Świadczenie pielęgnacyjne to jedno z najważniejszych świadczeń pieniężnych, o jakie ubiegać się mogą potrzebujący Polacy. Sprawdziliśmy, kto może wnioskować o przyznanie świadczenia oraz jaka jest jego aktualna wysokość.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 01.06.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1.    Świadczenie pielęgnacyjne – komu przysługuje?
2.    W jakich wypadkach świadczenie nie przysługuje?
3.    Jak otrzymać świadczenie – miejsce i dokumenty
4.    Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego 2018
5.    Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego 2019
6.    Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Świadczenie pielęgnacyjne jest rodzajem specjalnej, państwowej pomocy pieniężnej, o jaką ubiegać się osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

Świadczenie to przysługuje więc wszystkim tym, którzy zmuszeni zostali do rezygnowania z zatrudnienia lub z innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym krewnym.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE – KOMU PRZYSŁUGUJE?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje konkretnym, prawnie wytyczonym osobom, jakie sprawują opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 

Osoby te muszą udzielać stałej lub długotrwałej opieki / pomocy krewnemu w związku ze znacznie ograniczoną możliwością jego samodzielnej egzystencji i potrzebą ciągłego współudziału opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
 

By móc ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, wystarczy także, by niepełnosprawny krewny legitymował się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 1. matce albo ojcu niepełnosprawnego;

 2. jego faktycznego opiekunowi;

 3. członkowi zastępczej rodziny spokrewnionej (w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. ciąży obowiązek alimentacyjny.


 

Osobom innym, niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub sami legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu lub są one małoletnie, albo legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


 
Co istotne, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wtedy, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia; 

 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

W JAKICH WYPADKACH ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE?

Mimo spełnienia wszystkich niezbędnych do przyznania nam świadczenia warunków, bywa tak, iż państwo odmówi nam wypłacanie świadczenia. 

Świadczenie to bowiem nie może zostać przyznane, gdy ubiegający się o nie opiekun ma ustalone prawo do:
 

 1. emerytury;

 2. renty;

 3. renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej lub innego świadczenia emerytalno-rentowego;

 4. renty socjalnej;

 5. zasiłku stałego;

 6. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

 7. zasiłku przedemerytalnego;

Również ci opiekunowie, którzy mają przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, nie mogą liczyć na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Prawo do świadczenia nie przysługuje także w przypadku tych chorych, którzy pozostają w związku małżeńskim, chyba że sam współmałżonek także legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie może być także przyznane choremu, który umieszczony został umieszczony w rodzinie zastępczej,  z wyjątkiem:

 1. rodziny zastępczej spokrewnionej;

 2. rodzinnego domu dziecka;

 3. specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczym (jeśli chory korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu).

Jeśli opiekun osoby wymagającej opieki ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury lub do dodatku do zasiłku rodzinnego, również nie przysługuje mu prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 

Na wypłacenie świadczenia nie mogą liczyć także ci, którzy za granicą uprawnieni zostali do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad niepełnosprawnym, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE
– MIEJSCE I DOKUMENTY

Świadczenia rodzinne, a więc także świadczenia pielęgnacyjne, wypłacają wszystkie ośrodki pomocy społecznej. 

By złożyć więc wniosek przyznanie takowego należy udać się do właściwego, a więc najbliższego względem miejsca zamieszkania, miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej. 

Oczywiście w celu otrzymania świadczenia w danym ośrodku pomocy społecznej należy przedłożyć wymagane dokumenty. Są to:

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, który potwierdza wiek osoby niepełnosprawnej (w przypadku, gdy osobą wymagającą opieki jest osoba niepełnoletnia);

 3. uwierzytelnioną przez pracownika Wydziału Świadczeń Społecznych, notariusza lub inną kompetentną instytucję kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku, gdy osobą wymagającą opieki jest osoba dorosła);

 4. orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 5. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę (jeżeli niepełnosprawny w niej przebywa), wraz z informacją o liczbie dni tygodnia, w których potrzebujący korzysta z całodobowej opieki;

Warto także dodać, że jeśli wnioskodawca będzie ubiegał się o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, powinien dostarczyć wraz z wnioskiem oryginały dokumentów, które potwierdzają okresy składkowe (świadectwa pracy, karty zasiłkowe, świadectwa ukończenia szkoły).

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 2018

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego zarówno w tym, jak i w poprzednich latach, nie jest uzależniona od kryterium dochodowego rodziny

Świadczenie pielęgnacyjne ma prawnie ustaloną pierwotną kwotę bazową, lecz co istotne – podlega corocznej waloryzacji. Oznacza to, że z każdym kolejnym rokiem wysokość świadczenia będzie rosła o taki wskaźnik procentowy, o jaki zwiększyło się minimalne wynagrodzenie za pracę w danym roku kalendarzowym. 

W roku 2018 osoby opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi mogą liczyć na 1477 zł świadczenia pielęgnacyjnego miesięcznie.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 2019

W pierwszym kwartale roku 2018 Rada Ministrów przyjęła propozycje weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 
Niestety, nowa zmiana nie dotyczy podwyższenia wartości świadczenia pielęgnacyjnego oraz kwoty zasiłku dla opiekuna. Te dwie kwoty zostały wykluczone z treści pisma weryfikacyjnego. 

Oznacza to, że w kolejnych latach, a więc już w 2019 roku, świadczenie będzie pielęgnacyjne będzie ustalane na podstawie dotychczasowej kwoty bazowej, lecz oczywiście objęte będzie waloryzacją i zwiększy się o procent, o jaki powiększyło się minimalne wynagrodzenie za pracę.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA OSOBĘ DOROSŁĄ

Polskie prawo zakłada, iż warunkiem otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest to, by niepełnosprawność osoby potrzebującej pomocy opiekuna powstała przed ukończeniem 18 roku życia, lub przed ukończeniem 25. roku życia – jeśli dana osoba uczy się w szkole lub studiuje.  

Trybunał Konstytucyjny wyroku z 2014 r. stwierdził, że uzależnienie prawa do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z Konstytucją. Niestety, wyrok ten do dziś dzień pozostał niewykonany. 

Komentarze (0)

W jaki sposób i gdzie mamy się o to wyrównanie ubiegać. Proszę o odpowiedź.

Wyrównaj Zasiłek, 6 sierpnia 2018 o 14:27

UWAGA OPIEKUNOWIE! Bardzo ważna informacja dla każdego kto pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł/mc! Istnieje możliwość wyrównania zasiłku do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego czyli 1477 zł w tym roku za okres ostatnich 3 lat!

  Witam.Jestem opiekunem otrzymuje 520zł,jak mogę z tego skorzystać?jak otrzymać wyższą kwotę?

  Witam jestem opiekunem osoby niepełnosprawnej i otrzymuję 520 zł w jaki sposób można otrzymać więcej pieniedzy?

   Ja zrezygnowałam z 520 zł i złożyłam wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na mamę która niepełnosprawność uzyskała w wieku 44 lat i burmistrz odmówił mi świadczenia odwołała się do sko w Szczecinie i po 4 miesiącach czekania przyznano mi świadczenie z wyrównanie za te 4 miesiące dlatego warto walczyć o swoje