Ulga rehabilitacyjna 2021

Ulga rehabilitacyjna 2021

author
Halszka Gronek
16 grudnia 2020

Każdego roku dziesiątki tysięcy Polek i Polaków sięgają po wsparcie rządowe w postaci ulgi rehabilitacyjnej. Jest to specjalna forma ulgi podatkowej, z której skorzystać mogą niepełnosprawni i członkowie ich rodzin, którzy ponoszą koszty rehabilitacji oraz leczenia. W dzisiejszym artykule sprawdzamy najważniejsze informacje dotyczące ulgi podatkowej i warunków jej przyznawania w 2021 roku.

Co to jest ulga rehabilitacyjna? 

Ulga rehabilitacyjna to jedna z form prawnie obowiązujących ulg podatkowych w Polsce. Celem przyznania ulgi rehabilitacyjnej jest skuteczne obniżenie podstawy opodatkowania lub samego podatku, z którego płatnik co roku musi rozliczać się z fiskusem. W tym przypadku odliczenie podatkowe usprawiedliwiane jest wysokimi kosztami rehabilitacji i leczenia osoby niepełnosprawnej.

Mówiąc najprościej, jak to możliwe, ulga rehabilitacyjna jest swoistym przywilejem i formą finansowej pomocy państwa polskiego dedykowaną osobom niepełnosprawnym (lub ich rodzinom). Ulgę tę zalicza się do grupy ulg podatkowych polegających na zwrocie kosztów związanych z egzystencją niepełnosprawnego podatnika. Podobna klasyfikacja obowiązuje w przypadku między innymi ulgi mieszkaniowej.


Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

 


Pożyczki dla zadłużonych – także z komornikiem

 


Pożyczki bez baz – najlepsze oferty


Podstawa prawna

Aktem prawnym, który reguluje kwestię przyznawania oraz zakresu ulgi rehabilitacyjnej, jest Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokument ten wszedł w życie wraz początkiem 1991 roku. Jego ujednoliconą treść znaleźć natomiast można w Dzienniku Ustaw nr 80 na rok 1991, pod pozycją 350.

Podstawowe kwestie obowiązywania ulgi zostały przedstawione w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 21. Zwolnienia przedmiotowe

1. Wolne od podatku dochodowego są:

[…] otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na:
a) rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowych funduszy aktywności.

Art. 26. Podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podstawę obliczenia podatku […] stanowi dochód […] po odliczeniu kwot:

[…]

6) wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

7b. Wydatki […] podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.


Źródła: Dz.U.2019.0.1387 t.j. – Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Dla kogo ulga rehabilitacyjna?

 

Jak zaznaczyliśmy na wstępie niniejszego artykułu, do otrzymywania ulgi rehabilitacyjnej uprawnione są przede wszystkim osoby niepełnosprawne (podatnicy). By udowodnić przed skarbówką swój uprzywilejowany status, powinni oni wykazać jeden z następujących dokumentów:

 1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
 2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku gdy dana osoba nie ukończyła 16 roku życia;
 4. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 roku.

Ponadto z ulgi rehabilitacyjnej moją możliwość skorzystać osoby ponoszące wydatki z tytułu utrzymywania osoby niepełnosprawnej. Najczęściej przywilej ten dotyczy rodzin i krewnych osoby niepełnosprawnej, którzy utrzymują chorego i partycypują w kosztach leczenia.

Aby uzyskać prawo do ulgi rehabilitacyjnej przez osobę trzecią, koszty rehabilitacyjne powinny dotyczyć niepełnosprawnego współmałżonka, dzieci (własnych, przysposobionych, dzieci przyjętych na wychowanie), rodziców (także macochy i ojca), teściów, rodzeństwa, zięciów lub synowych.

O równie ważne, zainteresowany ulgą płatnik powinien uzyskiwać przychody opodatkowane skalą podatkową i/lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo dochody osób ponoszących koszty rehabilitacji niepełnosprawnego, które pobierają ulgę rehabilitacyjną,  nie mogą przekraczać progu 14 400 złotych rocznie (limit na rok 2021).

  

Wymogi dotyczące wydatków 2021   

 

Osoby zainteresowane pobieraniem ulgi rehabilitacyjnej powinny zdawać sobie sprawę z faktu, iż wydatki ponoszone na skutek utrzymywania niepełnosprawnego powinny być zgodne są z wymogami ustawodawcy. Nie powinny one także zostać uprzednio sfinansowane ze środków:

 • Zakładowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych;
 • Zakładowego Funduszu Aktywności;
 • Państwowego Fundusz u Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • Narodowego Fundusz Zdrowia;
 • Zakładowego ~Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jeśli wydatki na opiekę nad niepełnosprawnym były częściowo opłacone (dofinansowane) z któregoś z wyżej wymienionych źródeł, odliczeniu podatkowemu podlegać będzie jedynie różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną lub zwróconą.

  

Jak wydatki możemy odliczyć?

Wydatki na cele rehabilitacyjne, które uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej, dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza z nich to wydatki limitowane – koszty, jakie odliczyć można jedynie do pewnej wartości. Drugą kategorią są natomiast wydatki nielimitowane – koszty, jakie podatnik ma prawo odliczyć w całości. Poniżej przedstawiamy listę tychże wydatków:


Wydatki limitowane (ograniczone progiem kwotowym):

 1. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność/współwłasność osoby niepełnosprawnej (lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo niepełnosprawne dziecko do 16. roku życia) – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
 2. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
 3. utrzymanie psa asystującego – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł;
 4. zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł (o ile lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki – stale lub czasowo).

 

Wydatki nielimitowane (nieograniczone progiem kwotowym):

 1. adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych – stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 3. zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń lub narzędzi technicznych niezbędnych rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego);
 4. zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych – stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjny, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej, a także w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 6. i pielęgnacyjno-opiekuńczym (wraz z wydatkami za zabiegi rehabilitacyjne);
 7. opłacenie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w przypadku niepełnosprawnych, którzy nie ukończyły 25. roku życia;
 8. koszty przejazdów środkami transportu publicznego związane z pobytem, na turnusie rehabilitacyjnym, w którymś z zakładów uzdrowiskowych, a także na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży;
 9. odpłatny, lecz konieczny, przewóz niepełnosprawnego na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w karetce transportu sanitarnego, a w przypadku inwalidów z I lub II grupy inwalidztwa – również innymi środkami transportu niż karetka;
 10. opieka pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie
 11. przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze
 12. świadczone dla osób zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 13. opłacenie tłumacza języka migowego.

Wysokość ulgi rehabilitacyjnej 2021   

 

Podatkowa ulga rehabilitacyjna nie ma stałej kwoty. Jak to możliwe? Wszystko dlatego, że od podstawy opodatkowania odliczyć można taką kwotę, na jaką dokonano wydatków na cele rehabilitacyjne.

W przypadku kosztów nielimitowanych (na przykład zakupu specjalistycznego sprzętu) możliwe jest odliczenie całej kwoty od uzyskanego dochodu/przychodu. W przypadku kosztów limitowanych odliczyć można poszczególne wydatki (np. używanie samochodu) do kwoty limitu (2 280 złotych). Natomiast w przypadku zakupu leków podatnik może odliczyć całkowite wydatki pomniejszone o kwotę 100 złotych.

Im więcej (i na większą kwotę) wydatków na cele rehabilitacyjne dokonaliśmy, tym o większą kwotę będziemy mogli pomniejszyć podatek od osiągniętego przez nas dochodu lub przychodu.

  

Wymagane dokumenty

 

By w ramach zeznania podatkowego móc odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne, należy przedłożyć przed fiskusem trzeba kilka niezbędnych dokumentów.

Pierwszy z nich to oczywiście formularz PIT (-37, -36 lub -28), na którym płatnik dokładnie określi uzyskany przez siebie dochód/przychód w ubiegłym roku kalendarzowym.

Drugim dokumentem jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność podatnika lub osoby będącej na jego utrzymaniu (na przykład małżonka lub dziecka). W tym celu należy przygotować jeden z następujących dokumentów:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną;
 • orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku gdy dana osoba nie ukończyła 16 roku życia;
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 roku.

Warto także pamiętać, iż dokumentem niezbędnym do uwzględnienia przez US ulgi podatkowej jest druk potwierdzający kwotę poniesionych i odliczanych wydatków. Dokument ten powinien zawierać takie informacje, jak na przykład dane identyfikujące kupującego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Oczywiście dowodem tym nie musi być faktura VAT – może to być także imienny rachunek fiskalny lub dowód zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Szybkie pożyczki Dęblin
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
27 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Dęblin

KredytOK w Mińsku Mazowieckim
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
04 lutego 2017

KredytOK w Mińsku Mazowieckim

Kredyt hipoteczny Jasło
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2017

Kredyt hipoteczny Jasło

Zielona energia z dofinansowaniem mBanku
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
07 marca 2020

Zielona energia z dofinansowaniem mBanku

Komornik Sądowy Ewa Zgol
Komornicy Sądowi
author
Patryk Byczek
06 lipca 2022

Komornik Sądowy Ewa Zgol

Nowy fundusz inwestycyjny Pekao
Banki
author
Patryk Byczek
20 lipca 2018

Nowy fundusz inwestycyjny Pekao

Porównaj