Ile komornik może zabrać z konta w 2017

Ile komornik może zabrać z konta w 2017

author
Aleksandra Gościnna
05 kwietnia 2017
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Od 8 września 2016r. obowiązują nowe limity zajęć komorniczych z rachunków bankowych. Jest to skutek ważnej zmiany prawa bankowego określającej nowy sposób ustalania wysokość kwot, jakie komornicy mogą zająć z rachunków bankowych. Dotychczasowy jeden nieodnawialny limit zastąpiony zostaje comiesięczną kwotą wolną od zajęcia.

Ten wpis nie jest już aktualny. Sprawdź wpis aktualny na ten rok: https://www.zadluzenia.com/ile-komornik-moze-zajac-z-konta-bankowego/

Przed zmianą z września obowiązywały zasady, iż niezależnie, czy środki pieniężne znajdowały się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, dla jednej osoby, niezależnie od liczby posiadanych rachunków, wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego były środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

Jest to wynagrodzenie ogłaszane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Ostatnio limit zajęcia wynosił około 12 000 zł. Wszelkie wpływy na zajęte rachunki (lub rachunek) do tej kwoty były wolne od egzekucji, natomiast przewyższające tę kwotę – podlegały zajęciu. Był to limit jednorazowy i nieodnawialny, niezależny od liczby zawartych z bankami umów.

Nowelizacja prawa bankowego w tym zakresie wprowadza zmianę polegającą na ustanowieniu miesięcznej kwoty wolnej od zajęcia – do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (75% z 2000 zł płacy minimalnej w 2017 r.).

Celem przywileju egzekucyjnego jest zagwarantowanie dłużnikowi pewnego minimum egzystencjalnego na wypadek prowadzenia przeciwko niemu egzekucji ze środków zgromadzonych na rachunku, na czas tego postępowania, jednakże jego osobisty interes nie może przeważyć nad interesami egzekwujących wierzycieli.

Wprowadzona do prawa bankowego zmiana uwzględnia wyważenie interesów obu wskazanych stron w postępowaniu egzekucyjnym, celem sprawniejszego prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych.

Egzekucja z rachunku bankowego

Nowe zasady: od 8 września 2016

Miesięczna kwota wolna od potrąceń: 75% minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku: 2000 zł 

Kwota wolna od zajęcia w 2017 roku: 1500 zł

Taką kwotę komornik musi pozostawić na koncie

Powyżej 1500 zł komornik zajmie każdą kwotę

Kwota liczona jest oddzielnie dla każdego miesiąca

Niewykorzystana kwota nie przechodzi na kolejny miesiąc

Zajęcie rachunku bankowego odbywa się online

KWOTA WOLNA OD EGZEKUCJI

W 2017 roku bank co miesiąc musi pozostawić środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych do dyspozycji dłużnika na kwotę 1500 zł.

Zasada, na jakich obliczana jest kwota wolna do zajęcia komorniczego rachunków bankowych w 2017 roku (w wyniku zmian z września 2016 r.) jest następująca:

a) 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (pełen etat);

b) Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku to kwota 2000 zł brutto;

c) Kwota wolna od zajęcia w banku to zatem równe 1500 zł (75% x 2000 zł).

Jest to granica, poniżej której komornik nie zabierze z konta bankowego ani złotówki. Powyżej progu 1500 zł zabierze wszystko. Nie dotyczy to jednak dłużników alimentacyjnych, którym komornik zabierze wszystko, co spływa na konto bankowe.

Nowa kwota wolna od zajęcia w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązuje dla każdego miesiąca oddzielnie (czyli aktualnie 1500 zł). Kwota wolna od zajęcia nie ma już zatem charakteru jednorazowego przywileju. Teraz ma ona charakter limitu odnawialnego, stosowanego w każdym miesiącu kalendarzowym trwania zajęcia rachunku przez komornika.

Zatem dotychczas ochrona kwoty wolnej od zajęcia była jednorazowa, tj. jedynie do jej wyczerpania, zaś po 8 września 2016 r. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego obowiązuje  w każdym miesiącu kalendarzowym.

Warto pamiętać również, iż kwota niewykorzystana w jednym miesiącu nie przechodzi na następny okres, zatem limit zajęcia komorniczego nie ulega podwyższeniu.

Analogiczne rozwiązania dotyczą egzekucji z rachunków prowadzonych przez SKOK-i, a to za sprawą zmienionego ww. ustawą z września 2016 r. art. 28 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych.

CO OZNACZA BLOKADA KONTA DLA KLIENTA

Z początkiem września 2016 roku doszło do zmian w przypadku zajęć komorniczych. Weszło w życie tzw. e-zajęcie. Obecnie komornik może wysłać zajęcie online za pośrednictwem specjalnego systemu i bank od razu blokuje rachunek. Nie wysyła już pisma formą papierową do banku (ale do dłużnika powinien).

Zablokowanie środków znajdujących się na rachunku bankowym polega na uniemożliwieniu właścicielowi swobodnego dysponowania nimi. Nie ma on możliwości, by dokonać wypłaty zajętej kwoty bez zgody organu egzekucyjnego. Dotyczy to tylko tej kwoty środków, która została zajęta.

Rachunek bankowy może zostać odblokowany. Niezbędnym warunkiem formalnym jest wystąpienie przez organ uprawniony do zablokowania środków do banku z wnioskiem o ich odblokowanie. Środki na koncie pozostają więc zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy z daną instytucją, na wniosek której środki zostały zablokowane. W sytuacji całkowitej spłaty zadłużenia, na poczet którego dokonano zajęcia (np. zaległości alimentacyjnych) następuje automatyczne zdjęcie blokady z rachunku.

Bank można uznać za podmiot najbardziej przygotowany organizacyjnie do komunikacji elektronicznej, dlatego też to on będzie informował komornika o tym, czy dany rachunek bankowy nie został już wcześniej zajęty, jakie są środki zgromadzone na koncie przez dłużnika, czy rachunek bankowy podlega zajęciu, oraz czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w zakresie zajęcia. Taka korespondencja będzie prowadzona w drodze elektronicznej.

Również za pomocą elektronicznej korespondencji będą zajmowane wierzytelności dłużników, które wynikają z nadpłaconego podatku, lub ewentualnie zwrotu takiego podatku, które będą figurowały w urzędach skarbowych. W związku z tym korespondencja z organami bankowymi i podatkowymi również będzie prowadzona w drodze elektronicznej.

CZY SĄ KONTA KTÓRYCH KOMORNIK NIE ZAJMIE

Bez zmian po nowelizacji z września 2016 r. pozostaje zasada, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wskazanej wysokości niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Jednakże, gdy konto podlegające egzekucji jest wspólną własnością dłużnika i jednej lub kilku innych osób, w takim wypadku komornik podejmujący działania powinien określić procentowy udział dłużnika w rachunku wspólnym. Zajęciu podlegają wówczas tylko środki należące do dłużnika, natomiast udziały współwłaścicieli nie podlegają windykacji. Przy egzekucji podejmowanej z rachunku wspólnego przez administracyjny organ egzekucyjny (ZUS, US), zajęcie realizowane jest z rachunku bankowego bez określenia udziałów poszczególnych właścicieli, czyli egzekucja dotyczy wszystkich środków będących i wpływających na konto wspólne.

Środki pieniężne zgromadzone na innych rodzajach rachunków w dalszym ciągu będą podlegać zajęciu w całości, z zastrzeżeniem kwoty wolnej od zajęcia. Wyjątkiem są rachunek rodzinny oraz rachunek powierniczy.

Rachunek rodzinny prowadzony jest wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego (m.in. tzw. świadczenia 500 plus, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne) – z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, oraz jest przeznaczony wyłącznie do gromadzenia tych środków.

Instytucja rachunku powierniczego znalazła zastosowanie w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r., którą potocznie nazywa się ustawą deweloperską. Idea rachunku powierniczego sprowadza się do tego, że mogą być na nim gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi tego rachunku przez osobę trzecią na podstawie odrębnej umowy. Ta odrębna umowa to umowa powiernicza, posiadacz rachunku jest w niej powiernikiem, zaś osoba trzecia powierzającym.

W związku z tym, że to posiadacz rachunku powierniczego wydaje dyspozycje co do środków pieniężnych,  które zostały na ten rachunek wpłacone, po stronie powierzającego powstaje ryzyko, że środki mogą zostać wykorzystane w sposób sprzeczny z umową powierniczą. W sytuacji, gdy kondycja finansowa posiadacza rachunku jest wątpliwa, odzyskanie tych środków może okazać się niemożliwe. Zabezpieczeniem interesów powierzającego przed takim ryzykiem są  regulacje zawarte art. 59 ust. 4-6 Prawa bankowego, które m.in. stanowią, iż w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu.

Sporą popularnością cieszą się w Polsce “anonimowe karty płatnicze”. Są to tak zwane karty przedpłacone, prowadzone przez zagraniczne instytucje. Najpopularniejszą jest karta VIABUY.

JAK WYGLĄDA ZAJĘCIE RACHUNKU

Wprowadzona na początku września 2016 r. zmiana w zakresie prawa bankowego wiązała się również ze zmianami w egzekucji komorniczej. Większość tych zmian dotyczyła automatyzacji i informatyzacji tego procesu i miała na celu jego usprawnienie i przyspieszenie, co wiązało się m.in. z wprowadzeniem automatycznego, elektronicznego zajęcia rachunków bankowych.

Dotychczas przy zajęciu rachunku bankowego stosowana była tradycyjna metoda, która polegała na tym, że komornik w celu zajęcia rachunku bankowego wysyłał pismo do banku i czekał na podjęcie stosownego działania. Teraz może to zrobić całkowicie elektronicznie.

Po podpisaniu przez komornika zajęcia (przy użyciu podpisu elektronicznego), trafiać ono będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przygotowanego do obsługi takich zajęć do banku, którego dotyczy, a ten niezwłocznie zablokuje konto dłużnika.

Dzieje się to za sprawą systemu informatycznego o nazwie OGNIVO, a dokładniej jednego modułu tego systemu.

Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – umożliwia komornikom sądowym i skarbowym elektroniczną komunikację z bankami, co znacząco usprawnia obsługę zajęć. Dzięki temu mogą oni szybko uzyskać od banków informacje na temat rachunków osób, wobec których prowadzona jest egzekucja.

Komornik będzie zajmował konto dłużnika w drodze elektronicznej, a cała korespondencja między bankiem a komornikiem będzie się odbywała elektronicznie za pomocą utworzonego systemu teleinformatycznego.

Tak jak dotychczas bank, stosując się do obowiązującego w Polsce prawa, nie może odmówić organowi egzekucyjnemu podjęcia działań i zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, musi przekazywać mu środki z rachunku dłużnika (po uwzględnieniu kwoty wolnej).

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym do komornika zaznacza, iż żąda egzekucji z rachunków bankowych. Komornik uruchamia system OGNIVO, wpisuje PESEL dłużnika i za moment ma wgląd we wszystkie jego konta bankowe. Pozostaje mu tylko zawiadomić bank o zajęciu rachunku i oczekiwać, aż wpłynie na konto na przykład wypłata czy premia przeznaczona dla dłużnika.

Jeśli osoba, której rachunek został objęty egzekucją, nie zgadza się z tym i np. uważa, że doszło do pomyłki (zdarzają się takie przypadki), musi się skontaktować z organem egzekucyjnym, wyjaśnić mu sytuację i domagać się uchylenia zajęcia. Bez takiego wniosku pochodzącego od organu dochodzącego należności, bank nie może zwolnić rachunku z zajęcia. Dzięki możliwości przesyłania wniosku o uchylenie egzekucji drogą elektroniczną, cała operacja może trwać znacznie szybciej i nawet tego samego dnia rachunek klienta może zostać odblokowany z zajęcia.

EGZEKUCJA Z RACHUNKU FIRMOWEGO

Odnośnie egzekucji z rachunku osobistego- z początkiem września doszło do zmian w przypadku zajęć komorniczych. Weszło w życie tzw. e-zajęcie. Zmieniła się także wysokość i sposób naliczania kwoty wolnej od zajęć. Nie ma już nieodnawialnego limitu w postaci 3 średnich krajowych (12.000 zł – 13.000 zł). Obecnie jest miesięczna kwota wolna od zajęć w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – 75% z kwoty 2 000 zł, czyli powinno wyjść 1500 zł. Konkretnie zmieniła się treść art. 54 Prawa bankowego. Limit ten odnawia się co miesiąc.

W toku egzekucji z rachunku bankowego, zajęciu egzekucyjnemu podlegają wszystkie aktywa dłużnika, w tym także te znajdujące się w banku. Dotyczy to zarówno pieniędzy wpływających lub zdeponowanych na ROR-ze, koncie oszczędnościowym, walutowym, jak i środków zainwestowanych w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe.

Odmiennie jest w przypadku kont firmowych. W przypadku firm wszystko, co wejdzie na rachunek od razu księgowane jest na konto komornika. Nie obowiązuje tak jak w przypadku rachunku osobistego kwota wolna od zajęcia. Jedyny wyjątek to wypłata na tzw. listę płac. Z zajętego rachunku można wypłacić pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników. Należy wtedy dostarczyć do banku aktualną listę płac. Do łącznej sumy wynagrodzeń będzie wtedy można wypłacić pieniądze w gotówce.

author
Aleksandra Gościnna
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

ramzess
ramzess
2018-04-13 07:08:39

na koncie bankowym mam zbieg trzech komorników, ale moje sprawy przeją jeden z tych trzech. ale dwóch nadal blokują mi konto czy tak może być czy ich obowiązkiem jest zwolnić konto w momencie oddania spraw do komornika prowadzącego??

Ja
Ja
2018-03-29 08:31:45

Czy jak mam komornika na koncie i mam na koncie 1500 i to wszystko wybiorę i znowu dostanę na konto 1000 złoty i znów to wybiorę i znowu przeleje ktoś mi na konto 600 złoty czyte kwoty zostają zabrane przez komornika czy w ten sposób mogę wpłacać na konto pieniądze

Bezpieczni
Bezpieczni
2018-03-29 06:52:44

Po co kobinować? Otwórz rachunek za granicą bezpieczny od komornika

Ola
Ola
2018-03-22 10:55:44

Witam, a co jeśli na moim rachunku znajduje się kwota 5000 zł uzbierana z alimentów? Czy w przypadku wszczęćia postępowania egzekucyjnego i zajęcia rachunku komornik może zająć całą kwotę ponad kwotę wolną od zajęć ? Czy po wyjaśnieniu z komornikiem skąd pochodzą te środki jest on obowiązany je zwrócić ?

Podobne artykuły

Dlaczego Polacy zakładają własne firmy ?

Własny biznes kojarzy się z dużą odpowiedzialnością i ogromem obowiązków, jednak Polacy chętnie o nim marzą. Dlaczego? „Badanie Polskiej Mikroprzedsiębiorczości 2018” prześwietliło powody, dla których Polacy decydują się na własną firmę.

author
Aneta Jankowska
19 lipca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

System Informacji Finansowej (SInF) – co to?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono już projekt ustawy wprowadzającej System Informacji Finansowej. W systemie tym mają być zebrane dane na temat wszystkich rachunków bankowych należących zarówno do obywateli, jak i do przedsiębiorców. Za nieprzekazanie danych do systemu będą groziły srogie kary finansowe – nawet 1,5 mln zł.

author
Dominika Byczek
07 grudnia 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Nest Bank kontakt infolinia

Potrzebujesz skontaktować się z Nest Bankiem? Sprawdzamy numer infolinii oraz godziny pracy. Nest Bank umożliwia również kontakt za pomocą wiadomości e-mail, przez pocztę oraz formularz kontaktowy. Zobacz najszybsze formy kontaktu z Nest Bankiem.

author
Dominika Byczek
04 maja 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Spowolnienie gospodarcze największym zagrożeniem dla Polski

Oczekiwania polskich organów rynku finansowego po „złotym” roku 2018 wobec wzrostu gospodarczego kraju były wysokie. Proza życia i ogólnoświatowe zmiany doświadczone w roku 2019 ostudziły entuzjazm, wobec czego na rok 2020 prognozowane są spowolnienia gospodarcze i dalszy wzrost cen towarów i usług. 

author
Halszka Gronek
30 września 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Klienci założyli pół miliona Profili Zaufanych w PKO BP

Klienci banku PKO BP korzystając z jego serwisów transakcyjnych założyli łącznie ponad pół miliona Profilu Zaufanych. Można je założyć w szybki i całkowicie bezpieczny przez Internet w bankowości iPKO oraz Inteligo.

author
Patryk Byczek
25 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy – czym się zajmuje?

Dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu wiele krajów świata ma możliwość gonienia najmocniejszych gospodarek i stopniowego wyrównywania różnic dotyczących sytuacji finansowej krajów. Wszystko to za sprawą kredytów udzielanych przez Międzynarodowy Funduszu Walutowy i wszelkich innych form wsparcia potrzebujących krajów członkowskich. 

author
Halszka Gronek
06 lipca 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj