zadluzenia.com
zamknij

Czy komornik może zająć ulgę na dzieci ?

Ulga na dzieci (ulga prorodzinna) to jedna z ulg podatkowych, która występuje w polskich przepisach prawa podatkowego. Polega na odliczeniu od podatku dochodowego ustalonych w ustawie kwot.

 

Na pytanie czy komornik może zająć w urzędzie skarbowym podatkową ulgę na dziecko, odpowiedź brzmi: tak, może zająć.

 

Zwrot nadpłaty podatku, bez względu na to, czy zawiera się w nim prorodzinna ulga na dziecko, czy nawet jest to tylko ulga na dziecko, podlega egzekucji w całości. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest fakt, iż zwrot nadpłaty podatku zawierający prorodzinną ulgę na dziecko należny jest podatnikowi, a nie jak w przypadku alimentów – dziecku.

 

Komornik nie ma prawa zająć alimentów, ale podatkową (a więc należną podatnikowi – rodzicowi) ulgę na dziecko jak najbardziej. Jeżeli zatem przeciwko dłużnikowi toczy się egzekucja komornicza, a wierzyciel zażąda zajęcia podatku, komornik zajmie pieniądze.

 

Pomimo, iż ulga na dziecko jest prawem niezbywalnym i nie podlega egzekucji, w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 08 listopada 2005 r. sygn. akt I CK 167/05 wskazano m.in., iż „Stosownie do art. 831 § 1 pkt. 3 k.p.c. egzekucji nie podlegają prawa niezbywalne, tj. takie, które nie mogą być skutecznie przeniesione na inną osobę. Jeżeli natomiast na podstawie takiego prawa dłużnik otrzymał już konkretne świadczenia majątkowe (np. pieniądze), to egzekucja z przedmiotu tego świadczenia jest dopuszczalna. Egzekucję należy uznać za dopuszczalną i wtedy, gdy dłużnik wprawdzie świadczenia jeszcze nie otrzymał, ale mu je przyznano, albo też dłużnik na podstawie prawa niezbywalnego wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenie majątkowe.

 

Dodać należy, iż egzekucji podlega wyłącznie wierzytelność będąca nadpłatą, która powstała przed dokonaniem jej zajęcia lub w chwili zajęcia przez komornika sądowego. Zatem, jeżeli podatnikowi będzie przysługiwała nadpłata podatku, a komornik dokona jej zajęcia przed złożeniem zeznania rocznego przez uprawnioną osobę, to zajęcie będzie bezskuteczne. Przepisy prawa nie zezwalają również na dokonanie zajęcia wierzytelności (nadpłaty podatku), jeżeli powstaną one po tym zajęciu.

 

Natomiast zajęcie nadpłaty PIT będzie skuteczne w przypadku, kiedy podatnik złożył zeznanie roczne, a urząd skarbowy nie przekazał mu jeszcze należnej kwoty. 

 

Skomentuj artykuł
captcha
Twoja ocena
Średnia ocena
1 / 5 z 1 oceny
~.

Przed napisaniem artykułu Pani Mecenas powinna sięgnąć do obowiązujących przepisów. Art. 902 ze zn. 2 § 1 kpc. stanowi, iż zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.60)) obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.   Odpowiedź