Jak napisać biznesplan?

Jak napisać biznesplan?

author
Halszka Gronek
04 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Masz pomysł na własną działalność, ale nie jesteś pewien, czy twój biznes ma przyszłość? Zastanawiasz się nad opłacalnością projektu? A może starasz się o finansowe wsparcie dla nowych firm i potrzebujesz „podkładki” pod wniosek? W każdym z tych przypadków pomocnym narzędziem okaże się biznesplan. Sprawdziliśmy, jak go napisać i o jakich elementach pamiętać. 

Spis treści:

 1. Co to jest biznesplan?
 2. Jak napisać biznesplan?
 3. Co powinien zawierać biznesplan?
 4. Po co jest biznesplan?
 5. Czy warto robić biznesplan?
 6. Czy biznesplan kosztuje?
 7. Czy biznesplan pomaga przy pożyczce lub kredycie?
 8. Biznesplan - podsumowanie
Zwiń spis treści

Co to jest biznesplan?

Biznesplan, czyli po prostu plan biznesowy (ang. business plan), to specjalny dokument przedsiębiorstwa opisujący wszystkie najważniejsze cechy i parametry planowanego przedsięwzięcia. Jest to pisemnie sporządzony plan projektu biznesowego – wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi.

Pisemny biznesplan sporządzany jest zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne przedsiębiorstwa. Czasami służy po prostu dobremu i gruntownemu przygotowaniu projektu. W innych wypadkach natomiast może być narzędziem niezbędnym do pozyskania źródeł finansowania inwestycji, na przykład w:

 • inkubatorach przedsiębiorczości,
 • urzędach pracy,
 • funduszach venture capital,
 • u Aniołów Biznesu.

Biznesplan zawiera opis celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować w przyszłości – z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych. Może być to plan biznesowy otworzenia własnej firmy albo projekt wdrożenia nowych rozwiązań, usług lub produktów do istniejącego już przedsiębiorstwa. 

Z biznesplanów korzystają zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i rynkowe „rekiny”. Wielkość przedsiębiorstwa nie ma tu w zasadzie różnicy. Istotne jest to, że przygotowująca biznesplan firma prowadzi racjonalne i dobrze przemyślane działania. Zamiast bezmyślnie robić, najpierw szykuje szeroko zakrojony plan biznesowego działania – analizując koszty i ryzyko. Dzięki temu łatwiej zaplanować wydatki lub pozyskać finansowanie, np. poprzez kredyt dla nowych firm.

Jak napisać biznesplan?

Najprawdziwsza z prawd dotyczących tworzenia biznesplanu jest dobitnie prosta: nie istnieje żaden idealny wzorzec dla planów biznesowych. Ile pomysłów, tyle biznesplanów. Dlatego wszystko zależy od naszej kreatywności, zaangażowania i znajomości rynkowej. 

Jednak niezależnie od tego, czy biznesplan tworzony jest na potrzeby własne, czy może jako „podkładka” dla zewnętrznych inwestycji, takich jak np. kredyt obrotowy, dokument ten powinien zostać sporządzony w sposób przejrzysty i zrozumiały. Im więcej przytoczymy wiarygodnych danych i im mniej umieścimy w nim „pustych słów” i odautorskich komentarzy, tym lepiej. 

Ważne, by pisząc biznesplan, posługiwać się jedynie prawdziwymi danymi.

Choć wskazówka ta brzmi dosyć trywialnie, niestety wielu przedsiębiorców ma tendencję do zawyżania opisywanych informacji – sądząc, iż uczynią oni tym samym ich rzeczywisty biznes lepszym. Warto pamiętać, iż zmyślając w biznesplanie, oszukujemy przede wszystkim samych siebie.

W biznesplanie trzymajmy się faktów i podpierajmy się liczbami – to najlepsze, co można zrobić dla własnego biznesu. Jeśli to możliwe, podajmy wyniki przeprowadzonych badań czy testów. A jeżeli posiadamy patent, licencję, prawo własności, zarejestrowany znak towarowy czy wzór użytkowy, nie zapomnijmy o tym wspomnieć. 

Co powinien zawierać biznesplan?

Biznesplany mogą być tak różne, jak różne są firmy i przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego w zależności od specyfiki przygotowywanego projektu, w biznesplanie powinniśmy umieścić odpowiednie informacje. Niemniej jednak każdy biznesplan powinien zawierać absolutnie podstawowe i obligatoryjne elementy. Ich lista poniżej. 

1: Wprowadzenie w temat projektu

Na samym początku biznesplanu warto naświetlić i uzasadnić swój pomysł biznesowy – zwłaszcza wtedy, gdy biznesplan będzie czytany (rozpatrywany) przez zewnętrzne podmioty czyli np. banki, które będą decydowały o przyznaniu kredytu dla firmy. Dobrze przygotowane wprowadzenie zachęci czytelnika do dalszej lektury i wzbudzi w nim pozytywne nastawienie do całego projektu. Praktyczna wskazówka: wprowadzenie (syntezę biznesplanu) przygotuj na końcu tworzenia całego planu biznesowego – znając już wszystkie ważne dane liczbowe i informacje.

2: Charakterystyka prowadzonego przedsiębiorstwa

Opis prowadzonego przedsiębiorstwa przybliży naszą działalność adresatom biznesplanu. W charakterystyce działalności warto wyraźnie określić misję oraz cele prowadzonej firmy, zarówno te krótko-, jak i długofalowe. W tym punkcie należy także wymienić takie dane, jak chociażby zasoby materialne firmy czy ilość zatrudnionych osób – te informacje stworzą obiektywną wizję działalności i pozwolą lepiej oszacować ryzyko wdrażanego projektu.

3: Opis oferowanego produktu lub/i usługi

W tym miejscu biznesplanu należy wyjaśnić, co sprzedaje lub co dopiero ma sprzedawać czy też oferować dana firma. Warto jasno określić fazę rozwoju, w jakiej są obecnie znajdują się owe produkty/usługi (i ewentualnie: termin ich planowanego wejścia na rynek). Należy w kilku zdaniach opisać każdy z nich, porównując je z konkurencją i ogólnym stanem rynkowym. Praktyczna wskazówka: jeśli posiadasz patent, licencję lub własnościowy znak dla danych produktów, nie zapomnij wskazać owego faktu w biznesplanie.

3: Charakterystyka inwestycji

W tej części biznesplanu należy skupić się na wskazaniu rzeczowego zakresu  całej inwestycji, wraz z wyceną poszczególnych jej elementów. Jest to część biznesplanu o kluczowym charakterze dla wielu przedsięwzięć – zwłaszcza tych, które liczą na zewnętrzne finansowanie.W tym miejscu warto wspomnieć o planowanych źródła finansowania inwestycji (i wysokości wkładu własnego, obranej strategii marketingowej i wynikach analizy SWOT (bilans punktów słabych i mocnych dla danego projektu – jego szansach i zagrożeniach).

Praktyczna wskazówka: opisując dane dla konkretnej inwestycji, trzymaj się faktów i podpieraj swój wywód liczbami. Pamiętaj, że koloryzując analizę finansową lub ocenę ryzyka, oszukujemy samych siebie.

4: Analiza rynku

Na końcu biznesplanu warto rozwinąć temat rynku – zarówno konkurencji, jak i grona dedykowanych klientów. Przede wszystkim należy przedstawić obecną sytuację branży i przewidywane trendy rozwojowe. Ważną informacją będzie także spodziewany udział własnego przedsiębiorstwa w rynku. Warto przeanalizować popyt na konkretne produkty lub usługi, opisując potencjalnych klientów z podziałem na segmenty oraz ze wskazaniem grupy docelowej biznesu. Rzetelna analiza rynku uchroni nas przed otworzeniem nierentownego biznesu i udowodni inwestorom, iż poważnie traktujemy nasz pomysł.

Po co jest biznesplan?

Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji biznesowej i wybrania odpowiedniej ścieżki realizacji przedsiębiorczych celów i marzeń. Warto pamiętać, że brak planu działania, to prosta droga do biznesowej porażki – nie jest to jedynie pusty slogan, lecz prawidłowość wielokrotnie doświadczona w praktyce.

Czemu służy biznesplan?

 • pozwala precyzyjnie wyznaczyć cele i metody działania danego przedsiębiorstwa,
 • umożliwia on trafne ocenienie opłacalności przygotowywanego przedsięwzięcia,
 • jest on narzędziem do oszacowania ewentualnego ryzyka inwestycyjnego,
 • dane, jakie zbieramy i opracowujemy na potrzeby biznesplanu, pozwolą nam obiektywnej spojrzeć na własny pomysł biznesowy. 

Biznesplany mają oprócz swego wewnętrznego celu także i znaczenie zewnętrzne. Często stanowią bowiem podstawę udzielenia nam wsparcia przez inne instytucje, urzędy czy przedsiębiorstwa. W oparciu o biznesplany właśnie banki udzielają kredytów, a firmy pozabankowe pożyczek dla firm. Podobnie w przypadku prywatnych inwestorów: Anioła Biznesu najlepiej znaleźć właśnie dzięki dobremu biznesplanowi. 

Czy warto robić biznesplan?

W tej kwestii zdania bywają podzielone. Niektórzy uważają, że biznesplany są pomocne tylko wtedy, gdy staramy się o dofinansowanie zewnętrzne. Mowa zarówno o prywatnych inwestorach nazywanych Aniołami Biznesu, lecz także o państwowych i unijnych dotacjach oraz produktach firmowych w bankach. Zdaniem tej rzeszy osób szykowanie biznesplanu na użytek własny to strata czasu. 

Biznesplan jest pomocny dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa – niezależnie od tego, komu i czy w ogóle mamy zamiar go przedstawiać. Przede wszystkim systematyzuje naszą wiedzę o rynku i o własnym biznesie. Co więcej, pozwala spojrzeć na prowadzoną / planowaną działalność obiektywnie, z chłodnym, przedsiębiorczym dystansem. 

Biznesplan umożliwia trafne ocenienie opłacalności przygotowywanego przedsięwzięcia. Ponadto jest on narzędziem do oszacowania ewentualnego ryzyka inwestycyjnego. Dlatego warto pamiętać, że brak planu działania, to prosta droga do biznesowej porażki – i nie jest to jedynie pusty slogan, lecz prawidłowość wielokrotnie doświadczona w praktyce.

Czy biznesplan kosztuje?

Koszt przygotowania biznesplanu przez zewnętrzną agencję waha się w zależności od stopnia zaawansowania i zakresu inwestycji. Małe projekty mogą kosztować do tysiąca złotych. Te większe, zakładające skomplikowaną analizę ryzyka i ocenę rynkową, wyceniane zostają na wiele większe sumy.

Przygotowywaniem biznesplanu zwykle zajmuje się bezpośrednio przedsiębiorca, czy odpowiednio wyznaczony do tego zadania zespół pracowniczy. Bywa jednak tak, że stworzenie biznesplanu zleca się niezależnej i eksperckiej firmie wedle zasad outsourcingu. Na rynku istnieje wiele prywatnych agencji, jakie parają się przygotowywaniem i opracowywaniem biznesplanów innym firmom. Czasami warto zastanowić się nad taką opcją – w końcu nie każdy przedsiębiorca doskonale zna cały rynek i swą najbliższą konkurencję. Nie każdy wie też, w jaki sposób dokonać analizy ryzyka (analiza SWOT).

Czy biznesplan pomaga przy pożyczce lub kredycie?

Banki samodzielnie ustalają narzędzia, poprzez które weryfikują zdolność i wiarygodność swych przyszłych kredytobiorców. Niemniej jednak na mocy unijnych regulacji każda instytucja finansowa musi stosować ściśle określone kryteria oceny ryzyka inwestycyjnego. 

Biznesplan bywa jednym z elementów, na którego podstawie banki szacują, na ile bezpieczne okaże się udzielenie kredytu danemu przedsiębiorstwu. Narzędzie to wykorzystywane jest zwłaszcza w przypadku świeżo otworzonych firm, których stabilności nie da się ocenić na podstawie obrotu czy dochodu. 

Warto także wspomnieć, iż otrzymanie biznesplanu jest niemal fundamentalnym warunkiem udzielenia kredytu obrotowego. Owy produkt bankowy ma na celu sfinansowanie biznesowych inwestycji i dużych firmowych zakupów. Jeśli owe transakcje się nie powodzą, istnieje szansa, iż przedsiębiorstwo nie zwróci na czas pożyczonej kwoty pieniężnej. Stąd właśnie potrzeba weryfikacji biznesplanów. 

Biznesplan - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Biznesplan o pisemnie sporządzony plan projektu biznesowego – wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi.
 • Pisemny biznesplan sporządzany jest zarówno na potrzeby wewnętrzne (by gruntownie przebadać i przygotować projekt inwestycyjny), jak i zewnętrzne (jako narzędzie niezbędne do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji).
 • Z biznesplanów korzystają zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i rynkowe „rekiny”. Wielkość przedsiębiorstwa nie ma tu w zasadzie różnicy.
 • Biznesplany mogą być tak różne, jak różne są firmy i przedsiębiorstwa na rynku. Niemniej jednak każdy biznesplan powinien zawierać absolutnie podstawowe i obligatoryjne elementy, takie jak charakterystyka przedsiębiorstwa czy analiza rynku.
 • Na samym początku biznesplanu warto naświetlić i uzasadnić swój pomysł biznesowy – zwłaszcza wtedy, gdy biznesplan będzie czytany (rozpatrywany) przez zewnętrzne podmioty (na przykład banki).
 • Opis prowadzonego przedsiębiorstwa przybliży naszą działalność adresatom biznesplanu. W charakterystyce działalności warto wyraźnie określić misję oraz cele prowadzonej firmy, zarówno te krótko-, jak i długofalowe.
 • W treści biznesplanu należy skupić się na wskazaniu rzeczowego zakresu  całej inwestycji, wraz z wyceną poszczególnych jej elementów. Jest to część biznesplanu o kluczowym charakterze dla wielu przedsięwzięć – zwłaszcza tych, które liczą na zewnętrzne finansowanie.
 • Na końcu biznesplanu warto rozwinąć temat rynku – zarówno konkurencji, jak i grona dedykowanych klientów. Przede wszystkim należy przedstawić obecną sytuację branży i przewidywane trendy rozwojowe.
 • Biznesplan powinien zostać sporządzony w sposób przejrzysty i zrozumiały. Im więcej przytoczymy wiarygodnych danych i im mniej umieścimy w nim „pustych słów” i odautorskich komentarzy, tym lepiej.
 • W biznesplanie trzymajmy się faktów i podpierajmy je liczbami – to najlepsze, co można zrobić dla własnego biznesu. Co więcej, biznesplan powinien zostać sporządzony w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biznesplan

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/zanim-zdecydujesz-sie-na-wlasna-firme/biznesplan

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

zainteresowanyy
zainteresowanyy
2019-03-05 10:13:46

a kredyt na firme bez biznespalnu? jakis bank taki oferuje?

Podobne artykuły

Krajowa usługa tożsamości cyfrowej od Mastercard

W ostatnim czasie rząd Republiki Macedonii Północnej oraz Mastercard ogłosili współpracę nad nowym rozwiązaniem z zakresu cyfryzacji administracji publicznej. Krajowa usługa tożsamości cyfrowej będzie służyła jednak również prywatnym podmiotom gospodarczym. To narzędzie ułatwi potwierdzanie tożsamości przy zawieraniu różnych umów i stosunków prawnych.

author
Alicja Hirsekorn
17 lutego 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Kredyt hipoteczny Bartoszyce

Bardzo chcesz kupić własne mieszkanie, ale nie masz aż tyle pieniędzy? W naszym rankingu znajdziesz wykaz bartoszyckich banków, które mają w swojej ofercie kredyty hipoteczne. Maksymalny okres spłaty kredytu na mieszkanie to 35 lat.

author
Dominika Byczek
09 czerwca 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Jak spłacić komornika?

Wielu konsumentów decyduje się na zaciągnięcie pożyczki bez wcześniejszego przekalkulowania własnych możliwości finansowych. Taka beztroska często skutkuje popadnięciem w długi, a w konsekwencji – wizytą komornika sądowego. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, w jaki sposób spłacić komornika i jak wyjść ze spirali zadłużenia. 

author
Halszka Gronek
17 marca 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Bank Pekao w Suchej Beskidzkiej

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Suchej Beskidzkiej – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
03 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Zdobądź smartfon Vivo Y11s z kartą Citi Simplicity” w Citi Handlowy

W Citibanku trwa promocja, w której nowi Klienci za wyrobienie karty kredytowej i spełnienie prostych warunków oferty mogą zgarnąć smartfon Vivo Y11s o wartości 499 złotych. Promocja trwa do 22 listopada 2021 roku. Sprawdź warunki.

author
Patryk Byczek
26 września 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczki Dębica

Czy szukasz najtańszej pożyczki w Dębicy? Przeglądaj ranking z najlepszymi ofertami pożyczek przez Internet. Maksymalnie dostępne 200 000 zł z okresem spłaty do 10 lat. Gotówka dostępna od razu.

author
Aleksandra Gościnna
21 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.
Porównaj