Odprawa dla pracownika – kiedy przysługuje?

Odprawa dla pracownika – kiedy przysługuje?

author
Halszka Gronek
04 marca 2020
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Decyzja o przeprowadzeniu cięć pracowniczych dla większości firm jest wyjątkowo trudna. Fakt pozostawienia dziesiątek podwładnych bez źródła utrzymania rekompensuje jedynie wieść o wypłaceniu odprawy pracowniczej. W dzisiejszym artykule wskażemy, kto może liczyć na przyznanie odprawy i jaka jest jej wysokość obecnie. 

Spis treści:

 1. Wysokość odprawy pracowniczej
 2. Odprawa dla pracownika - czym jest?
 3. Kiedy przysługuje odprawa dla pracownika?
 4. Odprawa dla pracownika - najważniejsze informacje
Zwiń spis treści

Wysokość odprawy pracowniczej

Z odprawy dla pracownika nie skorzysta pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Z powodu zwolnienia pokrzywdzonemu pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Co istotne, wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Warto także pamiętać, iż wysokość odprawy nie jest arbitralnie ustalona jako konkretna kwota pieniężna. Ostateczna suma, jaka powinna zostać wypłacona pracownikowi z powodu zwolnienia wynikającego z winy pracodawcy, zależy od trzech czynników:

 1. standardowej wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi zgodnie z podpisaną umową o pracę;
 2. czasu, jaki pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy;
 3. aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Art. 8. Odprawa pieniężna

 1. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 2. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Dz.U.2018.0.1969 t.j. – Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Odprawa dla pracownika - czym jest?

Odprawa pracownicza to specjalna zapomoga finansowa wypłacana pracownikowi z racji utracenia przez niego pracy. Co istotne, odprawa dotyczy jedynie tych osób, które utraciły źródło utrzymania z winy pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy firma zmuszona została do likwidacji stanowisk z powodu restrukturyzacji działów działów lub niewypłacalności. Zwykle odprawa przysługuje w wyniku udzielenia zwolnień grupowych. Niemniej jednak zwolnienie indywidualne także uprawnia do otrzymania środków.  Kodeks pracy nie reguluje kwestii odprawy dla pracownika. Właściwym aktem prawnym, na mocy którego instytucja odprawy pracowniczej obowiązuje, jest Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw nr 90 na rok 2003, pod pozycją 844. Najważniejsze kwestie, jakie porusza ustawa, brzmią następująco:

Art. 8. Odprawa pieniężna

 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
  1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
  2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1.

Dz.U.2018.0.1969 t.j. – Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Kiedy przysługuje odprawa dla pracownika?

Odprawa dla pracownika przysługuje w przypadku zwolnień, jakie przeprowadzone zostały w zakładzie pracy z powodu niezależnego od pracownika (z winy pracodawcy). Warto w tym miejscu dodać, iż ustawodawca doprecyzował, iż odprawa należy się jedynie osobom o statusie pracownika (nie dotyczy ona zleceniobiorcy, wykonawczy dzieła czy samozatrudnionego) i tylko wtedy, gdy firma dokonująca zwolnień zatrudniała conajmniej 20 osób. W przypadku zwolnień grupowych odprawa przysługuje wtedy, gdy zwolnienia zostały dokonane w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w ciągu 30 dni zwolnienie objęło co najmniej:

 1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia od 20 do 99 osób włącznie;
 2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 299 pracowników włącznie;
 3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300.

Warto w tym miejscu dodać także, iż do otrzymania odprawy uprawnieni są nie tylko pracownicy zwalniani grupowo, ale także pracownicy zwalniani indywidualnie. Warunek do tego jest jeden: że przyczyny istniejące po stronie pracodawcy są wyłączną podstawą rozwiązania umowy o pracę. A jeśli do zwolnienia przyczyniły się inne czynniki, odprawa nie będzie przysługiwać. Tak wynika z krajowego orzecznictwa, a dokładniej z treści wyroku Sądu Najwyższego z 10 października 1990 roku (PR 319/90, OSNC 1992/11/204).

Wsparcie dla bezrobotnych

Osoba, która utraciła pracę i potrzebuje wsparcia finansowego może liczyć m.in. na zasiłek przyznawany osobom bezrobotnym. O wysokości tego świadczenia i zasadach jego przyznawania przeczytasz więcej w naszym artykule – Zasiłek dla bezrobotnych. Osoby bezrobotne, które zajmują się wychowaniem dziecka mają możliwość otrzymania również zasiłku rodzinnego bądź świadczenia rodzicielskiego. Dla wszystkich znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej pomocny może okazać zasiłek okresowy –  specjalna forma pomocy pieniężnej, jaką państwo polskie wypłaca potrzebującym obywatelom w ramach prowadzonej polityki społecznej.

Odprawa dla pracownika - najważniejsze informacje

 1. Odprawa pracownicza to specjalna zapomoga finansowa wypłacana pracownikowi z racji utracenia przez niego pracy.
 2. Odprawy dotyczą jedynie tych osób, które utraciły źródło utrzymania z powodu niezależnego od nich, a więc z winy pracodawcy. Chodzi między innymi o „cięcia” pracownicze spowodowane restrukturyzacją firmy lub jej niewypłacalnością
 3. Kodeks pracy nie reguluje kwestii odprawy dla pracownika.
 4. Aktem prawnym, na mocy którego instytucja odprawy pracowniczej obowiązuje, jest Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 5. Ustawodawca doprecyzował, iż odprawa należy się jedynie osobom o statusie pracownika (nie dotyczy ona zleceniobiorcy, wykonawczy dzieła czy samozatrudnionego) i tylko wtedy, gdy firma dokonująca zwolnień zatrudniała co najmniej 20 osób.
 6. Do otrzymania odprawy uprawnieni są nie tylko pracownicy zwalniani grupowo, ale także pracownicy zwalniani indywidualnie. Warunek do tego jest jeden: że przyczyny istniejące po stronie pracodawcy są wyłączną podstawą rozwiązania umowy o pracę.
 7. Z powodu zwolnienia pokrzywdzonemu pracownikowi przysługuje oprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata.
 8. Odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia przysługuje wtedy, gdy zwolniony pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat.
 9. Odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia powinna zostać wypłacona, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od conajmniej 8 lat.
 10. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Źródło:

https://zielonalinia.gov.pl/-/komu-przysluguje-odprawa-pieniezna

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Finanse Seniorów

Przypadający na 21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dzień Dziadka to dobry moment na przyjrzenie się finansom naszych seniorów. Instytut badawczy TNS na zlecenie Grupy KRUK przygotował w tym zakresie specjalne badania.

author
Patryk Byczek
21 stycznia 2014
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Umowy śmieciowe – Polska na drugim miejscu w Europie

Jak wynika z najnowszego opracowania opublikowanego przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny), Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem zatrudnienia na tzw. „umowach śmieciowych” (dane za rok 2017). Obecnie jest to 26,1% wszystkich umów. Dla porównania w Wielkiej Brytanii jest to 5,6%, a w Niemczech 12,9.

author
Dominika Byczek
14 czerwca 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Credit Agricole w Nowym Sączu

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jedna z placówek banku mieści się w Nowym Sączu – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziału.

author
Patryk Byczek
20 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Współpraca BiG InfoMonitor z home.pl

W związku z ochroną finansową przedsiębiorstw, serwis Home.pl podjął współpracę z BIG InfoMonitor. Celem jest, między innymi, uniknięcie zatorów płatniczych, utraty płynności finansowej. Ponadto portal home.pl pragnie, aby Klientów nie spotykały żadne negatywne doświadczenia ze strony kontrahentów, którzy nie płacą w wyznaczonym terminie.

author
Patryk Byczek
09 grudnia 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Kredyt hipoteczny Wodzisław Śląski

Poszukujesz kredytu hipotecznego w Wodzisławiu Śląskim? Zapoznaj się z rankingiem najlepszych ofert. Wniosek o kredyt możemy bezpłatnie złożyć przez Internet lub w oddziale banku w Wodzisławiu Śląskim. Najwyższa kwota kredytu to nawet 90% wartości nieruchomości ze spłatą do 35 lat.

author
Dorota Grycko
28 lutego 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Saturn TFI z cofniętą licencją

Komisja Nadzoru Finansowego zadecydowała o cofnięciu licencji oraz nałożeniu kary w kwocie 5 mln zł na Saturn TFI. Towarzystwo współpracowało z GetBackiem przy funduszach wierzytelności i właśnie wtedy miało dojść do rażącego naruszenia przepisów prawa. Co więcej, KNF nadało swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

author
Alicja Hirsekorn
24 sierpnia 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Porównaj