Ile komornik może zająć z emerytury w 2022?

Ile komornik może zająć z emerytury w 2022?

author
27 maja 2022

Ile komornik może zabrać z emerytury w 2022 roku? Sprawdź tabelę brutto/netto dotyczącą komorniczego zajęcia emerytury i dowiedz się, ile komornik musi zostawić ze świadczenia emerytalnego. To, ile komornik zajmie z emerytury, zależy między innymi od rodzaju należności.

Ile może zająć komornik z emerytury w 2022 roku?

Ustawy nakładają pewne ograniczenia na komornika, musi się więc on do nich stosować. Pamiętajmy jednak, że żadna ustawa nie daje komornikowi możliwości zajęcia całego świadczenia emerytalnego. Emeryci podczas egzekucji komorniczej na pewno nie zostaną pozbawieni wszelkich środków do życia.

Komornik musi zastosować się do dwóch ważnych zasad:

1) kwoty wolnej od zajęcia z emerytury,
2) górnego progu zajęcia (wyliczanego procentowo).

W dalszej części rozpisujemy dokładnie, jakie są kwoty wolne od zajęcia, a także jak działa druga z tych zasad (górny próg zajęcia), ale teraz wskazujemy najważniejsze kwoty zajęcia z emerytury w tabeli brutto/netto.

Ile zajmie komornik z emerytury w 2022 roku - tabela brutto/netto

Ważna informacja! Tabele dotyczy dłużników-emerytów, których długi nie wynikają z zaległych świadczeń alimentacyjnych ani zaległych płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Tabela zawiera więc informacje odnośnie do dłużników mających np.: niespłacone kredyty i pożyczki albo zakupy ratalne w sklepach.

Potrzebujesz gotówki, ale masz komornika? Sprawdź:

Pożyczki dla zadłużonych – także w SKOKu

Pożyczki bez baz – w całości przez Internet

Kredyt oddłużeniowy – sposób na wyjście z długów

Spis treści:

 1. Ile może zająć komornik z emerytury w 2022 roku?
 2. Ile zajmie komornik z emerytury w 2022 roku - tabela brutto/netto
 3. Czy komornik może zająć emeryturę?
 4. Granice zajęcia komorniczego z emerytury 2022
 5. Kwota wolna od zajęcia z emerytury 2022
 6. Egzekucja z emerytury przy długach alimentacyjnych
 7. Ile komornik może zająć z emerytury KRUS?
 8. Jak ZUS wylicza potrącenie z emerytury?
 9. Jak obliczyć potrącenie z emerytury? Krok po kroku
Zwiń spis treści

Czy komornik może zająć emeryturę?

Tak, komornik ma możliwość zajęcia świadczenia emerytalnego, ale nie w całości. Przed zajęciem musi dostosować kwotę do pewnych ograniczeń nałożonych przez polskie prawo. Komornik nie ma bowiem prawa samodzielnie decydować o wysokości kwoty, którą zajmie z emerytury osoby zadłużonej.

Komornik może zająć:

– emeryturę z ZUS,
– emeryturę z KRUS.

Emeryci jedną z najbardziej zadłużonych grup

Emeryci to najczęściej osoby starsze, które należą do grupy bardzo zadłużonej. Dane z Krajowego Rejestru Długów wskazują, iż seniorzy mają zapisanych aż 5,7 mld zł niespłaconych na czas zobowiązań. Tylko w ciągu ostatnich sześciu lat zadłużenie tej grupy społecznej zwiększyło się aż pięciokrotnie. Emeryt-rekordzista w Polsce ma do oddania aż 8 mln zł.

Co jest powodem sporego zadłużenia emerytów? Głownie niska wysokość ich świadczeń (tak samo jak niska jest kwota emerytury minimalnej na rok 2022 po waloryzacji emerytur w 2022), a potrzeby są jednak bardzo duże, jak innych grup społecznych. Z tego powodu emeryci często sięgają po kredyty gotówkowe lub dokonują zakupów na raty.

Zdarza się niestety, że trudno jest uregulować później pobrane finansowania. Dlatego za takie zakupy ratalne lub kredyty prowadzone są właśnie egzekucje komornicze na emeryturach. Jednak komornik nie ma możliwości do zajęcia całości emerytury dłużnika.

Wysokość potrącenia zależy od rodzaju zadłużenia

Wysokość kwoty, którą komornik może zająć z emerytury dłużnika w 2022, określona jest progami procentowymi, a te z kolei zależna są od rodzaju naszego zadłużenia.

Jeśli zalegasz ze spłatą:

kredytu, pożyczki czy opłat za media, to komornik może zająć do 25% emerytury,

alimentów, to komornika może zająć do 60% emerytury

opłat za pobyt w placówkach zdrowotnych i opieki, to komornik zająć może do 50% emerytury.

Granice zajęcia komorniczego z emerytury 2022

Granice zajęcia komorniczego z emerytury w roku 2022 są określone przez trzy różne progi procentowe. Progi zależne są natomiast od przyczyny zadłużenia emeryta. Wyróżnia się trzy różne typy zadłużeń – alimentacyjne, powstałe przez nieopłacone pobyty w placówkach zdrowotnych i opiekuńczych oraz inne długi. Najniższy próg górny zajęcia wynosi 25%, a najwyższy – aż 60% świadczenia.


1) Egzekucja długów alimentacyjnych 

procent zajęcia: komornik może zająć 60% świadczenia emerytalnego

opis:

W odniesieniu do długów alimentacyjnych przed komornikiem stoją też górne granice zajęcia, ale są one stosunkowo wysokie – komornik może zająć aż 60% świadczenia. Musi jednocześnie respektować konieczność pozostawienia dłużnikowi wyznaczonej dla niego kwoty wolnej od zajęcia.

Osoby, których długi powstały z powodu zaległości alimentacyjnych, mogą zatem stracić najwięcej na egzekucji komorniczej. Co prawda emeryci rzadko należą już do grupy osób, które posiadają dzieci, które kwalifikują się na uzyskiwanie alimentów, ale pamiętajmy, że alimenty płacić można także np. na byłego partnera. Emeryci zalegający ze spłacaniem alimentów zwykle robią to, gdyż same mają złą sytuację finansową. Cała ta sytuacja powoduje jednak, że jest jeszcze gorzej, gdyż  może przecież dojść do egzekucji komorniczej, a wówczas oddanie części świadczenia emerytalnego na poczet zaległych alimentów jest konieczne.


2) Egzekucja długów powstałych na skutek nieopłaconych pobytów w placówkach zdrowotnych i placówkach opieki 

procent zajęcia: komornik może zająć 50% świadczenia emerytalnego

opis:

Drugim co do wielkości maksymalnym progiem zajęcia z emerytury jest próg 50%. Dotyczy on osób, które zalegają w spłacie wskutek zaległości w odpłatnościach za pobyt w:

– zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
– zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
– domu pomocy społecznej.

Pamiętajmy jednak, że dla takich dłużników prawo zakłada także inną niż dla pozostałych kwotę wolną od zajęcia. Aktualną wysokość tej kwoty można sprawdzić w tabeli kwot wolnych od zajęcia z emerytury w roku 2022.


3) Egzekucja pozostałych długów 

procent zajęcia: komornik potrąci maksymalnie 25% świadczenia emerytalnego

opis:

W każdym innym wypadku maksymalny próg zajęcia z emerytury jest całkiem niski, gdyż wynosi tylko 25% kwoty świadczenia. W tej grupie znajduje się najwięcej osób. Są to najczęściej seniorzy zalegający ze spłatą kredytów gotówkowych lub kredytów zaciągniętych na zakup w sklepie na raty. W trakcie egzekucji komorniczej dłużnicy emeryci mogą więc stracić maksymalnie 1/4 swojego świadczenia.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 140. Granice potrąceń

1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.

Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Kwota wolna od zajęcia z emerytury 2022

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia z emerytury jest stała i waloryzowana każdego roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja emerytur i rent dokonywana jest zwykle na przełomie lutego i marca, dlatego w ciągu jednego roku obowiązują dwa różne typy kwot wolnych od zajęcia z emerytury. Niektóre kwoty ważne są przez pierwsze dwa miesiące roku, a kolejne (już po waloryzacji) ważne są od 1 marca do końca roku kalendarzowego.

Dokładne kwoty wolne od zajęcia komorniczego z emerytury przedstawione zostały w tabeli. Natomiast kwoty zwaloryzowane (wchodzące w życie 1 marca 2022 roku) nie są jeszcze znane, ale zostaną zaktualizowane w momencie, gdy będzie to możliwe – zaraz po oficjalnym komunikacie ZUS. Nie przewidujemy jednak wielkich skoków podwyżek wolnych od zajęcia. Bez wątpienia podwyżka nastąpi, ale raczej jedynie o kilka/kilkanaście złotych w odniesieniu do każdej ze wskazanych poniżej kwot.

Kwoty wolne od zajęcia z emerytury w roku 2022 – tabela

rodzaj potrącenia kwota wolna od potrąceń do 28.02.2021kwota wolna od potrąceń od 1.03.2021
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi555,19 złjeszcze nieznana
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego555,19 złjeszcze nieznana
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych222,07 złjeszcze nieznana
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi916,07 złjeszcze nieznana
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane732,86 złjeszcze nieznana

Egzekucja z emerytury przy długach alimentacyjnych

Prawo w Polsce zdecydowanie bardziej restrykcyjnie traktuje dłużników alimentacyjnych.  Nie tylko w przypadku egzekucji z emerytury, ale przy wszystkich typach egzekucji. Regulacja zaległych alimentów uznawana jest bowiem za priorytetową, nawet kosztem komfortu życia samego dłużnika.

Przy długach alimentacyjnych komornik ma prawo zająć nie 25% emerytury, ale aż 60% tego świadczenia. 

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 139.

1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:

(…) 3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych (…)

Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

Wskazane powyżej prawo obowiązuje w przypadku, gdy zajęcie dokonywane jest w ramach zaległych alimentów na dzieci dłużnika oraz  alimentów na jego byłego współmałżonka czy rodzica (o ile zostanie wydany odpowiedni tytuł wykonawczy na wypłatę takich alimentów).

Ważna informacja! Podczas egzekucji alimentów z emerytury obowiązuje nie tylko wyższy procent zajęcia ze świadczenia, lecz także niższa kwota wolna od zajęcia. Kwota obowiązująca w obecnym roku podana jest w tabeli kwot wolnych od zajęcia z emerytury w roku 2022.

Ile komornik może zająć z emerytury KRUS?

Emerytury z KRUS, czyli emerytury rolnicze, także mogą podlegać zajęciu komorniczemu. W stosunku do tych świadczeń stosowane są dokładnie te same zasady, co opisywane powyżej emerytury z ZUS. Oznacza to, że wszystkie opisane powyżej zasady dotyczą także emerytur z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kwoty wolne od zajęcia z emerytury z KRUS na rok 2022 wynoszą:

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceń do 28.02.2021kwota wolna od potrąceń od 1.03.2021
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi555,19 złjeszcze nieznana
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego555,19 złjeszcze nieznana
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczychnależności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczychjeszcze nieznana
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi916,07 złjeszcze nieznana
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane732,86 złjeszcze nieznana

Wysokość kwot wolnych na okres od 1 marca 2022 roku jeszcze nie jest nam znana. ZUS ogłasza wysokość tych kwot tuż przed ich wejściem w życie. Kwoty wolne od zajęcia co roku są podwyższane, ponieważ podlegają waloryzacji.

§

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076)

 

Jak ZUS wylicza potrącenie z emerytury?

Ważne jest wskazanie na początku tego, dlaczego to ZUS zajmuje się wyliczeniem potrąceń z emerytury, a nie komornik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kalkulacje kwot wolnych od zajęcia na zlecenie komornika. Z tego powody nie ma możliwości, aby osoba zadłużona na własną rękę przekonała komornika do lepszych warunków zajęcia.

ZUS ma uniwersalną regułę w obliczaniu kwoty wolnej od zajęcia, którą komornik pobiera w celu przeprowadzenia dalszej egzekucji. Instrukcja obliczania jest bardzo prosta, a dzięki niej każdy ma szansę samodzielnie obliczyć, jaka kwota zajęcia z emerytury będzie w jego przypadku.

 

Jak ZUS oblicza potrącenie – krok po kroku

 1. Bierze wysokość emerytury brutto (B).
 2. Wylicza kwotę netto emerytury (N).
 3. Ustala maksymalny procent potrącenia i wylicza go od kwoty brutto (%B).
 4. Odejmuje maksymalny procent potrącenia od emerytury netto (N-%B).
 5. Wyliczoną kwotę wypłaca dłużnikowi.

Czy komornik może zająć 13. emeryturę?

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacane corocznie już od 2019 roku. Dodatek ten wprowadzony został dla poprawienie kiepskiej sytuacji materialnej seniorów. Pieniądze przysługują praktycznie każdemu emerytowi. Bez znaczenia jest fakt, jaka jest wysokość emerytury przyznawanej w każdym miesiącu. Tak zwane trzynastki wypływają na konta każdej osoby, która uzyskuje świadczenie emerytalne w Polsce.

A zatem ważne dla emerytów jest także to, czy także trzynasta emerytura może zostać przejęta przez komornika. Dobra informacja jest jednak taka, że komornik nie ma prawa do dokonywania egzekucji komorniczej w przypadku środków w ramach “trzynastki”. Zapisy ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów nie przewidują bowiem możliwości dokonywania potrąceń i egzekucji z trzynastej emerytury. Dodatkowo z tego powodu „trzynastka” jest specjalnie oznaczana, aby komornik nie popełnił błędu przy dokonywaniu egzekucji.

W przypadku, gdy komornik pomyłkowo zajmie środki wypłacone w ramach trzynastej emerytury, trzeba natychmiastowo skontaktować się z organem, który odpowiedzialny jest za wypłacanie tego świadczenia. Czas wykonania takiego kroku ma ogromne znaczenie. Ważne jest bowiem, aby zrobić to jeszcze zanim potrącenia zostaną zaksięgowane.

Jak obliczyć potrącenie z emerytury? Krok po kroku

1. Bierzemy kwotę emerytury brutto (oznaczmy ją literą B).
2. Wyliczamy kwotę netto emerytury (określmy ją literą N).
3. Ustalamy maksymalny procent potrącenia zgodnie z tym, z jakiego powodu powstały nasze długi.

 • 60% zajęcia przy długach alimentacyjnych
 • 50% zajęcia przy długach z tytułu zaległości w placówkach zdrowia i opieki
 • 25% zajęcia przy pozostałych długach

4. Wyliczamy procent potrącenia od kwoty brutto (%B).
5. Odejmujemy procent potrącenia od kwoty renty netto (N-%B).
6. Porównujemy kwotę, którą otrzymaliśmy, z kwotą wolną od zajęcia.

Jeżeli kwota, którą wyliczyliśmy, jest wyższa od kwoty wolnej od zajęcia, to komornik zajmie nam maksymalnie tyle, ile wyliczyliśmy.

Jeżeli kwota, którą wyliczyliśmy, jest niższa od kwoty wolnej od zajęcia, to komornik zajmie nam całą nadwyżkę nad kwotę wolną od zajęcia.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy wysokość zadłużenia wpływa na kwotę wolną od zajęcia komorniczego z emerytury?

Nie, wysokość zadłużenia nie ma żadnego wpływu na kwotę wolną od zajęcia komorniczego z emerytury. Nie zmienia również maksymalnego procentu zajęcia z tego świadczenia.

2. Czy liczba egzekucji wpływa na kwotę wolną od zajęcia komorniczego z emerytury?

Nie, to, ile mamy egzekucji jednocześnie, w żaden sposób nie wpływa na kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Taka sama kwota wolna obowiązuje dla osoby, która ma jedną egzekucję, jak i dla takiej, wobec której prowadzonych jest jednocześnie kilka egzekucji.

3. Czy wobec dłużników alimentacyjnych i niealimentacyjnych prawo dotyczące egzekucji z emerytury jest takie samo?

Nie, dłużnicy alimentacyjni traktowani są przez prawo dużo surowiej niż wszyscy pozostali dłużnicy. O ile w zwyczajnej egzekucji komornik może zająć maksymalnie 25% świadczenia, o tyle w egzekucji długów powstałych na skutek niezapłaconych na czas alimentów komornik może zająć już 60% świadczenia emerytalnego, czyli ponad dwa razy więcej. W odniesieniu do obu tych typów długów obowiązują również inne kwoty wolne od potrąceń (wyższa kwota wolna jest od zajęcia dla dłużników niealimentacyjnych, a niższa dla dłużników alimentacyjnych).

4. Emerytura a dodatkowa praca – czy komornik zabierze drugą wypłatę?

Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, chociaż jednoznacznie można wskazać, że komornik sądowy nie ma podstaw prawnych do tego, by łączyć różne wynagrodzenia ze sobą i samodzielnie wyliczać procent zajęcia z każdej z nich. Komornik z reguły dokonuje zajęcia jedynie świadczenia emerytalnego, a zarobek z pracy dodatkowej pozostawia do dyspozycji dłużnika.

Podsumowanie

Zajęcie komornicze z emerytury 2022 – tabela

rodzaj potrąceniakwota wolna od potrąceńmaksymalny procent zajęcia
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi532,61 zł60%
należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego532,61 zł60%
należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych213,04 zł50%
sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi878,81 zł25%
należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, tj. m.in. świadczenia wypłacone zaliczkowo lub nienależnie pobrane703,05 zł25%

Źródła:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zmiany-od-1-lipca-br-w-kwotach-wolnych-od-potracen-i-egzekucji/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981621118/U/D19981118Lj.pdf

https://rf.gov.pl/orzecznictwo/zabezpieczenie-emerytalne/Komornik_zabierze_mniej_z_emerytury__22630

https://zielonalinia.gov.pl/-/jaka-czesc-emerytury-lub-renty-moze-zajac-komornik-52847

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Graszka
Graszka
2022-09-08 23:44:07

Mam em

Boguslawa
Boguslawa
2022-04-26 12:48:42

Czy od maja zostanie podwyższona kwota wolna od zajęć komorniczych

Mater
Mater
2022-03-02 20:16:31

A ile może potrącić komornik z emerytury męża i żony za dług z najmu gdy mają wypłatę emerytury na jedno konto

Podobne artykuły

Kredyt konsolidacyjny Łowicz
Wpisy Inne
author
28 kwietnia 2017

Kredyt konsolidacyjny Łowicz

PKO BP w Jawiszowicach
Oddziały
author
12 września 2019

PKO BP w Jawiszowicach

Alior Bank w Radzyminie
Oddziały
author
24 czerwca 2019

Alior Bank w Radzyminie

Najnowsza aktualizacja aplikacji IKO
Bez kategorii
author
03 sierpnia 2019

Najnowsza aktualizacja aplikacji IKO

Alior Bank w Jaśle
Oddziały
author
06 czerwca 2019

Alior Bank w Jaśle

Mobilny punkt banku BNP Paribas w PKP Intercity
Bez kategorii
author
16 czerwca 2019

Mobilny punkt banku BNP Paribas w PKP Intercity