Pożyczki w lombardzie

Pożyczki w lombardzie

Pożyczki w lombardzie w Polsce cieszą się dużym zainteresowaniem. Zdaniem wielu ich największą zaletą jest fakt, iż pożyczkodawcy nie weryfikują zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klienta. Po zmianach przepisów, które weszły w życie 7 stycznia, maksymalna wysokość odsetek od pożyczek lombardowych to 45 procent, co czyni je dość opłacalnymi finansowo. Sprawdź u nas wszystkie szczegóły dotyczące pożyczki w lombardzie oraz dowiedz się, o co tak naprawdę chodzi z zastawem jako formą zabezpieczenia pożyczki lombardowej.

author
Autor
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.
author
Ekspert finansowy
Łukasz Guzek
Sprawdzone przez eksperta
author
Ekspert finansowy
Ekonomista, absolwent Kolegium Ekonomicznego UG oraz Wydziału Zarządzania UG. Ukończył Studia Doktoranckie z Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Wieloletni Członek Rady Wydziału Ekonomicznego UG. Praktyk i wykładowca akademicki.
author
Prawnik
Kornel Siwiec
Weryfikacja prawna
Prawnik, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trójmiejskich kancelariach prawnych. Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie na UG oraz studia Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej.

Alternatywy dla pożyczki w lombardzie

Kluczowe informacje z artykułu

 1. W dniu 7. stycznia 2024 roku w życie weszły przepisy ustawy 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (u.k.p.l.), które znacząco zmieniły rynek pożyczek w lombardach.
 2. Pożyczka lombardowa jest udzielana pod zastaw przedmiotów mających wartość, takich jak biżuteria, elektronika, instrumenty muzyczne, czy nawet dzieła sztuki. Przedmioty te służą jako zabezpieczenie pożyczki i są przechowywane przez lombard do momentu spłaty pożyczki. Po spłaceniu pożyczki w terminie zastawione przedmioty wracają do nas.
 3. Pożyczki lombardowe zazwyczaj są udzielane na krótki okres czasu. Często termin spłaty wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla osób, które potrzebują szybkiego dostępu do gotówki.
 4. Wszystkie pożyczki lombardowe przyjmować muszą formę umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej. Od umowy zawartej na odległość konsument będzie miał prawo odstąpić.
 5. Pożyczki te charakteryzują się zwykle wyższym oprocentowaniem w porównaniu do tradycyjnych pożyczek bankowych. Jeśli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki w ustalonym terminie, przedmiot zastawiony może zostać sprzedany przez lombard, aby pokryć koszty pożyczki i związane z nią opłaty.
 6. By prowadzić lombard, trzeba być wpisanym do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna. Działalność lombardowa bez wpisu do rejestru KNF stanowić będzie czyn zabroniony – zagrożony karą grzywny w wysokości do 500 tys. zł.

Spis treści:

 1. Alternatywy dla pożyczki w lombardzie
 2. Kluczowe informacje z artykułu
 3. Lombard jako miejsce zaciągania pożyczek
 4. Na czym polega pożyczka w lombardzie?
 5. Najczęstsze pytania o pożyczki w lombardzie
 6. Oprocentowanie pożyczki w lombardzie
 7. Ważne zmiany w przepisach dotyczących lombardów
 8. Co można zastawić w lombardzie?
 9. Umowa pożyczki lombardowej
 10. Wady i zalety pożyczek w lombardzie
 11. Podsumowanie
Zwiń spis treści

Lombard jako miejsce zaciągania pożyczek

Lombard to specjalna instytucja, która umożliwia skorzystanie z tak zwanych pożyczek pod zastaw. Zastaw, jak wiemy, to w świetle obowiązujących przepisów prawnych ograniczone prawo rzeczowe, jakie ustanawia się na rzecz wierzyciela w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązania. W przypadku lombardu i udzielanych w nim pożyczek pod zastaw sprawa wygląda podobnie – pożyczkę zabezpieczamy pewnym dobrem (zwykle cenną rzeczą ruchomą). W zamian za zastaw tego dobra przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne w kwocie określonej w umowie. Konsument natomiast na mocy umowy zobowiązuje się do spłaty pożyczki w oznaczonym terminie wraz z określonymi w niej odsetkami i pozaodsetkowymi kosztami, a także do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego.

Lombardy jako miejsca zaciągania pożyczek wciąż cieszą się sporą popularnością. Stanowią one świetną alternatywę dla wszystkich tych, którzy nie posiadają odpowiedniej zdolności lub wiarygodności do zaciągnięcia pożyczki w banku oraz tych, którzy nie mogą liczyć na udzielenie pożyczki na dowód. Takie osoby często korzystają również z pożyczek bez zdolności.

Na czym polega pożyczka w lombardzie?

Pożyczka w lombardzie polega na udzieleniu krótkoterminowego (zwykle trwającego maksymalnie miesiąc) finansowania, które zabezpieczone jest zastawem. Owy zastaw to z kolei nic innego, jak ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na rzecz osoby trzeciej – wierzyciela, a więc pożyczkodawcy (lombardu). Klient lombardu potrzebujący szybkiego zastrzyku gotówki ma możliwość zastawienia posiadanego dobra. Zwykle jest nim rzecz ruchoma, na przykład cenny zegarek czy biżuteria, a równie często – papier wartościowy. Owe dobro stanie się przedmiotem zabezpieczenia pożyczki lombardowej.

Zastawiona rzecz znajduje się w ograniczonym prawie pożyczkodawcy (lombardu) aż do chwili spłacenia długu – wszystko to na mocy specjalnej umowy, jaką pracownik lombardu zawiera z klientem. Jeśli pożyczkodawca zwróci pożyczoną kwotę, odzyska zastawione dobro i pełnię praw własnościowych. Jeśli natomiast zobowiązanie nie zostanie uregulowane, zastawiona rzecz stanie się wyłączną własnością wierzyciela. 

Najczęstsze pytania o pożyczki w lombardzie

Samo oprocentowanie pożyczki (maksymalnie 20%) to nie jedyny koszt finansowania. Wiele instytucji pożyczkowych, w tym właśnie lombardów, dolicza do kosztów także prowizję, koszty ubezpieczenia i wiele innych opłat dodatkowych. Suma kosztów dodatkowych może wynosić maksymalnie do 45% kwoty pożyczki lombardowej.

Kredyt lombardowy to finansowanie udzielane tylko i wyłącznie pod zastaw. To jedyna forma jego zabezpieczania. Nie ma możliwości uzyskania od lombardu pożyczki bez zastawienia wartościowego przedmiotu do zastawienia.

Pożyczka w lombardzie polega na udzieleniu krótkoterminowego (zwykle trwającego maksymalnie miesiąc) finansowania, które zabezpieczone jest zastawem. Owy zastaw to z kolei nic innego, jak ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na rzecz osoby trzeciej – wierzyciela, a więc pożyczkodawcy (lombardu). 

Każdy lombard samodzielnie określa warunki sporządzanych przez siebie umów pożyczkowych. Samo oprocentowanie pożyczki lombardowej nie może być większe niż 20% w skali roku. Za zastawione dobra materialne oferują gotówkę (pożyczkę) w kwocie równej zwykle 30%-50% rzeczywistej wartości danej rzeczy. Prowizja wynosi zwykle od 0,3% do 1,5% wartości finansowania dziennie i jest tym mniejsza im dłuższy okres spłaty.

Oprocentowanie pożyczki w lombardzie

Każdy lombard samodzielnie określa warunki sporządzanych przez siebie umów pożyczkowych. Oczywiście muszą one mieścić się w granicach polskich i europejskich przepisów prawnych. W innym wypadku uchodziłyby za lichwę – a ta, jak wiemy, jest w Polsce karana. Samo oprocentowanie pożyczki lombardowej nie może być większe niż 20% w skali roku. Takie ograniczenie wprowadza na wierzycieli Kodeks cywilny, a dokładniej artykuł 359 § 2 [1]: “Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)”. Wspomniane wyżej odsetki ustawowe obliczane są natomiast w sposób następujący: Kodek cywilny 359 § 2 “Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych”.

Należy pamiętać, że oprocentowanie pożyczki to nie jedyny koszt finansowania. Wiele instytucji pożyczkowych, w tym właśnie lombardów, dolicza do kosztów także prowizję, koszty ubezpieczenia i wiele innych opłat dodatkowych. Na mocy przepisów, które weszły w życie 7 stycznia 2024 roku, łączne pozaodsetkowe koszty nie mogą być wyższe niż 45% kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej. Co więcej, pożyczki udzielane w lombardzie są zwykle przyznawane na krótki czas – tak samo jak chwilówki – podczas gdy wszystkie antylichwiarskie progi wyznaczają zwykle limity oprocentowań w skali roku. W rzeczywistości więc pożyczki pod zastaw z lombardu okazują się być bardzo drogie – choć wciąż zgodne z prawem. Jeśli poszukujesz szybkiej gotówki, sprawdź pożyczki online.

Ważne zmiany w przepisach dotyczących lombardów

7 stycznia 2024 roku w Polsce weszły w życie przepisy nowej ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Zmiany te dotyczą głównie samej działalności lombardów. Zostały one objęte podobnymi regulacjami jak te dotyczące ustawy antylichwiarskiej, w tym ograniczenia dotyczące pozaodsetkowych kosztów pożyczki. Wprowadzono również obowiązek przeprowadzania aukcji internetowych dla sprzedaży zabezpieczeń pożyczek lombardowych o wartości powyżej 500 zł. Dodatkowo, konsumenci zawierający umowy na odległość zyskują prawo do odstąpienia od umowy, a lombardy będą musiały dostosować się do nowych wymogów rejestracyjnych oraz działalności, w tym zmiany formy prawnej na spółkę kapitałową.

Maksymalne odsetki zostały ograniczone do 45% kwoty pożyczki (analogicznie do wzoru zawartego w ustawie o kredycie konsumenckim dla pożyczek zawieranych na okres powyżej 30 dni). Firmy lombardowe muszą teraz być wpisane do rejestru KNF i przyjąć formę spółki z o.o. lub akcyjnej z minimalnym kapitałem 50 tys. zł. Przepisy narzucają także zmniejszenie kosztów pożyczki przy wcześniejszej spłacie i umożliwiają przejęcie zabezpieczenia przez lombard w przypadku niespłacenia długu. Naruszenie tych przepisów może skutkować zwolnieniem konsumenta z płacenia odsetek i kosztów. Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów sprawować będzie Inspekcja Handlowa.

Ponadto wprowadzono także regulacje dotyczące rolników, którzy teraz są traktowani na równi z konsumentami w kontekście pożyczek lombardowych. To oznacza, że firmy pożyczkowe muszą dostosować umowy i klauzule do nowych wymogów, w tym ograniczeń dotyczących kosztów pozaodsetkowych i zabezpieczeń. Ponadto, zgodnie z nową ustawą, nie wszystkie formy pożyczek podlegają tym regulacjom – wyłączone są na przykład te zabezpieczone hipoteką, poręczeniem czy prawami na papierach wartościowych.

Co można zastawić w lombardzie?

Klient potrzebujący szybkiego zastrzyku gotówki ma możliwość skorzystania z pożyczki w lombardzie. Nie jest to jednak zwykła pożyczka gotówkowa, lecz pożyczka pod zastaw – wymaga wniesienia na poczet zabezpieczenia spłaty zobowiązania pewnego dobra materialnego. Przedmiotem zastawu w lombardzie jest zwykle rzecz ruchoma, na przykład cenny zegarek lub biżuteria. Równie często w lombardach zastawia się sprzęt RTV AGD i drobna elektronikę – smartfony, tablety, elektroniczne zegarki typu iWatch czy nawet komputery.

Pracownik lombardu może przyjąć od klienta także sprzęt sportowy (na przykład rower), dzieła sztuki czy cenne antyki. Równie często lombardy przyjmują pod zastaw także papiery wartościowe, akcje czy obligacje. W praktyce zastawem może zostać każda rzecz ruchoma, co do której pracownik lombardu wyrazi zgodę przyjęcia. Warto jednak pamiętać, iż rzeczoznawcy lombardowi zwykle zaniżają wartość wnoszonych pod zastaw przedmiotów. Za przedłożone dobra materialne oferują gotówkę (pożyczkę) w kwocie równej zwykle 30%-50% rzeczywistej wartości danej rzeczy. Dlatego jeśli liczymy, iż zastawiając telefon o wartości 1500 złotych, dostaniemy 1500 złotych pożyczki, możemy się grubo pomylić.

W lombardach możemy zastawić przedmioty takie jak:

 • Komputery i laptopy, tablety, telefony komórkowe,
 • Sprzęt RTV (playstation, telewizory, głośniki, gramofony),
 • Sprzęt AGD (pralki, lodówki, zmywarki),
 • Biżuterię,
 • Zegarki,
 • Cenne pamiątki rodzinne,
 • Złoto i srebro, diamenty,
 • Papiery wartościowe, takie jak obligacje i akcje,
 • Antyki,
 • Obrazy, dzieła sztuki, rzeźby,
 • Pojazdy mechaniczne,
 • Sprzęt sportowy.

Umowa pożyczki lombardowej

Dzięki umowie pożyczkobiorcy mają pewność, że jeśli spłacą pożyczkę, odzyskają przedmiot, a z kolei lombard zyskuje możliwość uzyskania prawa własności zastawu w razie nieodzyskania pożyczonej sumy. Umowa dotycząca udzielenia finansowania musi być zawarta na piśmie, wystrzegajmy się ustnych ustaleń, które mogą być niewiążące.

W każdej umowie powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • Dane osobowe Klienta,
 • Kwota pożyczki,
 • Wartość zastawianego przedmiotu,
 • Dodatkowe opłaty związane z udzieleniem pożyczki,
 • Termin spłaty pożyczki,
 • Warunki wykupu.

Wady i zalety pożyczek w lombardzie

Pożyczki w lombardzie uchodzą za wyjątkowo drogie i niekorzystne. Mimo tego wielu konsumentów każdego dnia decyduje się oddać pod zastaw posiadane przedmioty i podpisać umowę pożyczki w lombardzie. W końcu produkt ten, jak każdy inny, ma zarówno złe, jak i dobre strony. 

 • Pożyczki w lombardach udzielane są niemal od ręki – wystarczy posiadać dokument tożsamości,
 • Nie sprawdzana jest ani zdolność, ani wiarygodność kredytowa klienta,
 • Minimum formalności,
 • Szybkie uzyskanie pieniędzy,
 • Możemy zastawić praktycznie każdy przedmiot ruchomy.
 • Krótki okres spłaty (standardowo do 31 dni),
 • Wysokie oprocentowanie,
 • Dodatkowe koszty pożyczki (sprawdź darmowe pożyczki – jest to najtańszy sposób uzyskania finansowania),
 • Finansowanie udzielane jest tylko i wyłącznie pod zastaw,
 • Zaniżona wycena zastawianego przedmiotu,
 • W przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie zastawione dobro od razu staje się własnością wierzyciela.

Podsumowanie

 1. Lombard to specjalna instytucja, która umożliwia skorzystanie z tak zwanych pożyczek pod zastaw. Lombardy występują w całej Polsce i są one prywatnymi podmiotami.
 2. Zastaw to w świetle obowiązujących przepisów prawnych ograniczone prawo rzeczowe, jakie ustanawia się na rzecz wierzyciela w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązania.
 3. Przedmiotem zastawu w lombardzie jest zwykle rzecz ruchoma, na przykład cenny zegarek lub biżuteria. Równie często w lombardach zastawia się sprzęt RTV AGD, drobną elektronikę, papiery wartościowe lub antyki i dzieła sztuki.
 4. Rzeczoznawcy lombardowi zwykle zaniżają wartość wnoszonych pod zastaw przedmiotów. Za przedłożone dobra materialne oferują gotówkę (pożyczkę) w kwocie równej zwykle 30%-50% rzeczywistej wartości danej rzeczy.
 5. Zastawiona rzecz znajduje się w ograniczonym prawie pożyczkodawcy (lombardu) aż do chwili spłacenia długu – wszystko to na mocy specjalnej umowy, jaką pracownik lombardu zawiera z klientem.
 6. Jeśli klient lombardu zwróci pożyczoną kwotę, odzyska zastawione dobro i pełnię praw własnościowych. Jeśli natomiast zobowiązanie nie zostanie uregulowane, zastawiona rzecz stanie się wyłączną własnością wierzyciela (lombardu).
 7. Pożyczka w lombardzie to zwykle krótkoterminowa (maksymalne do 31 dni) i niestety stosunkowo droga forma finansowania. Odsetki bywają ogromne, a do tego doliczane są inne koszty dodatkowe.
 8. Lombardy stanowią świetną alternatywę dla wszystkich tych, którzy nie posiadają odpowiedniej zdolności lub wiarygodności do zaciągnięcia tradycyjnej pożyczki w banku lub prywatniej firmie pożyczkowej.
 9. Pożyczki w lombardach udzielane są niemal od ręki – wystarczy posiadać dokument tożsamości. Nie sprawdzana jest więc ani zdolność, ani wiarygodność kredytowa klienta.
 10. Lombardy jako miejsca zaciągania pożyczek wciąż cieszą się sporą popularnością. Jednak zanim zgodzimy się na podpisanie umowy o pożyczkę pod zastaw, dokładnie przeczytajmy wszystkie jej punkty.

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lombard_(instytucja)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Ana
Ana
2019-06-25 12:46:43

Pożyczki pod zastaw maja jeszcze jeden plus, czyli są dobre, jeśli ktoś potrzebuje pieniędzy, a nie chce sprzedawać danej rzeczy, wtedy poprostu po określonym czasie odbiera rzeczy i spłaca dana kwotę.

Do JULIK
Do JULIK
2019-06-15 09:46:37

Spróbuj sprzedać w dobrej cenie smartfon albo rower na OLX lub allegro, jak piszesz. Zostajesz z towarem wystawionym na platformie wiele tygodni lub miesięcy, a do sprzedaży dochodzi tylko wtedy kiedy cena zbliżona jest do połowy wartości wystawionego towaru. To nie wina państwa tylko ekonomia, to się nazywa nadprodukcja.

JULIK
JULIK
2019-03-15 10:49:15

najgorsze co moze byc to wlasnie pozyczka w lombardzie.. nawet jesli chodzi nam jedynie o zastaw i dostanie forsy w garsc to i tak prze ciez o wiele korzystniej bylo by sprzedac taką rzecz na allegro albo nie wiem olx.... nigdy nie zrozumiem pozyczek w lombardzie to anjwieksze łajdactwo i rozboj w bialy dzien !! a panstwo na to przymyka oczy i wszyscy udaja ze wszystko gra

Podobne artykuły

Gwiazdy z komornikiem: Marta Grycan

Marta Grycan to żona Adama Grycana, syna założyciela firmy produkującej lody. Od pewnego czasu funkcjonuje jako znana celebrytka. Niestety jest także kolejną gwiazdą w naszym zestawieniu, która w miała kłopoty z komornikiem. 

author
Aneta Jankowska
19 listopada 2016
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Profi Credit w Cieszynie

Profi Credit jest jedną z największych firm pożyczkowych w naszym kraju. Firma posiada 127 placówek w całej Polsce. Profi udziela pożyczek o maksymalnej wartości 25 000 złotych. Poniżej znajdziesz dane na temat placówki w Cieszynie.

author
Dominika Byczek
15 listopada 2018
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Czy raty kredytu można wliczyć w koszty firmy?

Jak wszyscy wiemy, prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dużego nakładu finansowego. Zdarza się tak, że bieżące wydatki znacznie przekroczą dostępny budżet. W takiej sytuacji można skorzystać z kredytu dla firm. Czy takie finansowanie można wliczyć w koszty?

author
Dorota Grycko
22 sierpnia 2022
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Millenialsi na rynku nieruchomości

Aktualnie millenialsi dominują wśród nabywców mieszkań - zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Bardziej wolą być właścicielami swoich czterech kątów niż wynajmować je od kogoś obcego. 

author
Aneta Jankowska
16 czerwca 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Konkurs: „ #BLIKchallenge” w Alior Banku

W Alior Banku trwa konkurs, w którym za wykonanie pomysłowego video z wykorzystaniem BLIKa można zgarnąć 500 złotych. Konkurs trwa do 10 listopada 2019 roku.

author
Patryk Byczek
23 października 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Bank Pekao w Piotrkowie Trybunalskim

Bank Pekao jest jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Placówki banku mieszczą się również w Piotrkowie Trybunalskim – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę oddziałów.

author
Patryk Byczek
12 lipca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj