Staż unijny – co to jest?

Staż unijny – co to jest?

author
Halszka Gronek
23 grudnia 2020

Nie każdemu z nas udaje się znaleźć zatrudnienie już na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej. Standardy, o jakie zabiegają pracodawcy, są coraz wyższe, a młodzi i często jeszcze niedoświadczeni zawodowo aplikanci mają małe szanse na wyróżnienie się z tłumu kandydatów. Właśnie dla takich osób Unia Europejska stworzyła propozycję stażów. Ich celem jest aktywizacja zawodowa osób o najmniejszych szansach na zatrudnienie.

Spis treści

1. Staż unijny – co to jest?
2. Dla kogo staż unijny?
3. Jak dostać się na staż unijny?
4. Wynagrodzenie za staż unijny.
5. Staż unijny – czy warto?

 

Staż unijny – co to jest?

Staż unijny to jedna z obowiązujących form stypendialnych, jakie oferowane są przez powiatowe urzędy pracy (PUP). Z tego typu wsparcia skorzystać mogą osoby pozostającym bez stałego zatrudnienia, o ile posiadają one status osoby bezrobotnej, czyli są zarejestrowane w PUP.  Staż unijny jest co do zasady finansowany ze środków unijnych na mocy umowy podpisanej pomiędzy pracodawcą a starostą powiatowym. Warto dodać, iż inne staże oferowane w urzędach pracy, mogą być finansowane przykładowo ze środków Funduszu Pracy lub przez prywatnych inwestorów. 

Można powiedzieć, iż staż unijny jest formą parazatrudnienia, dzięki której stażysta ma możliwość doszkolenia się w interesującym go obszarze zawodowym. Oczywiście owe doszkolenie nie jest bezpłatne – za wykonywanie „pracy” bezrobotny otrzymuje stosowne wynagrodzenie. Standardowy czas przebywania na stażu unijnym wynosi 3 miesiące. Warto dodać, iż istnieje szansa na wydłużenie okresu stażowego do 6 miesięcy w przypadku osób po 30 roku życia, a do 12 miesięcy w przypadku osób do 30 roku życia. 

 

Dla kogo staż unijny?

Najważniejszym ograniczeniem dotyczącym aplikacji na staż unijny jest aktywność zawodowa. Staże finansowane z funduszu Unii Europejskiej przeznaczone są jedynie dla osób nieposiadających zatrudnienia i zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, które uzyskały status osoby bezrobotnej. A jak wynika z treści ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym jest osoba, która przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy na terytorium Rzeczpospolitej.

Co niezwykle ważne, osoba starająca się o staż unijny musi być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Nie może ona nie prowadzić działalności gospodarczej, posiadać prawa do emerytury lub renty, i co więcej, nie może uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym. Oznacza to, iż o staż unijnym nie można się ubiegać, będąc studentem pobierającym naukę w trybie dziennym. Staż zostanie przyznany, jeśli nauka pobierana jest w: 

  1. szkole dla dorosłych,
  2. branżowej szkole II stopnia,
  3. szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  4. szkole wyższej, o ile mowa o studiach niestacjonarnych.

Jak dostać się na staż unijny?

Cała procedura starania się o płatny staż unijny nie należy do skomplikowanych zadań. Wystarczy, że dokonując rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (odpowiednim ze względu na miejsce naszego zameldowania), wypełnimy wniosek rejestracyjny, a wraz wraz z nim dostarczymy wymagane dokumenty. Chodzi przede wszystkim o:

  • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
  • oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania;
  • dokumenty potwierdzające nasze wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje);
  • świadectwa dotychczasowej pracy;
  • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeśli jest to wymagane.

Składając komplet dokumentów w urzędzie pracy, należy zaznaczyć chęć odbycia płatnego stażu. Adnotacja ta da zielone światło pracownikowi urzędu do tego, by skierować bezrobotnego na staż, jaki będzie odpowiadał jego kwalifikacjom i doświadczeniu zawodowemu. Warto wiedzieć, iż w sytuacji, gdy urzędnik nie przedstawi ani jednej oferty stażu, dobrze jest wziąć sprawy w swoje ręce. Jeżeli mamy „na oku” pracodawcę, u którego chcielibyśmy odbyć staż, nie zaszkodzi poprosić go o taką możliwość Jeśli się zgodzi, wystarczy, że zgłosi ten fakt w urzędzie pracy.

Wynagrodzenie za staż unijny

Na wstępie należy zaznaczyć, iż staż unijny nie stanowi formy zatrudnienia. W ramach zawartej umowy nie dochodzi bowiem do nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a firmą, w której staż się odbywa. Niemniej jednak ta swoista „praca” wykonywana przez bezrobotnego nie ma formy wyzysku, a za każdy miesiąc odbywania stażu wykonawca otrzymuje wypłatę. 

Jak wynika z treści ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za czas odbywania stażu przysługuje stypendium. Jego kwota jest bezpośrednio uzależniona od stawki zasiłku dla bezrobotnych obowiązującej w danym roku. W ustawie czytamy:

§

PODSTAWA PRAWNA

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku […] wypłacane przez starostę […]. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.


Art. 53., ust.6. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Od 2017 roku od stypendium z Funduszu Pracy również nie jest potrącany podatek.

Staż unijny – czy warto?

Nie da się ukryć, iż staż unijny jest niezwykle korzystny dla osób pozostających bez pracy, zwłaszcza dla osób młodych oraz dla seniorów stanowiących potencjalni najmniej atrakcyjną grupę pracowników w opinii rekruterów. Oprócz możliwości poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, stażyści odbywający staż unijny możliwość zdobycia cennego doświadczenia. To – zwłaszcza w przypadku młodych Polek i Polaków – otwiera drzwi przed wieloma ścieżkami kariery.

Dodatkowo, co niezwykle ważne, za czas wykonywania pracy stażowej, należy się wynagrodzenie odpowiadające 120% zasiłku. Jest to więc więcej, niż bezrobotny może otrzymać za samo zgłoszenie się do urzędu pracy pon zasiłek. Warto również wspomnieć, iż na mocy odrębnego aktu prawnego (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) środki uzyskiwane w ramach stażu są wolne od opodatkowania. Cała wypłacona kwota trafia więc do stażysty. 

Jak wynika to z samego założenia programu, najważniejszym celem stażu unijnego jest aktywizacja zawodowa. W Polsce wciąż brakuje rąk do pracy, dlatego każda kolejna aktywność jest pozytywnem dla krajowej gospodarki i jej rozwoju. Poza tym projekty takie jakie staże unijne zwalczają społeczną bierność zawodową i otwierają oczy na to, jak wiele korzyści daje podjęcie pracy zawodowej w porównaniu z przebywaniem na zasiłku czy innych formach pomocy społeczno-socjalnej. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Toni
Toni
2023-05-26 08:07:20

Chcę się dowiedzieć czy pracując na stażu w urzędzie pracy czy przysługuje mi zasiłek bo osłonowy kwocie 600zl

Joanna Gałwiaczek
Joanna Gałwiaczek
2021-12-14 21:53:46

Czy wlicza się ten dochód do MOPS do rodzinnego czy do stypendium szkolnego

AURELIA
AURELIA
2021-11-08 21:28:45

Uwazam ze pomysk jest dobry na praxe ale za niskie wynagrodzenie.

Michalina chmura
Michalina chmura
2021-04-15 17:18:24

Dzień dobry

Podobne artykuły

Nowa odsłona aplikacji CitiMobile
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
20 marca 2019

Nowa odsłona aplikacji CitiMobile

Kredyt gotówkowy Szczytno
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
14 stycznia 2020

Kredyt gotówkowy Szczytno

ING Bank Śląski w Ustroniu
Oddziały
author
Patryk Byczek
10 czerwca 2019

ING Bank Śląski w Ustroniu

Velo Bank – kod SWIFT/BIC oraz IBAN
Banki
author
Patryk Byczek
03 grudnia 2022

Velo Bank – kod SWIFT/BIC oraz IBAN

Polisolokaty – kolejny korzystny wyrok sądu
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
12 grudnia 2018

Polisolokaty – kolejny korzystny wyrok sądu

Bankomatów stale ubywa
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 stycznia 2019

Bankomatów stale ubywa

Porównaj