie kilku ważnych warunków. Po pierwsze Dostawca wody musi po upływie terminu płatności wysłać Odbiorcy wezwanie do zapłaty. Dokument ten musi jednocześnie jasno informować Odbiorcę o zagrożeniu odcięciem dopływu wody wynikającym z braku opłaty. W korespondencji pisemnej powinno znaleźć się także wyliczenie należności uwzględniające odsetki karne za zwłokę w spłacie. 

Od momentu otrzymania przez dłużnika wezwania do spłaty liczone są dwa pełne okresy obrachunkowe, w trakcie których Dostawca oczekuje na płatność należności. Jeżeli ten termin również upłynie, a kwota nie zostanie uregulowana, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ponownie przesyła do dłużnika pismo ponaglające.

Musi ono:
– informować o konieczności uregulowania należności,
– zawierać informację o podjęciu działań zmierzających do odłączenia wody po upływie 21 dni od dostarczenia pisma do dłużnika,
– informować o ewentualnym koszcie ponownego przyłączenia wody. 

Jednocześnie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne musi na 20 dni przed planowaną datą odłączenia wody powiadomić o tym fakcie:
– wójta/burmistrza/prezydenta miasta,
– powiatowy inspektorat sanitarny.

Czy dłużnik może pozostać bez wody?

Absolutnie nie – woda jest konieczna do życia każdego człowieka i zagwarantowana przepisami prawnymi. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które odłącza wodę dłużnikowi, musi powiadomić go o miejscu, w którym udostępniany jest zastępczy punkt poboru wody. 

Miejsce takie znajduje się w każdym, nawet mniejszym, mieście. Musimy jednak liczyć się z tym, że o ewentualny transport wody do naszego domu, będziemy musieli zatroszczyć się sami. Ponadto pobór wody nie jest dostępny całodobowo – w większości punktów z wody można skorzystać tylko w standardowych godzinach pracy, czyli między 7:00 a 15:00.

Jak odzyskać przyłącze wody?

Nie ma innego sposobu, jak spłacenie wszystkich należności. Musimy liczyć się jednak z tym, że za opóźnienie w spłacie stale naliczane są odsetki karne. W dodatku samo przyłączenie wody będzie nas dużo kosztowało. Przykładowo GZK Zbrosławice za usługę przywrócenia dostaw wody odciętych z przyczyn odbiorcy życzy sobie ponad 260 zł. W innych przedsiębiorstwach nie będzie wiele taniej. 

W większości przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych wystarczy zatem:
1. Uregulować należny dług (wraz z odsetkami).
2. Uiścić opłatę za ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej.
3. Złożyć wniosek o przywrócenie dostaw wody. 
Wniosek taki znajdziemy na stronie każdego dostawcy wody. 

Podstawa prawna

Art. 8. Odcięcie dostawy wody 
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: (…)
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty; (…)
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
Dz.U.2018.0.1152 t.j. – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

O tym, czy można odłączyć pozostałe media, piszemy w innych artykułach:
Czy można odłączyć prąd za zaległości? | Co zrobić po odłączeniu? 
Czy można odłączyć gaz za zaległości? | Co zrobić po odłączeniu? 
 

Komentarze (1)

Najwyższa pora żeby Rząd pozwolił żyć spokojnie emerytom którzy muszą wybierać „albo życie albo płacenie rachunków,które są niebotycznie wysokie „Jak i za co mają ludzie egzystować,Najprościej stworzyć ustawę i pozbawiać ludzi mediów pozostawiając ich samym sobie !