Czy komornik może zająć konto walutowe ?

Czy komornik może zająć konto walutowe ?

author
Emilia
02 maja 2017
Nowością, która pojawiła się po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego obowiązującej od dnia 3 maja 2012 r., jest odrębne unormowanie egzekucji skierowanej do rachunku bankowego dłużnika prowadzonego w walucie obcej. Rozwiązanie to, które likwiduje istniejącą wcześniej lukę w przepisach, ma na celu uproszenie i zarazem przyspieszenie postępowania.

Powyższe rozwiązanie znajduje zastosowanie w postępowaniach wszczętych po dniu 3.05.2012r.

Na pytanie czy komornik może zająć rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, należy odpowiedzieć twierdząco. Jeżeli zajęto rachunek bankowy w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należność w walucie polskiej, przeliczonej według kursu kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przekazania należności komornikowi (art. 889 ze zn. 1 k.p.c.).

Czyli będzie bardzo prosto: bank sam przeliczy i przekaże komornikowi złotówki, które uzyska ze „sprzedaży” waluty, a tę transakcję przeprowadzi po takim kursie, jaki NBP przyjmie dzień wcześniej dla kupna tej waluty.

To rozwiązanie, które znacznie upraszcza egzekucję, co niewątpliwie ma znaczenie dla zachowania jej wysokiej sprawności i efektywności, nie ma zastosowania w przypadku, gdy tytuł wykonawczy obejmuje świadczenie pieniężne podlegające spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której jest prowadzony rachunek bankowy. 

Jeżeli więc w tytule wykonawczym obejmującym świadczenie pieniężne zawarte jest zastrzeżenie, że świadczenie podlega spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której jest prowadzony rachunek bankowy, komornik zaspokoi wierzyciela, przekazując mu zajętą walutę obcą. Jeżeli w tytule wykonawczym nie będzie zastrzeżenia wskazanego w art. 3191 k.p.c. (zgodnie z którym, jeżeli z ustawy, czynności prawnej lub orzeczenia wynika, że świadczenie może być spełnione wyłącznie w walucie obcej, sąd zamieszcza w wyroku odpowiednie zastrzeżenie), egzekucja będzie prowadzona zgodnie z art. 8891 § 1 k.p.c., a zatem wierzyciel otrzyma walutę polską.

Udostępnij

Dodaj komentarz