Czy można odłączyć kablówkę za zaległości?

Czy można odłączyć kablówkę za zaległości?

author
Dominika Byczek
07 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Chociaż wszyscy mamy możliwość korzystania z bezpłatnej telewizji naziemnej, to i tak większość z nas decyduje się na opłacanie tzw. kablówki. Opłaty trzeba jednak uiszczać regularnie, a nie zawsze udaje nam się dopilnować wszystkich terminów płatności. Czy za zaległości w spłacie mogą odłączyć nam kablówkę? Sprawdzamy.

W pigułce:

Czy można odłączyć kablówkę za zaległości?
Tak.

Po ilu dniach kablówka jest odłączana?
Po miesiącu od upłynięcia terminu płatności za dany okres rozliczeniowy i po 15 dniach od dostarczenia wezwania do zapłaty.

Czy jest opłata za przywrócenie kablówki?
Tak, zależna od operatora (z reguły kilkadziesiąt złotych).

Wyjaśnienie:

Zgodnie z prawem kablówka, jak wszystkie usługi telekomunikacyjne, może zostać odcięta abonentowi, który nie opłaci na czas kwoty widniejącej na umowie przez niego podpisanej. Telewizja kablowa może jednak zostać odcięta tylko po wcześniejszym poinformowaniu Klienta o tym, że zachodzi takie ryzyko i po wyznaczeniu mu ostatecznego terminu płatności za zaległości.

Przedsiębiorca świadczący usługę telekomunikacyjną może odciąć abonentowi dostęp do niej dopiero wtedy, gdy nie zapłaci on należności wskazanych w umowie przez okres dłuższy niż jeden pełny okres rozliczeniowy. W większości umów o świadczenie usług telewizji kablowej okres rozliczeniowy wynosi miesiąc. Oznacza to, że dopiero po upływie tego czasu firma ma prawo odebrać nam dostęp do świadczonych usług. Przed dokonaniem tego musi jednak spełnić jeszcze jeden warunek.

Ustawa nakazuje wcześniejsze poinformowanie dłużnika o tym, że w przypadku dalszego zwlekania ze spłatą należności, dostęp do usług zostanie zawieszony. W jaki sposób przedsiębiorca może wezwać dłużnika do zapłaty? Aby uznać wezwanie za skuteczne, musi być jakiekolwiek potwierdzenie tego, że informacja dotarła do abonenta zwlekającego ze spłatą.

Monit może zatem zostać wysłany listem poleconym na adres abonenta, ale może także zostać przekazany ustnie przez telefon. Istotne jest, by połączenie lub list zostały odebrane przez dłużnika – od tego momentu liczony jest czas na ostateczną spłatę zadłużenia. Informacja o dokładnej dacie spłaty musi również pojawić się w treści powiadomienia.

Zgodnie z prawem termin wyznaczony przez operatora może wynosić minimalnie 15 dni. Ile zatem czasu realnie może minąć do momentu zablokowania telewizji? Zakładając, że przedsiębiorca świadczący usługę najpierw odczeka do końca okresu rozliczeniowego i dopiero wtedy wyśle wezwanie do zapłaty, możemy zyskać jeszcze dodatkowe choć 15 dni na spłatę.

Musimy jednak liczyć się z tym, że przekroczenie właściwego terminu płatności wiąże się zazwyczaj z karnymi odsetkami, które mogą narosnąć nawet w trakcie tych 15 dni zostawionych na spłatę zadłużenia. Koszty odsetek nie będą jednak tak wysokie, jak opłata, którą będziemy musieli ponieść w przypadku, gdy przekroczymy termin wskazany przez operatora jako ostateczny.

Co w sytuacji, gdy nie spłacimy zadłużenia?

Jeżeli po powiadomieniu i odczekaniu czasu na ostateczną spłatę należności, kwota nadal nie pojawi się na koncie operatora, niestety usługa telewizji kablowej zostanie zatrzymana. Odłączenie sieci telewizyjnej jest bezpłatne – albo pojawią się u nas technicy żądający zwrotu dekodera albo po prostu zniknie nam dostęp do usługi. Po upływie terminu płatności nie można już anulować procesu odłączenia – można jedynie wnioskować o przywrócenie kablówki.

Jak przywrócić telewizję kablową?

Odpowiedź jest bardzo prosta – musimy spłacić całe zadłużenie wraz z odsetkami. Uregulowanie części kwoty nie spowoduje, że usługa zostanie nam uruchomiona. W bardzo wyjątkowych sytuacjach można wnioskować o rozłożenie zadłużenia na raty – wyrażenie zgody na taką operację jest zależne jedynie od polityki danego przedsiębiorstwa.
Niestety ponowne podłączenie do sieci nie jest darmowe.

W zależności od operatora możemy zapłacić od 20-30 zł do nawet ponad 100 zł. Dopiero po opłaceniu należnej kwoty abonamentu, odsetek od opóźnienia w spłacie i kwoty za podłączenie, kablówka zostanie nam znowu podłączona. Ustawa przewiduje, że usługa powinna zostać udostępniona maksymalnie w ciągu 3 dni od spełnienia wszystkich warunków ponownego podłączenia.

Podstawa prawna

Art. 56. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Art. 101. Przerwanie, ograniczenia, zmiana warunków świadczenia usługi powszechnej

(…) 3. Przedsiębiorca wyznaczony może:
1) ograniczyć świadczenie usług telekomunikacyjnych w pierwszej kolejności usług niewchodzących w skład
usługi powszechnej, utrzymując świadczenie usług niepowiększających zadłużenia abonenta, w tym przekazywanie
połączeń do abonenta lub połączeń bezpłatnych, jeżeli abonent pozostaje w opóźnieniu z płatnością należności
za wykonanie usług telekomunikacyjnych przez okres dłuższy niż jeden okres rozliczeniowy lub w przypadku wskazanym w art. 93 warunki korzystania z usługi powszechnej, nieodpłatne zablokowanie połączeń wychodzących, ust. 4 lub w art. 57 umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ust. 3;
2) ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli abonent uporczywie narusza warunki regulaminu świadczenia usług lub umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych albo podejmuje działania utrudniające, albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych.

4. Przedsiębiorca wyznaczony może jednostronnie rozwiązać umowę z abonentem, któremu ograniczył lub zawiesił świadczenie usług telekomunikacyjnych, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu abonenta do:
1) zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni, w przypadku zwłoki w płatności za wykonane usługi telekomunikacyjne;
2) usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

5. W przypadku sporu co do wysokości należności, odłączenie nie może nastąpić do czasu rozstrzygnięcia sporu, pod warunkiem zapłaty należności bieżących.

Dz.U.2017.0.1907 t.j. – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Podsumowanie

Odłączenie usługi telewizji kablowej z powodu zaległości w płatnościach jest możliwe, ale przestrzega się pewnych procedur zgodnie z prawem. Operator ma prawo odciąć dostęp do kablówki, jeśli abonent nie ureguluje zaległości w terminie. Zanim to nastąpi, abonent musi być poinformowany o ryzyku odłączenia i otrzymać wezwanie do zapłaty. W przypadku braku płatności przez okres dłuższy niż jeden pełny okres rozliczeniowy (zwykle miesiąc), operator może odciąć dostęp do usługi. Przed odłączeniem abonent ma co najmniej 15 dni na uregulowanie zaległości po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

Jeśli zaległości nie zostaną spłacone, usługa telewizji kablowej zostanie zatrzymana. Po spłacie całego zadłużenia wraz z odsetkami można wystąpić o przywrócenie usługi, ale proces ten nie jest bezpłatny. Operator może wymagać dodatkowej opłaty za ponowne podłączenie, która może różnić się w zależności od firmy, ale zazwyczaj wynosi kilkadziesiąt złotych. Po spełnieniu wszystkich warunków ponownego podłączenia, usługa powinna zostać udostępniona maksymalnie w ciągu 3 dni.

Warto pamiętać, że terminowe regulowanie płatności jest kluczowe, aby uniknąć przerwania dostępu do usługi telewizji kablowej i uniknąć dodatkowych kosztów związanych z odsetkami i opłatami za przywrócenie usługi.

Pytania i odpowiedzi

Abonent, który nie opłaci na czas kwoty widniejącej na umowie, może mieć odłączoną telewizję kablową. Procedura odłączenia jest zgodna z prawem i wymaga wcześniejszego poinformowania abonenta oraz wyznaczenia mu ostatecznego terminu płatności.

Abonent ma co najmniej 15 dni na uregulowanie zaległości po otrzymaniu wezwania do zapłaty. Operator musi wcześniej poinformować dłużnika o ryzyku odłączenia i wyznaczyć mu ostateczny termin płatności.

Nie, zgodnie z prawem operator musi wcześniej poinformować abonenta o ryzyku odłączenia oraz wyznaczyć mu ostateczny termin płatności za zaległości. Procedura odłączenia musi być zgodna z przepisami prawa.

Nie, aby uniknąć odłączenia telewizji kablowej, abonent musi spłacić całe zadłużenie wraz z odsetkami. Uregulowanie części kwoty nie wystarczy do przywrócenia usługi.

W bardzo wyjątkowych sytuacjach można wnioskować o rozłożenie zadłużenia na raty, ale zgoda na taką operację zależy od polityki danego przedsiębiorstwa. Abonent musi negocjować tę kwestię z operatorem usługi telewizji kablowe.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

W lutym stopa bezrobocia wyniosła 10,6 %

Urząd statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) przedstawił oficjalne dane dotyczące bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w lutym 2013 roku. Bezrobocie w Polsce wyniosło 10,6%. Średnia unijna to 10,9%. Najwięcej bezrobotnych, ponad 26%, zarejestrowano w Hiszpanii i Grecji. Najmniej bezrobotnych, niecałe 5%, zarejestrowano w Austrii.

author
Patryk Byczek
06 kwietnia 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

100 tysięcy Kont dla Ciebie – sukces Credit Agricole

Credit Agricole odniósł swój mały, lecz olbrzymi sukces. Liczba Kont dla Ciebie po 5 miesiącach od uruchomienia oferty przekroczyła już 100 000. Konto, które dobiło do tej wielkiej liczby, otworzył manager biura podróży we Wrocławiu.

author
Patryk Byczek
17 września 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Profi Credit w Ostrowie Wielkopolskim

Jesteś mieszkańcem Ostrowca Wielkopolskiego, który szuka firmy udzielającej pożyczek pozabankowych? Bardzo dobrze trafiłeś. Profi Credit to jedna z największych firm pożyczkowych w Polsce, której jedna z placówek znajduje się w Ostrowcu Wielkopolskim. Poniżej udostępniamy wszelkie dane na temat tej placówki.

author
Dominika Byczek
11 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pożyczka w bankomacie – oferta Banku Millennium

Bank Millennium jako pierwszy w Polsce i na świecie wprowadził możliwość otrzymania pożyczki gotówkowej za pośrednictwem bankomatu.

author
Patryk Byczek
17 grudnia 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Identyfikator komornika sądowego

Kiedy komornik zapuka do drzwi, mamy prawny obowiązek wpuszczenia go do domu. Komornik też ma swoje obowiązki – pierwszym z nich jest wylegitymowanie się przy każdorazowej próbie wykonania czynności komorniczych. Sprawdź, kto powinien mieć identyfikator i jakie informacje powinny się na nim znaleźć.

author
Dominika Byczek
06 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Biuro Terenowe ZUS w Lubaczowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada oddziałów w największych polskich miastach Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe Sprawdzamy dane Biura Terenowego w Lubaczowie: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj