zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w Banku Polskiej Spółdzielczości ?

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.
 

Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

 

- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK

 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ ?


 Reklamację można złożyć w:

 

1) Dowolnym oddziale banku 

 

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 2) Listownie
 
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna

ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa


 

3) Telefonicznie

 

Numer infolinii: 0 801 321 456 lub (+48) 86 215 50 004) Elektronicznie

 

Na adres:[email protected]

 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?

 

Bank nie podaje konretnych informacji, co powinno znaleźć się w reklamacji.


Kiedy dostaniemy odpowiedź na reklamację w Banku BPS S.A. ?

 

Bank stara się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną może wynieść 30 dni kalendarzowych. Zgłaszane reklamacje rozpatrywane są przez Bank BPS S.A. nieodpłatnie.

 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację ?

 

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny. 

 

 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem poprzez odwołanie od decyzji w sprawie reklamacji bezpośrednio do banku. 

 

Co więcej, klient ma możliwości zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)


2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy


3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację


4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY