zadluzenia.com
zamknij

Jak złożyć reklamację w Banku Pocztowym

Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku Pocztowym S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:


- niesłusznie naliczonej opłaty za konto
- błędnie zaksięgowanego przelewu
- niewłaściwego zachowania pracownika banku
- przekazania sprawy do komornika
- nieautoryzowanej operacji na karcie
- przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BANKU POCZTOWYM

 

Reklamację można złożyć w:


1) Dowolnym oddziale banku lub placówce pocztowej


Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 


Bank na podstawie reklamacji złożonej w placówce sporządza protokół. 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 


Wydział Obsługi Reklamacji Banku Pocztowego S. A.
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz 

 


3) Telefonicznie


Numer infolinii:  801100500 lub (52) 34 99499

 


4) Elektronicznie

- za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Banku - www.pocztowy.pl

drogą mailową na adres: [email protected]
.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA W BANKU

 


Reklamacja powinna zawierać:


- dane identyfikacyjne (osoba fizyczna powinna podać: imię, nazwisko oraz PESEL; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna podać: nazwę oraz NIP/REGON)
- aktualne dane adresowe
- treść zastrzeżenia ze wskazaniem produktu/usługi, której dotyczy
 

Bank może zwrócić się z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.


Jeśli klient potrzebuje potwierdzenia złożenia reklamacji, to bank potwierdza ten fakt w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób.

  

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU POCZTOWYM


Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W "szczególnie skomplikowanych przypadkach" ,uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej bank musi poinformować klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Do zachowania terminów wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi przed ich upływem.

 

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Pocztowym S.A. ?


Bank poinformuje Klienta o wyniku reklamacji w formie:

- pisemnej

- za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Na wniosek klienta odpowiedź na reklamację może zostać przekazana pocztą elektroniczną.

 

 

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 


Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)


2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy


3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację


4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
5 / 5 z 2 ocen
BRAK KOMENTARZY