Czy można odłączyć wodę za zaległości?

Czy można odłączyć wodę za zaległości?

author
Dominika Byczek
08 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Woda, prąd i gaz to media, bez których trudno byłoby egzystować. Choć rachunki trzeba opłacać co miesiąc, nie zawsze udaje nam się uiścić całą kwotę na czas. W najlepszym wypadku zapłacimy odsetki karne, a w najgorszym… no właśnie – czy woda może zostać nam odcięta za zaległości w opłatach? Sprawdzamy.

W pigułce:

Czy można odłączyć dopływ wody?
Tak.

Po ilu dniach woda jest odłączana?
Po upływie dwóch pełnych okresów rozliczeniowych od otrzymania upomnienia o płatności.

Czy jest opłata za przywrócenie prądu?
Tak, ustalana indywidualnie przez dostawcę.

Wyjaśnienie: 

Wbrew różnym informacjom, które można znaleźć w Internecie, woda jak najbardziej może zostać odcięta dłużnikowi, który nie uiści za nią opłaty. Ważne jest jednak spełnienie wszystkich warunków, które określone są w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (przejdź do podstawy prawnej).

Najważniejszą kwestią jest to, kto może odłączyć wodę w danym lokalu. Zgodnie z prawem może to zrobić jedynie samo przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które świadczy usługi dostawy wody wobec danego odbiorcy. Absolutnie bezprawne jest zatem odłączenie wody przez zarządcę budynku, właściciela budynku albo właściciela wynajmowanego lokalu.

Jest to szczególnie trudna sytuacja dla wynajmujących, ponieważ nie mogą oni właściwie w żaden sposób, poza zwykłymi prośbami, zmusić najemców do terminowego uiszczania opłat za wodę. W przypadku nieopłacania tych kwot dłużnikiem będzie bowiem właściciel mieszkania, a nie najemca, a większość osób nie chce brać na siebie czyjegoś długu.

Do odłączenia wody konieczne jest także spełnienie kilku ważnych warunków. Po pierwsze Dostawca wody musi po upływie terminu płatności wysłać Odbiorcy wezwanie do zapłaty. Dokument ten musi jednocześnie jasno informować Odbiorcę o zagrożeniu odcięciem dopływu wody wynikającym z braku opłaty. W korespondencji pisemnej powinno znaleźć się także wyliczenie należności uwzględniające odsetki karne za zwłokę w spłacie.

Od momentu otrzymania przez dłużnika wezwania do spłaty liczone są dwa pełne okresy obrachunkowe, w trakcie których Dostawca oczekuje na płatność należności. Jeżeli ten termin również upłynie, a kwota nie zostanie uregulowana, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ponownie przesyła do dłużnika pismo ponaglające.

Musi ono:

  • informować o konieczności uregulowania należności,
  • zawierać informację o podjęciu działań zmierzających do odłączenia wody po upływie 21 dni od dostarczenia pisma do dłużnika,
  • informować o ewentualnym koszcie ponownego przyłączenia wody. 

Jednocześnie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne musi na 20 dni przed planowaną datą odłączenia wody powiadomić o tym fakcie:

  • wójta/burmistrza/prezydenta miasta,
  • powiatowy inspektorat sanitarny.

Czy dłużnik może pozostać bez wody?

Absolutnie nie – woda jest konieczna do życia każdego człowieka i zagwarantowana przepisami prawnymi. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które odłącza wodę dłużnikowi, musi powiadomić go o miejscu, w którym udostępniany jest zastępczy punkt poboru wody.

Miejsce takie znajduje się w każdym, nawet mniejszym, mieście. Musimy jednak liczyć się z tym, że o ewentualny transport wody do naszego domu, będziemy musieli zatroszczyć się sami. Ponadto pobór wody nie jest dostępny całodobowo – w większości punktów z wody można skorzystać tylko w standardowych godzinach pracy, czyli między 7:00 a 15:00.

Jak odzyskać przyłącze wody?

Nie ma innego sposobu, jak spłacenie wszystkich należności. Musimy liczyć się jednak z tym, że za opóźnienie w spłacie stale naliczane są odsetki karne. W dodatku samo przyłączenie wody będzie nas dużo kosztowało. Przykładowo GZK Zbrosławice za usługę przywrócenia dostaw wody odciętych z przyczyn odbiorcy życzy sobie ponad 260 zł. W innych przedsiębiorstwach nie będzie wiele taniej.

W większości przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych wystarczy zatem:

  1. Uregulować należny dług (wraz z odsetkami).
  2. Uiścić opłatę za ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej.
  3. Złożyć wniosek o przywrócenie dostaw wody. 

Wniosek taki znajdziemy na stronie każdego dostawcy wody.

Art. 8. Odcięcie dostawy wody 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: (…)
2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty; (…)

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

Dz.U.2018.0.1152 t.j. – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Podsumowanie

Przepisy dotyczące odłączenia dostawy wody dla dłużników są ściśle uregulowane i opierają się na Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z tymi przepisami, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odłączyć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy odbiorca usług nie ureguluje należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, po otrzymaniu upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Procedura odłączenia wody rozpoczyna się od wysłania wezwania do zapłaty przez dostawcę wody. Wezwanie to musi jasno informować o zagrożeniu odcięciem dopływu wody z powodu braku opłaty. Po otrzymaniu wezwania, dłużnik ma czas na uregulowanie zaległych płatności przez dwa pełne okresy obrachunkowe. Jeśli nadal nie zostaną spełnione płatności, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wysyła ponowne pismo ponaglające, informujące o konieczności uregulowania należności oraz planowanym odłączeniu wody po upływie 21 dni od dostarczenia pisma.

Należy podkreślić, że odłączenie wody może być dokonane wyłącznie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które świadczy usługi dostawy wody danemu odbiorcy. Jest to procedura uregulowana prawnie, która ma na celu zapewnienie zgodności z prawem oraz ochronę praw obywateli. Ponadto, dłużnik musi być poinformowany o miejscu, w którym może korzystać z zastępczego punktu poboru wody, jednak transport wody do własnego mieszkania należy zorganizować we własnym zakresie.

Aby odzyskać przyłącze wody po odłączeniu, dłużnik musi spłacić wszystkie zaległe należności, wraz z odsetkami karnej za zwłokę w spłacie. Ponadto, konieczne jest uiścienie opłaty za ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej. Po uregulowaniu tych płatności, dłużnik może złożyć wniosek o przywrócenie dostaw wody, zgodnie z procedurą określoną przez dostawcę wody. Warto zauważyć, że brak dostępu do wody jest sytuacją trudną i niebezpieczną dla każdej osoby. Dlatego też przepisy prawne zawierają zapisy, które mają na celu zapewnienie minimalnych standardów życia, nawet dla osób mających zaległości w płatnościach. Niemniej jednak, aby uniknąć tego rodzaju problemów, ważne jest terminowe regulowanie opłat za usługi dostawy wody, co pozwoli uniknąć konieczności przestrzegania procedur odłączenia wody.

Pytania i odpowiedzi

Tak, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne może odłączyć dostawę wody, jeśli odbiorca usług nie ureguluje należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, po otrzymaniu upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Odłączenie wody może dokonać jedynie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które świadczy usługi dostawy wody danemu odbiorcy.

Tak, odłączenie wody przez zarządcę budynku, właściciela budynku lub właściciela wynajmowanego lokalu jest absolutnie bezprawne zgodnie z obowiązującym prawem.

Przed odłączeniem wody, dostawca musi wysłać wezwanie do zapłaty, informujące o zagrożeniu odcięciem dopływu wody z powodu braku opłaty. Po otrzymaniu wezwania, dłużnik ma czas na uregulowanie zaległych płatności przez dwa pełne okresy obrachunkowe. Jeśli płatności nie zostaną uregulowane, dostawca wysyła ponowne pismo ponaglające, zawierające informacje o planowanym odłączeniu wody i ewentualnych kosztach ponownego przyłączenia.

Nie, dostawca wody jest zobowiązany poinformować dłużnika o miejscu, w którym udostępniany jest zastępczy punkt poboru wody, zapewniając minimalne standardy życia.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Benita
Benita
2022-12-28 10:20:37

Lokatorzy współwłaścicielki domu (niestety wspólna ks. wieczysta) nie płacą za wodę , mamy wspólny licznik wody , który jest na nas i faktury przychodzą za cały dom na nas ,a następnie zużycie rozliczamy pod licznikiem, który tez zamontowaliśmy my .Lokatorzy współwłaścicielki jak i ona sama ( nie odpowiada na nasze prośby)nie płacą , czy możemy coś z tym zrobić ? Co lepsze : -rozwiązać umowę z dostawcą (Aquanet Poznan ,jeśli w ogóle się zgodzi) -zaprzestać płacić rachunki

Glazurnik
Glazurnik
2022-12-09 22:41:53

Państwo bezprawia dla cwaniaczków , pasożytów społecznych . Ja współwłaścicielowi domu nie mogę odciąć mediów mimo że nie płaci za nic a ze wszystkiego korzysta . A np. wodociągi mogą .

dariusz
dariusz
2022-11-05 07:49:28

Czy gmina może wymagać ode mnie przeróbki instalacji pod wodomierz w starym domu, przed ponownym przywróceniem dostawy wody? Zapłaciłem zaległości i odsetki, woda miała być włączona w ciągu 2-ch dni, a przyjeżdżając, Panowie stwierdzili, że mam przerobić instalację, bo inaczej nie włączą. Na pytanie, dlaczego nikt mnie wcześniej nie informował, że trzeba przerobić instalację, skoro w ciągu kilku lat wodomierz był wymieniany parę razy, odpowiedzieli, że nie wiedzą. Co z tym zrobić?

Podobne artykuły

Fundacja “Pocztowy Dar” pomaga w walce z pandemią

W trudnych czasach walki z pandemią z pomocą przyszła również Poczta Polska. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji „Pocztowy Dar” jeden ze szpitali zakupił specjalistyczny sprzęt medyczny.

author
Aleksandra Gościnna
03 kwietnia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

BNP Paribas dołącza do akcji Dwie Godziny Dla Rodziny

BNP Paribas z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny dołączył do akcji “Dwie Godziny dla Rodziny” Instytutu Humanites, która odbywa się 15 maja 2020 roku. W ramach wydarzenia każdy pracownik BNP Paribas będzie mógł jednorazowo skrócić dzień pracy o dwie godziny i spędzić ten czas według własnego uznania.

author
Patryk Byczek
15 maja 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Straszą blokadą konta na Allegro, by ukraść pieniądze

Cyberprzestępcy regularnie szukają nowych sposobów oszustwa. Najpopularniejsze są ostatnio takie sposoby, których nikt jeszcze nie wykorzystywał. Najłatwiej bowiem ukraść pieniądze z zaskoczenia. Nowy sposób to...

author
Dominika Byczek
12 maja 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Alior Bank w Pelplinie

Jednym z największych banków detalicznych w Polsce jest Alior Bank. Sprawdziliśmy placówki i oddziały w Pelplinie – zobacz godziny otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
15 maja 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

PKO BP liderem rankingu Consensus Economics

PKO Bank Polski poinformował w komunikacie prasowym o zwycięstwie w rankingu prognoz makroekonomicznych Consensus Economics. Ranking dla Polski przygotowała londyńska firma. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
05 maja 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Czy komornik może zająć zasiłek rodzinny?

Co może, a czego nie może zająć komornik – to pytanie, na które codziennie wielu Polaków szuka odpowiedzi. Jedną z wątpliwych kwestii jest to, czy zajęciu podlegają różnego rodzaju kwoty wypłacane przez państwo. Postaraliśmy się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek rodzinny.

author
Dominika Byczek
08 lutego 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj