Termin wypłaty wynagrodzenia

Termin wypłaty wynagrodzenia

author
Halszka Gronek
01 kwietnia 2019

Gdy zbliża się koniec miesiąca, a nasz portfel straszy pustkami, w głowie wybrzmiewa tylko jedno pytanie: „kiedy wypłata?”. Ku pokrzepieniu wszystkich tych, którzy z niecierpliwością wyczekują przelewu od pracodawcy – sprawdziliśmy ustawowe terminy wypłaty wynagrodzenia. 

Spis treści

1. Wypłata wynagrodzenia – podstawa prawna.
2. Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę.
3. Przykłady prawidłowo określonego terminu wypłaty.
4. Wynagrodzenie a umowa cywilnoprawna.
5. Termin wypłaty przy umowie cywilnoprawnej.
6. Brak wypłaty w terminie – jakie konsekwencje?
7. Podsumowanie.

 

Wypłata wynagrodzenia – podstawa prawna 

Stosunki między pracownikiem a pracodawcą oraz sposób ich przebiegania uregulowane zostały na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. Dokument ten, nazywany powszechnie Kodeksem pracy, dotyczy przede wszystkim stron, jakie zawarły stosunek na mocy umowy o pracę. Kodeks ten nie reguluje więc wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowie zlecenia lub umowie o dzieło. Umowy cywilnoprawne podlegają natomiast zapisom Kodeksu cywilnego. 

Jeden z najważniejszych zapisów przywołanego Kodeksu pracy brzmi:

§

PODSTAWA PRAWNA

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.


Art. 22, § 1. Kodeksu pracy

Z wyżej wymienionego przepisu wynika, iż pracodawcy są zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia za pracę, jaką wykonali pracownicy. Tak więc wypłata wynagrodzenia w przypadku umowy o pracę jest niezbywalnym obowiązkiem. Inaczej w przypadku umowy zlecenia. Tu wynagrodzenie może zostać przyznane, lecz wcale nie musi. Wszystko to w zależności od indywidualnych zapisów danej umowy cywilnoprawnej. 

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Termin wypłaty wynagrodzenia nie może zostać utajniony przed pracownikiem. Dzień wypłaty pensji oraz częstotliwość, z jaką pracownicy mogą liczyć na otrzymywanie wynagrodzenia, powinny zostać wskazane w regulaminie pracy. 

Nie zawsze jednak pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia takowego regulaminu. Jeśli w danym przypadku regulamin nie obowiązuje, pracownik powinien otrzymać informacje o sposobie i terminie wypłaty wynagrodzenia w przeciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę. W większości przypadków owe dane zostają umieszczone bezpośrednio w treści umowy. 

Przepisy kodeksu pracy jasno wskazują na to, w jaki sposób pracodawca powinien wyznaczyć termin wypłaty wynagrodzenia. Pensja powinna zostać przyznana pracownikowi:

  1. w stałym, konkretnie wskazanym i odgórnie ustalonym terminie;
  2. co najmniej raz w miesiącu (z dołu, czyli dopiero po przepracowanym czasie);
  3. nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego.

Jak wynika z powyżej wskazanych regulacji, wynagrodzenie nie powinno być wypłacane w nieprecyzyjnie wskazanym terminie (na przykład do 10. dnia miesiąca). Jest to bardzo ważny zapis, choć w praktyce wielu pracodawców nie stosuje się do owej wytycznej. 

 

Uwaga! Od ogólnie określonych zasad wypłaty wynagrodzenia możliwe jest zastosowanie odstępstw, lecz jedynie na korzyść pracownika. Przykładowo: można dokonywać wypłaty co miesiąc, z góry, do 10. dnia każdego miesiąca, jeśli zależy na tym samemu pracownikowi.

 

 

Przykłady prawidłowo określonego terminu wypłaty

 

Przykład 1

Błędny zapis:

„W okresie obowiązywania niniejszej umowy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4 200 zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym.”

Prawidłowy zapis:

„W okresie obowiązywania niniejszej umowy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4 200 zł brutto miesięcznie płatne z dołu w 10. dniu każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym.”


 

Przykład 2

Błędny zapis:

„W okresie obowiązywania niniejszej umowy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 8 400 zł brutto co dwa miesiące, a więc po dwóch przepracowanych miesiącach. Termin wypłaty zobowiązania: 3. dzień roboczy miesiąca następującego po dwóch przepracowanych miesiącach”.

Prawidłowy zapis:

„W okresie obowiązywania niniejszej umowy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4 200 zł brutto miesięcznie, płatne z dołu. Termin wypłaty zobowiązania: 3. dzień roboczy miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym”.


 

Przykład 3

Błędny zapis:

„W okresie obowiązywania niniejszej umowy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4 200 zł brutto miesięcznie płatne z dołu w 15. dniu każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym.”

Prawidłowy zapis:

„W okresie obowiązywania niniejszej umowy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4 200 zł brutto miesięcznie płatne z dołu w (liczba od 1 do 10). dniu każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu przepracowanym.”


 

Wynagrodzenie a umowa cywilnoprawna

Jak wspomnieliśmy już w poprzedniej części artykułu, umowy cywilnoprawne nie podlegają regulacjom Kodeksu pracy. Aktem prawnym, jaki ich dotyczy, jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. W związku z tym terminy wynagrodzenia typowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę nie będą obowiązywać zleceniobiorców lub wykonawców dzieła. 

W przypadku umowy o dzieło polskie przepisy prawne nakładają na zamawiającego obowiązek wypłacenia na rzecz wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia. Jego wysokość można określić poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia w treści umowy. W innym wypadku zasądza się, iż strony miały na myśli zwykłe (standardowe) wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju – na przykład średnią cenę rynkową za wykonanie danego przedmiotu lub usługi. 

Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy zlecenia. Tutaj bowiem wynagrodzenia za wykonane zlecenie może w ogóle nie być – o ile taki zapis został uwzględniony w treści umowy.  Jeśli jednak zleceniodawca zdecyduje się zapłacić Zleceniobiorcy, wynagrodzenie to nie może być dowolne. Od blisko dwóch lat w Polsce obowiązuje minimalna stawka godzinowa za wykonywanie zlecenia. W roku 2019 stawką tą jest kwota 14,70 brutto.

Sprawdź, czym jeszcze różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło: tutaj. 

 

Termin wypłaty przy umowie cywilnoprawnej

Umowy cywilnoprawne, a zwłaszcza ich zapisy dotyczące terminowości, nie są tak restrykcyjne, jak w przypadku umów o pracę. Nie oznacza jednak, że prawo cywilne w tym zakresie nie określa jakichkolwiek reguł, które powinny być respektowane pod rygorem odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania. Każda umowa jest w Polsce chroniona – tak jak chronione jest prawo do terminowego otrzymania wynagrodzenia. 

Jeśli strony umowy cywilnoprawnej ustaliły, że za wykonanie danego dzieła lub zlecenia otrzymają wynagrodzenie, konieczne jest ustalenie, w jakim terminie owa wypłata ma nastąpić. Tu prawo przewiduje trzy warianty:

  1. zapłata z góry (stosunkowo najrzadziej stosowana forma umowy);
  2. wypata z dołu (po wykonaniu dzieła/zlecenia w określonym terminie);
  3. zapłata w formie części (na przykład część płatna z góry, część w połowie wykonywanego dzieła/zlecenia, a część dopiero po ostatecznym wykonaniu).

Sposób, w jaki zleceniodawca lub zamawiający dzieło ma wypłacić wynagrodzenie drugiej stronie, powinien być jasno i precyzyjnie wskazany w treści umowy. Najczęściej w owym dokumencie umieszczana jest po prostu data dzienna (na przykład: „wypłata wynagrodzenia nastąpi do dnia 15 kwietnia 2019 roku, czyli do dnia kończącego umowę”). 

 

Brak wypłaty w terminie – jakie konsekwencje?

Jeżeli pracodawca nie wypłacił swojemu pracownikowi wynagrodzenia w wyznaczonym terminie – niezależnie od tego, czy ponosi on za opóźnienie odpowiedzialność – pracownik ma prawo zażądać odsetek za opóźnienie. Przywilej ten przysługuje niezależnie od formy zatrudnienia. Ustanawia go bowiem Kodeks cywilny. 

Co więcej, w sytuacji gdy pracodawca ponosi odpowiedzialność za niewypłacenie wynagrodzenia w odpowiednim terminie, naraża się on również na odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zwłoką. W takim przypadku pracownik będzie miał prawo do wystąpienia przeciwko niemu o wypłatę odszkodowania. 

Przeciwko nieterminowemu pracodawcy można także wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Urząd ten ma prawo nałożyć na dłużnika grzywnę a nawet wszcząć przeciw niemu postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia. Zatrudnieni na umowie o pracę mają także możliwość skorzystania z pomocy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Więcej informacji na temat sposobów odzyskiwania wynagrodzenia znaleźć można w naszym artykule: https://www.zadluzenia.com/jak-odzyskac-zalegle-wynagrodzenie-od-pracodawcy-poradnik/ 

Podsumowanie


Źródła:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Brodnica
Oddziały
author
Halszka Gronek
17 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Brodnica

Skąd wziąć pieniądze na wakacje?
Poradnik
author
Halszka Gronek
10 czerwca 2017

Skąd wziąć pieniądze na wakacje?

Promocja: „Zyskaj do 120 zł za pensje” w ING Banku Śląskim
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
08 sierpnia 2019

Promocja: „Zyskaj do 120 zł za pensje” w ING Banku Śląskim

Coca-Cola nowym sponsorem polskich piłkarzy
Wpisy
author
Halszka Gronek
03 lutego 2018

Coca-Cola nowym sponsorem polskich piłkarzy

Konfederacja Lewiatan – czym się zajmuje?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
01 lipca 2019

Konfederacja Lewiatan – czym się zajmuje?

Pożyczki bez zaświadczeń Grudziądz
Pożyczki miasta
author
Halszka Gronek
19 maja 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Grudziądz