Staż unijny – co to jest?

Staż unijny – co to jest?

author
Halszka Gronek
23 grudnia 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Nie każdemu z nas udaje się znaleźć zatrudnienie już na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej. Standardy, o jakie zabiegają pracodawcy, są coraz wyższe, a młodzi i często jeszcze niedoświadczeni zawodowo aplikanci mają małe szanse na wyróżnienie się z tłumu kandydatów. Właśnie dla takich osób Unia Europejska stworzyła propozycję stażów. Ich celem jest aktywizacja zawodowa osób o najmniejszych szansach na zatrudnienie.

Spis treści:

 1. Czym jest staż unijny?
 2. Staż unijny - podstawa prawna
 3. Dla kogo jest staż unijny?
 4. Wiek a staż unijny
 5. Jak dostać się na staż unijny?
 6. Wynagrodzenie za staż unijny
 7. Staż unijny – czy warto?
Zwiń spis treści

Czym jest staż unijny?

Staż unijny to jedna z obowiązujących form stypendialnych, jakie oferowane są przez powiatowe urzędy pracy (PUP). Z tego typu wsparcia skorzystać mogą osoby pozostającym bez stałego zatrudnienia, o ile posiadają one status osoby bezrobotnej, czyli są zarejestrowane w PUP. 

Staż unijny jest co do zasady finansowany ze środków unijnych na mocy umowy podpisanej pomiędzy pracodawcą a starostą powiatowym. Warto dodać, iż inne staże oferowane w urzędach pracy, mogą być finansowane przykładowo ze środków Funduszu Pracy lub przez prywatnych inwestorów.

Można powiedzieć, iż staż unijny jest formą parazatrudnienia, dzięki której stażysta ma możliwość doszkolenia się w interesującym go obszarze zawodowym. Oczywiście owe doszkolenie nie jest bezpłatne – za wykonywanie „pracy” bezrobotny otrzymuje stosowne wynagrodzenie. Standardowy czas przebywania na stażu unijnym wynosi 3 miesiące. Warto dodać, iż istnieje szansa na wydłużenie okresu stażowego do 6 miesięcy w przypadku osób po 30 roku życia, a do 12 miesięcy w przypadku osób do 30 roku życia.

Staż unijny - podstawa prawna

Jak wynika z treści Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001, z późn. zm.), staż jest szansą na nabycie przez niezatrudnioną osobę umiejętności, które pozwolą jej na przyszłe podjęcie pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2., ust.1., pkt. 34. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ilekroć w ustawie jest mowa o stażu – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Dla kogo jest staż unijny?

Najważniejszym ograniczeniem dotyczącym aplikacji na staż unijny jest aktywność zawodowa. Staże finansowane z funduszu Unii Europejskiej przeznaczone są jedynie dla osób nieposiadających zatrudnienia i zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, które uzyskały status osoby bezrobotnej. A jak wynika z treści ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym jest osoba, która przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy na terytorium Rzeczpospolitej.

Staż unijny jest przeznaczony dla osób nieposiadających zatrudnienia i zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, które uzyskały status osoby bezrobotnej.

Co niezwykle ważne, osoba starająca się o staż unijny musi być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Nie może ona nie prowadzić działalności gospodarczej, posiadać prawa do emerytury lub renty, i co więcej, nie może uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym. Oznacza to, iż o staż unijny nie można się ubiegać, będąc studentem pobierającym naukę w trybie dziennym. W tym przypadku możemy jednak skorzystać z innych form pozyskania środków, np. pożyczki dla studentów.

Staż zostanie przyznany, jeśli nauka pobierana jest w: 

 1. szkole dla dorosłych,
 2. branżowej szkole II stopnia,
 3. szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
 4. szkole wyższej, o ile mowa o studiach niestacjonarnych.

Wiek a staż unijny

Jak wynika to z samego założenia programu, najważniejszym celem stażu unijnego jest aktywizacja zawodowa. Z tego względu beneficjantami oferty unijnej mogą być osoby młode, a więc nieposiadające doświadczenia zawodowego, a także osoby starsze, cechujące się potencjalnie najmniejszą szansą na znalezienie pracy. Dzięki aktywizacji zawodowej osoby te mogą zdobyć potrzebne środki, bez konieczności zaciągania zobowiązań, takich jak np. pożyczki na dowód.

Z tego względu uczestnikami stażu unijnego mogą zostać osoby:

 • między 18. a 30. rokiem życia;
 • między 50. a 60. rokiem życia w przypadku kobiet, i 65. rokiem życia w przypadku mężczyzn.

Od tej reguły istnieje kilka wyjątków. Mowa o szansie na staż dla:

 • bezrobotnego długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • bezrobotnego korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • niepełnosprawnego bezrobotnego,
 • bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

Jak dostać się na staż unijny?

Cała procedura starania się o płatny staż unijny nie należy do skomplikowanych zadań. Wystarczy, że dokonując rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (odpowiednim ze względu na miejsce naszego zameldowania), wypełnimy wniosek rejestracyjny, a wraz wraz z nim dostarczymy wymagane dokumenty. Chodzi przede wszystkim o:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości,
 • oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania,
 • dokumenty potwierdzające nasze wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje),
 • świadectwa dotychczasowej pracy,
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeśli jest to wymagane.

Składając komplet dokumentów w urzędzie pracy, należy zaznaczyć chęć odbycia płatnego stażu.

Adnotacja ta da zielone światło pracownikowi urzędu do tego, by skierować bezrobotnego na staż, jaki będzie odpowiadał jego kwalifikacjom i doświadczeniu zawodowemu. Warto wiedzieć, iż w sytuacji, gdy urzędnik nie przedstawi ani jednej oferty stażu, dobrze jest wziąć sprawy w swoje ręce. Jeżeli mamy „na oku” pracodawcę, u którego chcielibyśmy odbyć staż, nie zaszkodzi poprosić go o taką możliwość. Jeśli się zgodzi, wystarczy, że zgłosi ten fakt w urzędzie pracy.

Wynagrodzenie za staż unijny

Na wstępie należy zaznaczyć, iż staż unijny nie stanowi formy zatrudnienia. W ramach zawartej umowy nie dochodzi bowiem do nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a firmą, w której staż się odbywa. Niemniej jednak ta swoista „praca” wykonywana przez bezrobotnego nie ma formy wyzysku, a za każdy miesiąc odbywania stażu wykonawca otrzymuje wypłatę. Dzięki temu osoby, które wezmą udział w stażu nie będą musiały szukać innych form wsparcia finansowego, takich jak np. pożyczki online.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 53., ust.6. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku […] wypłacane przez starostę […]. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

Staż unijny – czy warto?

Nie da się ukryć, iż staż unijny jest niezwykle korzystny dla osób pozostających bez pracy, zwłaszcza dla osób młodych oraz dla seniorów stanowiących potencjalni najmniej atrakcyjną grupę pracowników w opinii rekruterów. Oprócz możliwości poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, stażyści odbywający staż unijny możliwość zdobycia cennego doświadczenia. To – zwłaszcza w przypadku młodych Polek i Polaków – otwiera drzwi przed wieloma ścieżkami kariery.

Za czas wykonywania pracy stażowej, należy się wynagrodzenie odpowiadające 120% zasiłku. Jest to więc więcej, niż bezrobotny może otrzymać za samo zgłoszenie się do urzędu pracy po zasiłek.

Jak wynika to z samego założenia programu, najważniejszym celem stażu unijnego jest aktywizacja zawodowa. W Polsce wciąż brakuje rąk do pracy, dlatego każda kolejna aktywność jest pozytywnem dla krajowej gospodarki i jej rozwoju. Poza tym projekty takie jakie staże unijne zwalczają społeczną bierność zawodową i otwierają oczy na to, jak wiele korzyści daje podjęcie pracy zawodowej w porównaniu z przebywaniem na zasiłku czy innych formach pomocy społeczno-socjalnej.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Toni
Toni
2023-05-26 08:07:20

Chcę się dowiedzieć czy pracując na stażu w urzędzie pracy czy przysługuje mi zasiłek bo osłonowy kwocie 600zl

Joanna Gałwiaczek
Joanna Gałwiaczek
2021-12-14 21:53:46

Czy wlicza się ten dochód do MOPS do rodzinnego czy do stypendium szkolnego

AURELIA
AURELIA
2021-11-08 21:28:45

Uwazam ze pomysk jest dobry na praxe ale za niskie wynagrodzenie.

Michalina chmura
Michalina chmura
2021-04-15 17:18:24

Dzień dobry

Podobne artykuły

KredytOK w Łodzi

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Łodzi.

author
Patryk Byczek
11 lutego 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole z pierwszą placówką w centrum handlowym

Credit Agricole poinformował w komunikacie prasowym o otworzeniu swojej pierwszej placówki w centrum handlowym. Decyzja była podyktowana zaspokojeniem potrzeb Klientów, którzy zgłaszali że takie miejsca w galeriach bardzo ułatwiają załatwianie spraw bankowych.

author
Patryk Byczek
04 listopada 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Auta elektryczne bez mandatów?

Prawdopodobna luka w systemie fotoradarów „nie nagradza” mandatami łamiących przepisy kierowców aut elektrycznych. Narzędzia wykonują zdjęcia jadących zbyt szybko pojazdów, lecz kierujący nie zostanie ukarany.

author
Patryk Byczek
26 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Alior Bank w Płocku

Alior Bank to jeden z największych banków detalicznych w Polsce. Sprawdzamy placówki i oddziały w Płocku – zobacz godzinę otwarcia, dane kontaktowe i opinie.

author
Aleksandra Gościnna
30 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Sekurytyzacja portfela wierzytelności Alior Leasing

“Alior Leasing, spółka z Grupy Alior Banku, przeprowadziła transakcję sekurytyzacji części swojego portfela wierzytelności o wartości 500 mln złotych” – informuje Alior Bank w oficjalnym komunikacie. Wierzytelności od Alior Leasing nabyła spółka celowa z siedzibą w Irlandii.

author
Dominika Byczek
21 września 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Ile kosztuje położenie tapety?

Położenie tapet do jeden z najszybszych i najbardziej efektownych sposób odświeżenia mieszkania. Sprawdziliśmy, ile kosztuje tapetowanie przez specjalną firmą, a ile wyniesie nas to, jeśli zdecydujemy się na samodzielną pracę.

author
Sandra Tessmer
24 czerwca 2019
Jej obszarem zainteresowań w ramach pracy na stronie zadluzenia.com są pytania typu "ile kosztuje" oraz "ile zarabia," a jej teksty dostarczają czytelnikom wglądu w koszty różnych usług i życiowych wydatków, oraz średnie zarobki w różnych zawodach.
Porównaj