Komornik skarbowy – najważniejsze informacje

Komornik skarbowy – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
19 września 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Stanowisko komornika skarbowego wciąż jest dla wielu z nas zagadką. Zdarza się, że zostaje on mylony z komornikiem sądowym. W rzeczywistości jednak oba stanowiska podlegają innym regulacjom prawnym i dotyczą odrębnego zakresu obowiązków. Sprawdź, czym dokładnie zajmuje się komornik skarbowy.

Spis treści:

 1. Komornik skarbowy - definicja
 2. Czym się zajmuje komornik skarbowy?
 3. Co może zająć komornik
 4. Komornik skarbowy a komornik sądowy
 5. Kto może zostać komornikiem skarbowym?
 6. Podsumowanie
 7. Pytania i odpowiedzi
Zwiń spis treści

Komornik skarbowy - definicja

Komornik skarbowy zajmuje jedno z czołowych stanowisk koordynujących w Urzędzie Skarbowym – jest kierownikiem Działu Egzekucyjnego.  Naczelnym zadaniem komornika skarbowego jest przymusowe ściąganie zaległych należności pieniężnych na rzecz skarbu państwa.

Podmiotem, wobec którego komornik skarbowy ma prawo zastosować ową procedurę egzekucji administracyjnej, jest osoba niewywiązująca się z zobowiązań pieniężnych zaciągniętych wobec instytucji podległych administracji państwowej.

Czym się zajmuje komornik skarbowy?

Oprócz przymusowego ściągania zaległości komornik skarbowy (nazywany także poborcą skarbowym lub egzekutorem) kieruje i kontroluje pracę pozostałych pracowników Działu Egzekucyjnego, a przede wszystkim – ponosi pełną odpowiedzialność za pracę całego Działu.

Wytyczne pracy komornika skarbowego określone zostały w Ustawie z dnia 17. czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Poborca skarbowy ma prawo ścigać Zobowiązanych, którzy nie wywiązali się z zapłacenia m.in.: podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości lub podatku rolnego. Oprócz wyżej wymienionych zobowiązań egzekutor ma prawo ściągać należności dotyczące zaległych składek ZUS i KRUS, a także mandatów, grzywn i kar pieniężnych wymierzonych przez organy administracji publicznej.

Warto też wspomnieć o nieuregulowanych opłatach za abonament radiowo-telewizyjny i akcyzy od produktów tytoniowych i alkoholowych – za ich ściągnięcie od Zobowiązanego także odpowiada komornik skarbowy. Co więcej, komornik skarbowy działa na podstawie wydanego przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Zanim jednak taki tytuł trafi do Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego, wierzyciel ma obowiązek pisemnie upomnieć Zobowiązanego o konieczności wywiązania się z zaległości.

Co może zająć komornik

Najprostszym i naczęściej stosowanym sposobem egzekwowania należności przez komornika skarbowego jest pobranie gotówki.

Zdarza się także tak, iż poborca jest zmuszony zająć wynagrodzenie za pracę Zobowiązanego. Ma on do tego prawo, o ile owa pensja przekracza minimalne wynagrodzenie. Kwota ta bowiem jest prawnie wolna od potrąceń. Kolejnym sposobem egzekwowania należności jest zajęcie świadczenia z ZUS. Poborca skarbowy pobiera zwykle ok. 30% kwoty świadczenia.

Egzekutorzy praktykują także zajęcie rachunku bankowego Zobowiązanego lub jego wierzytelności z tytułu zwrotu nadpłat podatku dochodowego.Ostatnią drogą egzekucji jest natomiast zajęcie ruchomości i nieruchomości.

Bywa tak, że Zobowiązany nie dysponuje niczym, co mogłoby zostać zajęte przez komornika skarbowego w ramach egzekucji administracyjnej – stracił prace, nie wykazuje przychodów ze świadczeń socjalnych, nie posiada środków na koncie. W takich wypadkach poborca musi udać się do domu Zadłużonego celem dokładnego ustalenia jego sytuacji majątkowej. Przygotowując raport, komornik ma prawo wystosować do wierzyciela pytania o znajomość ukrywanych szczegółów finansowej sytuacji Zobowiązanego.

Gdy żadne próby podjęcia się egzekucji administracyjnej się nie powiodą, następuje zbieg egzekucji skarbowej i sądowej. Specjalny wniosek komorniczy trafia do sądu, gdzie orzeka się dalsze postępowanie wobec Zobowiązanego.

Komornik skarbowy a komornik sądowy

Komornik sądowy i komornik skarbowy to dwa zupełnie odrębne stanowiska. Różni je od siebie nie tylko zakres obowiązków i działań, lecz przede wszystkim – podstawa prawna. Komornicy sądowi działają na mocy Ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Komorników skarbowych dotyczy natomiast Ustawa z dnia 17. czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Poborcy skarbowi zajmują się sprawami dotyczącymi zaległych należności pieniężnych względem instytucji podległych administracji państwowej. Z kolei komornika sądowego nie dotyczą należności obciążające skarb państwa. Jego rolą jest egzekwowanie należności cywilnych – a więc tych, których wierzycielami nie są organy państwowe, lecz prywatne. Oba stanowiska komorników znacznie różnią się też w kwestii zarobków i formalnych wytycznych pracy. I tak na przykład na mocy ustawy z 1997 roku komornicy sądowi stali się niezależnymi finansowo przedsiębiorcami.

Przestali oni podlegać sądom rejonowym i przenieśli się do prywatnych kancelarii. Z drugiej jednak strony zostali oni obarczeni wszelkimi kosztami funkcjonowania swych biur, zyskali możliwość pracy „na własną rękę”. Tak więc jeśli komornik sądowy chce zarabiać więcej – może pracować więcej. Jego aktywnością, jako prywatnego przedsiębiorcy, nikt nie ma prawa sterować.

Komornicy skarbowi są pod tym względem w o wiele gorszej sytuacji. Pełnią oni rolę funkcjonariusza państwowej administracji, a więc są urzędnikami na etacie.

Pensja poborców skarbowych nie zależy od ilości wykonywanej przez nich pracy – jest ona podporządkowana rządowym wytycznym, które zawarte zostały w akcie o nazwie:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29. stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. (Dz.U. 2016 poz. 125)

Kto może zostać komornikiem skarbowym?

Wspomniane wcześniej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów nakłada na komorników skarbowych obowiązek posiadania wykształcenia wyższego.

Innymi warunkami przyjęcia na stanowisko poborcy skarbowego są:

 1. niekaralność,
 2. znajomość podstawy prawnej dotyczącej postępowania egzekucyjnym w administracji,
 3. odporność na stres i komunikatywność.

Dodatkowymi atutami w trakcie trwania rekrutacji na stanowisko komornika skarbowego mogą być:

 1. doświadczenie w pracy windykacyjnej,
 2. posiadania prawa jazdy kat. B,
 3. umiejętność obsługi wybranych programów komputerowych.

Podsumowanie

Komornik skarbowy, jako kierownik Działu Egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym, pełni kluczową rolę w przymusowym ściąganiu zaległych należności pieniężnych na rzecz skarbu państwa. Jego głównym zadaniem jest egzekucja administracyjna wobec osób, które nie wywiązują się z zobowiązań pieniężnych wobec instytucji podległych administracji państwowej. Komornik skarbowy, nazywany również poborcą skarbowym lub egzekutorem, ma prawo stosować różne metody egzekucji, takie jak zajęcie gotówki, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ZUS, rachunku bankowego czy nieruchomości.

Podobnie jak komornik sądowy, komornik skarbowy musi spełniać określone wymagania, takie jak wykształcenie wyższe, niekaralność, znajomość przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej, odporność na stres i komunikatywność. Pomimo podobieństw w nazwie, obie te funkcje różnią się podstawami prawnych oraz zakresem obowiązków. Komornik skarbowy działa na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i egzekwuje należności na rzecz skarbu państwa, podczas gdy komornik sądowy zajmuje się należnościami cywilnymi, których wierzycielem są osoby prywatne, a nie organy państwowe.

W kontekście wynagrodzenia, komornik skarbowy jest urzędnikiem na etacie, podlegającym rządowym wytycznym, podczas gdy komornik sądowy jest niezależnym finansowo przedsiębiorcą, mającym możliwość pracy na własną rękę. Oba stanowiska wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a wybór między nimi zależy od charakteru egzekucji oraz preferencji zawodowych kandydata.

Pytania i odpowiedzi

Komornik skarbowy zajmuje się przymusowym ściąganiem zaległych należności pieniężnych na rzecz skarbu państwa oraz koordynuje pracę Działu Egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym.

Głównym zadaniem komornika skarbowego jest egzekucja administracyjna wobec osób niewywiązujących się z zobowiązań pieniężnych wobec instytucji podległych administracji państwowej.

Komornik skarbowy może egzekwować zaległe podatki, składki ZUS i KRUS, mandaty, grzywny oraz opłaty za abonament radiowo-telewizyjny i akcyzy od produktów tytoniowych i alkoholowych.

Komornik skarbowy może stosować różne metody, takie jak zajęcie gotówki, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ZUS, rachunku bankowego, ruchomości i nieruchomości.

Tak, komornik skarbowy może zająć zasiłki, ale istnieją ograniczenia i wyjątki związane z tymi świadczeniami.

Komornik skarbowy zajmuje się egzekucją administracyjną wobec zobowiązań wobec państwa, podczas gdy komornik sądowy egzekwuje należności cywilne. Mają różne podstawy prawne i zakres obowiązków.

Osoby ubiegające się o stanowisko komornika skarbowego muszą mieć wykształcenie wyższe, być niekaralne, znać podstawy prawne egzekucji administracyjnej oraz być odporne na stres i komunikatywne.

Komornik skarbowy może przeprowadzić szczegółowe badanie sytuacji majątkowej Zadłużonego i wystosować pytania do wierzyciela w celu uzyskania informacji o ukrywanych szczegółach finansowej sytuacji Zobowiązanego.

Komornik skarbowy jest urzędnikiem na etacie, a jego pensja jest podporządkowana rządowym wytycznym. Komornik sądowy, jako prywatny przedsiębiorca, ma większą swobodę w zarządzaniu swoimi zarobkami.

Doświadczenie w pracy windykacyjnej, posiadanie prawa jazdy kat. B oraz umiejętność obsługi wybranych programów komputerowych są dodatkowymi atutami podczas rekrutacji na stanowisko komornika skarbowego.

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Xavier
Xavier
2024-01-26 13:15:55

Większych bredni dawno nie czytałem.

marcel11
marcel11
2019-01-09 18:58:44

wow nie wiedzialem że ktoś taki istnieje, czyli moje mandaty mogą zostać pobrane przez państwo? szok..

Podobne artykuły

PKO BP w Sulęcinie

PKO BP to największy bank w Polsce. Zobacz placówki i oddziały w Sulęcinie – godziny otwarcia, dane adresowe oraz ofertę.

author
Aleksandra Gościnna
21 września 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Bank Spółdzielczy w Barcinie sesje przychodzące i wychodzące

Chcesz sprawdzić, o której godzinie pieniądze dotrą na konto w Banku Spółdzielczym w Barcinie ? A może chcesz wiedzieć, o jakiej porze przelew zostanie realnie wysłany z konta w tym banku? Sprawdź sesje przychodzące i wychodzące Elixir w Bank Spółdzielczym Barcin.

author
Patryk Byczek
12 września 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Credit Agricole w Trzebinii

Credit Agricole jest jednym z największych banków uniwersalnych w Polsce. Jeden z jego oddziałów mieści się w Trzebinii – sprawdzamy godziny otwarcia, dane kontaktowe oraz ofertę placówki.

author
Patryk Byczek
02 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Deutsche Bank w Zgorzelcu

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem ogólnoświatowej grupy to członek światowej Grupy Deutsche Bank, która jest jedną z największych instytucji bankowych. Jedna z krajowych placówek tego banku mieści się w Zgorzelcu.

author
Dominika Byczek
21 listopada 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Opaski płatnicze Mastercard na Orange Warsaw Festival

W niedalekiej przyszłości Tor Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec będzie po brzegi wypełniony fanami muzyki. Już 1 czerwca bieżącego roku startuje jedenasta edycja Orange Warsaw Festival - jednego z największych festiwali muzycznych w Polsce. Z tej okazji MasterCard przygotował dla uczestników pewną niespodziankę. 

author
Patryk Byczek
28 maja 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Profi Credit w Wałbrzychu

Profi Credit to jedna z dwóch największych firm pożyczkowych w Polsce. Firma oferuje swoim Klientom pożyczki pozabankowe do nawet 25 000 złotych. Poniższe dane dotyczą placówki w Wałbrzychu.

author
Dominika Byczek
03 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj