Z problemem zadłużenia boryka się coraz więcej Polaków. Liczba postępowań egzekucyjnych rośnie z roku na rok, ale komornik sądowy to jeszcze nie koniec świata. Należy jednak pamiętać, że egzekucja nie jest działaniem całkowicie „bezbolesnym”. Odpowiednie podejście każdej ze stron postępowania może uczynić ją sprawną i jak najmniej uciążliwą.

Autor: Mateusz Sienkiewicz
Dodano: 12.04.2016
Udostępnij:

Artykuł powstał we współpracy z asesorem komorniczym z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

W przypadku niespłacania długu przez dłużnika, wierzyciel, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, kieruje sprawę do komornika sądowego w celu egzekucji należności. Każdy, kto dobrowolnie nie spłacił swojego długu, może spodziewać się wizyty komornika.

CZYNNOŚCI TERENOWE W PIGUŁCE

1. Czynności terenowe może przeprowadzić komornik, asesor komorniczy lub aplikant komorniczy (po upływie roku od rozpoczęcia aplikacji komorniczej, po otrzymaniu upoważnienia od komornika).

2. Najczęściej na czynności terenowe jeździ asesor lub aplikant komorniczy. 

3. Czynności terenowe można przeprowadzać od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 21:00.

4. Czynności terenowe odbywają się pod adresem wskazanym przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym lub adresem ustalonym na podstawie wywiadu środowiskowego. Istnieje również możliwość sprawdzenia adresu przez komornika za pomocą systemu PESEL-NET, w ZUSie lub Urzędzie Skarbowym.

5. Na żądanie Dłużnika, komornik i asesor komorniczy muszą się wylegitymować, okazując swoją legitymację. Aplikant komorniczy dodatkowo musi okazać upoważnienie do przeprowadzenia czynności.

6. Komornik Sądowy nie informuje wcześniej o zamiarze przeprowadzenia czynności terenowych.

7. W czasie czynności terenowych najczęściej dochodzi do zajęcia ruchomości dłużnika, i przeprowadzenia wywiadu dotyczącego majątku Dłużnika.

8. Komornik zajmuje ruchomości znajdujące się we władaniu Dłużnika. Komornik nie sprawdza czy Dłużnik jest ich właścicielem.

9. Komornik może przeszukać Dłużnika.

10. Na żądanie Dłużnika komornik powinien pokazać mu tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji.

11. Dłużnik ma obowiązek wpuścić komornika.

12. Dłużnik nie musi być obecny w czasie czynności terenowych.

13. Osoby trzecie (rodzina, sąsiedzi) pod nieobecność Dłużnika nie mają obowiązku wpuszczać komornika na czynności.

14. Osoba, która przeszkadza może zostać wydalona z miejsca przeprowadzenia czynności.

15. Dłużnik ma obowiązek przekazać komornikowi wszystkie niezbędne informacje.

16. Osoby trzecie nie mają obowiązku przekazywać komornikowi takich informacji.

17. W czasie czynności terenowych komornik może również zająć pieniądze.

18. W czasie czynności terenowych Dłużnik może dokonać wpłaty u komornika

19. Jeżeli Dłużnik jest agresywny, czynności terenowe mogą się odbyć przy udziale Policji. Koszty interwencji ponosi Dłużnik.

20. Komornik nie udziela porad prawnych.

21. Z komornikiem sądowym nie negocjujemy zadłużenia, nie prosimy o rozłożenie długu na raty. Takie wnioski składamy wyłącznie do wierzyciela.
 


Jak się zachować w czasie czynności terenowych ? Przede wszystkim powinniśmy:

 • przyjąć komornika
 • zachować spokój i opanowanie
 • przekazać wszystkie niezbędne informacje
 • wskazać stan swojego majątku
 • określić możliwość spłaty zadłużenia
 • nie zatajać żadnych informacji

Czego absolutnie nie możemy robić:

 • wyzywać i obrażać komornika 
 • naruszać nietykalność cielesną
 • zatajać informacji
 • wywierać wpływu

Egzekucja z ruchomości w pigułce

Jednym ze sposobów egzekucji należności pieniężnych jest egzekucja z ruchomości. Obecnie ten rodzaj egzekucji prowadzony jest stosunkowo rzadko. Wynika to ze spadku cen ruchomości używanych oraz większej dostępności nowych produktów na rynku.

Ogólnie przyjmuje się, że ruchomościami są te przedmioty, które nie są nieruchomościami lub ich częściami składowymi. Gazy, ciecze, źródła energii są rzeczami, jeśli zostały wyodrębnione i zamknięte we właściwych pojemnikach, np. butla z gazem. W rozumieniu kodeksu cywilnego, statki wodne i powietrzne również są ruchomościami. Komornik może również dokonać zajęcia pieniędzy, tj. banknotów i monet wycofanych z obiegu, a także polskich lub zagranicznych środków płatniczych.

Co istotne, przedmiotem egzekucji mogą być również zwierzęta domowe, gospodarskie oraz wykorzystywane do celów rozrywkowych czy widowiskowych.  

Przedmiotem egzekucji może być też ułamkowa część ruchomości. Jeżeli rzecz będąca współwłasnością kilku osób znajduje się we władaniu dłużnika, komornik może dokonać jej zajęcia bez zgody pozostałych współwłaścicieli, jednak nieobecni współwłaściciele powinni być powiadomieni o zajęciu, dlatego dłużnik powinien wskazać pozostałych współwłaścicieli. W takiej sytuacji komornik sprzedaje udział należący tylko do dłużnika. Pozostali mogą wyrazić zgodę na sprzedaż całej rzeczy.

Egzekucja z ruchomości zaczyna się od zajęcia rzeczy. Zajęcie może być dokonane w dniu roboczym (w tym w sobotę), od godziny 7:00 do 21:00. Zajęcie dokonane jest przez wpisanie rzeczy do protokołu zajęcia. Zajęcie jest dokonane z chwilą podpisania protokołu sporządzonego przez komornika. Sporządzony przez komornika protokół może być prostowany lub uzupełniany.

W trakcie zajęcia strony mogą zwrócić uwagę komornika na uchybienia przepisom postępowania wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Odpis protokołu należy doręczyć dłużnikowi oraz współwłaścicielom.

Zajęciu podlegają tylko ruchomości będące we władaniu dłużnika. Przez władanie należy rozumieć możność korzystania z rzeczy i sprawowania nad nią faktycznego władztwa. Komornik nie bada czy dlużnik jest właścicielem rzeczy.

Po zajęciu rzeczy komornik oznacza jej wartość. Kieruje się przy tym swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym. W uzasadnionych przypadkach może także powołać biegłego, np. gdy strony kwestionują oszacowanie ruchomości przez komornika. Komornik na każdej zajętej rzeczy umieszcza tzw. znak zajęcia, czyli po prostu nakleja/umieszcza w widocznym miejscu kartkę ze swoją pieczęcią.

Po zakończeniu zajęcia komornik przeważnie oddaje ruchomości pod dozór osoby, która nimi władała. Może również powierzyć dozór innej osobie.

Kolejny etap egzekucji z ruchomości to jej sprzedaż.  Może ona nastąpić:

 • w drodze licytacji publicznej
 • z wolnej ręki
 • w drodze sprzedaży komisowej

Najczęściej ruchomości zostają sprzedane na licytacji. Komornik wskazuje jej miejsce i czas wydając obwieszczenie. Cena wywołania to: 3/4 wartości oszacowania na I licytacji i 1/2 wartości oszacowania na II licytacji.

Począwszy od września 2016 zajętą ruchomość będzie można sprzedać w drodze licytacji elektronicznej. Sprzedaż odbędzie się wówczas za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Nie podlegają zajęciu ruchomości wyłączone spod egzekucji zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego:
 
1. przedmioty wyposażenia domowego o podstawowym standardzie, czyli urządzenia domowe, rzeczy codziennego użytku,  pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny. Zająć można np.: sprzęt AGD, RTV posiadający wartość rynkowa, np. telewizor kolorowy, DVD, meble wartościowe, komplet wypoczynkowy, biżuteria,

2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca – według uznania komornika, stosownie do okoliczności konkretnego przypadku,

3. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych; nie można zająć np.: przedmiotów kultu religijnego, obrazów świętych, ołtarzyków, figurek świętych, przedmiotów niezbędnych do nauki – np. książek, biurek służących do nauki (chyba, że w mieszkaniu jest kilka biurek służących jednej osobie, wtedy należy zostawić jedno wolne od zajęcia), papierów osobistych w postaci dokumentów, świadectw szkolnych, świadectw pracy, itp.,

4. rzeczy niezbędne do osobistej pracy zarobkowej (według uznania komornika) z wyłączeniem pojazdów mechanicznych – zależy od charakteru pracy i tak np. u szewca nie można zająć sprzętu służącego do naprawy czy wyrobu obuwia; u krawca – maszyny do szycia. W tym wypadku komornik kieruje się własną oceną, co nie oznacza dowolności. Ważne jest, aby przy zajęciu tego typu sprzętu informować komornika i składać oświadczenia do protokołu, iż dany sprzęt jest niezbędny do wykonywania osobistej pracy zarobkowej. Komornik takiej wiedzy może nie mieć ponieważ nie wynika ona z akt sprawy,

5. podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym, nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym dla gospodarstwa rolnego.
 

Jeśli komornik nie znajdzie ruchomości może zarządzić otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszukać jego rzeczy, pomieszczenia i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie.   


„Oko w oko” z komornikiem

Żeby porozumieć się z komornikiem trzeba z nim rozmawiać. Dialog obejmuje również korespondencję, którą bezwzględnie trzeba odbierać.

Jeżeli zajęcie jest pierwszą czynnością w postępowaniu egzekucyjnym, komornik powinien doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Z otrzymanego zawiadomienia (oraz innej przekazywanej korespondencji) dłużnik dowie się:

 -kto dochodzi należności i na jakiej podstawie
– kto jest dłużnikiem
– ile wynosi dochodzone roszczenie
– jakie sposoby egzekucji będą prowadzone
– jakie ma prawa i obowiązki

Dłużnik, po uzyskaniu informacji o egzekucji (m.in. odbierając korespondencję), będzie mógł podjąć stosowne kroki, żeby np. ustalić, czy postępowanie dotyczy jego zobowiązania czy innej osoby. Zdarza się też czasem, że wierzyciel w dalszym ciągu dochodzi należności, która została już w całości lub części uregulowana. Może się także zdarzyć, że w wyniku błędu wierzyciela egzekucja zostanie skierowane przeciwko osobie, która  nie jest dłużnikiem a zatem zyskujemy realną możliwość obrony przed egzekucją a może nawet jej uniknięcie.

Pamiętajmy, by w rozmowie z komornikiem zachować spokój, opanowanie. Często zdarza się tak, że dłużnicy za wszelką ceną próbują przekonać komornika, że to nie oni zaciągali kredyt albo że dług już został spłacony. Takie działania nie przyniosą żadnego skutku bowiem zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, komornik nie ma prawa do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Co to oznacza ? Otóż chodzi o to, że komornik nie może badać okoliczności stojących u podstaw wydania wyroku, jak i rozstrzygać o zgłoszonym przez dłużnika zarzucie spłaty należności. Nie oznacza to oczywiście, że Dłużnik jest pozbawiony możliwości walki z egzekucją.

Przysługuje mu prawo dochodzenia swoich praw w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego w osobnym postępowaniu przed sądem. Komornik nie może rozstrzygać o takich żądaniach i do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd jest zobowiązany w dalszym ciągu prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Podejmowanie stosownych kroków i korzystanie tym samym z narzędzi obrony przed egzekucją, które daje kodeks postępowania cywilnego, ułatwia przebieg postępowania. Pamiętajmy również, by nie utrudniać komornikowi przeprowadzenia czynności egzekucyjnych, bo może nas to narazić na dodatkową odpowiedzialność.

Osoba, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza komornikowi w wykonywaniu obowiązków, może po bezskutecznym upomnieniu zostać wydalona z miejsca czynności. W przypadku niezastosowania się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do tysiąca złotych. W ostateczności komornik może również skorzystać z pomocy organów policji.

Należy się zastanowić zatem, czy warto narażać się na dodatkowe koszty. Istotne jest również to, że komornikowi na jego żądanie należy udzielać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.  Nieuzasadniona odmowa udzielenia informacji lub świadome udzielanie informacji fałszywych może doprowadzić do nałożenia przez komornika kary w postaci grzywny do kwoty dwóch tysięcy złotych.

Nie oczekujmy jednak w zamian od komornika porad prawnych. Zgodnie z przepisami komornik powinien udzielić stronom i uczestnikom postępowania, występującym w sprawie bez adwokata, pouczeń co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności oraz skutkach zaniedbań i na tym koniec.  

Sposób i tryb, w jakim prowadzona jest egzekucja, wynika ze złożonego przez wierzyciela wniosku i obowiązujących przepisów. W obecnym stanie prawnym komornik nie posiada kompetencji do tego, by podejmować decyzje o umorzeniu postępowania czy też rozłożeniu spłaty na raty. Komornik jest także związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanych sposobów egzekucji.


Czynności faktyczne organu egzekucyjnego

Przypomnieć należy, iż przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobów egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego. Na żądanie dłużnika, komornik powinien okazać dłużnikowi tytuł wykonawczy w oryginale, który dołącza do akt sprawy. 

Kiedy komornik może przekazać sprawę aplikantowi komorniczemu

Komornik może zlecić asesorowi komorniczemu przeprowadzenie egzekucji w sprawach o świadczenie pieniężne nieprzekraczające kwoty stanowiącej równowartość stukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości. Wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3408,62 zł. Również aplikant komorniczy może zostać upoważniony do samodzielnego wykonywania określonych czynności komorniczych (po upływie roku od rozpoczęcia aplikacji komorniczej). Upoważnienie powinno być okazane dłużnikowi na jego żądanie, przed przystąpieniem do czynności.

Podstawową czynnością komornika jest zajęcie. Czynnością egzekucyjną, która może stworzyć warunki do zajęcia jest przeszukanie osoby lub pomieszczenia. Do otwarcia lokali i schowków komornik może wezwać np. pomocy ślusarza.

Każdą czynność egzekucyjną komornik stwierdza protokołem a nadto, każdy komornik posiada legitymację służbową, która winna zostać okazana na wezwanie dłużnika.

Komornik przeprowadzając egzekucję mającą na celu zajęcie ruchomości, dokonuje ich zajęcia przez spisanie do protokołu zajęcia, oklejenie ruchomości znakami ujawniającymi zajęcie i ustanowienie dozorcy. Komornik może wszędzie dokonać zajęcia ruchomości: w miejscu zamieszkania dłużnika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika. Dłużnik nie musi być obecny przy czynnościach, natomiast świadkowie czynności, których ustanawia komornik, muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Jeżeli dłużnik otrzyma zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, najlepiej jeśli podejmie kontakt z komornikiem w celu spłacenia długu bądź przedstawienia stanu majątkowego. 

Komentarze (20)

Zgłosić do Ministra Ziobro! On zrobi z nimi porządek!

Dzień dobry
Miałem taką sytuację, że nie wiem jak się zachować, więc proszę o pomoc.
Mieszkam w bloku. Pewna rodzina miała komornika. Komornik zapukał do mnie i oskarżał mnie, że jestem złodziejem, że mam iść do rodziny, która jest zadłużona, która stoi przed blokiem, a żeby coś wziąć z tej rodziny mieszkania, ale tak a żeby nic nie wiedziała, oznajmiając, że jak jestem złodziejem to dla mnie nie będzie problemu. Będę sądownie się domagał przeprosin. Cała rodzina, która jest zadłużona stała przed blokiem, gdy dwóch komorników chodzili po mieszkaniach zmuszając rodziny do okradania mieszkania całej rodziny zadłużonej.
Więc nie poszedłem z komornikiem do mieszkania całej rodziny zadłużonej.
Na parę dni przyszedł komornik z Policją, żeby mnie aresztować za nie okradanie całej rodziny zadłużonej, ale miałem wyjście, albo iść do całej rodziny zadłużonej i coś wziąć z całej rodziny zadłużonej, albo iść na x lat do zakładu karnego, a później spłacać zadłużenie za całą rodzinę zadłużoną za to że nie poszedłem do mieszkania całej rodziny zadłużonej.
Więc, nie zgodziłem się na żadne z tych opcji, po prostu zamknąłem drzwi.
Więc moje pytanie jest takie.
Gdy ktoś ma komornika to mam słuchać rozkazów komornika.
Gdy komornik, każe mi coś ukraść z mieszkania całej rodziny zadłużonej to mam iść coś wziąć.
Co w takiej sytuacji mam postąpić, gdy komornik do mnie zadzwoni.
Czy są jakieś książki na ten temat.
Dziękuje za odpowiedz

Komornik jak przyszedł do mnie to co zrobić groził mi obrażał mnie zmuszał mnie do zdenerwowania, rozebrał mnie do podkoszulki majtek wyrzucił mnie siłą z całą rodziną po za blok, komornik wpuścił swoich kolegów, koleżanek z mojego bloku, z którymi mam porachunki od urodzenia, komornik w trakcje czynności gdy kazał stanąć za blokiem, przyszedł komornik bił mnie, a żebym powiedział jakie mam hasło do komputera oraz do email do moich kont internetowych. Po opuszczeniu komornika z mojego mieszkania oraz po wpuszczeniu przez komornika, a żeby wszystkie rodziny w całym bloku oraz jego koledzy i koleżanki pokradli z mojego mieszkania nie zostawił, żadnych jakichkolwiek dokumentów, tylko co robił cały czas mi groził.

Czy komornik może wejść do mieszkania , które jest legalnie wynajmowane ? Czy lokator ma obowiązek wpóścić do lokalu jeżeli nie jest stroną egzekucji . Czy może komornik zająć przedmioty własne użytkowe lokatora ?

czy komornik podczas czynności terenowych jak przyjedzie do dłużnika do wynajmowanego mieszkania moze powiedziec osoba trzecim że dana osoba wyszła z wiezienia

  Dzień dobry

  Miałem taką sytuację, że nie wiem jak się zachować, więc proszę o pomoc.

  Mieszkam w bloku. Pewna rodzina miała komornika. Komornik zapukał do mnie i oskarżał mnie, że jestem złodziejem, że mam iść do rodziny, która jest zadłużona, która stoi przed blokiem, a żeby coś wziąć z tej rodziny mieszkania, ale tak a żeby nic nie wiedziała, oznajmiając, że jak jestem złodziejem to dla mnie nie będzie problemu. Będę sądownie się domagał przeprosin. Cała rodzina, która jest zadłużona stała przed blokiem, gdy dwóch komorników chodzili po mieszkaniach zmuszając rodziny do okradania mieszkania całej rodziny zadłużonej.

  Więc nie poszedłem z komornikiem do mieszkania całej rodziny zadłużonej.

  Na parę dni przyszedł komornik z Policją, żeby mnie aresztować za nie okradanie całej rodziny zadłużonej, ale miałem wyjście, albo iść do całej rodziny zadłużonej i coś wziąć z całej rodziny zadłużonej, albo iść na x lat do zakładu karnego, a później spłacać zadłużenie za całą rodzinę zadłużoną za to że nie poszedłem do mieszkania całej rodziny zadłużonej.

  Więc, nie zgodziłem się na żadne z tych opcji, po prostu zamknąłem drzwi.

  Więc moje pytanie jest takie.

  Gdy ktoś ma komornika to mam słuchać rozkazów komornika.

  Gdy komornik, każe mi coś ukraść z mieszkania całej rodziny zadłużonej to mam iść coś wziąć.

  Co w takiej sytuacji mam postąpić, gdy komornik do mnie zadzwoni.

  Czy są jakieś książki na ten temat.

  Dziękuje za odpowiedz

  dobre pytanie. niby nie może, ale pod jaki paragraf to podpada – zniesławienie ?

Chory porąbany kraj i jego prawo. Kto tu będzie chciał zostać. W Anglii komornik nie może wejść z policją nie trzeba go wpuszczać i nie może zająć samochodu mieszkania chyba że jest kredyt na auto lub dom oraz nie może zabrać komputera i środków do pracy. Jest to jednoznacznie urególowane. Na zachodzie dawno już wpadli na to że zabranie wszystkiego a szczególnie domu środków do pracy czy mieszkania państwu się nie opłaca bo potem dłużnik zamiast płacić podatki jest na garnuszku państwowym. U nas niestety nie potrafią liczyć a Komornik to państwo w państwie interpretuje sobie jak chce.

Komornik dużo może ale nie zawsze musi i nie zawsze mu się chce. Dużo zależy od kwoty zajęcia. Ja podpisałem kiedyś weksel rodzinie.Dodam że właściwie wkroczyłem wtedy w dorosłe życie i nie za bardzo wiedziałem co to jest weksel. Zresztą nie było powodów żeby się martwić. Po kilku latach dowiedziałem się że mam zaległość na 360 tys. zł. Od samego patrzenia na te cyfry można dostać zawału. Nie wspominając już jak dług szybko rośnie. Na szczęście jest zawsze wyjście z sytuacji. Ok nie pozbyłem się w pełni jeszcze długu ale uznałem że było mi to do czegoś potrzebne. Dziś nie żałuję bo dzięki temu nauczyłem się jak radzić sobie z ciężkimi sytuacjami. Zacząłem szukać i znalazłem kurs internetowy. http://www.superporadniki.pl/jakzdobycmilion

Gdyby nie to dalej komornik ściągał by połowę moje pensji a ja kombinował bym na wszystkie strony jak uniknąć kary. Teraz wpłacam regularnie ale z własnej woli. Przeznaczam 80% z tego co zarobię i stać mnie jeszcze na normalne życie.

Nie chcę tu nic reklamować ale wiem że niektórzy tak jak ja popadają w kłopoty nie z własnej winy. A zamiast kombinować jak uniknąć kary – lepiej szukać sposobów spłaty, przy okazji rozwinąć swoje umiejętności. Mam nadzieję że komuś pomogłem i zmotywowałem :-). Pamiętajcie, komornik też jest człowiekiem.
Zawsze możecie znaleźć swój inny sposób. Potraktujcie to jednak jako lekcję która ma was czegoś w życiu nauczyć. Ja tak zrobiłem i jestem szczęśliwym człowiekiem.
Pozdrawiam

czyli jesli dostałam pismo od komornika w ktorym informuje mnie ze zamierza odwiedzic mnie nie chce słyszec ze wpłace 500zł do 10go a drugie 500zł pod koniec maja tak by wyrownac raty wnioskuje ze mam grzecznie czekac az wejdzie mi asesor do mieszkania rodzicow ?

Super materiał, dziękuje – przyda się

a jakiś wzór na przeprowadzenie czynności terenowych ? proszę zamieście w artykule

Czytajcie protokół od początku do końca i czepiajcie się każdego drobiazgu. Niech sobie nie myślą, że mogą z nami wszystko

U MNIE PRZYSZEDŁ KOMORNIK ZAJĄŁ PÓŁ MIESZKANIA A PROTOKÓŁ POKAZAŁ DOPIERO PO MOJEJ DWUKROTNEJ PROŚBIE. WALCZCIE O SWOJE PRAWA

Super materiał, nie ma się co bać komornika. wizyta aplikanta wyglądałaby inaczej gdybym to wszystko wiedziała przed

bardzo cenne są punkty 13 i 16: 13. Osoby trzecie (rodzina, sąsiedzi) pod nieobecność Dłużnika nie mają obowiązku wpuszczać komornika na czynności. 16. Osoby trzecie nie mają obowiązku przekazywać komornikowi takich informacji.

  zdezorientowana , 20 kwietnia 2018 o 08:48

  Witam, pomożecie odpowiedzieć mi na pytanie czy będąc pracownikiem firmy zadłużonej mogę odmówić udzielania informacji komornikowi a nawet poprosić o wyjście gdy nie ma mojego pracodawcy w biurze? miałam taką sytuację i komornik straszył mnie karą grzywny za nieudzielenie informacji i brak wylegitymowania się przeze mnie. policje chciała wzywać i wypisac mi karę za utrudnianie. a to przecież nie ja jestem dłużnikiem i nie mam upoważnienia do występowania w imieniu firmy? kazał również podpisać protokół z rozmowy telefonicznej z szefem ale odmówiłam bo to nie ja podawałam informację czy tak mogę.

  ten artykuł pisał jakiś kretyn. Osoby trzecie pod nieobecność dłużnika nie mają obowiązku wpuszczać komornika ani nie muszą przekazywać mu informacji. Polecam lekturę art. 814 kpc: komornik ma prawo wyłamać drzwi lokalu w którym mieszka dłużnik, niezależnie czy jest on w środku czy nie. Oczywiście, osoby trzecie nie muszą komornikowi drzwi otwierać. Mogą siedzieć w środku i patrzeć jak ładnie ślusarz wywierca dziurę w zamkach. Art. 762 kpc: grzywna dla osób trzecich za nieudzielenie żądanych informacji komornikowi w wysok. do 2 tys zł. Temat zamiany kary grzywny na karę pozbawienia wolności jest tu nie do ogarnięcia. Polecam zapoznać się z treścią klauzuli wykonalności, na podstawie której komornik żąda tychże informacji. Twórzcie dalej takie artykuły i dziwcie się że słyszycie o ekstremie w terenie, jeśli wciskacie ludziom takie bzdury. Ludzie są przekonani że komornik to taki wredny akwizytor któremu można powiedzieć sp… i nic z tego nie będzie. Fakt że nie chodzi do waszych mieszkań ze ślusarzem i obstawą policyjną to jedynie efekt rozwoju masowego windykacji. W każdej sprawie ma prawo jednak właśnie tak was odwiedzić.

Sporo tego 🙂