Rekomendacja G Komisji Nadzoru Finansowego

Rekomendacja G Komisji Nadzoru Finansowego

author
Halszka Gronek
09 marca 2020

Ostatnie tygodnie są dla polskiego sektora bankowości wyjątkowo burzliwe i pełne nieoczekiwanych zmian prawnych. Jedną z nowelizacji, jaka być może wejdzie w życie w najbliższych miesiącach jest nowa wersja Rekomendacji G. Sprawdziliśmy, czym jest ten dokument i jakie zmiany w jego obrębie zapowiedziała Komisja Nadzoru Finansowego. Zapraszamy do lektury!

Komisja Nadzoru Finansowego cyklicznie wydaje i aktualizuje pisemne wytyczne dedykowane polskim instytucjom finansowym. Dzięki owym aktom banki działające w Polsce mogą prowadzić swe działalności zgodnie z możliwie najwyższymi standardami. Fakt ten gwarantuje nie tylko stabilizację całego sektora, lecz także bezpieczeństwo polskich konsumentów i przedsiębiorstw partnerskich. 

Blisko półtora roku temu, w grudniu 2018 roku, Komisja Nadzoru Finansowego wydała znowelizowaną treść rekomendacji, której ustalenia dotyczą roli biegłych rewidentów i pełnionych przez nich funkcji w procesie nadzoru nad instytucjami rynku finansowego. Dziś natomiast KNF przegłosowała znowelizowanie kolejnego dokumentu – bankowej Rekomendacji G.

Zanim zmieniona i ujednolicona wytyczna uzyska status prawny, musi zostać poddana konsultacjom i opiniowaniom najważniejszych instytucji państwowych (w tym samego Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego). Proces ten rozpoczął się już w 2019 roku, jednak jak na tę chwilę nie wiadomo nic więcej o terminie wdrożenia nowelizacji w życie. Obowiązujący obecnie tekst Rekomendacji G pochodzi z 2002 roku (zastąpił on Rekomendację G z dnia 23 czerwca 1999 roku).

W dzisiejszym artykule sprawdzamy, jakie przepisy proponuje Rekomendacja G i co zmieni się wraz z wejściem w życie znowelizowanej wersji dokumentu.

Rekomendacja G – co to jest?

Rekomendacja KNF jest jedną z najważniejszych wytycznych, jakie wydane zostały przez Komisję Nadzoru Finansowego – filar polskiego sektora instytucji kontroli finansowej. Dokument ten składa się z 9 odrębnych części nazywanych także rekomendacjami. Wszystkie z nich dotyczą jednej zasadniczej kwestii: zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach. 

Komisja Nadzoru Finansowego wydała owy akt po to, by ujednolić standardy oceny ryzyka i zarządzania całym rynkiem stopy procentowej. Jak czytamy w treści rekomendacji, zarządzane owym ryzykiem powinno mieć charakter całościowy. Oznacza to, żę procesem zarządzania ryzykiem powinny zostać objęte wszystkie jednostki banku – także oddziały zagraniczne.

Ryzyko stopy procentowej ściśle wiąże się z pojęciem WIBOR. Nazwa ta pochodzi od terminu „Warsaw Interbank Offered Rate” i odnosi się do bieżących wysokości stóp procentowych na ogólnopolskim rynku międzybankowym. Co więcej, ów WIBOR wpływa na ostateczną wysokość oprocentowania polskich kredytów – bo w końcu oprócz marży bankowej na oprocentowanie wpływ ma stopa bazowa, a więc właśnie WIBOR. 

 

Sprawdź nasz ranking najatrakcyjniejszych ofert kredytów hipotecznych na polskim rynku: https://www.zadluzenia.com/kredyt-hipoteczny/

 

Podstawa prawna 

Akt Rekomendacji G Komisji Nadzoru Finansowego został wydany w 2002 roku, jako znowelizowana i ujednolicona wersja dokumentu z 1999 roku. Pełna nazwa dokumentu brzmi: „Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach”. 

Podstawowe założenia tegoż dokumentu brzmią następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Rekomendacja 1

Rada nadzorcza sprawuje nadzÛr nad zgodnością polityki banku w zakresie podejmowania ryzyka, w tym ryzyka stopy procentowej, ze strategią i planem finansowym banku.
W związku z tym rada nadzorcza banku powinna otrzymywać od zarządu banku okresową informację, przedstawiającą w sposób czytelny, syntetyczny i zrozumiały, rodzaje i wielkość ryzyka stopy procentowej, na jakie narażony jest bank.


Źródło: Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach (Warszawa, 2002 r.)

Warto też dodać, że aktem niejako uzupełniającym zapisy Rekomendacji G KNF-u jest Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dokument ten traktuje bowiem o sposobach zarządzania ryzykiem stopy procentowej w jednostkach finansowych działających na polskim rynku (w bankach). Przykładowy z zapis ustawy dotyczący tegoż obszaru brzmi następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 49. Sprawozdanie z działalności jednostki

2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

[…]

7) instrumentach finansowych w zakresie:
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.


Źródła: Dz.U.2019.0.351 t.j. – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Nowelizacja Rekomendacji G  

Na początku lutego 2019 roku polskie agencje prasowe rozpowszechniły informację o tym, iż Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nowy projekt Rekomendacji G. Przed wejściem w życie nowych przepisów propozycja nowelizacji musiała jednak trafić do konsultacji publicznych. Jak dowiedzieliśmy się, KNF prosiła także o wydanie opinii na temat projektu zmian przez resort finansów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i polski bank centralny (NBP).

Jak podano w oficjalnym komunikacie KNF-u:

"

Zaktualizowana Rekomendacja ma stanowić nie tylko uzupełnienie istniejących regulacji, ale także ma zawierać rekomendacje, które nie zostały ujęte w innych ww. regulacjach, w szczególności takie, które dotyczą specyfiki polskiego rynku finansowego i sektora bankowego oraz rekomendacje stanowiące uwypuklenie i rozwinięcie postanowień ww. regulacji.

Proces konsultowania nowelizacji rekomendacji G – w tym przez samego Ministra Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny- rozpoczął się już w 2019 roku, jednak jak na tę chwilę nie wiadomo nic więcej o terminie wdrożenia nowelizacji w życie. Obowiązujący obecnie tekst Rekomendacji G pochodzi z 2002 roku (zastąpił on Rekomendację G z dnia 23 czerwca 1999 roku).

Zmiana Rekomendacji G – jakie powody?

Komisja nadzoru Finansowego przytacza kilka kolejnych ustaw i regulacji, kto®e bezpośrednio wpłynęły na konieczność znowelizowania dotychczasowej Rekomendacji G. Są to między innymi:

  • zmienione wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA);
  • nowelizacja pakietu CRD IV/CRR, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 roku pt. Capital Requirements Regulation i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku pt. Capital Requirements Directive IV);
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

W komunikacie nie skonkretyzowano jednak dokładnie, które zmiany w obrębie wyżej przytoczonych dokumentów wywołały konieczność znowelizowania Rekomendacji G. Eksperci są natomiast  zdania, że z pewnością wpływ na decyzję KNF-u miały nowe regulacje dotyczące kredytów zagrożonych w Polsce. 

Możemy także przypuszczać, iż związek ze zmianą Rekomendacji G ma niedawno zapowiedziany koniec WIBOR-u w Polsce. Jak bowiem ogłoszono, dotychczas obowiązująca stopa procentowa w Polsce nie spełnia najnowszych wymogów unijnego rozporządzenia w sprawie wskaźników referencyjnych. Polska stawka referencyjna musi zostać dostosowana do standardów europejskich. W przeciwnym wypadku grożą nam kredyty centralnie sterowane przez Narodowy Bank Polski.

Działalność Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowej (w skrócie: KNF) jest jednym z najważniejszych filarów wieloinstytucjonalnego systemu kontroli polskiego rynku finansowego. Podmiot ten został powołany do życia w dniu 29 sierpnia 1997 roku. Stało się tak na mocy uchwalenia przez ówczesny sejm Prawa bankowego i Ustawy o Narodowym banku Polskim.

Komisja kontroluje i reguluje działanie bankowego sektora polskiego rynku finansowego. Do jej głównych zadań zalicza się między innymi określanie zasad funkcjonowania banków czy nadzorowanie ich wewnętrznych statusów i przepisów. Co więcej, Komisja zajmuje się także przygotowywaniem okresowych ocen stanu ekonomicznego polskiego sektora bankowego.

KNF nie działa w bezpośrednim kontakcie z indywidualnymi Konsumentami. Takie zadania należą do zakresu obowiązków Rzecznika Konsumentów, a po części i także Prezesa UOKiK. Komisja natomiast reguluje ogólne zasady, jakie swym zasięgiem oddziaływują na setki tysięcy użytkowników rynku finansowego. Dzieje się tak między innymi na wskutek ogłaszania oficjalnych wytycznych dla banków, nazywanych właśnie rekomendacjami. 

Podsumowanie


Źródła:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/rekomendacja_g_8554.pdf
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne/rekomendacje_dla_bankow?articleId=8522&p_id=18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt samochodowy Dęblin
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
18 grudnia 2017

Kredyt samochodowy Dęblin

Bank Pekao w Łęcznej
Oddziały
author
Patryk Byczek
13 lipca 2019

Bank Pekao w Łęcznej

Konferencja Windykacja masowa w wirtualnym świecie 2020
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
25 lutego 2020

Konferencja Windykacja masowa w wirtualnym świecie 2020

Coraz większa liczba Klientów ING Commercial Finance
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
08 maja 2020

Coraz większa liczba Klientów ING Commercial Finance

Porównaj