Sektor MŚP – jakie firmy?

Sektor MŚP – jakie firmy?

author
Halszka Gronek
13 lutego 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Polska gospodarka wiele zawdzięcza jednemu sektorów rynkowych – sektorowi MŚP. Sprawdziliśmy, co kryje się pod tą nazwą, jakie podmioty wchodzą skład owego obszaru rynku i jak polski rząd wspiera istnienie sektora MŚP. 

Spis treści:

 1. Czym jest sektor MŚP?
 2. Kryteria przynależności do sektora MŚP
 3. Cechy firm sektora MŚP
 4. Sektor MŚP a rozwój
 5. Wsparcie finansowe sektora MŚP
 6. Pomoc pozamaterialna dla sektora MŚP
 7. Sektor MŚP - podsumowanie
Zwiń spis treści

Czym jest sektor MŚP?

Sektor MŚP to skrótowa nazwa zarówno publicznego, jak i prywatnego sektora rynku, którego podmiotami są mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Termin „sektor MŚP” stosowany jest nie tylko w Polsce. W swych zagranicznych odpowiednikach o sektorze MŚP wielokrotnie mówiła Unia Europejska, a także Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Światowa Organizacja Handlu. Do sektora MŚP zalicza się podmioty prowadzące działalność gospodarczą – niezależnie od ich formy prawnej czy sposobu rozliczania się z fiskusem. Mogą to być więc:

Podstawowe kryteria odróżniające sektor małych i średnich przedsiębiorstw od sektora dużych podmiotów gospodarczych to: liczba zatrudnionych osób i wartość rocznego obrotu. Co więcej, firmy z sektora MŚP nie mogą silnie i ściśle współpracować ze skarbem państwa. W dalszej części artykułu dokładnie przedstawimy wytyczne konieczne do spełnienia przez podmioty sektora MŚP.

Kryteria przynależności do sektora MŚP

Według obowiązującego rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) podmioty należące do sektora MŚP można podzielić na następujące kategorie.

Mikroprzedsiębiorstwa:

 • Zatrudniają od 0 (jednoosobowa działalność gospodarcza) do 9 osób.
 • Osiągają roczny obrót (lub całkowity bilans) nie większy niż 2 mln EURO.

Małe przedsiębiorstwa:

 • Zatrudniają do 49 pracowników (może być to 3 pracowników, może być i 49).
 • Osiągają roczny obrót (lub całkowity bilans) nie większy niż 10 mln EURO.

Średnie przedsiębiorstwa:

 • Zatrudniają do 250 pracowników (może być to 30 pracowników, może być i 200).
 • Osiągają roczny obrót nie większy niż 50 mln EURO lub całkowity bilans roczny nie większy niż 43 mln EURO.

Warto dodać, iż powyższe kryteria dotyczą jedynie tych podmiotów gospodarczych, jakie nie zostały powiązane z innymi przedsiębiorstwami – zarówno kapitałowo, jak i osobowo. Jak łatwo zauważyć, każda z podkategorii sektora MŚP charakteryzuje się dwoma inwariantami (cechami koniecznymi do spełnienia). Jeśli dany podmiot gospodarczy przestaje spełniać jedno z nich (przekracza limit pracowników lub limit obrotowy), automatycznie zaczyna przynależeć do „wyższej” kategorii. 

Przykładowo: firma zatrudnia 3 osoby. W 2018 roku osiągnęła obrót w wysokości 2,3 miliona EURO, przekraczając tym samym jedno z inwariantywnych kryteriów mikroprzesiębiorstwa. Tym samym ową firmę wlicza się w podsektor małych firm (do 50 pracowników i do 10 mln EURO obrotów rocznie).

Cechy firm sektora MŚP

Do podstawowych cech podmiotów sektora MPŚ zalicza się:

 • szybkie reagowanie na warunki i potrzeby rynkowe,
 • tworzenie podaży produktów i usług zindywidualizowanych (lokalnych, niszowych itp), na które zapotrzebowania nie zaspokajają największe światowe korporacje masowe,
 • generowanie niskich kosztów istnienia na rynku, a także zatrudniania kolejnych pracowników,
 • rzadkie decydowanie się na działalność eksportową i masową,
 • ograniczanie wydatków na marketing (w porównaniu z podmiotami sektora dużych przedsiębiorstw rynkowych),
 • duża zależności od polityki ekonomicznej państwa, zmian podatkowych i nowelizacji przepisów prawnych.

Sektor MŚP a rozwój

Warunkiem odpowiedniego i skutecznego rozwoju firm należących do sektora MŚP jest odpowiednie kształtowanie polityki makroekonomicznej. Działania rządy powinny więc stwarzać warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarki.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje przede wszystkim szybkie odczuwanie i reagowanie na potrzeby rynku. Dlatego idealnym rynkiem do rozwoju sektora MŚP jest obszar, w którym prowadzono działania ograniczające ryzyko deficytu budżetowego. Dla dobra sektora MŚP rząd podejmuje prób racjonalizacji wydatków budżetowych, obniżenia stopy inflacji i ograniczenia potrzeb pożyczkowych budżetu tak, aby zaciąganie zobowiązań w postaci pożyczek dla firm nie było konieczne.

Dzięki odpowiedniej polityce ekonomicznej państwa możliwe jest także zwiększenie dostępu podmiotów MŚP do źródeł zewnętrznego finansowania. Rząd skutecznie poprawia kondycję sektora małych i średnich firm także poprzez obniżanie stóp podatkowych i wprowadzenie rozsądnych zasad liczenia amortyzacji. Co więcej, wpływ na rozwój MŚP ma również uproszczenie wszelkich procedur biurokratycznych w urzędach.

Wsparcie finansowe sektora MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa zwykle budowane są na własnym kapitale (środki wewnętrzne). Do dalszego rozwoju działalności często zmuszone są skorzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów (na przykład Aniołów biznesu lub funduszy unijnych). Wiele firm z sektora MŚP decyduje się także na skorzystanie z produktów bankowych, np. z kredytów firmowych.

Poza instytucjami finansowymi podmioty z sektora MŚP mają możliwość zaciągnięcia kredytu także u administracji rządowej. Służą temu między innymi kredyty preferencyjne (udzielone na korzystniejszych warunkach, niż te proponowane przez banki komercyjne) oraz kredyty podatkowe (zwolnienia z terminowego opłacania podatku na rzecz fiskusa lub ZUS-u).

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą także wspomóc swój rozwój poprzez zaciągnięcie gwarancji kredytowej. Mowa nie tylko o gwarancji bankowej, lecz także o poręczeniu dokonanym z ramienia administracji rządowej. Co więcej, krajowe urzędy często wspierają rozwój MŚP poprzez udzielanie przyśpieszonych amortyzacji (szybszego i zwiększonego dokonywania odpisów amortyzacyjnych).

Pomoc pozamaterialna dla sektora MŚP

Oprócz pomocy stricte materialnej (zarówno ze strony państwa, jak i instytucji finansowych), do której można zaliczyć między innymi kredyty dla nowych firm, podmioty sektora MŚP mogą liczyć także na wsparcie merytoryczne i metodologiczne.

 • poradnictwo – liczne izby gospodarcze, związki zawodowe, a nawet stowarzyszenia przedsiębiorców oferują podmiotom sektora MŚP profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu; tego typu wsparcie uzupełnia kwalifikacje i wiedzę z zakresu działania krajowego rynku finansowego nie tylko u przedsiębiorców, lecz także i u kandydatów na przedsiębiorców,
 • organizacja szkoleńadministracja rządowa lub samorządowa ma możliwość organizowania lub zlecania zewnętrznym instytucjom organizacji szkoleń dla potencjalnych przedsiębiorców lub „świeżo upieczonych” biznesów; często uczestniczenie w takowych szkoleniach jest warunkiem do skorzystania z rządowej gwarancji kredytowej,
 • tworzenie parków technologicznych – budowanie specjalnych stref, zwykle miejskich lub podmiejskich, których nieruchomości i cała infrastruktura powstały z myślą o przedsiębiorcach z sektora MŚP; tego typu miejsca służą przepływowi wiedzy, informacji i technologii pomiędzy poszczególnymi jednostkami sektora MŚP; gwarantują również odpowiednie warunki do tworzenia nowych produktów i usług; w Polsce działa na ten moment kilkadziesiąt parków przedsiębiorczości,
 • otwieranie inkubatorów przedsiębiorczości – inkubatory przedsiębiorczości to specjalne, zwykle przyakademickie instytucje, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości i aktywności finansowej użytkowników rynku; niektóre inkubatory polegają głownie na wsparciu merytorycznym przedsiębiorstwa podczas prowadzenia działalności, inne natomiast zapewniają zaplecze lokalowe lub niezbędne porady eksperckie.

Rząd stara się dokładać wszelkich starań, by uczynić krajowy rynek jak najkorzystniejszym dla rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP. Nic w tym dziwnego – to właśnie te podmioty cieszą się pozycją filaru polskiej gospodarki prywatnej i zapewniają ogromne wpływy do budżetu państwa.

Sektor MŚP - podsumowanie

Najważniejsze informacje:

 • Sektor MŚP to skrótowa nazwa zarówno publicznego, jak i prywatnego sektora rynku, którego podmiotami są mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.
 • Do sektora MŚP zalicza się podmioty prowadzące działalność gospodarczą – niezależnie od ich formy prawnej czy sposobu rozliczania się z fiskusem. Mogą to być więc jednoosobowe działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa rodzinne, a nawet niewielkie spółki i konsorcja.
 • Podstawowe kryteria odróżniające sektor małych i średnich przedsiębiorstw od sektora dużych podmiotów gospodarczych to: liczba zatrudnionych osób i wartość rocznego obrotu.
 • Mikroprzedsiębiorstwa to te podmioty sektora MŚP, które zatrudniają mniej niż 10 osób, osiągając przy tym roczny obrót (lub całkowity bilans) nie większy niż 2 mln EURO.
 • Małe przedsiębiorstwa to te podmioty sektora MŚP, które zatrudniają mniej niż 50 osób, osiągając przy tym roczny obrót (lub całkowity bilans) nie większy niż 10 mln EURO.
 • Średnie przedsiębiorstwa to te podmioty sektora MŚP, które zatrudniają mniej niż 250 osób, osiągając przy tym roczny obrót nie większy niż 50 mln EURO lub całkowity bilans roczny nie większy niż 43 mln EURO.
 • Do podstawowych cech podmiotów sektora MPŚ zalicza się szybkie reagowanie na warunki i potrzeby rynkowe, tworzenie podaży produktów i usług zindywidualizowanych (lokalnych, niszowych itp) oraz generowanie niskich kosztów istnienia na rynku i zatrudniania pracowników.
 • Warunkiem odpowiedniego i skutecznego rozwoju firm należących do sektora MŚP jest odpowiednie kształtowanie polityki makroekonomicznej. Działania rządy powinny więc stwarzać warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarki.
 • Podmioty sektora MŚP mogą liczyć na pomoc finansową ze strony administracji rządowej oraz instytucji finansowych. Mowa o takich produktach, jak: gwarancje kredytowe, kredyty obrotowe, kredyty podatkowe czy kredyty preferencyjne.
 • Oprócz wsparcia finansowego podmioty sektora MŚP mogą liczyć także na wsparcie merytoryczne i metodologiczne ze strony państwa. Przykładem tego mogą być liczne inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne czy cyklicznie organizowane szkolenia z ekspertami rynkowymi.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sektor_małych_i_średnich_przedsiębiorstw

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

lukki
lukki
2019-02-22 14:40:52

dlaczego to jest liczone na podstawie obrotu? hurtownie papierosow nawet te lokalne male mają ogromny obrot ale marze na tyle malą ze zysk prawie zaden z tego... a traca pezywileje malych przedsiebiorstw. dla mnie to jakas luka w przepisach jest

Podobne artykuły

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Zobowiązania finansowe niespłacane w terminach powodują, że do drzwi dłużnika zapukać może pracownik firmy windykacyjnej. Wierzyciele mają bowiem prawo przekazać długi do specjalnych firm, które zajmą się wyegzekwowaniem należności od osoby zadłużonej. Zdarza się jednak, że windykatorzy przekraczają swoje uprawnienia, wówczas można złożyć odpowiednią skargę. Sprawdzamy, jak to zrobić.

author
Aleksandra Gościnna
04 maja 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Zysk Providenta w Polsce

2 mld złotych – na taką kwotę udzielił pożyczek w zeszłym roku Provident Polska. Mimo to firma planuje zwolnienia grupowe.

author
Patryk Byczek
25 lutego 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kasa Stefczyka Leszno

Potrzebujesz danych dotyczących oddziałów Kasy Stefczyka w Lesznie? Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Sprawdź adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Julia Wierciło
17 marca 2024
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.

Promocja: 100 zł na start od Nest Banku dla firm

Promocja „Na dobry start” oferowana przez Nest Bank może ucieszyć przedsiębiorców. Za założenie rachunku firmowego, nowi Klienci zostaną nagrodzeni premią wynoszącą 100 złotych. Promocja trwa do odwołania.

author
Patryk Byczek
23 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Weź pożyczkę i wygraj samochód

Firma pożyczkowa Net Credit przygotowała dla swoich Klientów wyjątkowy konkurs. Do wygrania jest samochód Ford Ka !

author
Dominika Byczek
09 listopada 2015
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Promocja: „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – edycja IX” w Pekao

W Banku Pekao trwa dziewiąta edycja promocji skierowanej do Młodych Klientów Banku. W zamian za otworzenie Konta Przekorzystnego dla Młodych można zgarnąć 50 złotych premii. Promocja trwa do 29 lutego 2020 roku.

author
Patryk Byczek
29 stycznia 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj