Urlop ojcowski

author
Halszka Gronek
23 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Jednym ze sposobów stosowania w naszym państwie polityki prorodzinnej jest ustanowienie urlopu ojcowskiego dla świeżo upieczonych ojców. Ten specjalny przywilej pozwala polskim tatom spędzić nieco więcej czasu z pociechami – jednocześnie zapewniając rodzinie należyte wynagrodzenie i spokój ducha. W dzisiejszym artykule sprawdzamy informacje na temat urlopu ojcowskiego i warunków jego przyznania.

Spis treści:

 1. Czym jest urlop ojcowski?
 2. Komu przysługuje urlop ojcowski?
 3. Wymiar urlopu ojcowskiego
 4. Urlop ojcowski a podstawa prawna
 5. Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski?
 6. Jak otrzymać urlop ojcowski?
 7. Urlop ojcowski – wniosek
 8. Podział urlopu ojcowskiego
 9. Urlop ojcowski - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski jest specjalnym przywilejem, jaki państwo polskie gwarantuje swym obywatelom w ramach wypełniania polityki prorodzinnej. Wolne od pracy przysługuje świeżo upieczonym ojcom – niezależnie od tego, czy matka dziecka także zdecydowała się skorzystać z przysługującej jej puli dni wolnych. Dlatego właśnie urlop ojcowski jest tak zwanym urlopem samodzielnym. Jeżeli potrzebujesz szybkiej gotówki, sprawdź pożyczki na dowód.

Wychowujący dziecko mężczyzna ma prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego w wymiarze wynoszącym maksymalnie 14 dni. Czas ten można wykorzystać w podziale na 2 części, przy czym żadna nie może trwać krócej niż 7 dni.

Urlop ojcowski można standardowo wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Oczywiście podczas korzystania z przysługującego wolnego ojciec otrzyma stosowne wynagrodzenie. Mowa o zasiłku tacierzyńskim – specjalnym świadczeniu zwykle wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Na odpłatny urlop ojcowski liczyć może przede wszystkim ojciec dziecka sprawujący nad nim opiekę i pracujący na umowie o pracę. Przywilej ten będzie przysługiwał także pracownikowi, który przyjmie dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Urlop ojcowski i przysługujący z jego tytułu zasiłek tacierzyński wykorzystać można do momentu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. W przypadku dzieci adoptowanych 2-letni okres liczony jest od chwili uprawomocnienia orzeczenia o przysposobieniu dziecka.

Co więcej, urlop przysługuje do momentu ukończenia przez przysposobione dziecko 7 roku życia, a w przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym – do 10 roku. Warto także dodać, iż urlop ojcowski ma charakter fakultatywny. Oznacza to, iż nie zostaje od przyznawany z góry przez każdego pracodawcę. By skorzystać z wolnego, należy złożyć odpowiedni wniosek – o tym w dalszej części artykułu.  Sprawdź również pożyczki na raty.

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski i związany z nim zasiłek tacierzyński udzielany jest pracownikowi maksymalnie na 14 dni. Czas ten można wykorzystać w podziale na co najwyżej 2 części, przy czym żadna z nich nie może trwać krócej niż 7 dni. Mówiąc prościej – można jednorazowo pobrać do 14 dni urlopu lub rozplanować sobie wolne na dwa odrębne tygodnie (równo 7 dni + 7 dni).

Urlop ojcowski a podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Art. 1823. Urlop ojcowski
§ 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:
1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

§ 11. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Za czas urlopu ojcowskiego przyznawany jest zasiłek tacierzyński – specjalne świadczenie, którego wypłatą zwykle zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawę do obliczenia owego zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie danego pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

Wysokość zasiłku tacierzyńskiego wypłacanego pracownikowi podczas jego urlopu ojcowskiego wynosi zwykle 100% podstawy obliczonej na podstawie osiągniętego wynagrodzenia. Co ważne, od tej kwoty odejmowane są jedynie odpowiednie składki i ubezpieczenie.

Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski?

Urlop ojcowski i zasiłek odpowiedni tacierzyński przysługuje tylko do momentu ukończenia przez przysposobione dziecko 7 rok życia. W przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym (na mocy odpowiedniej i uzasadnionej decyzji dyrektora publicznej szkoły podstawowej) urlop przysługuje do chwili ukończenia 10 roku życia przez dziecko. 

Urlop ojcowski i przysługujący z jego tytułu zasiłek tacierzyński wykorzystać można do momentu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. W przypadku dzieci adoptowanych 2-letni okres liczony jest od chwili uprawomocnienia orzeczenia o przysposobieniu dziecka. 

Przysługujący wymiar urlopu należy wykorzystać zanim upłynie czas obowiązywania uprawnienia. Jeśli pracownik skorzysta z urlopu na dwa dni przez upłynięciem 24-miesięcznego okresu, tylko owe dwa dni będą przysługiwać mu jako urlop ojcowski. Pozostałe zostaną anulowane.

Jak otrzymać urlop ojcowski?

W przeciwieństwie do urlopu wychowawczego, urlop ojcowski ma charakter fakultatywny. Oznacza to, iż nie zostaje od przyznawany na rzecz rodzica z góry przez każdego pracodawcę. By skorzystać z wolnego, należy złożyć w swym zakładzie pracy odpowiedni wniosek (o nim w dalszej części artykułu). Pracodawca ma obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika – o ile zostanie on złożony nie krócej niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. Jest to więc także i istotną uwagą dla pracownika – wniosek składajmy z odpowiednim wyprzedzeniem, dając czas pracodawcy, by zorganizował za nas zastępstwo.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Art. 1823. Urlop ojcowski
§ 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 186 [8a]. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Art. 1868a. Rozporządzenie w sprawie wniosków o udzielenie urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
1) treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części,
[…]
– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień pracowników do urlopów związanych z rodzicielstwem i obniżenia wymiaru czasu pracy oraz zapewnienia właściwej organizacji czasu pracy.

W zależności od liczby  osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy zasiłek za czas urlopu wypłacany jest albo przez ZUS, albo przez pracodawcę. Zakład przejmuje na siebie pokrycie kosztów świadczenia wtedy, gdy zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. ZUS opłaca mniejsze firmy, prowadzących pozarolniczą dzialalność, duchownych i zatrudnionych poza granicami Polski.

Urlop ojcowski – wniosek

Jak zaznaczyliśmy już we wcześniejszej części artykułu, urlop ojcowski ma charakter fakultatywny. Oznacza to, iż w przeciwieństwie do urlopu rodzicielskiego, nie zostaje od przyznawany na rzecz rodzica z góry przez każdego pracodawcę. By skorzystać z wolnego, należy złożyć w swym zakładzie pracy odpowiedni wniosek. Jak powinien wyglądać?

Wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • datę składania pisma,
 • planowany termin skorzystania z urlopu,
 • wymiar wolnego, na jaki się decydujemy,
 • uzasadnienie (narodziny/przysposobienie potomka w dniu … itp.). 

Przede wszystkim wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie (przywilej przysługuje przez 24-miesiące od chwili narodzin lub przysposobienia dziecka). Należy pamiętać także o conajmniej 7-dniowym wyprzedzeniu, jakie pozwoli pracodawcy przygotować zastępstwo na czas skorzystania przez pracownika z urlopu. 

Według obowiązujących przepisów prawnych wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego powinien być uzupełniony o odpowiednie dokumenty. Są to przede wszystkim:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (mogą być to kopie owych dokumentów),
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka – w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego (albo jego części) na dziecko przysposobione,
 • pisemne oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, w którym potwierdzi on, iż nie korzystał jeszcze z urlopu ojcowskiego lub wykorzystał zaledwie jego część (połowę, to jest 7 dni),
 • kopię prawomocnej decyzji dyrektora szkoły o odroczeniu obowiązku szkolnego – w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto takową decyzję.

Podział urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski w dowolnie wybranym przez siebie wymiarze wykorzystać można tylko do momentu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.  W przypadku dzieci adoptowanych 2-letni okres liczony jest od chwili uprawomocnienia orzeczenia o przysposobieniu dziecka. Co równie istotne, urlop przysługuje do momentu ukończenia przez przysposobione dziecko 7 rok życia, a w przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym – do 10 roku. 

O tym, na jaki wymiar urlopu się decydujemy (1 x 14 dni lub 2 x 7 dni) powinniśmy poinformować swego pracodawcę, wypełniając wniosek o przyznane urlopu ojcowskiego. Korzystając z drugiej puli podzielonego urlopu (pozostałych 7 dni), także winniśmy poinformować o tym zakład pracy w pisemnym oświadczeniu.

Urlop ojcowski - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Urlop ojcowski jest specjalnym przywilejem, jaki państwo polskie gwarantuje swym obywatelom w ramach wypełniania polityki prorodzinnej.
 • Wychowujący dziecko mężczyzna ma prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego w wymiarze wynoszącym maksymalnie 14 dni.
 • Można jednorazowo pobrać 14 dni urlopu lub rozplanować wolne na dwa odrębne tygodnie (7 dni + 7 dni).
 • Podczas korzystania z przysługującego urlopu ojciec otrzymuje stosowne wynagrodzenie. Mowa o zasiłku tacierzyńskim – specjalnym świadczeniu zwykle wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Na odpłatny urlop ojcowski liczyć może przede wszystkim ojciec dziecka sprawujący nad nim opiekę i pracujący na umowie o pracę. Przywilej ten będzie przysługiwał także pracownikowi, który przyjmie dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (ojciec adopcyjny).
 • Urlop ojcowski i przysługujący z jego tytułu zasiłek tacierzyński wykorzystać można do momentu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. W przypadku dzieci adoptowanych 2-letni okres liczony jest od chwili uprawomocnienia orzeczenia o przysposobieniu dziecka.
 • Urlop na dziecko przysposobione przysługuje do momentu ukończenia przez nie 7 roku życia. W przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym urlop można wykorzystać do chwili kończenia przez dziecko 10 lat.
 • Wysokość zasiłku tacierzyńskiego wypłacanego pracownikowi podczas jego urlopu ojcowskiego wynosi zwykle 100% podstawy obliczonej na podstawie osiągniętego wynagrodzenia.
 • By skorzystać z wolnego, należy złożyć w swym zakładzie pracy odpowiedni wniosek, zachowując co najmniej 7-dniowy czas wyprzedzenia.
 • Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego powinien być uzupełniony o odpowiednie dokumenty. Mowa przede wszystkim o kopii aktu urodzenia dziecka lub postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-ojcowski

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

tata anonim
tata anonim
2019-01-21 21:01:05

do tej pory myslalem ze urlop ojcowski to to samo co tacierzyski haha

Podobne artykuły

Promocja: „2 za 20 – Google Pay” w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski po promocji skierowanej do Użytkowników urządzeń z systemem iOS wystartował z analogiczną ofertą przeznaczoną dla Użytkowników urządzeń z systemem Android. Klienci za dodanie swojej karty do portfela Google Pay mogą zgarnąć niewielką premię pieniężną. Promocja trwa do 6 marca 2019 roku.

author
Patryk Byczek
12 lutego 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Płać kartą i wygraj Forda Focusa

29 stycznia ruszyła loteria „Przesiądź się na kartę”. Zasady są bardzo proste, a codziennie do wygrania jest samochód.

author
Dominika Byczek
30 stycznia 2016
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ile zarabia dekarz?

Dekarz to osoba, która najlepiej zadba o dobrej jakości dach w naszym domu. Sprawdziliśmy, ile zarabia dekarz.

author
Sandra Tessmer
29 sierpnia 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.

Tańsza pożyczka w Lendon.pl

 

author
Patryk Byczek
24 lutego 2014
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt gotówkowy T-Mobile Usługi Bankowe

Kredyt w T-Mobile Usługi Bankowe to jedna z najlepszych propozycji dla osób szukających dodatkowego finansowania. Cały proces odbywa się bez wychodzenia z domu i bez odwiedzania placówki banku. Maksymalna kwota pożyczki to aż 200 000 zł, a spłatę możemy rozłożyć nawet na 10 lat. Sprawdzamy ofertę i opinie.

author
Dominika Byczek
18 marca 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Jak bezpiecznie korzystać z wpłatomatu?

Wpłatomaty stały się nieodłączną częścią współczesnego świata bankowości, umożliwiając wygodne i szybkie dokonywanie wpłat gotówkowych na nasze konta. Jednak wraz z rosnącą popularnością tych urządzeń, niezbędne jest zrozumienie zasad bezpiecznego korzystania z wpłatomatów. Sprawdź kilka istotnych wskazówek, które pomogą Ci w korzystaniu z wpłatomatów w sposób bezpieczny i bezproblemowy.

author
Dominika Byczek
15 czerwca 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj