Windykacja miękka

Windykacja miękka

author
Dominika Byczek
01 listopada 2023
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Kategoria

Niespodziewane wydatki, utrata pracy, roztargnienie – różne czynniki wpływają na to, że mamy opóźnienia w spłacie pożyczki lub kredytu. W takich sytuacjach wierzyciel stara się oczywiście jak najszybciej odzyskać należne mu pieniądze. Najprostszym sposobem na przypomnienie dłużnikowi o zaległej spłacie jest zastosowanie miękkiej windykacji. Co to oznacza w praktyce? Sprawdzamy szczegóły.

Spis treści:

 1. Windykacja miękka - wstęp
 2. Windykacja miękka – co to jest?
 3. Rodzaje windykacji miękkiej
 4. Etapy windykacji miękkiej
 5. Jak się bronić przed windykacją miękką?
 6. Windykacja miękka a twarda
 7. Podsumowanie
 8. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Windykacja miękka - wstęp

Miękka windykacja to – najprościej mówiąc – dążenie do polubownego załatwienia sprawy. Nazwa ta obejmuje wszystkie metody łagodnego dochodzenia należności przez wierzyciela. Jeżeli działania w ramach miękkiej windykacji będą nieskuteczne, wierzyciel może przejść do zastosowania windykacji twardej (o tym przeczytasz więcej w naszym artykule Czym jest windykacja twarda?).

Windykacja miękka – co to jest?

Windykacja miękka to łagodna forma egzekwowania długów. Polega na poinformowaniu dłużnika o braku terminowej spłaty raty kredytu lub pożyczki. Wierzyciel może różnymi sposobami docierać do osoby zadłużonej, by przypomnieć jej o zaległej wpłacie i jednocześnie uprzedzić, że w przypadku dalszego zwlekania ze spłatą, będzie musiał zastosować twardsze metody egzekwowania długów.

Windykację miękką można zastosować wtedy, kiedy dłużnik wykazuje wolę współpracy z wierzycielem i również chce polubownie załatwić sprawę. Jeżeli osoba zwlekająca ze spłatą będzie świadomie unikać poinformowania o tym fakcie, wierzyciel będzie musiał przejść do zastosowania środków windykacji twardej.

Dobrą strategią jest zatem przyjęcie otwartej postawy i okazanie woli współpracy z wierzycielem już na początku – środki windykacji miękkiej są znacznie mniej bolesne, niż te, które następują, jeżeli windykacja miękka będzie nieskuteczna i nie doprowadzi wierzyciela do odzyskania należności.

Rodzaje windykacji miękkiej

Należy wiedzieć, że windykacja miękka wyróżnia się kilkoma metodami.

Do metod windykacji miękkiej zaliczamy:

 • pisemne wezwanie do zapłaty,
 • wysyłanie wiadomości SMS z przypomnieniem o konieczności zapłaty,
 • telefoniczne przypomnienia o spłacie,
 • ostrzeżenie o możliwości wpisania dłużnika do któregoś z rejestrów dłużników.

O ile pierwsze trzy metody nie zawsze dobrze motywują dłużnika do uregulowania spłaty (udaje, że nie dostał pisma lub że nie mógł odebrać telefonu), o tyle czwarta zazwyczaj działa bardzo skutecznie. W obliczu zagrożenia ujawnieniem naszych danych w bazie dłużników zazwyczaj szybciej podejmujemy decyzję o zwrocie należności.

Obecnie dłużnika można wpisać do:

 • Rejestru Dłużników ERIF,
 • Krajowego Biura Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • BIG Infomonitora,
 • Krajowego Rejestru Długów BIG (KRD).

Etapy windykacji miękkiej

Jakie etapy windykacji miękkiej można wyróżnić?

1. Wysyłanie pisemnego zawiadomienia o konieczności uregulowania należności.

Jest ono zazwyczaj wysyłane listem poleconym, którego odbiór musimy osobiście pokwitować (w ten sposób windykator zabezpiecza się przed nieodebraniem listu). Czasami tego typu zawiadomienia są także wysyłane poprzez e-mail.

2. Kontakt telefoniczny z zadłużonym.

Windykatorzy, którzy nie mogą się skutecznie skontaktować z dłużnikiem, mają prawo dzwonić do niego kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie w ciągu dnia. Oczywiście nieustannie dzwoniący telefon wywołuje poczucie stresu i – w przekonaniu windykatora – ma nas zmotywować do szybszej spłaty zobowiązania. Wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli odbierzemy telefon, windykator najpierw (za każdym razem) potwierdzi nasze dane personalne i dopiero wtedy przejdzie do istoty połączenia, czyli do ustalenia programu spłaty należnej kwoty.

3. Wysyłanie SMS-ów. 

Poprzez SMS wysyłane są monity, czyli przypomnienia o spłacie, ale także numer konta, na który wpłata ma zostać dokonana. Podobnie jak połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych również możemy otrzymać bardzo dużo, ponieważ windykatorzy najczęściej wysyłają je w swego rodzaju seriach.

4. Zagrożenie wpisaniem do rejestru dłużników. 

Windykator ma obowiązek poinformować nas o tym, że w przypadku dalszego zwlekania ze spłatą, będzie zmuszony do opublikowania naszych danych w rejestrze osób zadłużonych. Inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku, kiedy usilnie nie odbieramy telefonu i wiadomości wysyłanych inną drogą – może zdarzyć się, że windykator nie będzie w stanie skutecznie poinformować nas o zagrożeniu i dowiemy się o tym już po dokonaniu wpisu.

Taki wpis nieodwracalnie skutkuje utratą dobrego imienia i znacznie obniża zdolność kredytową. Posiadanie w historii wpisu do rejestru dłużników jest ostrzeżeniem dla banków i firm pożyczkowych, że możemy zalegać ze spłatą kolejnego zobowiązania. Dowiedz się więcej o konkretnych bazach, do których można trafić:

Jeżeli martwisz się, że już mogłeś zostać wpisany do którejś z baz, zobacz, jak sprawdzić:

Jak się bronić przed windykacją miękką?

Najlepiej jest się nie bronić, a całkiwicie jej poddać i już na samym początku podjąć współpracę z windykatorem. Tylko takie rozwiązanie zagwarantuje nam polubowne rozwiązanie sprawy i uchroni nas przed wstąpeniem na drogę windykacji twardej, która może stać się ciągnącą się miesiącami trudną rozprawą sądową.

Są oczywiście sytuacje, w których windykacja miękka przybiera niewłaściwą formę i staje się wręcz nękaniemdłużnika. Jeżeli stawiamy sprawę jasno i mówimy windykatorowi, że nasza sytuacja finansowa zmieni się dopiero za 6 dni (np.: dostaniemy wtedy wypłatę) i po tym czasie będziemy w stanie uregulować dług, a mimo tego windykator nadal nęka nas telefonami i SMS-ami przypominającymi o jeszcze szybszej spłacie, możemy zgłosić to do:

 • prokuratury,
 • rzecznika finansowego,
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Windykacja miękka a twarda

Windykacja miękka ma działać na zasadzie ugody, dobrowolnej umowy między dłużnikiem a windykatorem. Chęć podjęcia współpracy przez osobę zadłużoną skutkuje delikatnym traktowaniem przez windykatora. Dopiero w przypadku nieefektowności tych metod (ignorowania upomnień, nieodbierania telefonu i SMS-ów), windykator może zastosować metody windykacji twardej – wystąpić na drogę sądową.

Podsumowanie

Windykacja miękka stanowi łagodną formę egzekwowania długów przez wierzyciela. Miękka windykacja polega na informowaniu dłużnika o zaległej płatności i próbie polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku skuteczności miękkich działań, wierzyciel może przejść do zastosowania windykacji twardej, która obejmuje bardziej drastyczne środki, takie jak droga sądowa.

Windykacja miękka obejmuje różne metody, takie jak pisemne wezwania do zapłaty, wysyłanie wiadomości SMS, telefoniczne przypomnienia oraz ostrzeżenia o możliwości wpisania dłużnika do rejestrów dłużników. Wierzyciel może także zagrozić wpisaniem danych dłużnika do baz takich jak Rejestr Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), BIG Infomonitor czy Krajowy Rejestr Długów BIG (KRD). Taki wpis może znacznie obniżyć zdolność kredytową dłużnika.

W procesie miękkiej windykacji istnieją różne etapy, włączając w to wysyłanie pisemnych zawiadomień, kontakty telefoniczne oraz wysyłanie SMS-ów z monitami o spłacie. W przypadku braku reakcji dłużnika, windykator może grozić wpisaniem do rejestru dłużników, co stanowi ostateczność w procesie windykacji miękkiej.

Warto mieć na uwadze otwartą postawę i współpracę ze strony dłużnika już na początku procesu windykacji miękkiej, aby uniknąć bardziej drastycznych środków związanych z windykacją twardą. Zaleca się również zgłaszanie nadużyć ze strony windykatora do odpowiednich instytucji, takich jak prokuratura, rzecznik finansowy czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Windykacja miękka ma na celu osiągnięcie ugody między wierzycielem a dłużnikiem poprzez dobrowolne uregulowanie zaległych płatności. Dopiero w przypadku niepowodzenia miękkich metod, windykator może podjąć kroki związane z windykacją twardą, włączając w to drogę sądową.

Pytania i odpowiedzi

Miękka windykacja to łagodna forma egzekwowania długów, która polega na poinformowaniu dłużnika o zaległej płatności i próbie polubownego załatwienia sprawy.

Metody miękkiej windykacji obejmują pisemne wezwania do zapłaty, wysyłanie wiadomości SMS z przypomnieniem o spłacie, telefoniczne przypomnienia oraz ostrzeżenia o możliwości wpisania dłużnika do rejestrów dłużników.

Etapy miękkiej windykacji obejmują wysyłanie pisemnych zawiadomień, kontakt telefoniczny z dłużnikiem, wysyłanie SMS-ów z monitami o spłacie oraz zagrożenie wpisaniem do rejestrów dłużników.

Wpisanie do rejestrów dłużników może prowadzić do utraty zdolności kredytowej oraz obniżenia dobrego imienia dłużnika, co może wpływać na zdolność uzyskania kolejnych kredytów czy pożyczek.

Dłużnik może sprawdzić swoją obecność w rejestrach dłużników, takich jak Rejestr Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG), BIG Infomonitor czy Krajowy Rejestr Długów BIG (KRD), korzystając z odpowiednich stron internetowych lub infolinii.

Najlepszym sposobem obrony przed miękką windykacją jest podjęcie współpracy z windykatorem, okazanie woli uregulowania długu oraz odpowiednie monitorowanie komunikacji z wierzycielem.

Tak, jeśli dłużnik uważa, że jest nękany nieodpowiednimi metodami, może zgłosić to do prokuratury, rzecznika finansowego lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Miękka windykacja działa na zasadzie ugody i dobrowolnej współpracy, podczas gdy twarda windykacja obejmuje bardziej drastyczne środki, takie jak droga sądowa.

Nie, jeśli dłużnik współpracuje i ureguluje zaległe płatności, miękka windykacja może zakończyć się polubownie bez konieczności przejścia do twardszych metod.

Długotrwałe unikanie kontaktu z windykatorem może skutkować zastosowaniem drastyczniejszych środków, włączając w to proces sądowy i wpisanie do rejestrów dłużników, co może mieć poważne konsekwencje dla zdolności kredytowej dłużnika.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Jedno mieszkanie to już 101 miesięcznych wynagrodzeń

Chociaż bardzo wielu Polaków bardzo liczy na to, że po długim okresie wzrostu ceny mieszkań w końcu sytuacja się odmieni. Niestety nic nie wskazuje na to, by nieruchomości zaczęły tanieć. Na jedno mieszkanie o powierzchni 50 mkw należy już przeznaczyć 101 pensji. Jest to wzrost o 6 pensji w ciągu zaledwie trzech lat.

author
Alicja Hirsekorn
20 listopada 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Kredyt konsolidacyjny Kalisz

Potrzebujesz kredytu konsolidacyjnego, który jest oferowany mieszkańcom Kalisza? Zebraliśmy wszystkie oferty z Twojego miasta w poniższym rankingu. Maksymalna kwota możliwa do uzyskania to nawet 200 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
31 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

ING Bank Śląski w Pruszkowie

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Pruszkowie – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Dominika Byczek
01 lipca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pół miliona mniej mandatów Policji

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że Policjanci wystawiają mniej mandatów. Porównując lipiec bieżącego roku z lipcem w roku poprzednim, różnica wynosi blisko 500 000 mniej nałożonych kar na kierowców jeżdżących nieprzepisowo. 

author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

KredytOK w Szczytnie

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Szczytnie.

author
Patryk Byczek
23 stycznia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

KredytOK w Lęborku

KredytOK jest polską firmą pożyczkową, która działa na rynku od blisko 20 lat. Firma posiada ponad 100 oddziałów w największych miastach. Sprawdź, gdzie znajdziesz placówkę w Lęborku.

author
Patryk Byczek
28 stycznia 2017
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj