Brak spłaty kredytu lub pożyczki – jakie konsekwencje?

Brak spłaty kredytu lub pożyczki – jakie konsekwencje?

author
Halszka Gronek
09 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Brak regularnej spłaty kredytu nikomu nie uchodzi na sucho. Rosnące odsetki, nękanie listami i ciągłe telefony z firm windykacyjnych – to tylko niektóre z licznych konsekwencji braku uregulowania zaległości. Sprawdziliśmy, na jakie skutki braku uiszczenia rat powinien przygotować się każdy nierzetelny klient. Więcej szczegółów w naszym dzisiejszym artykule!

Spis treści:

 1. Konsekwencje braku spłaty kredytu lub pożyczki
 2. Brak spłaty kredytu lub pożyczki – rozpoczęcie windykacji
 3. Propozycja restrukturyzacji
 4. Naliczenie odsetek za opóźnienie w spłacie
 5. Nadsyłanie monitów i wezwań
 6. Cesja wierzytelności
 7. Ostatnia szansa polubownego rozwiązania sporu
 8. Wpis na czarne listy dłużników
 9. Skierowanie sprawy do sądu
 10. Egzekucja komornicza
Zwiń spis treści

Konsekwencje braku spłaty kredytu lub pożyczki

Przyczyny braku opłacenia rat bywają oczywiście różne. Czasami wystarczy drobna błahostka (wyjazd na wakacje i czyste zapominalstwo), czasem przyczyny są poważne (utrata pracy czy kosztowna w leczeniu choroba), a jeszcze innym razem brak spłaty wynika z nieodpowiedzialności konsumenta. Niezależnie od tego, co spowodowało naszą nieterminowość, warto odpowiednio szybko zareagować na wezwania banku. Sprawdźmy jednak jakie konsekwencje wiążą się z brakiem uiszczania obowiązkowych rat.

Konsekwencje braku spłaty:

 • windykacja,
 • naliczenie odsetek,
 • cesja wierzytelności,
 • wpis na czarną listę dłużników,
 • skierowanie sprawy do sądu,
 • egzekucja komornicza.

Brak spłaty kredytu lub pożyczki – rozpoczęcie windykacji

Jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna „rei vindicatio” odpowiadająca współczesnemu roszczeniu windykacyjnemu. Zadaniem owej „rei vindicatio” było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu nieuprawnionej osoby trzeciej. Windykacja była (i wciąż jest) więc wieloetapowym procesem dochodzenia swych należności od dłużnika.

Windykacja miękka

Obecnie windykacja dzielona jest na dwa główne etapy. Pierwszy z nich to windykacja polubowna, nazywana także windykacją miękką. Polega ona przede wszystkim monitowaniu (nadsyłane monitów, czyli wezwań do zapłaty) dłużnika przez poszkodowanego wierzyciela – celem odzyskania nagromadzonych zobowiązań. Można powiedzieć, że ten etap jest szansą dla zadłużonej osoby na polubowne załatwienie sprawy.

Windykacja twarda

Drugi etap windykacji nazywany jest już sądowym – lub po prostu windykacją twardą. Proces ten polega na uzyskaniu sądowego wyroku lub orzeczenia, które pozwolą wierzycielowi na wytoczenie egzekucji komorniczej wobec dłużnika. W praktyce jednak niewiele spraw dochodzi do etapu windykacji twardej – zwykle dłużnicy decydują się na współpracę z wierzycielem w trakcie polubownego dochodzenia roszczeń.

Na etapie windykacji niemal niemożliwe jest otrzymanie kolejnego zobowiązania finansowego. Wyjątek mogą stanowić kredyty dla zadłużonych.

Propozycja restrukturyzacji

Tak długo, jak zadłużenie pozostaje w granicach polubownej windykacji, sam dłużnik ma szansę na pomyślne rozwiązanie jego sytuacji. Wszystko to dlatego, że miękka windykacja umożliwia niesolidnemu konsumentowi skorzystanie z wszelkich sposobów restrukturyzacji swojego zadłużenia. A na tym rozwiązaniu zależy także i kredytodawcy – bo w końcu każdy bank woli odzyskać pieniądze polubownie bardziej od sądowego ścigania dłużnika. Bank, jeśli dostrzeże chęć współpracy ze strony zadłużonego, z pewnością zgodzi się na takie rozwiązanie. Wiele osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej korzysta także z kredytów oddłużeniowych.

Jednym z najprostszych wyjść, jakie mogą pomóc wszystkim osobom nieradzącym sobie z własnymi zobowiązaniami finansowymi, jest klasyczna restrukturyzacja zobowiązań. Polega ona na wynegocjowaniu z pokrzywdzonym wierzycielem nowych warunków spłaty pożyczki, które będą dla nas możliwe do realizacji.

Zadłużenie restrukturyzuje się po to, by dostosować warunki spłaty zadłużenia do aktualnej sytuacji materialnej dłużnika. Wierzyciele proponują zwykle kilka rozwiązań, na przykład zmianę harmonogramu spłaty zobowiązania – czyli wydłużenie całkowitego okresu spłaty i zmniejszenie kwoty poszczególnych rat. Wszystko to, by wspomóc dłużnika w jego staraniach o wyjście na prostą.

Równie atrakcyjnym sposobem restrukturyzacji długu, jaki możemy wynegocjować z wierzycielem, są tzw. „wakacje kredytowe”. Polegają one na zawieszeniu spłaty zobowiązania na określony (zwykle kilkumiesięczny) okres. Dzięki takiemu rozwiązaniu Dłużnik zyska dodatkowy czas na zgromadzenie niezbędnych środków pieniężnych. A wierzyciel otrzyma pisemne potwierdzenie tego, że dłużnik jest chętny do współpracy.

Naliczenie odsetek za opóźnienie w spłacie

Niestety każdy, kto zalega ze spłatą zobowiązania musi liczyć się z powiększeniem łącznej kwoty swego zobowiązania o „odsetki karne”. Mimo wprowadzonej jakiś czas temu Ustawy antylichwiarskiej, im dłużej zwlekamy z uregulowaniem należności, tym większą sumę będziemy musieli oddać. A to wszystko w pełni zgodnie z obowiązującym prawem i Kodeksem cywilnym.

Jak wynika z treści paragrafu 1 artykułu 481 Kodeksu cywilnego, wierzyciel ma prawo żądać odsetek „karnych” wtedy, dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Co więcej, pokrzywdzony może dochodzić swych roszczeń nawet wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody (straty) z tytułu opóźnienia w spłacie. Ponadto owe przepisy te będą miały zastosowanie także wtedy, gdy opóźnienie w spłacie będzie następstwem okoliczności, za które dłużnik nie jest odpowiedzialny. Przepisy obowiązują w przypadku wszystkich zobowiązań finansowych, zarówno kredytów hipotecznych, jak i zwykłych pożyczek pozabankowych.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Art. 481. Odsetki za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Wysokość „odsetek karnych” za opóźnienie często jest wskazana w treści umowy pożyczkowej, jaką konsument otrzymuje od banku lub parabanku. Jeśli pożyczkodawca nie określił jednak stopy odsetek, obowiązują odsetki ustawowe. Wynoszą one tyle, co suma stopy referencyjnej NBP (1,5%) i 5,5 punktów procentowych, czyli łącznie 7%.

Warto także dodać, iż maksymalne odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu, np. kredytu gotówkowego, jakie może ustalić bank, nie powinny przekraczać dwukrotności ustawowych odsetek karnych (czyli progu 14%). Takie przepisy prawne wprowadziła w życie Ustawa antylichwiarska z 2015 roku.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Art. 481. Odsetki za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
§ 21. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

Nadsyłanie monitów i wezwań

Narastające „odsetki karne” nie są oczywiście jedynym sposobem na przeprowadzenie polubownej windykacji niesolidnego pożyczkobiorcy. Większość instytucji finansowych stosuje w tym celu monity, czyli oficjalne powiadomienia o opóźnieniu w spłacie zobowiązania. Dotyczy to także zobowiązań takich jak np. pożyczki na dowód. Co równie istotne, komunikaty takie są wysyłane dłużnikowi na jego koszt.

Monity mogą przybierać najróżniejsze formy. Najczęściej stosowaną postacią są:

 • krótkie SMS-owe przypomnienia o minionym terminie spłaty,
 • e-maile,
 • połączenia telefoniczne,
 • list polecony – w jakim zawarte jest pismo ponaglające do spłaty zobowiązania,
 • osobista wizyta przedstawiciela działu windykacji w domu lub siedzibie nieterminowego konsumenta.

Aby monity nie tylko straszyły, lecz także zachęcały do uiszczenia zapłaty, większość firm pożyczkowych umieszcza w nich informację o możliwości wpisania niesolidnego konsumenta na jedną z czarnych list dłużników. Większość pożyczkobiorców obawia się zepsucia opinii konsumenckiej poprzez odnotowanie negatywnej adnotacji w BIG-ach oraz BIK-uDlatego niemal każdy, komu zależy na dobrej historii kredytowej, odpowiada na monit.

Cesja wierzytelności

Nie każdy pożyczkobiorca zdaje sobie sprawę z tego, że wierzyciel ma zagwarantowane prawo do zastosowania cesji wierzytelności – i to bez zgody samego dłużnika. Owa cesja jest prawnie unormowaną i ukonstytuowaną procedurą zmiany wierzyciela na nowego. 

Cesja wierzytelności to proces przeniesienia prawa do dochodzenia roszczeń z pierwotnego wierzyciela na inną osobę.

Z prawa do cesji wierzytelności korzysta większość firm pożyczkowych i banków. Mimo że zwykle posiadają one własne działy windykacji, bardzo często decydują się na skorzystanie z agencji, które od lat zajmują się egzekwowaniem długów od nierzetelnych pożyczkobiorców. Tym sposobem pożyczkodawcy zyskują cenny czas i energię, a dłużnicy poddani są działaniom zaprawionych w bojach specjalistów, w tym od windykacji chwilówek.

Co więcej, agencja windykacyjna, jaka odbierze daną sprawę od pierwotnego wierzyciela, ma prawo ponownie przenieść wierzytelność na kolejną firmę windykacyjną. Wszystko to ma prawo się odbyć bez uprzedniej zgody dłużnika. Dzięki takim roszadom sprawa ma szansę trafić do firmy, jaka najsolidniej podejdzie do tematu i wyegzekwuje należność od niesolidnego pożyczkobiorcy.

Ostatnia szansa polubownego rozwiązania sporu

Istnieje cienka linia pomiędzy polubownym a sądowym trybem prowadzenia windykacji przeciwko zadłużonemu. Każdy dłużnik, któremu zależy na łagodnym potraktowaniu jego sprawy (a co za tym idzie – umożliwieniu mu spłaty zobowiązania na dogodnych warunkach), nie powinien przekraczać owej linii i pozwalać na uruchomienie sądowej egzekucji komorniczej. Konsekwencją może być między innymi kłopotliwa egzekucja z rachunku bankowego

O tym, kiedy nadejdzie ostatni czas na rozwiązanie problemu polubownie, dłużnik dowie się z odpowiedniego pisma lub komunikatu.

Jeśli nie zareaguje na ostateczne wezwanie, będzie mógł spodziewać się sądu, egzekucji i częstych wizyt komorniczych. Za późno będzie już na skorzystanie z takich rozwiązań, jak wspomniana we wcześniejszych akapitach restrukturyzacja czy konsolidacja zadłużenia.

Przechodzenie przez ”próg” windykacji twardej to nie tylko wizja spotkania z bezlitosnym komornikiem. To także moment, w którym na dobre skażemy się na wpis do list nierzetelnych konsumentów. Dlatego jeśli choć trochę zależy nam na własnej reputacji i przyszłości kredytowej, nie pozwólmy na uruchomienie egzekucji komorniczej. Przystańmy na ostatnie wyciągniecie ręki wierzyciela – na przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Wpis na czarne listy dłużników

W Polsce funkcjonują trzy rejestry dłużników, nazywane w skrócie BIG-ami (od Biura Informacji Gospodarczej). Są to kolejno:

 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów,
 • ERIF BIG.

Biura te zajmują się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji i danych gospodarczych na temat dłużników – zarówno indywidualnych konsumentów, jak i całych przedsiębiorstw. Oprócz wpisów na jedną z trzech czarnych list, nierzetelny kredytobiorca może spodziewać się także nieprzychylnej oceny w Biurze Informacji Kredytowej.

BIK to przedsiębiorstwo, które bywa nieraz niesłusznie mylone z BIG-ami. W rzeczywistości jednak nie jest ono rejestrem dłużników, bowiem prowadzona przez ową instytucję baza danych gromadzi zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie o konsumencie. Tak czy inaczej – informacja o zadłużeniu z pewnością trafi do BIK-u, rujnując naszą opinię kredytobiorcy.

Skierowanie sprawy do sądu

Niestety w praktyce bankowej zdarzają się przypadki, kiedy ani wpis na czarne listy dłużników, ani dziesiątki nadesłanych pism nie zmieniają postępowania dłużnika. Jeśli pożyczkobiorca nie ustosunkuje się do żadnej z zastosowanych form polubownej windykacji, dochodzenie sądowo-egzekucyjne może okazać się jedynym rozwiązaniem.

Skierowanie sprawy na drogę sądową pozwoli pokrzywdzonemu wierzycielowi na uzyskanie prawomocnego wyroku.

Dokument ten umożliwi podjęcie kolejnego kroku egzekucyjnego – zwrócenie się do komornika. Ten z kolei, posiadając odpowiedni zakres uprawnień, wyegzekwuje od dłużnika nagromadzone należności pieniężne. Co równie ważne, rozpoczęcie windykacji sądowej zatrzyma bieg przedawnienia zobowiązania. Oznacza to, że na czas trwania sądowej egzekucji komorniczej zatrzymany zostanie czas nieregulowania zadłużenia przez pożyczkobiorcę. Tym sposobem wierzyciel uniknie przedawnienia zobowiązania, przez które straciłby on prawo do dochodzenia swych roszczeń.

Egzekucja komornicza

Wydanie przez sąd odpowiedniego o orzeczenia powinno skutkować wystąpieniem wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności danemu wyrokowi lub nakazowi zapłaty zobowiązań. W takiej sytuacji komornik sądowy będzie miał pełne prawo do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

Egzekucja komornicza polega przede wszystkim na zajęciu majątku dłużnika przez komornika na poczet jego zobowiązań względem wierzyciela.

Komornik może przeprowadzić egzekucję z nieruchomości i ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, a nawet z innych praw majątkowych. Co istotne jednak, o tym, jaki w owych sposobów egzekucji ma być zastosowany, decyduje wierzyciel. Osoba, która znajduje się w trakcie całego procesu powinna jednak zapoznać się ze szczegółami działania komornika. Może on między innymi dokonać przeszukania.

Warto więc pokreślić, że wszczęcie sądowego postępowania wobec dłużnika jednoznaczne jest z przekreśleniem wszelkich jego złudzeń co do uniknięcia windykacji. Konsekwencje jego czynów stawać się będą coraz poważniejsze z każdym kolejnym dniem. Dlatego jeśli dojdzie do spotkania z komornikiem, warto zrobić wszystko, by nie pogorszyć swojej sytuacji.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

jurek
jurek
2019-02-09 18:50:25

nie straszcie nie straszciie haha

Podobne artykuły

Santander Consumer Bank Bielsk Podlaski

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Zajmuje się udzielaniem w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Bielsku Podlaskim – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
12 czerwca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Szybkie pożyczki Głuchołazy

Chcesz uzyskać tanią pożyczkę w Głuchołazach? Sprawdź ranking z najlepszymi ofertami przez Internet. Maksymalnie możemy otrzymać nawet 200 000 zł ze spłatą do 10 lat. Pieniądze dostępne są od ręki.

author
Aleksandra Gościnna
16 stycznia 2021
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Santander Consumer Bank Cieszyn

Santander Consumer Bank to jeden z większych banków detalicznych w Polsce. Profesjonalizuje się w kredytach gotówkowych, ratalnych oraz samochodowych. Sprawdź oddziały Santander Consumer Banku w Cieszynie – adres, telefon, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Dorota Grycko
19 lipca 2021
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Euroloan – pożyczka chwilówka na raty

Na rynku pojawiła się kolejna pozabankowa firma, która udziela pożyczek na raty. Maksymalna kwota pożyczki w Euroloan to nawet 5000 zł.

author
Patryk Byczek
27 kwietnia 2015
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

PKO BP z największym zaufaniem Polaków

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez „OBOP ARC Rynek i Opinia”, największym zaufaniem wśród banków działających w Polsce cieszy się PKO BP. Wskazało go aż 40% respondentów.

author
Patryk Byczek
20 kwietnia 2016
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Santander Bank Polska w Raszynie

Santander Bank Polska jest drugim największym bankiem detalicznym w naszym kraju. Jeden z oddziałów banku zlokalizowany jest w Raszynie. Sprawdź dane kontaktowe do placówki i jej ofertę.

author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj