Czy komornik może zająć zasiłek macierzyński?

Czy komornik może zająć zasiłek macierzyński?

author
Dominika Byczek
04 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Jest wiele niejasności związanych z tym, co komornik może zająć, a czego nie. Wiele osób zastanawia się, czy zajęciu komorniczej podlega zasiłek macierzyński. Dotarliśmy do odpowiednich przepisów prawnych, by móc znaleźć odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć zasiłek macierzyński.

Komornik a zasiłek macierzyński

Zgodnie z prawem zasiłek macierzyński może podlegać egzekucji komorniczej, co określone zostało w Ustawie o emeryturach i rentach. W skrócie odpowiadamy na kluczowe pytanie:

Czy komornik może zająć zasiłek macierzyński?

nasza odpowiedź:
TAK – w egzekucji niealimentacyjej (25% świadczenia)
TAK – w egzekucji alimentów (60% świadczenia)

W dalszej części wpisu znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie powyższych odpowiedzi. Dowiesz się, jaka jest podstawa prawna dotycząca zajęcia komorniczego oraz poznasz maksymalny procent zajęcia i kwotę wolną od egzekucji.

Zajęcie zasiłku macierzyńskiego – podstawa prawna

Zasiłek macierzyński podczas egzekucji komorniczej nie jest traktowany jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Nie został także umieszczony w paragrafie szóstym artykułu 833 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stwierdza, z czego nie można wykonać egzekucji komorniczej.

Art. 833. Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych

§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 1(1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076).
Dz.U.2018.0.1360 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Sprawdź najlepsze oferty:

Kredyty oddłużeniowe – nawet do 200 000 zł

Kredyty dla zadłużonych – bez wychodzenia z domu

Pożyczki bez baz – do 50 000 zł online

Ile komornik może zająć z zasiłku macierzyńskiego?

Wszystkie świadczenia społeczne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podlegają zupełnie innym przepisom – Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W artykule 140 zostały określone maksymalne kwoty zajęcia komorniczego w przypadku tych świadczeń (w tym w przypadku świadczenia macierzyńskiego):

25% – jeżeli jest to egzekucja niealimentacyjna,
60% – jeżeli jest to egzekucja alimentów.

Art. 140. Granice potrąceń
1. Potrącenia, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141 egzekucje i potrącenia z emerytur i rent, w następujących granicach:
1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:
a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;
3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25 % świadczenia.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zasiłek macierzyński – kwolna od potrąceń

W egzekucji należności alimentacyjnych komornik zabierze zatem ponad połowę kwoty wypłaconej w ramach zasiłku macierzyńskiego, ale w przypadku egzekucji innych należności będzie to jedynie 1/4 kwoty.

W przypadku zajęcia komorniczego wszystkich świadczeń społecznych z ZUS-u, a zatem także w przypadku zajęcia zasiłku macierzyńskiego, obowiązuje następująca kwota wolna od potrąceń:

– w przypadku dłużników niealimentacyjnych – 60% najniższej emerytury,

– w przypadku dłużników alimentacyjnych – 50% najniższej emerytury.

Czy wiesz, że podczas egzekucji komorniczej nadal możesz wnioskować o dodatkowe środki? Dla osób zadłużonych dostępne są na przykład pożyczki z komornikiem – pieniądze z nich mogą podreperować budżet, jeżeli komornik ściąga zbyt wiele z miesięcznych przychodów w naszym gospodarstwie domowym.

Art. 141. Egzekucje i potrącenia z emerytur i rent
1. Kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:
1) 500 zł – przy potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 4;
2) 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
3) 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 1, 2 i 6–9;
4) 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 10.
1a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.
Dz.U.2018.0.1270 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zajęcie komornicze a zasiłek macierzyński

Choć fakt ten budzi wiele kontrowersji społecznych, obecnie zgodnie z prawem komornik może zająć zasiłek macierzyński na poczet spłaty długów matki. Wiele osób nie może zrozumieć, jak komornik może odbierać pieniądze matce mającej pod opieką malutkie dziecko, jednakże musimy pamiętać, że zajęcie zasiłku macierzyńskiego nigdy nie wynika ze złej woli komornika.

Komornik sądowy podczas egzekucji komorniczej wykonuje tylko czynności, na które pozwala mu prawo. Zajęcie zasiłku macierzyńskiego nie jest więc wyrazem bezduszności komornika, a przejawem tego, że wypełnia on swoje obowiązki zawodowe.

Sytuacja byłaby inna, gdyby zasiłek macierzyński był traktowany przez prawo tak, jak wynagrodzenie z tytułu pracy, ale niestety przepisy wskazują inaczej. Zasiłek wypłacany matkom to świadczenie pochodzące z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a takie świadczenia mogą bezwzględnie podlegać egzekucji komorniczej.

Jak obliczyć zajęcie komornicze z zasiłku macierzyńskiego?

Aby obliczyć, ile komornik może zająć z naszego zasiłku macierzyńskiego, musimy przede wszystkim zastanowić się nad tym, czy nasza egzekucja nastąpiła ze względu na niespłacone długi alimentacyjne, czy niealimentacyjne. Przy długach alimentacyjnych komornik może zabrać nam 50% kwoty zasiłku macierzyńskiego brutto, a przy długach niealimentacyjnych – jedynie 25% świadczenia. 

Jeżeli wyliczymy już kwotę będącą odpowiednikiem 50% lub 25% naszego zasiłku, musimy sprawdzić, czy jest ona wyższa czy niższa niż kwota wolna od potrąceń przy zasiłku macierzyńskim. Kwota wolna  od potrąceń jest zawsze zależna od wysokości emerytury minimalnej w danym roku. 

W przypadku dłużników alimentacyjnych wolna od potrąceń jest równowartość 50% najniższej emerytury w danym roku, a wobec pozostałych dłużników jest to równowartość 60% minimalnej emerytury. 

Zajęcie konta bankowego a zasiłek macierzyński

Komornik nie zawsze zajmuje tylko konkretne pieniądze świadczenia otrzymywane przez danego dłużnika. Czasem dokonuje zajęcia całego konta bankowego.

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które jest wypłacane właśnie na konto bankowe matki dziecka, więc on również – jak całe konto bankowe – podlega egzekucji. Komornik zajmujący konto bankowe nie sprawdza, z czego dokładnie pochodzą pieniądze znajdujące się na koncie dłużnika. Po prostu ściąga z niego tyle pieniędzy, na ile pozwala mu prawo.

Przy zajęciu z konta bankowego komornik musi pozostawić dłużnikowi (lub – w tym przypadku – dłużniczce) dokładnie 1575 zł miesięcznie. Cała nadwyżka nad tę kwotę może zostać zajęta przez komornika, nawet jeżeli ta nadwyżka obejmuje pełną kwotę zasiłku macierzyńskiego. Komornik, dokonując zajęcia konta bankowego, może więc ściągnąć tak naprawdę cały zasiłek macierzyński.

Podsumowanie

  1. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które może być zajęte przez komornika.
  2. W egzekucji niealimentacyjnej komornik zajmie do 25% zasiłku macierzyńskiego.
  3. W egzekucji alimentów komornik zajmie nawet 60% zasiłku macierzyńskiego.
  4. Osoby, które podlegają egzekucji komorniczej, nadal mogą skorzystać z pożyczek bez BIK.
  5. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS, dlatego podlega przepisom z Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  6. W przypadku egzekucji z zasiłku macierzyńskiego obowiązuje tzw. kwota wolna od potrąceń.
  7. W przypadku dłużników alimentacyjnych kwota wolna od potrąceń wynosi równowartość 60% minimalnej emerytury.
  8. W przypadku dłużników niealimentacyjnych wolne od potrąceń jest 50% minimalnej emerytury.
author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Aneta
Aneta
2023-04-22 09:05:57

Witam.Komornik zajoł mi konto bankowe.Na nie będzie wpływać 1000 zł zasiłku macieżyńskiego z krus ile z tego bank będzie mógł potrącić na konto komornika?

Podobne artykuły

Komu Polacy przekazują 1% podatku

W ubiegłym roku prawie połowa z nas skorzystała z możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dzięki badaniom Stowarzyszenia Klon/Jawor wiemy, kto i dlaczego dzieli się z fundacjami i stowarzyszeniami. 

author
Aneta Jankowska
07 kwietnia 2017
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Wyniki Santander Bank Polska w I półroczu 2020

Santander Bank Polska poinformował w komunikacie prasowym, że w pierwszym półroczu 2020 roku instytucja wypracowała zysk netto na poziomie 476 000 000 złotych. Jest to wynik o 49,1% niższy niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

author
Patryk Byczek
30 lipca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

800 plus – najważniejsze informacje

Po październikowych wyborach wzrośnie świadczenie wychowawcze, które wprowadzono w kwietniu 2016 roku. Kwoty przez lata nie zmieniano, nie miał na nią wpływu nawet  powszechny wzrost cen, zwany inflacją, bowiem od 7 lat wartość wsparcia wynosiła 500 zł. Od kiedy obowiązywać będzie nowa kwota świadczenia? Kto może liczyć na dodatkową gotówkę w ramach programu 800 plus? Śpieszymy z odpowiedzią.

author
Katarzyna Wasiłowska
23 września 2023
Ekspertka finansowa, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielka i redaktorka na zadluzenia.com. Specjalizuje się w klarownym tłumaczeniu finansów, łącząc doświadczenie pedagogiczne z praktyczną wiedzą z branży.

Lombardy w Bielsku-Białej

W Bielsku-Białej działa obecnie kilkanaście lombardów. Podajemy w jakich godzinach oraz w jakie dni są otwarte, aktualne dane kontaktowe oraz adresy poszczególnych placówek.

author
Patryk Byczek
08 grudnia 2022
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Szybki limit na gwarancje bankowe i akredytywy w ofercie Pekao

Bank Pekao wprowadził do swojej oferty Wielocelowy Limit Kredytowy Tarcza dotyczący gwarancji i akredytyw z uproszczonymi procedurami oraz zdalną obsługą. Limit jest zabezpieczony gwarancją BGK de minimis.

author
Patryk Byczek
14 lipca 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak aktywować kartę płatniczą?

Aby używanie karty płatniczej było możliwe, w pierwszej kolejności po jej otrzymaniu należy dokonać aktywacji, a także nadać jej kod PIN. Ta czynność jest bardzo prostym, ale mimo tego niezbędnym etapem, który pozwoli nam uiszczać płatności za pomocą karty. Sprawdźmy jak krok po kroku dokonać aktywacji karty płatniczej oraz jak nadać indywidualny kod, który zabezpieczy dostęp do naszych środków. Sprawdzimy również jak wykonać taką operację w poszczególnych bankach.

author
Julia Wierciło
09 października 2023
Ekspertka finansowa, związana z zadluzenia.com od 2022 roku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Znana z niekonwencjonalnego podejścia do świata finansów. W artykułach przyjmuje perspektywę bycia blisko ludzi.
Porównaj