zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w BGŻ BNP Paribas ?

Jesteś niezadowolony z obsługi lub produktu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ? Uważasz że bank działa niezgodnie z przepisami? Sprawdź jak najszybciej złożyć reklamację.
 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku.
 
Przykładowe tematy poruszane w reklamacjach:
 
- niesłuszne naliczenie opłaty za konto
- błędne zaksięgowanie przelewu
- niewłaściwe zachowanie pracownika banku
- przekazanie sprawy do komornika
- nieautoryzowane operacje na karcie
- przekazanie naszych danych do BIK
 
BGŻ BNP Paribas sesje Elixir
BGŻ BNP Paribas kod SWIFT
BGŻ BNP Paribas infolinia
 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BGŻ BNP Paribas ?

 
Reklamację można złożyć w:


1) Dowolnym oddziale banku


W formie ustnej lub pisemnej.
 2) Listownie

Na adres:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
Zespół Obsługi Reklamacji i Opinii Bankowych 
ul. Armii Krajowej 28 
30-150 Kraków 


 
3) Telefonicznie


Numer infolinii: 801 321 123 
Dla dzwoniących z zagranicy: +48 22 566 99 99 


 4) Elektronicznie


Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej [email protected] lub [email protected]

 

Reklamację można złożyć też przez formularz dostępny na stronie: http://www.bgzbnpparibas.pl

 

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA ?


Bank nie podaje konkretnych informacji, co powinno znaleźć się w składanej reklamacji.

 

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ Odpowiedź na reklamacje udzielana jest nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
W "szczególnie skomplikowanych przypadkach", uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, bank informuje o tym fakcie wraz ze wskazaniem:


- przyczyny opóźnienia,
- okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
- przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku BGŻ BNP Paribas ?


Odpowiedź na reklamacje otrzymamy:

- w formie pisemnej

- za pomocą bankowości internetowej.
 
Bank na wniosek klienta udziela odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres wskazany zgodnie z umową.


 O ile nie zgadzamy się z odpowiedzią lub chcemy przekazać dodatkowe informacje do rozpatrzonej sprawy, możemy się odwołać pisemnie, składając kolejne zgłoszenie do banku, na adres wskazany w otrzymanej odpowiedzi.
 
Niezależnie od złożonej reklamacji można również dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
 
Pomoc, w tym na drodze polubownej, można uzyskać kierując sprawę do:


- Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich
- Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
- Rzecznika Finansowego
- Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, świadczących bezpłatną pomoc prawną w sprawach indywidualnych.


Co powinno być w odpowiedzi na reklamację
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
- Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)
- Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy
- Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację
- W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi

 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY