Strona główna Wpisy Inne Świadczenie pielęgnacyjne – najważniejsze informacje

Świadczenie pielęgnacyjne – najważniejsze informacje

halszka
Halszka Gronek
17 marca 2020

Świadczenie pielęgnacyjne to jedno z najważniejszych świadczeń pieniężnych, o jakie ubiegać się mogą potrzebujący Polacy. Sprawdziliśmy, kto może wnioskować o przyznanie świadczenia oraz jaka jest jego aktualna wysokość. Zapraszamy do lektury!

Świadczenie pielęgnacyjne – co to jest?

Świadczenie pielęgnacyjne jest rodzajem specjalnej, państwowej pomocy pieniężnej, o jaką ubiegać się osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Przywilej pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje wszystkim tym, którzy zmuszeni zostali do rezygnowania z zatrudnienia lub z innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad poważnie niepełnosprawnym krewnym.

Polskie przepisy określają wiele wymogów, których spełnienie jest koniecznym warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. W dalej części artykułu przedstawimy, kto może liczyć na wypłatę świadczenia i jakie są obecne stawki.


  

Świadczenie pielęgnacyjne 2020 – kto może uzyskać?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje konkretnym i prawnie wytyczonym osobom. Są to przede wszystkim ci, którzy sprawują opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby te muszą udzielać stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy krewnemu w związku ze znacznie ograniczoną możliwością jego samodzielnej egzystencji i potrzebą ciągłego współudziału opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Oczywiście by móc ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, niepełnosprawny krewny musi legitymować się odpowiednim orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto na koniec dodać, iż świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wtedy, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia;
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 

W jakich przypadkach prawo do świadczenia ustaje?

Mimo spełnienia wszystkich niezbędnych do przyznania nam świadczenia warunków, bywa tak, iż państwo odmówi nam wypłacanie świadczenia. W świetle obowiązujących przepisów bowiem świadczenie nie może zostać przyznane, gdy ubiegający się o nie opiekun ma ustalone prawo do:

 1. emerytury;
 2. renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej lub innego świadczenia emerytalno-rentowego;
 3. renty socjalnej;
 4. zasiłku stałego;
 5. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 6. zasiłku przedemerytalnego;

Również ci opiekunowie, którzy mają przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, nie mogą liczyć na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Co więcej, prawo do świadczenia nie przysługuje także w przypadku tych chorych, którzy pozostają w związku małżeńskim, chyba że sam współmałżonek także legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli opiekun osoby wymagającej opieki ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury lub do dodatku do zasiłku rodzinnego, również nie przysługuje mu prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Co więcej, na wypłacenie świadczenia nie mogą liczyć także ci, którzy za granicą uprawnieni zostali do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad niepełnosprawnym. Sytuacja ulegnie zmianie, jeśli przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowić będą inaczej.

 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2020

Pod koniec 2019 roku w Monitorze Polskim (M.P.2019 r. poz. 1067) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 roku w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020. Akt  ustanowił, iż wraz z dniem 1 stycznia 2020 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 1830 zł miesięcznie.

§

PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r.poz. 2220, z późn. zm. ) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosi 1830,00 zł.


Źródło: M.P.2019.1067 tj. – Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest waloryzowana każdego roku. Ostateczną kwotę wylicza się na podstawie dotychczasowej kwoty bazowej. Ważnym czynnikiem, jaki wpływa na ostateczną kwotę świadczenia, jest tzw. wskaźnik waloryzacji (procent wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Jak otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Wszelkie świadczenia i zasiłki rodzinne – a więc także świadczenia pielęgnacyjne – wypłacane są przez ośrodki pomocy społecznej lub odpowiednie urzędy.

By złożyć wniosek przyznanie takowego świadczenia, należy udać się do właściwego, najbliższego względem miejsca zamieszkania, miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej. Niekiedy jednak punkty obsługi świadczeń rodzinnych znajdują się w urzędach gminnych lub miejskich.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas nieokreślony. Sytuacja ta ulega zmianie, jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony. W tym drugim wypadku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się więc do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

 

Wymagane dokumenty

By otrzymać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, spełnić należy kilka ustawowo wskazanych wytycznych. Uprawniony interesant powinien zwrócić się do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej, przedstawiając pracownikom komplet niezbędnych dokumentów.

W celu otrzymania świadczenia w danym ośrodku pomocy społecznej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, który potwierdza wiek osoby niepełnosprawnej (w przypadku, gdy osobą wymagającą opieki jest osoba niepełnoletnia);
 3. uwierzytelnioną przez pracownika Wydziału Świadczeń Społecznych, notariusza lub inną kompetentną instytucję kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość (w przypadku, gdy osobą wymagającą opieki jest osoba dorosła);
 4. orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę (jeżeli niepełnosprawny w niej przebywa), wraz z informacją o liczbie dni tygodnia, w których potrzebujący korzysta z całodobowej opieki;

Warto także dodać, że jeśli wnioskodawca będzie ubiegał się o zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, powinien dostarczyć wraz z wnioskiem oryginały dokumentów, które potwierdzają okresy składkowe. Chodzi m.in. o świadectwa pracy, karty zasiłkowe i świadectwa ukończenia szkoły.

Świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą

Polskie prawo zakłada, iż warunkiem otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest to, by niepełnosprawność osoby potrzebującej pomocy opiekuna powstała przed ukończeniem 18. roku życia, lub przed ukończeniem 25. roku życia – jeśli dana osoba uczy się w szkole lub studiuje.

Trybunał Konstytucyjny wyroku z 2014 r. stwierdził, że uzależnienie prawa do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z Konstytucją. Niestety, wyrok ten do dziś dzień pozostał niewykonany.

Co to oznacza? Niestety tyle, że jeśli niepełnosprawność powstanie kilka miesięcy po ukończeniu przez daną osobę pełnoletności, jej opiekun nie otrzyma prawa do świadczenia rodzinnego. W przypadku młodzieży studiującej limit podwyższony jest do 25. roku życia.

Pytania i odpowiedzi

 

Przyznano mi świadczenie za niepełny miesiąc. Na jaką kwotę mogę liczyć?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Przykładowo za okres od 10. stycznia (włącznie) do końca miesiąca przysługuje:

21 x (1583 zł / 30) = 21 x 52,80 zł = 1108,80 zł.


 

Moje dziecko osiągnęło niepełnosprawność będąc pełnoletnim, lecz uczęszczając na uczelnie wyższą. Czy świadczenie mi przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wtedy, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do dnia ukończenia przez nią 18. roku życia. W przypadku pobierania nauki w szkole lub na uczelni wyższej – nie później niż do chwili ukończenia 25. roku życia. Jeśli więc dziecko osiągnęło niepełnosprawność przed dniem swych dwudziestych piątych urodzin, świadczenie pielęgnacyjne zostanie wypłacone.


 

Czy świadczenie pielęgnacyjne mogę otrzymywać zarówno ja, jak i mój mąż, ojciec naszego niepełnosprawnego dziecka?

Niestety, tylko jeden z rodziców uprawniony jest do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko.


 

 

Podsumowanie

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

anonim dwa
anonim dwa
2019-11-12 12:47:16
// do ANINIM czy składałas juz wniosek? Mam zamiar własnie i juz wiem ze bedzie odmowna odpowiedz .Poszła Twoja odmowa juz dalej ? Masz jakąs decyzje od SKO?Pozdrawiam Grazyna
2019-10-17 08:39:38
witam , będę składała wniosek do MOPR-u o świadczenie pielęgnacyjne na moja 90 lat mamę , ma stopien niepełnosprawnosci-znaczny,pracownik poinformował mnie , ze moge złozyc wniosek , ale bedzie odrzucony/wynika ,to z ustawy, ale mam sie odwołac do SKO i powinno byc ok. ,moje pytanie -to po co mam składac wniosek do MOPRU-skoro wszystko odrzucają, inaczej po co ustawa skoro nie mozna z niej korzystac, a miało byc różowo , MOPR z gory wie , ze to nie przejdzie-głupie, co na to ministerstwo, bede drązyc temat, bo skoro moge sie o cos ubiegac -to dla czego z gory wiedzą , ze nie dostanę , zasłaniaja sie ustawą , to moze poprosic o komentarz ministerstwo
Patrycja
Patrycja
2019-09-20 18:22:57
Witam, syn ma centralny niedosłuch, ADHD orax upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Rok temu zrezygnowałam z pracy uczę syna w domu tego czego nie zapamiętął na lekcjach. Czy należy mi się świadczenie pielenacyjne ??
rozsadek
rozsadek
2019-09-08 23:28:24
W tych komentarzach ludzie mylą świadczenia pielęgnacyjne z zasiłkiem pielęgnacyjnym jak również specjalny zasiłek opiekuńczy z zasiłkiem opiekuńczym. Przykład: pobieram świadczenie pielęgnacyjne jak uzyskać wyższe(1500) ? Również mowa o świadczeniach pielęgnacyjnych z wątkiem o kryterium i progach, w tym świadczeniu dochód nie ma znaczenia.
2019-07-29 23:06:15
Witam. Mój ojciec otrzymał stopień niepełnosprawności znaczny z dniem 1.04.2019 ale -w wyniku udaru natąpił niedowład lewej części ciała i dokumenty o przyznanie świadczenia zostały złożone w oddziale Zus w Słupsku w dniu 20 kwietnia. - po złożeniu dokumentacji wyznaczono termin orzekania komisji lekarskiej na 6.06.2019. - decyzja komisji została przesłana po ok 14 dniach zgodnie z prawem - 20.06.2019 zostały złożone do opieki społecznej dokumenty o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. - 12.07.2019 zapadła decyzja o przyznaniu świadczenia w wysokości 182 zł z dniem 01.04.2019 - świadczenie zostało wypłacone 22.07.2019 z wyrównaniem od 01.04.2019 w kwocie ok 770 zł - niestety ojciec zmarł 20.07.2019 ( sobota ) , akt zgonu został wystawiony 22.07.2019 i niezwłocznie przedstawiony w opiece społecznej w tym samym dniu (22.07.2019) - świadzcenie zostało przelane na konto w tym samym dniu ale przed przedłożeniem aktu zgonu w opiece społecznej. Teraz Opieka Społeczna domaga sie zwrotu środków. Ojcjec pobierał emeryturę w wysokości ok 1300 , po w ostatnich miesiącach swojego życia przebywał w Ośrodku pomocy długoterminowej gdzie stawka za pobyt wynosiła 70 zł za dobę 2100/2170 miesęcznie . Czy należy zwrócic wypłacone świadczenie ok 770 zł pozdrawiam Mariusz Wnuk

Podobne artykuły

Jaka kara grozi za złamanie kwarantanny przy koronawirusie?
Bez kategorii
alicja
Alicja Uzarowicz
22 marca 2020

Jaka kara grozi za złamanie kwarantanny przy koronawirusie?

Credit Agricole w Kołobrzegu
Oddziały
patryk
Patryk Byczek
17 lipca 2019

Credit Agricole w Kołobrzegu

PeoPay KIDS od Pekao nagrodzone w konkursie e-Commerce Polska
Aktualności
patryk
Patryk Byczek
28 września 2021

PeoPay KIDS od Pekao nagrodzone w konkursie e-Commerce Polska

Jakie mieszkania kupując Polacy ?
Wpisy
aneta
Aneta Jankowska
30 października 2017

Jakie mieszkania kupując Polacy ?

Facebook Pay – płatności na Instagramie i Messengerze
Bez kategorii
alicja
Alicja Uzarowicz
02 września 2020

Facebook Pay – płatności na Instagramie i Messengerze

W kantorze PKO BP zapłacimy BLIKIEM
Bez kategorii
dominika
Dominika Sobieraj
13 maja 2020

W kantorze PKO BP zapłacimy BLIKIEM