Jeśli jesteś niezadowolony z usługi w Banku Pocztowym S.A., to możesz złożyć reklamację. Sprawdź jak zrobić to szybko i poprawnie.

Autor: Aneta Jankowska
Dodano: 08.11.2016
Udostępnij:

 
Reklamacja to wyrażenie przez nas niezadowolenia z usługi, produktu lub innego elementu działania banku. 
 
Reklamację można złożyć np. w sprawie:

– niesłusznie naliczonej opłaty za konto
– błędnie zaksięgowanego przelewu
– niewłaściwego zachowania pracownika banku
– przekazania sprawy do komornika
– nieautoryzowanej operacji na karcie
– przekazania naszych danych do BIK
  

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ W BANKU POCZTOWYM

Reklamację można złożyć w:

1) Dowolnym oddziale banku lub placówce pocztowej

Reklamację można złożyć w formie ustnej lub pisemnej. 

Bank na podstawie reklamacji złożonej w placówce sporządza protokół. 


2) Listownie
 
Przesyłając list na adres: 

Wydział Obsługi Reklamacji Banku Pocztowego S. A.
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz 


3) Telefonicznie

Numer infolinii:  801100500 lub (52) 34 99499


4) Elektronicznie

– za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Banku – www.pocztowy.pl

– drogą mailową na adres: [email protected]
.

JAK POWINNA WYGLĄDAĆ REKLAMACJA W BANKU

Reklamacja powinna zawierać:

– dane identyfikacyjne (osoba fizyczna powinna podać: imię, nazwisko oraz PESEL; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna podać: nazwę oraz NIP/REGON)
– aktualne dane adresowe
– treść zastrzeżenia ze wskazaniem produktu/usługi, której dotyczy
 

Bank może zwrócić się z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli klient potrzebuje potwierdzenia złożenia reklamacji, to bank potwierdza ten fakt w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób.

  

ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ W BANKU POCZTOWYM

Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W "szczególnie skomplikowanych przypadkach" ,uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej bank musi poinformować klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Do zachowania terminów wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi przed ich upływem.

W jakiej formie otrzymamy odpowiedź na reklamację w Banku Pocztowym S.A. ?

Bank poinformuje Klienta o wyniku reklamacji w formie:

– pisemnej

– za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Na wniosek klienta odpowiedź na reklamację może zostać przekazana pocztą elektroniczną.

O ile nie zgadzamy się z wynikiem reklamacji, mamy prawo do zwrócenia się do sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego i wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w trybie ustawy z dnia 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jak i do właściwego miejscowo sądu powszechnego w celu rozstrzygnięcia sporu. 

Co powinno być w odpowiedzi na reklamację ?
 
Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:
 
1) Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta)

2) Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy

3) Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację

4) W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Komentarze (5)

szkoda gadac na temat tego banku zenada jednym slowem

Karolina Figurniak, 5 czerwca 2020 o 13:05

Jestem nie zadowolona z usług Banku Pocztowego ponieważ żeby się dodzwonić potrzeba 45 min konsultanci nie potrafią wytłumaczyć najprostszych rzeczy …nie są kompetentni …tym co maja mało cierpliwości poradzę nie zakładać rachunku bankowego …

ten bank oceniam na 0 duze 0

bank pocztowy to jakis zart 2miesiace czekam za karta a pracowicy na infolini to niedouczone szkoda sie wypowiadac nauczyly sie formulki i nie sluchaja co do nich sie mowi

Nie polecam, z taką arogancja dawno się nie spotkałam. Dodatkowo dostałam do podpisu inny dokument na inną usługę niż prosiłam, to poprostu skandaliczne.