Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych

author
Julia Wierciło
24 października 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.
Kategoria

Rejestr Należności Publicznoprawnych umożliwia zweryfikowanie rzetelności określonych podmiotów. Sposób, zasady wpisywania dłużników oraz tryb korzystania z Rejestru podlega przepisom rozporządzenia Ministra Finansów. Sprawdźmy czym dokładnie jest Rejestr Należności Publicznoprawnych, a także kto może znaleźć się w tej bazie dłużników.

Spis treści:

 1. Rejestr Należności Publicznoprawnych - co to jest?
 2. Podstawa prawna - Rejestr Należności Publicznoprawnych
 3. Rejestr Należności Publicznoprawnych - kto i za co może zostać wpisany do bazy?
 4. Kto może wpisać do Rejestru Należności Publicznoprawnych?
 5. Dane widniejące w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 6. Dostęp do informacji zawartych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych
 7. Sprzeciw dłużnika a RNP
Zwiń spis treści

Rejestr Należności Publicznoprawnych - co to jest?

Rejestr Należności Publicznoprawnych jest bazą, do której wpisani zostają dłużnicy posiadający zaległości podlegające egzekucji administracyjnej.

Wierzycielem musi być jednostka samorządu terytorialnego lub naczelnik urzędu skarbowego. Rejestr Należności Publicznoprawnych funkcjonuje od 13 czerwca 2018 roku. Dzięki niemu możemy dokonać szybkiej weryfikacji potencjalnego kontrahenta.

Podstawa prawna - Rejestr Należności Publicznoprawnych

Przepis art. 18a § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji reguluje prowadzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych. Jest on prowadzony w teleinformatycznym systemie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Art. 18b. § 1. W rejestrze gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli należności te wynikają:

 1. z dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1;
 2. z decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, które jest ostateczne;
 3. z prawomocnego wyroku, postanowienia lub mandatu karnego wydanego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu karnego;
 4. z mandatu karnego wydanego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 5. bezpośrednio z przepisu prawa.

Jeśli zmagamy się z problemami finansowymi, możemy rozważyć skorzystanie z pożyczki bez BIK.

Rejestr Należności Publicznoprawnych - kto i za co może zostać wpisany do bazy?

Osoba, która posiada zadłużenie związane z należnościami podlegającymi egzekucji w trybie administracyjnym, może zostać wpisana do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Należy pamietać o tym, że wierzycielem dłużnika musi być:

 • naczelnik urzędu skarbowego,
 • jednostka samorządu terytorialnego.

Aby wpisanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych było możliwe, suma zadłużenia musi wynosić minimum 5 tysięcy złotych wraz z odsetkami. Sprawdźmy jakie długi mogą być powodem umieszczenia naszych danych w RNP.

Do Rejestru Należności Publicznoprawnych może trafić osoba, która posiada dług z tytułu:

 • mandatu karnego,
 • grzywny administracyjnej,
 • kary administracyjnej,
 • grzywny lub kar, które zostały nałożone przez organy publicznej administracji,
 • podatków,
 • lokalnych opłat.

Do Rejestru Należności Publicznoprawnych może trafić:

 • osoba fizyczna,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej,
 • nierezydenci.

Należy pamietać, że wpisanie do bazy dłużników może znacznie utrudnić życie osoby zadłużonej. Podobnie jak w przypadku wpisu do bazy BIK, nasze dane widnieją w rejestrze i są dostępne dla osób, które chcą zweryfikować naszą wiarygodność lub wypłacalność.

Kto może wpisać do Rejestru Należności Publicznoprawnych?

Wpisanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych musi być poprzedzone zawiadomieniem o tym fakcie osoby zadłużonej. Obowiązkiem wierzyciela jest dostarczenie informacji o możliwym wpisie w RNP. Dodatkowo, zawiadomienie to należy doręczyć wraz z upomnieniem. Po upływie 30 dni od dostarczenia zawiadomienia, może nastąpić wpisanie dłużnika do Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Kto może dokonać wpisu do RNP?

Wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych dokonuje wierzyciel czyli właściwa jednostka samorządu terytorialnego lub naczelnik urzędu skarbowego.

Dane widniejące w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

Przepisy art. 18b § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określają, które dane osoby zadłużonej mogą znaleźć się w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Sprawdźmy jakie informacje dotyczące dłużnika zostaną ujawnione w bazie.

Dane osób fizycznych widoczne w Rejestrze Należności Publicznoprawnych:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL albo data urodzenia,
 • NIP lub REGON,
 • firma – jeśli zadłużenie dotyczy przedsiębiorców.

Dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnych widoczne w Rejestrze Należności Publicznoprawnych:

 • firma,
 • nazwa,
 • NIP lub REGON.

W przypadku danych osób zadłużonych, którzy są nierezydentami, Rejestr Należności Publicznoprawnych będzie zawierał także numer paszportu, a także kraj wydania dokumentu.

Oprócz danych dłużnika, Rejestr Należności Publicznoprawnych zawiera także:

 • dane wierzyciela,
 • wysokość zadłużenia,
 • kwotę odsetek,
 • rodzaj zadłużenia,
 • podstawę prawną dotyczącą należności,
 • dodatkowe informacje, takie jak np. odroczenie spłaty lub spłata na raty.

Dostęp do informacji zawartych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

Kto może uzyskać dane z RNP?

 • wierzyciel,
 • osoba zainteresowana weryfikacją podmiotu,
 • sąd,
 • prokuratura,
 • szef CBA,
 • BIG,
 • organ egzekucyjny.

Dane z Rejestru Należności Publicznoprawnych, które pozyskają wyżej wymienione podmioty, mogą być przechowywane przez okres do 90 dni. Uzyskanymi informacjami nie można się dzielić, muszą one pozostać nieujawnione innym podmiotom. Jeśli jednak wystąpi konieczność przekazania danych pozyskanych z Rejestru Należności Publicznoprawnych, koniecznym do spełnienia warunkiem jest uwierzytelnienie na portalu podatkowym poprzez profil ePUAP bądź potwierdzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sprzeciw dłużnika a RNP

Osoba zadłużona ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu w sprawie wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Podmiot zagrożony wpisem do Rejestru, ale także podmiot, którego dane zostały w nim zawarte mogą wnieść sprzeciw.

Sprzeciw należy wnieść bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego lub jednostki samorządu terytorialnego.

Osoba wnosząca sprzeciw musi zawrzeć w nim żądanie, a także nakreślić okoliczności, popierając je odpowiednimi dowodami. Jeśli jednak wierzyciel nie odniesie się do wniosku pozytywnie, podmiot wnoszący skargę ma prawo do wniesienia zażalenia. Jeśli to działanie nie przyniesie oczekiwanego skutku, podmiot może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Należy pamiętać, że wniesienie sprzeciwu nie jest jednoznaczne ze wstrzymaniem egzekucji.

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000479/U/D20220479Lj.pdf

https://mf-arch2.mf.gov.pl/web/bip/ministerstwo-finansow

author
Julia Wierciło
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP sponsorem festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci

29 września startuje Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci 2018 w Gdyni. Tegoroczna edycja Festiwalu jest wyjątkowa, bo wydarzenie organizowane jest już po raz dziesiąty. Sponsorem głównym Festiwalu NNW jest PKO Bank Polski.

author
Aneta Jankowska
25 września 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

36 tysięcy poręczycieli ma problem ze spłatą

Według statystyk BIG InfoMonitor, blisko 37 000 dłużników, którzy są jednocześnie poręczycielami, ma do spłaty prawie 500 000 złotych kredytów. Najwyższe zadłużenia sięgają nawet 2 700 000 złotych. Te kwoty są cudzymi kredytami.

author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Świąteczny poradnik finansowy

Potrzebujesz dodatkowych pieniędzy na Święta ? Sprawdź nasz świąteczny poradnik Klienta, w którym prezentujemy najlepsze finansowe produkty.

author
Patryk Byczek
03 grudnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Zwolnienia grupowe w banku Pekao

Wkrótce nadejdą zwolnienia grupowe w jednym z największych banków w Polsce. Od 25 kwietnia do 31 października 2019 roku w Banku Pekao pracę straci nawet 950 pracowników. Instytucja podała, że w tym samym okresie maksymalnie 620 pracownikom zmienią się warunki zatrudnienia.

author
Patryk Byczek
05 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Zawierciu

Alior Bank jest jednym z największych banków detalicznych w naszym kraju. Sprawdzamy oddziały i placówki w Zawierciu – zapoznaj się z godzinami otwarcia, danymi kontaktowymi i opiniami.

author
Aleksandra Gościnna
02 lipca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Ranking pożyczek pozabankowych – maj 2020

Jeśli potrzebujesz dodatkowych pieniędzy, ale nie możesz otrzymać finansowania w tradycyjnym banku – sprawdź ranking najlepszych pożyczek pozabankowych w maju 2020. Przedstawiamy najlepsze oferty dostępne online.

author
Aneta Jankowska
30 kwietnia 2020
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.
Porównaj