Odprawa dla pracownika – kiedy przysługuje?

Odprawa dla pracownika – kiedy przysługuje?

author
Halszka Gronek
04 marca 2020

Decyzja o przeprowadzeniu cięć pracowniczych dla większości firm jest wyjątkowo trudna. Fakt pozostawienia dziesiątek podwładnych bez źródła utrzymania rekompensuje jedynie wieść o wypłaceniu odprawy pracowniczej. W dzisiejszym artykule wskażemy, kto może liczyć na przyznanie odprawy i jaka jest jej wysokość w 2020 roku. Zapraszamy do lektury!

  

Co to jest odprawa dla pracownika?

Odprawa pracownicza to specjalna zapomoga finansowa wypłacana pracownikowi z racji utracenia przez niego pracy. Co istotne, odprawa dotyczy jedynie tych osób, które utraciły źródło utrzymania z winy pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy firma zmuszona została do likwidacji stanowisk z powodu restrukturyzacji działów działów lub niewypłacalności. Zwykle odprawa przysługuje w wyniku udzielenia zwolnień grupowych. Niemniej jednak zwolnienie indywidualne także uprawnia do otrzymania środków. 

Kodeks pracy nie reguluje kwestii odprawy dla pracownika. Właściwym aktem prawnym, na mocy którego instytucja odprawy pracowniczej obowiązuje, jest Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw nr 90 na rok 2003, pod pozycją 844. Najważniejsze kwestie, jakie porusza ustawa, brzmią następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 8. Odprawa pieniężna

1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1.


Dz.U.2018.0.1969 t.j. – Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 

Kiedy przysługuje odprawa dla pracownika?

Odprawa dla pracownika przysługuje w przypadku zwolnień, jakie przeprowadzone zostały w zakładzie pracy z powodu niezależnego od pracownika (z winy pracodawcy). Warto w tym miejscu dodać, iż ustawodawca doprecyzował, iż odprawa należy się jedynie osobom o statusie pracownika (nie dotyczy ona zleceniobiorcy, wykonawczy dzieła czy samozatrudnionego) i tylko wtedy, gdy firma dokonująca zwolnień zatrudniała conajmniej 20 osób. 

W przypadku zwolnień grupowych odprawa przysługuje wtedy, gdy zwolnienia zostały dokonane w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w ciągu 30 dni zwolnienie objęło co najmniej:

  1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia od 20 do 99 osób włącznie;
  2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 299 pracowników włącznie;
  3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300.

Warto w tym miejscu dodać także, iż do otrzymania odprawy uprawnieni są nie tylko pracownicy zwalniani grupowo, ale także pracownicy zwalniani indywidualnie. Warunek do tego jest jeden: że przyczyny istniejące po stronie pracodawcy są wyłączną podstawą rozwiązania umowy o pracę. A jeśli do zwolnienia przyczyniły się inne czynniki, odprawa nie będzie przysługiwać. Tak wynika z krajowego orzecznictwa, a dokładniej z treści wyroku Sądu Najwyższego z 10 października 1990 roku (PR 319/90, OSNC 1992/11/204).

 

Wysokość odprawy

Co istotne, wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Aktualne stawki minimalnej płacy sprawdzić można na w naszym artykule. Warto także pamiętać, iż wysokość odprawy nie jest arbitralnie ustalona jako konkretna kwota pieniężna. Ostateczna suma, jaka powinna zostać wypłacona pracownikowi z powodu zwolnienia wynikającego z winy pracodawcy, zależy od trzech czynników:

  1. standardowej wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi zgodnie z podpisaną umową o pracę;
  2. czasu, jaki pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy;
  3. aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 8. Odprawa pieniężna

3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.


Dz.U.2018.0.1969 t.j. – Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

W Warszawie lepiej niż w Nowym Jorku?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
03 lipca 2019

W Warszawie lepiej niż w Nowym Jorku?

Szybkie pożyczki Wyszków
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
22 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Wyszków

Monety okolicznościowe NBP 2019 rok
Ekonomia
author
Patryk Byczek
06 sierpnia 2018

Monety okolicznościowe NBP 2019 rok

Bank Pekao w Sosnowcu
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 sierpnia 2019

Bank Pekao w Sosnowcu

Darmowy kredyt na rowery KROSS
Wpisy
autor wpisu
Sienkiewicz
29 kwietnia 2017

Darmowy kredyt na rowery KROSS

Porównaj