Strona główna Wpisy Inne Czy komornik może zająć zasiłek macierzyński ?

Czy komornik może zająć zasiłek macierzyński ?

author
Dominika Sobieraj
25 lipca 2018
Jest wiele niejasności związanych z tym, co komornik może zająć, a czego nie. Większości Internautów trudno dotrzeć do konkretnych przepisów prawnych świadczących o tym, jak rzeczywiście jest. Spróbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek macierzyński. 

Zgodnie z prawem zasiłek macierzyński może podlegać egzekucji komorniczej, co określone zostało w Ustawie o emeryturach i rentach. W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zasiłek macierzyński?

nasza odpowiedź:
TAK – w egzekucji niealimentacyjej (25% świadczenia)
TAK – w egzekucji alimentów (60% świadczenia)


 

WYJAŚNIENIE

Zasiłek macierzyński podczas egzekucji komorniczej nie jest traktowany jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Nie został także umieszczony w paragrafie szóstym artykułu 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stwierdza, z czego nie można wykonać egzekucji komorniczej. 
 


PODSTAWA PRAWNA

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego


Wszystkie świadczenia społeczne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podlegają zupełnie innym przepisom –  Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W artykule 140 zostały określone maksymalne kwoty zajęcia komorniczego w przypadku tych świadczeń (w tym w przypadku świadczenia macierzyńskiego):
– 25% – jeżeli jest to egzekucja niealimentacyjna,
– 60% – jeżeli jest to egzekucja alimentów. 
 


PODSTAWA PRAWNA

Art. 140. Granice potrąceń
1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 


W egzekucji należności alimentacyjnych komornik zabierze zatem ponad połowę kwoty wypłaconej w ramach zasiłku macierzyńskiego, ale w przypadku egzekucji innych należności będzie to jedynie 1/4 kwoty. 
 

W przypadku zajęcia komorniczego świadczeń społecznych z ZUS-u obowiązuje kwota wolna od potrąceń:
– w przypadku dłużników niealimentacyjnych – 60% najniższej emerytury,
– w przypadku dłużników alimentacyjnych – 50% najniższej emerytury.


PODSTAWA PRAWNA

Art. 141. Egzekucje i potrącenia z emerytur i rent
1. Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
1) 500 zł – przy potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 4;
2) 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 1, 2 i 6–9;
4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 10. 
1a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Pożyczki w domu Klienta
Wpisy Inne
author
Dominika Sobieraj
09 listopada 2020

Pożyczki w domu Klienta

Biuro Terenowe ZUS w Wołowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
22 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS w Wołowie

Wyniki Raiffeisen Bank Polska za I półrocze
Wpisy
author
Maciej_Stanko
30 sierpnia 2013

Wyniki Raiffeisen Bank Polska za I półrocze

Pakiety BIK – zestawienie
Porady BIK
author
Maciej_Stanko
24 maja 2013

Pakiety BIK – zestawienie

Biura paszportowe w Polsce
Biura paszportowe
author
Dominika Sobieraj
25 listopada 2021

Biura paszportowe w Polsce

800 mln na matczyne emerytury w 2019
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 stycznia 2019

800 mln na matczyne emerytury w 2019