Jak wyglądają czynności terenowe komornika w praktyce?

Jak wyglądają czynności terenowe komornika w praktyce?

author
Dominika Byczek
01 lipca 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Z problemem zadłużenia boryka się coraz więcej Polaków. Liczba postępowań egzekucyjnych rośnie z roku na rok, ale komornik sądowy to jeszcze nie koniec świata. Należy jednak pamiętać, że egzekucja nie jest działaniem całkowicie „bezbolesnym”. Odpowiednie podejście każdej ze stron postępowania może uczynić ją sprawną i jak najmniej uciążliwą.

Ważne! Artykuł powstał we współpracy z asesorem komorniczym z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

W przypadku niespłacania długu przez dłużnika, wierzyciel, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, kieruje sprawę do komornika sądowego w celu egzekucji należności. Każdy, kto dobrowolnie nie spłacił swojego długu, może spodziewać się wizyty komornika. Czynności terenowe nie są żadną karą ani opcją, która przysługuje tylko wybranym. To standardowe procedury komornicze w trakcie prowadzonego postępowania.

Czynności terenowe w pigułce – TOP10 informacji

1. Czynności terenowe może przeprowadzić komornik, asesor komorniczy lub aplikant komorniczy (po upływie roku od rozpoczęcia aplikacji komorniczej, po otrzymaniu upoważnienia od komornika).

2. Najczęściej na czynności terenowe jeździ asesor lub aplikant komorniczy.

3. Czynności terenowe można przeprowadzać od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 21:00.

4. Czynności terenowe odbywają się pod adresem wskazanym przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym lub adresem ustalonym na podstawie wywiadu środowiskowego. Istnieje również możliwość sprawdzenia adresu przez komornika za pomocą systemu PESEL-NET, w ZUSie lub Urzędzie Skarbowym.

5. Na żądanie Dłużnika, komornik i asesor komorniczy muszą się wylegitymować, okazując swoją legitymację. Aplikant komorniczy dodatkowo musi okazać upoważnienie do przeprowadzenia czynności.

6. Komornik Sądowy nie informuje wcześniej o zamiarze przeprowadzenia czynności terenowych.

7. W czasie czynności terenowych najczęściej dochodzi do zajęcia ruchomości dłużnika, i przeprowadzenia wywiadu dotyczącego majątku Dłużnika.

8. Komornik zajmuje ruchomości znajdujące się we władaniu Dłużnika. Komornik nie sprawdza czy Dłużnik jest ich właścicielem.

9. Komornik może przeszukać Dłużnika.

10. Na żądanie Dłużnika komornik powinien pokazać mu tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji.

Co ważne – dłużnik ma obowiązek wpuścić komornika do domu. Nie może udawać, że go nie ma ani dyskutować z komornikiem o zasadności przeprowadzanych czynności. Obowiązku wpuszczenia komornika nie mają jednak osoby trzecie, czyli np.: rodzina, sąsiedzi czy inni bliscy dłużnika (o ile dłużnika nie ma w domu).

Ponadto dłużnik musi podjąć szczerą rozmowę z komornikiem. Nie może kłamać, ukrywać swojego majątku, mówić o posiadanych przedmiotach, że “nie są jego”, tylko po to, by uniknąć ich zajęcia. Jeżeli chodzi o bliskich, to znowu obowiązują tu te same zasady, co przy wpuszczaniu do domu. Bliscy nie mają obowiązku mówienia komornikowi czegokolwiek o dłużniku czy posiadanym przez niego majątku.

Pamiętajmy, że jeżeli bardzo stresuje nas wizyta komornika, zawsze możemy spróbować wziąć kredyt oddłużeniowy, by spłacić nasze wszystkie długi i pozbyć się komornika.

Czynności terenowe komornika - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Tak, komornik ma takie prawo. Pieniędzy tych nie zabiera on oczywiście dla siebie, tylko przeznacza je na spłatę długu danej osoby.

Tak, dobrowolna wpłata jest całkowicie możliwa, a często nawet mile widziana. Komornik nie będzie pytał, skąd jest ta gotówka – czy jest pożyczona od bliskiej osoby, czy pochodzi z kredytu dla zadłużonych.

Nie, zarówno komornik, jak i dłużnik, podczas czynności terenowych nie powinni przejawiać takich emocji. Jeżeli dłużnik będzie agresywny, czynności terenowe mogą się odbyć przy udziale Policji. Koszty interwencji ponosi wtedy dłużnik.

Nie, komornik nie ma takiego obowiązku. Komornik jest oczywiście wykształcony z zakresu przepisów prawnych, ale ewentualne porady z jego strony mogą wynikać jedynie z jego dobrej woli. Nie możemy oczekiwać od komornika, że udzieli nam bezpłatnie jakiejkolwiek porady.

Nie, z komornikiem w ogóle nie możemy niczego negocjować, ponieważ komornik to wykonawca poleceń wierzyciela. O ewentualnym umorzeniu odsetek czy rozłożeniu długu na raty decyduje wierzyciel, więc to z nim musimy negocjować.

Jak się zachować w czasie czynności terenowych ? Przede wszystkim powinniśmy:

 • przyjąć komornika
 • zachować spokój i opanowanie
 • przekazać wszystkie niezbędne informacje
 • wskazać stan swojego majątku
 • określić możliwość spłaty zadłużenia
 • nie zatajać żadnych informacji

Czego absolutnie nie możemy robić:

 • wyzywać i obrażać komornika
 • naruszać nietykalność cielesną
 • zatajać informacji
 • wywierać wpływu

Oko w oko z komornikiem

Żeby porozumieć się z komornikiem trzeba z nim rozmawiać. Dialog obejmuje również korespondencję, którą bezwzględnie trzeba odbierać. Można również samodzielnie wysyłać pisma do komornika.

Jeżeli zajęcie jest pierwszą czynnością w postępowaniu egzekucyjnym, komornik powinien doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Z otrzymanego zawiadomienia (oraz innej przekazywanej korespondencji) dłużnik dowie się:

 • kto dochodzi należności i na jakiej podstawie,
 • kto jest dłużnikiem,
 • ile wynosi dochodzone roszczenie,
 • jakie sposoby egzekucji będą prowadzone,
 • jakie ma prawa i obowiązki.

Dłużnik, po uzyskaniu informacji o egzekucji (m.in. odbierając korespondencję), będzie mógł podjąć stosowne kroki, żeby np. ustalić, czy postępowanie dotyczy jego zobowiązania czy innej osoby. Zdarza się też czasem, że wierzyciel w dalszym ciągu dochodzi należności, która została już w całości lub części uregulowana. Może się także zdarzyć, że w wyniku błędu wierzyciela egzekucja zostanie skierowane przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem, a zatem zyskujemy realną możliwość obrony przed egzekucją, a może nawet jej uniknięcie.

Spokój i opanowanie w rozmowie z komornikiem

Pamiętajmy, by w rozmowie z komornikiem zachować spokój, opanowanie. Często zdarza się tak, że dłużnicy za wszelką ceną próbują przekonać komornika, że to nie oni zaciągali kredyt albo że dług już został spłacony. Takie działania nie przyniosą żadnego skutku bowiem zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, komornik nie ma prawa do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Co to oznacza? Otóż chodzi o to, że komornik nie może badać okoliczności stojących u podstaw wydania wyroku, jak i rozstrzygać o zgłoszonym przez dłużnika zarzucie spłaty należności. Nie oznacza to oczywiście, że Dłużnik jest pozbawiony możliwości walki z egzekucją.

Przysługuje mu prawo dochodzenia swoich praw w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego w osobnym postępowaniu przed sądem. Komornik nie może rozstrzygać o takich żądaniach i do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd jest zobowiązany w dalszym ciągu prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Podejmowanie stosownych kroków i korzystanie tym samym z narzędzi obrony przed egzekucją, które daje kodeks postępowania cywilnego, ułatwia przebieg postępowania. Pamiętajmy również, by nie utrudniać komornikowi przeprowadzenia czynności egzekucyjnych, bo może nas to narazić na dodatkową odpowiedzialność. Jeżeli chcemy szybko pozbyć się komornika, możemy skorzystać z pożyczek z komornikiem i spłacić nasze zadłużenie. Wtedy egzekucja automatycznie się zakończy.

Za niewłaściwie zachowanie podczas czynności komorniczych grozi grzywna!

Osoba, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza komornikowi w wykonywaniu obowiązków, może po bezskutecznym upomnieniu zostać wydalona z miejsca czynności. W przypadku niezastosowania się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do tysiąca złotych. W ostateczności komornik może również skorzystać z pomocy organów policji.

Należy się zastanowić zatem, czy warto narażać się na dodatkowe koszty. Istotne jest również to, że komornikowi na jego żądanie należy udzielać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.  Nieuzasadniona odmowa udzielenia informacji lub świadome udzielanie informacji fałszywych może doprowadzić do nałożenia przez komornika kary w postaci grzywny do kwoty dwóch tysięcy złotych.

Nie oczekujmy jednak w zamian od komornika porad prawnych. Zgodnie z przepisami komornik powinien udzielić stronom i uczestnikom postępowania, występującym w sprawie bez adwokata, pouczeń co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności oraz skutkach zaniedbań i na tym koniec.

Sposób i tryb, w jakim prowadzona jest egzekucja, wynika ze złożonego przez wierzyciela wniosku i obowiązujących przepisów. W obecnym stanie prawnym komornik nie posiada kompetencji do tego, by podejmować decyzje o umorzeniu postępowania czy też rozłożeniu spłaty na raty. Komornik jest także związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanych sposobów egzekucji.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez zadluzenia.com (@zadluzenia_com)

Egzekucja z ruchomości podczas czynności komorniczych

Jednym ze sposobów egzekucji należności pieniężnych jest egzekucja z ruchomości. Obecnie ten rodzaj egzekucji prowadzony jest stosunkowo rzadko. Wynika to ze spadku cen ruchomości używanych oraz większej dostępności nowych produktów na rynku.

Ogólnie przyjmuje się, że ruchomościami są te przedmioty, które nie są nieruchomościami lub ich częściami składowymi. Gazy, ciecze, źródła energii są rzeczami, jeśli zostały wyodrębnione i zamknięte we właściwych pojemnikach, np. butla z gazem. W rozumieniu kodeksu cywilnego, statki wodne i powietrzne również są ruchomościami. Komornik może również dokonać zajęcia pieniędzy, tj. banknotów i monet wycofanych z obiegu, a także polskich lub zagranicznych środków płatniczych. Co istotne, przedmiotem egzekucji mogą być również zwierzęta domowe, gospodarskie oraz wykorzystywane do celów rozrywkowych czy widowiskowych.

Przedmiotem egzekucji może być też ułamkowa część ruchomości. Jeżeli rzecz będąca współwłasnością kilku osób znajduje się we władaniu dłużnika, komornik może dokonać jej zajęcia bez zgody pozostałych współwłaścicieli, jednak nieobecni współwłaściciele powinni być powiadomieni o zajęciu, dlatego dłużnik powinien wskazać pozostałych współwłaścicieli. W takiej sytuacji komornik sprzedaje udział należący tylko do dłużnika. Pozostali mogą wyrazić zgodę na sprzedaż całej rzeczy.

Nie podlegają zajęciu ruchomości wyłączone spod egzekucji zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego:

1. przedmioty wyposażenia domowego o podstawowym standardzie, czyli urządzenia domowe, rzeczy codziennego użytku,  pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny. Zająć można np.: sprzęt AGD, RTV posiadający wartość rynkowa, np. telewizor kolorowy, DVD, meble wartościowe, komplet wypoczynkowy, biżuteria,

2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca – według uznania komornika, stosownie do okoliczności konkretnego przypadku,

3. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych; nie można zająć np.: przedmiotów kultu religijnego, obrazów świętych, ołtarzyków, figurek świętych, przedmiotów niezbędnych do nauki – np. książek, biurek służących do nauki (chyba, że w mieszkaniu jest kilka biurek służących jednej osobie, wtedy należy zostawić jedno wolne od zajęcia), papierów osobistych w postaci dokumentów, świadectw szkolnych, świadectw pracy, itp.,

4. rzeczy niezbędne do osobistej pracy zarobkowej (według uznania komornika) z wyłączeniem pojazdów mechanicznych – zależy od charakteru pracy i tak np. u szewca nie można zająć sprzętu służącego do naprawy czy wyrobu obuwia; u krawca – maszyny do szycia. W tym wypadku komornik kieruje się własną oceną, co nie oznacza dowolności. Ważne jest, aby przy zajęciu tego typu sprzętu informować komornika i składać oświadczenia do protokołu, iż dany sprzęt jest niezbędny do wykonywania osobistej pracy zarobkowej. Komornik takiej wiedzy może nie mieć ponieważ nie wynika ona z akt sprawy,

5. podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym, nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym dla gospodarstwa rolnego.

Zajęcie rzeczy dłużnika w praktyce

Egzekucja z ruchomości zaczyna się od zajęcia rzeczy. Zajęcie może być dokonane w dniu roboczym (w tym w sobotę), od godziny 7:00 do 21:00. Zajęcie dokonane jest przez wpisanie rzeczy do protokołu zajęcia. Zajęcie jest dokonane z chwilą podpisania protokołu sporządzonego przez komornika. Sporządzony przez komornika protokół może być prostowany lub uzupełniany.

W trakcie zajęcia strony mogą zwrócić uwagę komornika na uchybienia przepisom postępowania wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Odpis protokołu należy doręczyć dłużnikowi oraz współwłaścicielom. Zajęciu podlegają tylko ruchomości będące we władaniu dłużnika. Przez władanie należy rozumieć możność korzystania z rzeczy i sprawowania nad nią faktycznego władztwa. Komornik nie bada czy dlużnik jest właścicielem rzeczy.

Po zajęciu rzeczy komornik oznacza jej wartość. Kieruje się przy tym swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym. W uzasadnionych przypadkach może także powołać biegłego, np. gdy strony kwestionują oszacowanie ruchomości przez komornika. Komornik na każdej zajętej rzeczy umieszcza tzw. znak zajęcia, czyli po prostu nakleja/umieszcza w widocznym miejscu kartkę ze swoją pieczęcią.

Po zakończeniu zajęcia komornik przeważnie oddaje ruchomości pod dozór osoby, która nimi władała. Może również powierzyć dozór innej osobie. Kolejny etap egzekucji z ruchomości to jej sprzedaż.  Może ona nastąpić:

 • w drodze licytacji publicznej,
 • z wolnej ręki,
 • w drodze sprzedaży komisowej.

Najczęściej ruchomości zostają sprzedane na licytacji. Komornik wskazuje jej miejsce i czas wydając obwieszczenie. Cena wywołania to: 3/4 wartości oszacowania na I licytacji i 1/2 wartości oszacowania na II licytacji.

author
Dominika Byczek
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Don
Don
2023-01-20 19:05:24

Komornicy zastraszają ludzi to jest prawda oni czują się jak by byli ponad prawem .ale na to wszystko Ziobro im pozwala .

Piotr Wielki
Piotr Wielki
2020-04-28 20:41:51

Zgłosić do Ministra Ziobro! On zrobi z nimi porządek!

Szczeciniak
Szczeciniak
2018-05-24 13:00:46

Czy komornik może wejść do mieszkania , które jest legalnie wynajmowane ? Czy lokator ma obowiązek wpóścić do lokalu jeżeli nie jest stroną egzekucji . Czy może komornik zająć przedmioty własne użytkowe lokatora ?

gośka
gośka
2018-03-23 17:07:20

czy komornik podczas czynności terenowych jak przyjedzie do dłużnika do wynajmowanego mieszkania moze powiedziec osoba trzecim że dana osoba wyszła z wiezienia

  i
  i
  2018-03-24 13:20:31

  dobre pytanie. niby nie może, ale pod jaki paragraf to podpada - zniesławienie ?

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Kluczborku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada 39 oddziałów w największych polskich miastach. Do każdego oddziału przynależą jednostki podległe, takie jak Inspektoraty i Biura Terenowe. Sprawdzamy dane Inspektoratu w Kluczborku: kontakt, dane adresowe, infolinię oraz godziny otwarcia.

author
Patryk Byczek
19 sierpnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

T-Mobile Usługi Bankowe znika z rynku

Marka T-Mobile Usługi Bankowe, tak popularna w ostatnich latach, waśnie znika z rynku. Spowodowane jest to zakończeniem umowy pomiędzy Alior Bankiem i T-Mobile Polska, na mocy której operator sieci komórkowej mógł świadczyć usługi finansowe. Co z Klientami i kredytami?

author
Dominika Byczek
05 września 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Pekao promuje Konto Przekorzystne

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym o trwającej kampanii promującej Konto Przekorzystne z Pakietem Komfort. Zestaw to efekt współpracy banku z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
19 lipca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

71% polskich firm obawia się nadchodzących zmian prawnych

Siła gospodarki tkwi w potencjalne sektora przedsiębiorstw. Co jednak, jeśli sektor ten patrzy w przyszłość ze strachem? Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan, aż 71% polskich przedsiębiorców obawia się nadchodzących zmian prawno-administracyjnych. Jak nastroje te wpłyną na polską gospodarkę? 

author
Halszka Gronek
22 października 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

T-Mobile Usługi Bankowe w Stargardzie

T-Mobile Usługi Bankowe to nowoczesny bank internetowy posiadający ponad 20 placówek stacjonarnych. Sprawdź informacje na temat placówki w Stargardzie.

author
Patryk Byczek
19 marca 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Walka szpitali o lekarzy specjalistów

Wiele publicznych szpitali zmuszonych jest do zawieszania funkcjonowania albo czasowego zamykania oddziałów. Przyczyną jest drastycznie malejąca liczba lekarzy specjalistów. Doszło już do takich niedoborów, że szpitale podbierają sobie nawzajem specjalistów właśnie w przypadku przerwania pracy oddziałów.

author
Alicja Hirsekorn
12 maja 2019
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Porównaj