Całkowity koszt pożyczki – co zawiera?

Całkowity koszt pożyczki – co zawiera?

author
Aneta Jankowska
15 marca 2020

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w których potrzebujemy dodatkowych pieniędzy. Każde zobowiązanie finansowe generuje koszty, które powinniśmy znać. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat całkowitego kosztu pożyczki. Wyjaśnimy krok po kroku, co składa się na ostateczny koszt pożyczki.

Niespodziewane wydatki powodują, że musisz zacząć szukać finansowego wsparcia. Decydujesz się na pożyczkę lub kredyt online. Szukasz w sieci najlepszej oferty dla siebie. Może pierwsza, darmowa chwilówka? Ale ile to będzie kosztować? Może potrzebujesz więcej pieniędzy i szukasz pożyczki na raty?

Niezależnie od tego, czy szukasz oferty z minimalnymi formalnościami, jak na przykład pożyczki na dowód, czy posiadasz negatywną historię kredytową i decydujesz się na pożyczkę bez BIK, zawsze poniesiesz dodatkowe opłaty, chociażby te związane z przygotowaniem pożyczki.

Ile łącznie zapłacisz za swoje zobowiązanie finansowe? Wyjaśniamy, jakie elementy składają się na całkowity koszt pożyczki.

 

Koszt pożyczki – co to jest?

Klient decydując się na zobowiązanie finansowe i podpisując umowę na kredyt konsumencki musi uregulować wszystkie opłaty z nim związane. Definiują to konkretne przepisy.

Zgodnie z Art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku, pod pojęciem “kredyt konsumencki” kryją się wszystkie produkty na kwotę równą lub mniejszą niż 255 550 zł:

§

PODSTAWA PRAWNA

(…) Art. 3. 1. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

1a. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż wysokość określona w ust. 1.

2. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66).

1) umowę pożyczki;
2) umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
3) umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
4) umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
5) umowę o kredyt odnawialny (…).


Art. 3 Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku

Analizując powyższy artykuł, klient musi zapłacić wszelkie dodatkowe koszta podpisując umowę na przykład o pożyczkę, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, kredyt odnawialny, czy kredyt konsolidacyjny.

Analiza przykładu

Na prostym przykładzie wyjaśnimy, czym jest całkowity koszt pożyczki:

Marek zdecydował się na pożyczkę w firmie XYZ i pożyczył 1 000 zł na 30 dni. Firma chciała zweryfikować wniosek i poprosiła o przelew weryfikacyjny w wysokości 1 zł. Marek w terminie, czyli w maksymalnym czasie spłaty oddał 1 200 zł. Firma XYZ naliczyła 200 zł prowizji i zgodnie z umową zobowiązania nie pobrała żadnych dodatkowych opłat.

W tym przypadku całkowity koszt pożyczki Marka wyniósł 201 zł.

Co składa się na koszt pożyczki?

Na całkowity koszt pożyczki składa się wiele elementów, o których powinniśmy pamiętać decydując się na jakikolwiek produkt finansowy. Należą do nich:

 1. Opłata przygotowawcza
 2. Kapitał
 3. Prowizja
 4. Wysokość oprocentowania
 5. Opłata za rozpatrzenie wniosku
 6. Opłata weryfikacyjna
 7. Opłata za ustanowienie zabezpieczenia
 8. Odsetki
 9. Ubezpieczenie zobowiązania
 10. Opłata administracyjna

Wyjaśnimy zatem każde z tych pojęć, aby lepiej zrozumieć całkowity koszt pożyczki:

1. Opłata przygotowawcza

Pod tym pojęciem kryją się wszystkie koszta, które zainteresowany pożyczką lub kredytem musi ponieść w związku z przygotowaniem dla niego dokumentów i umowy zobowiązania, czy analizą zdolności kredytowej potencjalnego klienta. W skrócie: to cena wszystkich operacji koniecznych do udzielenia kredytu.

Ważne! Klient płaci opłatę przygotowawczą raz i po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku, nigdy przed.

2. Kapitał

To kwota, którą pożyczamy i co naturalne, musimy później oddać.

3. Prowizja

Jest to opłata, którą musi uiścić klient za wykonanie czynności prawnej, czyli w skrócie: udzielenie pożyczki. Jest to procentowa wartość pożyczki, opłacana jednorazowo lub w kolejnych ratach zaciągniętego zobowiązania.

4. Wysokość oprocentowania

To koszt, który klient poniesie w związku ze spłatą zobowiązania. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Konkretne przepisy prawne wyznaczają maksymalną wysokość oprocentowania. Zgodnie z Ustawą z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim oraz Kodeksem Cywilnym, maksymalne oprocentowanie kredytu bankowego lub pożyczki nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, a także stawki 3,5%.

5. Opłata za rozpatrzenie wniosku

Niektóre instytucje finansowe pobierają opłatę za rozpatrzenie wniosku. To koszt związany z początkowym etapem, jakim jest ubieganie się o wsparcie finansowe oraz sam fakt złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt.

6. Opłata weryfikacyjna

Opłata weryfikacyjna nie należy do dodatkowych, wysokich kosztów przy pożyczce. Polega ona na uwierzytelnieniu klienta. Zazwyczaj pożyczkobiorca dokonuje przelewu w wysokości symbolicznej złotówki lub grosza na wskazane konto bankowe. W ten sposób firma weryfikuje przyszłego  klienta.

7. Opłata za ustanowienie zabezpieczenia

W przypadku pożyczki, której zabezpieczeniem jest dobro majątkowe (na przykład samochód lub dowolna nieruchomość) instytucje finansowe mogą pobierać dodatkowe opłaty za samo ustanowienie zabezpieczenia.

8. Odsetki

Odsetki stanowią koszt, który jest naliczany za używanie pożyczonego kapitału jego właścicielowi (klientowi). Ich wysokość zależy między innymi od kapitału, stopy procentowej oraz czasu, na jaki pożyczkobiorca otrzymał pieniądze. Odsetki są zawarte w ratach stałych lub malejących.

9. Ubezpieczenie zobowiązania

Ubezpieczenie kredytu lub pożyczki to nic innego jak zabezpieczenie spłaty produktu. Może być ono zarówno obowiązkowe, jak i dowolne. Zabezpiecza nie tylko klienta, ale i bank, który zyskuje pewność spłaty.

10. Opłata administracyjna

Opłata administracyjna może, ale nie musi pojawić się w całkowitym koszcie pożyczki. Wszystko zależy od tego, czy wymaga jej Twój pożyczkodawca. Jest to opłata operacyjna na przykład za monitorowanie regularności spłaty rat.

Niektóre firmy pobierają również opłatę za dostarczenie pieniędzy do ręki klienta. Zazwyczaj tego typu opłata pojawia się w przypadku ofert pożyczek pod drzwi.

Całkowity koszt pożyczki a całkowita kwota pożyczki

Wiele osób decydując się na jakiekolwiek zobowiązanie finansowe nie posiada odpowiedniej wiedzy na tematy finansowe i myli ze sobą różne pojęcia. To często generuje niespodziewane problemy i nieprzyjemności. Gdybyśmy posiadali jednak kluczową wiedzę na ten temat, to uniknęlibyśmy w przyszłości wielu finansowych kłopotów.

Podobnie jest w przypadku całkowitej kwoty pożyczki i całkowitego kosztu pożyczki.

Pierwsze co należy podkreślić, to fakt, że te dwa pojęcia nie oznaczają tego samego i nie są bliskoznaczne.

Całkowita kwota pożyczki zależy od instytucji, w której decydujemy się na zobowiązanie. W przypadku banku może być ona bardzo wysoka. Instytucje pozabankowe zazwyczaj proponują mniejsze kwoty pożyczki.

Natomiast pojęcie “całkowity koszt pożyczki” obejmuje, tak jak wyjaśnialiśmy wyżej, wszystkie opłaty związane z zaciągnięciem zobowiązania finansowego (opłatę przygotowawczą, opłatę administracyjną, prowizję, oprocentowanie itp.). Nie należy mylić ze sobą tych dwóch pojęć.

 

Całkowity koszt pożyczki a umowa

W mediach często słyszy się o oszukanych klientach, którzy nie znali całkowitego kosztu pożyczki i muszą teraz spłacać ogromne kwoty, popadając przy tym w niebezpieczną spiralę zadłużenia. Można jednak temu zapobiec.

Podstawową kwestią, którą powinniśmy zawsze robić przed zdecydowaniem się na pożyczkę jest dokładne przeczytanie umowy.

Zgodnie z przepisami pożyczkodawca musi zawrzeć w konkretnych punktach umowy lub regulaminu pożyczki wszystkie koszta związane z finansowaniem:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 13. 1. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami:
(…)
10) w odpowiednich przypadkach, informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o odsetkach, prowizjach, marżach, opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie z
instrumentów płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie; (…).


Źródło: Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715

Dlatego apelujemy, sprawdzajmy i dokładnie czytajmy wszystkie umowy, które podpisujemy!

Co to jest RRSO?

Całkowity koszt pożyczki a RRSO

Tak jak opisaliśmy wyżej, RRSO przedstawia klientowi wszystkie koszty związane z zobowiązaniem. W praktyce okazuje się, że przy wyborze finansowanie nie zawsze warto się nim kierować.

W niektórych przypadkach, jak na przykład pożyczki krótkoterminowe, RRSO może być bardzo wysokie. Dlaczego tak jest?

Analizując oferty pożyczkowe na rynku i ich RRSO, warto zwrócić uwagę na chwilówki. Czas ich spłaty wynosi zazwyczaj około 30 dni. RRSO wskazuje nam roczną stopę oprocentowania. Nic więc dziwnego, że w przypadku ofert krótkoterminowych urasta do kolosalnych wysokości. Niektórych klientów może odstraszać wysokość RRSO przy chwilówkach. Warto jednak dokładnie przyjrzeć się finansowaniu.

 

Oprocentowanie

Instytucje pożyczkowe proponują również swoim klientom pożyczki z oprocentowaniem:

 • stałym
 • zmiennym

Oprocentowanie stałe określa korzyści za udostępnienie środków finansowych, nie zmienia się ono przez cały czas obowiązywania umowy. Najczęściej stosuje się je przy lokatach oraz kredytach krótkoterminowych, czyli takich, które trwają maksymalnie rok. Natomiast oprocentowanie zmienne określa korzyści za udostępnienie pieniędzy, ale jego wysokość może się zmieniać w trakcie trwania umowy z pożyczkobiorcą. Tego typu oprocentowanie spotkamy zazwyczaj przy produktach długoterminowych.

Gdzie znajdę całkowity koszt pożyczki?

Wszystkie informacje związane z całkowitym kosztem pożyczki znajdziemy w umowie zobowiązania lub regulaminie oferty. Przed podpisaniem dokumentów sprawdźmy wszystkie istotne punkty w dokumentach, tak, aby nie być zaskoczonym żadną dodatkową opłatą.

Szukając pożyczki w sieci sprawdzajmy wszystkie zapisy tak zwanym “małym druczkiem”, które często nie wpadają nam w oko za pierwszym razem.  Zazwyczaj znajdziemy je w okolicy kalkulatora rat online lub na dole strony pożyczkodawcy.

Jeśli spotkamy się z ofertą pożyczki, przy której nie znajdziemy informacji o całkowitym koszcie pożyczki, w głowie powinna nam się zapalić przysłowiowa czerwona lampka. Bardzo prawdopodobne jest wówczas to, że możemy mieć do czynienia z felerną propozycją finansowania.

W jaki sposób obliczyć całkowity koszt pożyczki?

Każdy pożyczkobiorca chciałby znać całkowity koszt swojego zobowiązania. Na początku wybierania odpowiedniej oferty zawsze się nad tym zastanawiamy, a odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta.

Aby sprawdzić, ile zapłacimy za pożyczkę, musimy dodać do siebie wszystkie elementy, o których mówiliśmy wyżej. Oczywiście, o ile występują one przy naszym zobowiązaniu.

Czym jest przykład reprezentatywny pożyczki?

Przykład reprezentatywny pożyczki jest elementem, który musi pojawić się przy ofercie produktu finansowego.

Gdzie go znajdziemy? Zazwyczaj przykład reprezentatywny pojawia się pod kalkulatorem rat online lu na dole strony WWW naszego pożyczkodawcy.

Jak porównywać oferty pożyczek?

Na całkowity koszt pożyczki składa się wiele czynników, dlatego jeśli chcemy porównywać ze sobą różne oferty, to musimy patrzeć na wszystkie parametry zobowiązania, a dopiero później je ze sobą zestawiać.

Jeśli nie chcemy robić tego osobiście, warto korzystać z porównywarek pożyczek online lub śledzić konkretne rankingi. Na naszej stronie znajdziesz wiele tego typu zestawień, w których pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę.

Pożyczka bez kosztów – to możliwe?

Tak. Na rynku znajdziemy oferty pożyczek, których dodatkowym kosztem będzie jedynie opłata weryfikacyjna w wysokości jednego grosza. Nie jest to rzadko spotykana sytuacja, ponieważ na rynku znajdziemy wiele takich ofert.

Decydując się na chwilówkę, którą spłacimy w terminie, na przykład po 30 dniach, oddamy jedynie tyle, ile wcześniej pożyczyliśmy.

W tym przypadku jest jednak jedno “ale”. Warunkiem darmowej pożyczki jest jej terminowa spłata. W innej sytuacji musimy liczyć się z wysokimi odsetkami, co może pogrążyć nasz domowy budżet.

Terminowe spłacanie pożyczki

W przypadku produktów finansowych bardzo ważne jest ich terminowe spłacanie. Każde opóźnienie w spłacie kredytu, pożyczki, a tym bardziej chwilówki, może generować dodatkowe koszty. Co za tym idzie, finalny, całkowity koszt pożyczki również będzie bardzo wysoki. Popełniając podstawowe błędy przy spłacie zobowiązania, narażamy się na poważne kłopoty finansowe w przyszłości.

Przed podjęciem decyzji związanej z zaciągnięciem finansowego zobowiązania, zawsze zastanówmy się dwa razy, czy rzeczywiście jest ono nam niezbędne. Być może drobna pożyczka od najbliższej rodziny pozwoli nam załatać dziury w domowym budżecie, bez pożyczania pieniędzy z zewnątrz.

Porównywanie pożyczek

Naturalną rzeczą jest to, że wybierając ofertę finansowania chcielibyśmy skorzystać z najlepszej i najkorzystniejszej dla nas propozycji.

Przed zaciągnięciem pożyczki szukamy najciekawszej oferty. W jaki sposób porównywać ceny pożyczek? Zazwyczaj przeglądając różne produkty finansowe patrzymy na ich całkowity koszt. Co jednak bardzo istotne, zapominamy, że różnią się one parametrami, dlatego porównywanie ich jest błędem.

Zawsze przed zestawieniem ze sobą produktów powinniśmy ustalić czas spłaty i kwotę, której potrzebujemy. Dopiero porównanie ofert o takich samych parametrach pozwoli wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę.

Kalkulator rat online

Klient, który szuka pożyczki w sieci, może skorzystać z kalkulatora rat online. Większość pożyczkodawców oferuje taką opcję użytkownikom.

Wystarczy wejść na stronę WWW interesującego nas pożyczkodawcy i w odpowiednich polach wpisać na przykład: wysokość kwoty pożyczki oraz okres jej spłaty.

Wysokość kwoty pożyczki oznacza maksymalną wartość naszego zobowiązania, a okres spłaty liczbę miesięcznych rat.

Kalkulator rat online wyliczy nam w ten sposób miesięczną ratę i to, ile każdego miesiąca będziemy musieli zapłacić.

Świadomy klient = bezpieczny klient

Gdyby każdy Kowalski dokładnie czytał umowę, możliwe, że nie mielibyśmy aż tylu dłużników w kraju. Wiedza finansowa wśród Polaków nie jest na zadowalającym poziomie. Jak wynika z badania “Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019”, przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych, połowa z nas mało lub bardzo mało wie w kwestii tematów związanych z pieniędzmi. A przecież świadomy klient to bezpieczny klient.

W myśl tej zasady: czytajmy dokładnie i po kilka razy umowy, które podpisujemy! Jeśli nie jesteśmy czegoś pewni, a konkretne punkty w dokumencie są dla nas niejasne – dopytajmy pożyczkodawcę lub po prostu sprawdźmy termin w sieci. Ostrożność i czujność powinna być zawsze na pierwszym miejscu.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy całkowity koszt pożyczki zawiera wszystkie elementy zobowiązania?

Tak. Wszystkie podstawowe i dodatkowe opłaty związane z naszym zobowiązaniem muszą znaleźć się w całkowitym koszcie pożyczki.

2. Czy pożyczkodawca może nie poinformować o niektórych kosztach przed zaciągnięciem zobowiązania?

Oczywiście, że nie. Pożyczkodawca, czyli instytucja pozabankowa lub bank, musi poinformować klienta odpowiednio wcześniej o kosztach pożyczki.

3. Czy wszystkie opisane przez Was elementy całkowitego kosztu pożyczki znajdują się w ofertach produktów finansowych?

Niekoniecznie. Całkowity koszt pożyczki zależy od różnych ofert na rynku. Niektóre instytucje nie wymagają od klientów na przykład opłaty administracyjnej lub opłaty przygotowawczej. Wówczas całkowity koszt pożyczki jest mniejszy.

4. Ile wynosi całkowity koszt pożyczki?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Ponieważ każdy pożyczkodawca ustala inne opłaty związane z zobowiązaniem, które proponuje.

5. Czy znajdę pożyczkę bez kosztów?

Tak. Na rynku dostępne są pożyczki bez dodatkowych opłat, czyli chwilówki. To darmowa pożyczka, o ile spłacimy ją na czas. Terminowość spłaty jest w tym przypadku kluczowa, ponieważ jeśli nie dopilnujemy terminów, to poniesiemy ogromne koszty z tytułu zobowiązania.

6) Co to jest RRSO?

To całkowity koszt zobowiązania, który musi ponieść każdy kredytobiorca. Uwzględnia on opłaty, takie jak prowizje, ubezpieczenia lub inne opłaty bankowe, które klient płaci co miesiąc.

7) Czy można uniknąć kosztów związanych z pożyczką?

Niestety nie, każdy,kto decyduje się na zobowiązanie finansowe, musi liczyć się z dodatkowymi kosztami pożyczki.

8) Czy muszę wykupić ubezpieczenie?

To zależy od oferty pożyczkodawcy. Czasami warto jest zastanowić się nad taką opcją, ponieważ takie rozwiązanie może zniwelować całkowity koszt naszej pożyczki.

9) Czym jest kalkulator rat online?

To pomoc, która ułatwi klientowi dobranie odpowiedniej kwoty pożyczki, a także czas jej spłaty.

10) Co to jest przykład reprezentatywny?

Przykład reprezentatywny określa warunki, które bank oferuje dla większości klientów. Zazwyczaj znajdziemy go pod konkretną ofertą zobowiązania.


Źródła: https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Na_co_zwrocic_uwage_przed_podpisaniem_umowy_o_kredyt_pozyczke__22220; https://www.polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2227099,Pozyczki-na-cenzurowanym-Czy-przepisy-antylichwiarskie-sie-sprawdzily;  https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2018/Jedni-splacaja–drudzy-unikaja-rozmow–trzeci-szukaja-wymowek; https://www.lexlege.pl/ustawa-o-kredycie-konsumenckim/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Biuro paszportowe w Krakowie
Biura paszportowe
author
Patryk Byczek
27 lipca 2022

Biuro paszportowe w Krakowie

Promocja: „Lokata SGB (Jesień 2019)” w SGB Banku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
19 października 2019

Promocja: „Lokata SGB (Jesień 2019)” w SGB Banku

Finlandia zakazuje reklam chwilówek
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
08 kwietnia 2020

Finlandia zakazuje reklam chwilówek

Santander Bank Polska w Warce
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Warce

Ile kosztuje tatuaż?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
25 czerwca 2019

Ile kosztuje tatuaż?

Chwilówki Kock
Chwilówki miasta
autor wpisu
Marta Janusz
15 lutego 2022

Chwilówki Kock

Porównaj