Rekomendacja G Komisji Nadzoru Finansowego

Rekomendacja G Komisji Nadzoru Finansowego

author
Halszka Gronek
09 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Jedną z nowelizacji, jaka być może wejdzie w życie w najbliższych miesiącach jest nowa wersja Rekomendacji G. Sprawdziliśmy, czym jest ten dokument i jakie zmiany w jego obrębie zapowiedziała Komisja Nadzoru Finansowego. Zapraszamy do lektury!

Spis treści:

 1. Czym jest Rekomendacja G?
 2. Rekomendacja G a podstawa prawna
 3. Nowelizacja Rekomendacji G
 4. Powody zmiany Rekomendacji G
 5. Inne rekomendacje KNF
 6. Rekomendacja G - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest Rekomendacja G?

Rekomendacja KNF jest jedną z najważniejszych wytycznych, jakie wydane zostały przez Komisję Nadzoru Finansowego – filar polskiego sektora instytucji kontroli finansowej. Dokument ten składa się z 9 odrębnych części nazywanych także rekomendacjami. Wszystkie z nich dotyczą jednej zasadniczej kwestii: zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach. Potrzebujesz gotówki? Sprawdź najlepsze oferty kredytów online.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała owy akt po to, by ujednolić standardy oceny ryzyka i zarządzania całym rynkiem stopy procentowej. Jak czytamy w treści rekomendacji, zarządzane owym ryzykiem powinno mieć charakter całościowy. Oznacza to, żę procesem zarządzania ryzykiem powinny zostać objęte wszystkie jednostki banku – także oddziały zagraniczne.

Ryzyko stopy procentowej ściśle wiąże się z pojęciem WIBOR. Nazwa ta pochodzi od terminu „Warsaw Interbank Offered Rate” i odnosi się do bieżących wysokości stóp procentowych na ogólnopolskim rynku międzybankowym. Co więcej, ów WIBOR wpływa na ostateczną wysokość oprocentowania polskich kredytów – bo w końcu oprócz marży bankowej na oprocentowanie wpływ ma stopa bazowa, a więc właśnie WIBOR. 

Rekomendacja G a podstawa prawna

Komisja Nadzoru Finansowego cyklicznie wydaje i aktualizuje pisemne wytyczne dedykowane polskim instytucjom finansowym. Dzięki owym aktom banki działające w Polsce mogą prowadzić swe działalności zgodnie z możliwie najwyższymi standardami. Fakt ten gwarantuje nie tylko stabilizację całego sektora, lecz także bezpieczeństwo polskich konsumentów i przedsiębiorstw partnerskich. Przejrzyj oferty pożyczek na dowód.

Akt Rekomendacji G Komisji Nadzoru Finansowego został wydany w 2002 roku, jako znowelizowana i ujednolicona wersja dokumentu z 1999 roku. Pełna nazwa dokumentu brzmi: „Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach”.

PODSTAWA PRAWNA

Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach (Warszawa, 2002 r.)

Rekomendacja 1
Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki banku w zakresie podejmowania ryzyka, w tym ryzyka stopy procentowej, ze strategią i planem finansowym banku. W związku z tym rada nadzorcza banku powinna otrzymywać od zarządu banku okresową informację, przedstawiającą w sposób czytelny, syntetyczny i zrozumiały, rodzaje i wielkość ryzyka stopy procentowej, na jakie narażony jest bank.

Warto też dodać, że aktem niejako uzupełniającym zapisy Rekomendacji G KNF-u jest Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dokument ten traktuje bowiem o sposobach zarządzania ryzykiem stopy procentowej w jednostkach finansowych działających na polskim rynku (w bankach). Przykładowy z zapis ustawy dotyczący tegoż obszaru brzmi następująco:

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Art. 49. Sprawozdanie z działalności jednostki
2. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
[…]
7) instrumentach finansowych w zakresie:
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Nowelizacja Rekomendacji G

Na początku lutego 2019 roku polskie agencje prasowe rozpowszechniły informację o tym, iż Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nowy projekt Rekomendacji G. Przed wejściem w życie nowych przepisów propozycja nowelizacji musiała jednak trafić do konsultacji publicznych. Jak dowiedzieliśmy się, KNF prosiła także o wydanie opinii na temat projektu zmian przez resort finansów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i polski bank centralny (NBP).

Jak podano w oficjalnym komunikacie KNF-u:

Zaktualizowana Rekomendacja ma stanowić nie tylko uzupełnienie istniejących regulacji, ale także ma zawierać rekomendacje, które nie zostały ujęte w innych ww. regulacjach, w szczególności takie, które dotyczą specyfiki polskiego rynku finansowego i sektora bankowego oraz rekomendacje stanowiące uwypuklenie i rozwinięcie postanowień ww. regulacji.”

Proces konsultowania nowelizacji rekomendacji G – w tym przez samego Ministra Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny- rozpoczął się już w 2019 roku. Obowiązujący obecnie tekst Rekomendacji G pochodzi z 2002 roku (zastąpił on Rekomendację G z dnia 23 czerwca 1999 roku).

Powody zmiany Rekomendacji G

Komisja nadzoru Finansowego przytacza kilka kolejnych ustaw i regulacji, kto®e bezpośrednio wpłynęły na konieczność znowelizowania dotychczasowej Rekomendacji G. Są to między innymi:

 • zmienione wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA);
 • nowelizacja pakietu CRD IV/CRR, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 roku pt. Capital Requirements Regulation i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku pt. Capital Requirements Directive IV);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.

W komunikacie nie skonkretyzowano jednak dokładnie, które zmiany w obrębie wyżej przytoczonych dokumentów wywołały konieczność znowelizowania Rekomendacji G.

Eksperci są natomiast zdania, że z pewnością wpływ na decyzję KNF-u miały nowe regulacje dotyczące kredytów zagrożonych w Polsce. Możemy także przypuszczać, iż związek ze zmianą Rekomendacji G ma niedawno zapowiedziany koniec WIBOR-u w Polsce.

Jak bowiem ogłoszono, dotychczas obowiązująca stopa procentowa w Polsce nie spełnia najnowszych wymogów unijnego rozporządzenia w sprawie wskaźników referencyjnych. Polska stawka referencyjna musi zostać dostosowana do standardów europejskich. Zastąpiona zostanie wskaźnikiem WIRON. W przeciwnym wypadku grożą nam kredyty centralnie sterowane przez Narodowy Bank Polski.

Inne rekomendacje KNF

Komisja Nadzoru Finansowej (w skrócie: KNF) jest jednym z najważniejszych filarów wieloinstytucjonalnego systemu kontroli polskiego rynku finansowego. Podmiot ten został powołany do życia w dniu 29 sierpnia 1997 roku. Stało się tak na mocy uchwalenia przez ówczesny sejm Prawa bankowego i Ustawy o Narodowym banku Polskim.

Oto lista najważniejszych rekomendacji wprowadzonych w życie przez Komisję Nadzoru Finansowego:

Komisja kontroluje i reguluje działanie bankowego sektora polskiego rynku finansowego. Do jej głównych zadań zalicza się między innymi określanie zasad funkcjonowania banków czy nadzorowanie ich wewnętrznych statusów i przepisów. Co więcej, Komisja zajmuje się także przygotowywaniem okresowych ocen stanu ekonomicznego polskiego sektora bankowego.

KNF nie działa w bezpośrednim kontakcie z indywidualnymi konsumentami. Takie zadania należą do zakresu obowiązków Rzecznika Konsumentów, a po części i także Prezesa UOKiK. Komisja natomiast reguluje ogólne zasady, jakie swym zasięgiem oddziaływują na setki tysięcy użytkowników rynku finansowego. Dzieje się tak między innymi na wskutek ogłaszania oficjalnych wytycznych dla banków, nazywanych właśnie rekomendacjami. 

Rekomendacja G - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Rekomendacja G to nic innego, jak oficjalna wytyczna dla polskich instytucji sektora bankowego dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach.
 • Za opracowanie i wydanie Rekomendacji G odpowiedzialna jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Obecnie obowiązująca Rekomendacja G wydana zastała w 2002 roku. Pierwotna wersja tego dokumentu jest nieco starsza – pochodzi z 1999 roku.
 • Piątego lutego 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego przegłosowała projekt nowelizacji obecnie obowiązującej Rekomendacji G.
 • Zmiana Rekomendacji G była konieczna ze względu na znowelizowane lub na nowo wprowadzone przepisy prawne – zwłaszcza europejskie.
 • Zanim Rekomendacja G wejdzie w życie, poddana została konsultacjom społecznym i opiniowaniu ze strony instytucji państwowych. Na tę chwilę stan dokumentu jest zawieszony.

Źródła:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/rekomendacja_g_8554.pdf

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/rekomendacje_i_wytyczne/rekomendacje_dla_bankow?articleId=8522&p_id=18

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „Pierwsze kieszonkowe na konto z PeoPay KIDS” w Banku Pekao

W Banku Pekao trwa promocja, która jest skierowana do dorosłych i młodych Klientów. W zamian za otworzenie dziecku konta wraz z całym pakietem PeoPay Kids można zgarnąć 50 złotych premii. Promocja trwa do 30 października 2020 roku.

author
Patryk Byczek
27 lipca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Komornik zajął pieniądze przeznaczone na leczenie Tomasza Golloba

Póki co nie jest jasne, dlaczego komornik zajął pieniądze odkładane na cel charytatywny. Tomasz Gollob, który rok temu uległ poważnemu wypadkowi, dzięki tym środkom miał szansę na rehabilitację. Pieniędzy jednak z dnia na dzień na koncie nie ma. 

author
Dominika Byczek
05 października 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Program partnerski Raiffeisen Polbanku i Wizz Air

Wizz Air, największy w Europie Środkowo-Wschodniej przewoźnik oferujący tanie loty, uruchomi wraz z Raiffeisen Polbankiem program partnerski pod hasłem "Najsprytniejsi latają najtaniej".

author
Patryk Byczek
09 września 2014
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybkie pożyczki Ciechanów

Szukasz najtańszej pożyczki w Ciechanowie? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Patryk Byczek
18 stycznia 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Consumer Bank Rzeszów

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Profesjonalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Rzeszowie – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
02 lipca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dni wolne od pracy 2020

Dni wolne od pracy to oprócz weekendów najbardziej wyczekiwane momenty w roku przez większość pracowników. Sprawdzamy, jakie dni wolne wypadną w rozpoczętym roku 2020. Zapraszamy do lektury!

author
Halszka Gronek
15 lutego 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Porównaj