zadluzenia.com
zamknij

Ile komornik może zabrać z konta w 2017

Od 8 września 2016r. obowiązują nowe limity zajęć komorniczych z rachunków bankowych. Jest to skutek ważnej zmiany prawa bankowego określającej nowy sposób ustalania wysokość kwot, jakie komornicy mogą zająć z rachunków bankowych. Dotychczasowy jeden nieodnawialny limit zastąpiony zostaje comiesięczną kwotą wolną od zajęcia.

 

Przed zmianą z września obowiązywały zasady, iż niezależnie, czy środki pieniężne znajdowały się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, czy na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, dla jednej osoby, niezależnie od liczby posiadanych rachunków, wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego były środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

 

Jest to wynagrodzenie ogłaszane co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Ostatnio limit zajęcia wynosił około 12 000 zł. Wszelkie wpływy na zajęte rachunki (lub rachunek) do tej kwoty były wolne od egzekucji, natomiast przewyższające tę kwotę - podlegały zajęciu. Był to limit jednorazowy i nieodnawialny, niezależny od liczby zawartych z bankami umów.

 

Nowelizacja prawa bankowego w tym zakresie wprowadza zmianę polegającą na ustanowieniu miesięcznej kwoty wolnej od zajęcia – do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (75% z 2000 zł płacy minimalnej w 2017 r.).

 

Celem przywileju egzekucyjnego jest zagwarantowanie dłużnikowi pewnego minimum egzystencjalnego na wypadek prowadzenia przeciwko niemu egzekucji ze środków zgromadzonych na rachunku, na czas tego postępowania, jednakże jego osobisty interes nie może przeważyć nad interesami egzekwujących wierzycieli.

 

Wprowadzona do prawa bankowego zmiana uwzględnia wyważenie interesów obu wskazanych stron w postępowaniu egzekucyjnym, celem sprawniejszego prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych. 

 

Egzekucja z rachunku bankowego

 

Nowe zasady: od 8 września 2016

Miesięczna kwota wolna od potrąceń: 75% minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku: 2000 zł 

Kwota wolna od zajęcia w 2017 roku: 1500 zł

Taką kwotę komornik musi pozostawić na koncie

Powyżej 1500 zł komornik zajmie każdą kwotę

Kwota liczona jest oddzielnie dla każdego miesiąca

Niewykorzystana kwota nie przechodzi na kolejny miesiąc

Zajęcie rachunku bankowego odbywa się online

 

KWOTA WOLNA OD EGZEKUCJI

 

W 2017 roku bank co miesiąc musi pozostawić środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych do dyspozycji dłużnika na kwotę 1500 zł.

 

Zasada, na jakich obliczana jest kwota wolna do zajęcia komorniczego rachunków bankowych w 2017 roku (w wyniku zmian z września 2016 r.) jest następująca:

 

a) 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (pełen etat); 

b) Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku to kwota 2000 zł brutto; 

c) Kwota wolna od zajęcia w banku to zatem równe 1500 zł (75% x 2000 zł).

 

Jest to granica, poniżej której komornik nie zabierze z konta bankowego ani złotówki. Powyżej progu 1500 zł zabierze wszystko. Nie dotyczy to jednak dłużników alimentacyjnych, którym komornik zabierze wszystko, co spływa na konto bankowe.

 

Nowa kwota wolna od zajęcia w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązuje dla każdego miesiąca oddzielnie (czyli aktualnie 1500 zł). Kwota wolna od zajęcia nie ma już zatem charakteru jednorazowego przywileju. Teraz ma ona charakter limitu odnawialnego, stosowanego w każdym miesiącu kalendarzowym trwania zajęcia rachunku przez komornika.

 

Zatem dotychczas ochrona kwoty wolnej od zajęcia była jednorazowa, tj. jedynie do jej wyczerpania, zaś po 8 września 2016 r. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego obowiązuje  w każdym miesiącu kalendarzowym.

 

Warto pamiętać również, iż kwota niewykorzystana w jednym miesiącu nie przechodzi na następny okres, zatem limit zajęcia komorniczego nie ulega podwyższeniu.

 

Analogiczne rozwiązania dotyczą egzekucji z rachunków prowadzonych przez SKOK-i, a to za sprawą zmienionego ww. ustawą z września 2016 r. art. 28 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych. 

 

CO OZNACZA BLOKADA KONTA DLA KLIENTA

 

Z początkiem września 2016 roku doszło do zmian w przypadku zajęć komorniczych. Weszło w życie tzw. e-zajęcie. Obecnie komornik może wysłać zajęcie online za pośrednictwem specjalnego systemu i bank od razu blokuje rachunek. Nie wysyła już pisma formą papierową do banku (ale do dłużnika powinien). 

 

Zablokowanie środków znajdujących się na rachunku bankowym polega na uniemożliwieniu właścicielowi swobodnego dysponowania nimi. Nie ma on możliwości, by dokonać wypłaty zajętej kwoty bez zgody organu egzekucyjnego. Dotyczy to tylko tej kwoty środków, która została zajęta. 

 

Rachunek bankowy może zostać odblokowany. Niezbędnym warunkiem formalnym jest wystąpienie przez organ uprawniony do zablokowania środków do banku z wnioskiem o ich odblokowanie. Środki na koncie pozostają więc zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy z daną instytucją, na wniosek której środki zostały zablokowane. W sytuacji całkowitej spłaty zadłużenia, na poczet którego dokonano zajęcia (np. zaległości alimentacyjnych) następuje automatyczne zdjęcie blokady z rachunku.

 

Bank można uznać za podmiot najbardziej przygotowany organizacyjnie do komunikacji elektronicznej, dlatego też to on będzie informował komornika o tym, czy dany rachunek bankowy nie został już wcześniej zajęty, jakie są środki zgromadzone na koncie przez dłużnika, czy rachunek bankowy podlega zajęciu, oraz czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w zakresie zajęcia. Taka korespondencja będzie prowadzona w drodze elektronicznej.

 

Również za pomocą elektronicznej korespondencji będą zajmowane wierzytelności dłużników, które wynikają z nadpłaconego podatku, lub ewentualnie zwrotu takiego podatku, które będą figurowały w urzędach skarbowych. W związku z tym korespondencja z organami bankowymi i podatkowymi również będzie prowadzona w drodze elektronicznej.

 

CZY SĄ KONTA KTÓRYCH KOMORNIK NIE ZAJMIE

 

Bez zmian po nowelizacji z września 2016 r. pozostaje zasada, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wskazanej wysokości niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

 

Jednakże, gdy konto podlegające egzekucji jest wspólną własnością dłużnika i jednej lub kilku innych osób, w takim wypadku komornik podejmujący działania powinien określić procentowy udział dłużnika w rachunku wspólnym. Zajęciu podlegają wówczas tylko środki należące do dłużnika, natomiast udziały współwłaścicieli nie podlegają windykacji. Przy egzekucji podejmowanej z rachunku wspólnego przez administracyjny organ egzekucyjny (ZUS, US), zajęcie realizowane jest z rachunku bankowego bez określenia udziałów poszczególnych właścicieli, czyli egzekucja dotyczy wszystkich środków będących i wpływających na konto wspólne.

 

Środki pieniężne zgromadzone na innych rodzajach rachunków w dalszym ciągu będą podlegać zajęciu w całości, z zastrzeżeniem kwoty wolnej od zajęcia. Wyjątkiem są rachunek rodzinny oraz rachunek powierniczy.

 

Rachunek rodzinny prowadzony jest wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego (m.in. tzw. świadczenia 500 plus, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne) – z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, oraz jest przeznaczony wyłącznie do gromadzenia tych środków.

 

Instytucja rachunku powierniczego znalazła zastosowanie w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r., którą potocznie nazywa się ustawą deweloperską. Idea rachunku powierniczego sprowadza się do tego, że mogą być na nim gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi tego rachunku przez osobę trzecią na podstawie odrębnej umowy. Ta odrębna umowa to umowa powiernicza, posiadacz rachunku jest w niej powiernikiem, zaś osoba trzecia powierzającym.

 

W związku z tym, że to posiadacz rachunku powierniczego wydaje dyspozycje co do środków pieniężnych,  które zostały na ten rachunek wpłacone, po stronie powierzającego powstaje ryzyko, że środki mogą zostać wykorzystane w sposób sprzeczny z umową powierniczą. W sytuacji, gdy kondycja finansowa posiadacza rachunku jest wątpliwa, odzyskanie tych środków może okazać się niemożliwe. Zabezpieczeniem interesów powierzającego przed takim ryzykiem są  regulacje zawarte art. 59 ust. 4-6 Prawa bankowego, które m.in. stanowią, iż w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu.

 

Sporą popularnością cieszą się w Polsce "anonimowe karty płatnicze". Są to tak zwane karty przedpłacone, prowadzone przez zagraniczne instytucje. Najpopularniejszą jest karta VIABUY.

 

JAK WYGLĄDA ZAJĘCIE RACHUNKU

 

Wprowadzona na początku września 2016 r. zmiana w zakresie prawa bankowego wiązała się również ze zmianami w egzekucji komorniczej. Większość tych zmian dotyczyła automatyzacji i informatyzacji tego procesu i miała na celu jego usprawnienie i przyspieszenie, co wiązało się m.in. z wprowadzeniem automatycznego, elektronicznego zajęcia rachunków bankowych.

 

Dotychczas przy zajęciu rachunku bankowego stosowana była tradycyjna metoda, która polegała na tym, że komornik w celu zajęcia rachunku bankowego wysyłał pismo do banku i czekał na podjęcie stosownego działania. Teraz może to zrobić całkowicie elektronicznie.

 

Po podpisaniu przez komornika zajęcia (przy użyciu podpisu elektronicznego), trafiać ono będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przygotowanego do obsługi takich zajęć do banku, którego dotyczy, a ten niezwłocznie zablokuje konto dłużnika.

 

Dzieje się to za sprawą systemu informatycznego o nazwie OGNIVO, a dokładniej jednego modułu tego systemu.

Moduł zapytania o rachunki bankowe dłużników – umożliwia komornikom sądowym i skarbowym elektroniczną komunikację z bankami, co znacząco usprawnia obsługę zajęć. Dzięki temu mogą oni szybko uzyskać od banków informacje na temat rachunków osób, wobec których prowadzona jest egzekucja.

 

Komornik będzie zajmował konto dłużnika w drodze elektronicznej, a cała korespondencja między bankiem a komornikiem będzie się odbywała elektronicznie za pomocą utworzonego systemu teleinformatycznego.  

 

Tak jak dotychczas bank, stosując się do obowiązującego w Polsce prawa, nie może odmówić organowi egzekucyjnemu podjęcia działań i zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, musi przekazywać mu środki z rachunku dłużnika (po uwzględnieniu kwoty wolnej).

 

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym do komornika zaznacza, iż żąda egzekucji z rachunków bankowych. Komornik uruchamia system OGNIVO, wpisuje PESEL dłużnika i za moment ma wgląd we wszystkie jego konta bankowe. Pozostaje mu tylko zawiadomić bank o zajęciu rachunku i oczekiwać, aż wpłynie na konto na przykład wypłata czy premia przeznaczona dla dłużnika.

 

Jeśli osoba, której rachunek został objęty egzekucją, nie zgadza się z tym i np. uważa, że doszło do pomyłki (zdarzają się takie przypadki), musi się skontaktować z organem egzekucyjnym, wyjaśnić mu sytuację i domagać się uchylenia zajęcia. Bez takiego wniosku pochodzącego od organu dochodzącego należności, bank nie może zwolnić rachunku z zajęcia. Dzięki możliwości przesyłania wniosku o uchylenie egzekucji drogą elektroniczną, cała operacja może trwać znacznie szybciej i nawet tego samego dnia rachunek klienta może zostać odblokowany z zajęcia. 

 

EGZEKUCJA Z RACHUNKU FIRMOWEGO

 

Odnośnie egzekucji z rachunku osobistego- z początkiem września doszło do zmian w przypadku zajęć komorniczych. Weszło w życie tzw. e-zajęcie. Zmieniła się także wysokość i sposób naliczania kwoty wolnej od zajęć. Nie ma już nieodnawialnego limitu w postaci 3 średnich krajowych (12.000 zł – 13.000 zł). Obecnie jest miesięczna kwota wolna od zajęć w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – 75% z kwoty 2 000 zł, czyli powinno wyjść 1500 zł. Konkretnie zmieniła się treść art. 54 Prawa bankowego. Limit ten odnawia się co miesiąc.

 

W toku egzekucji z rachunku bankowego, zajęciu egzekucyjnemu podlegają wszystkie aktywa dłużnika, w tym także te znajdujące się w banku. Dotyczy to zarówno pieniędzy wpływających lub zdeponowanych na ROR-ze, koncie oszczędnościowym, walutowym, jak i środków zainwestowanych w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe.

 

Odmiennie jest w przypadku kont firmowych. W przypadku firm wszystko, co wejdzie na rachunek od razu księgowane jest na konto komornika. Nie obowiązuje tak jak w przypadku rachunku osobistego kwota wolna od zajęcia. Jedyny wyjątek to wypłata na tzw. listę płac. Z zajętego rachunku można wypłacić pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników. Należy wtedy dostarczyć do banku aktualną listę płac. Do łącznej sumy wynagrodzeń będzie wtedy można wypłacić pieniądze w gotówce.

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
2 / 5 z 4 ocen
~Kasia

Mam pytanie wzięłam kredyt czy komornik moze może go zabrac   Odpowiedź

~jan

Niestety może. Jeżeli kredyt trafi na rachunek bankowy, to komornik zabierze go jak każde inne środki. Z ciekawości zapytam - gdzie dostałaś kredyt mając komornika ? Pozdrawiam   Odpowiedź

~M

Proszę o informację na temat zajęcia komorniczego z rachunku walutowego.Planuje podjąć pracę poza Polską tak by jak najszybciej spłacić zadłużenie. Jaka kwota będzie mi zostawać na koncie prowadzonym w walucie £? Czy będzie to odpowiednik kwoty wolnej od zajęcia w polskiej walucie (maksymalnie 1500 zl)?   Odpowiedź

~Asia

Tak to bedzie rozliczane na zlotowki tez mam konto walutowe i jest przeliczane rownowartosci w pl zl nie w euro   Odpowiedź

~ren

a jak to jest z tą kwotą wolną w końcu,bo zarabiam najniższą krajową i komornik wszedł mi na konto i kwotą wolną okazuje się być 802 zł. wszystko ponad to zostało mi zabrane z konta?   Odpowiedź

~walk

dzięki za podsumowanie, to wcale nie jest takie skomplikowane   Odpowiedź