Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące egzekucji komorniczej. Zmiany są wręcz rewolucyjne – komornik nie będzie mógł zająć lodówki, pralki czy odkurzacza. Sprawdzamy, co może zająć komornik sądowy w 2019 roku i co jest wyłączone spod egzekucji.

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 01.01.2019
Udostępnij:

Spis treści

 1. Co może zająć komornik sądowy?
 2. Co komornik zajmie w mieszkaniu?
 3. Czego komornik nie może zająć?
 4. Pytania i odpowiedzi.

W Polsce działa ponad 1700 komorników sądowych. O tym jak w praktyce wygląda ich praca, boleśnie przekonują się każdego dnia tysiące Polaków, którzy mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań.

Scenariusz wygląda bardzo podobnie – zalegamy ze spłatą kredytu lub pożyczki. Wierzyciel wypowiada umowę i kieruje sprawę do sądu. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, kieruje wniosek do komornika sądowego wraz z wnioskiem egzekucyjnym.

We wniosku egzekucyjnym wskazane są sposoby prowadzenia egzekucji, najczęściej są to: zajęcie wynagrodzenia, zajęcie rachunku bankowego, wierzytelności, nadpłaty podatku, emerytury, renty i ruchomości.

Pamiętajmy, że komornik jest w tym zakresie związany wnioskiem wierzyciela, czyli bez jego zgody nie może samodzielnie decydować o kształcie danej egzekucji. Jest natomiast ograniczony przepisami, które jasno wskazują, ile komornik może maksymalnie zająć z pensji, emerytury, renty, rachunku bankowego etc.

Komornik wszczyna postępowanie i przystępuje do egzekucji. Jego pracę w największym stopniu regulują trzy ustawy:

– o komornikach sądowych i egzekucji
– o kosztach komorniczych
– kodeks postępowania cywilnego.

I właśnie te trzy wskazane ustawy bardzo się zmieniły. Sprawdzamy, jak zmieni się egzekucja i co według nowych przepisów, może zająć komornik sądowy w 2019 roku.

Fot. Stanisław Kowalczuk/East News

CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK w 2019? 

Najczęściej stosowany sposób prowadzenia egzekucji. Komornik po wszczęciu egzekucji, wysyła do ZUSu zapytanie o Dłużnika. W odpowiedzi otrzymuje informacje, kto jest płatnikiem jego składek. W ten sposób dowiaduje się o pracodawcy Dłużnika i właśnie tam wysyła wniosek o zajęcie wynagrodzenia.

Najważniejsza informacja – komornik nie może zająć minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku wynosi ono 2250 zł brutto (około 1633 zł “na rękę”). Jeżeli więc otrzymujemy najniższe wynagrodzenie, komornik nie potrąci niczego z naszej pensji. Wyjątkiem są długi alimentacyjne – w takim przypadku nie obowiązuje kwota wolna od zajęcia.

Ważne są również limity potrąceń: komornik może zająć 50% naszego wynagrodzenia lub nawet 60%, w przypadku należności alimentacyjnych.

Podsumowując: w 2019 roku komornik musi zastosować się do dwóch zasad:

a) pozostawienia dłużnikowi kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, czyli kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu w 2019 roku (2250 zł brutto – 1633 zł na rękę),

b) zajęcia dłużnikowi 50% wysokości wynagrodzenia lub 60% w przypadku długów alimentacyjnych.

Powyższe zasady można nazwać ogólnymi, ale nie dotyczą one wszystkich stosunków pracy i wszystkich umów, w oparciu o które jesteśmy zatrudnieni.

Szczegóły dotyczące zajęcia z wynagrodzenia wraz z tabelą zajęć, sprawdzicie w tym miejscu: Ile komornik może zabrać z pensji w 2019?

Zajęcie z umowy o pracę

Z umowy o pracę komornik może zająć dokładnie tyle, ile wskazano w powyższych zasadach ogólnych. Praca na etat w pełni chroni dłużnika przed zbyt dużą kwotą zajęcia komorniczego. Co miesiąc z pełnej wypłaty komornik ma obowiązek pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę równą minimalnemu wynagrodzeniu w danym roku, czyli 1633 zł na rękę.

W przypadku osób, które pracują na niepełny etat, kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie mniejsza. Przykładowo: jeżeli pracują na pół etatu, to kwota wolna od zajęcia wynosi tyle, co połowa minimalnego wynagrodzenia.

Zarówno wobec osób, które pracują na pełny, jak i na niepełny etat, obowiązuje prawo zabraniające komornikowi zajęcia więcej niż 50% wynagrodzenia w przypadku zwykłych dłużników i 60% w przypadku dłużników alimentacyjnych.

Zajęcie z umowy zlecenia 

Do tej pory, w przypadku umowy zlecenia, komornik mógł potrącić nawet 100% takiego dochodu. Od 1 stycznia 2019, obowiązują jednak zmodyfikowane przepisy kodeksu postępowania cywilnego, których celem jest ochrona Dłużnika, dla którego umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu.

Jeżeli takie świadczenie (umowa zlecenia) ma charakter powtarzający, a jego “celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną”, to w takim przypadku stosujemy odpowiednio przepisy dotyczące umowy o pracę.

Czyli przy umowie zlecenia, także obowiązuje kwota wolna od potrąceń oraz limit zajęcia 50% lub 60%.


Komornik może także zablokować rachunek bankowy dłużnika i to z niego pobierać środki na pokrycie długu. W tym przypadku nie obowiązuje go maksymalny procent zajęcia, ale przepisy wskazują na to, że musi on pozostawić do dyspozycji dłużnika kwotę wolną od zajęcia. Wynosi ona 75% minimalnego wynagrodzenia, a zatem jest to kwota 1687,50 zł brutto.

Masz komornika ? Zobacz, pożyczkę na spłatę zadłużenia w Rapida Money.

Zajęcie z rachunku bankowego jest wyjątkowo szybkie – cała procedura przebiega bez naszego udziału w formie elektronicznej. Zajęcie komornicze obejmuje i kwoty, które są już na koncie dłużnika w momencie zajęcia konta i te, które dopiero na niego wpłyną. O zajęciu wierzytelności przez komornika informuje dłużnika bank.


Egzekucja z ruchomości zawsze budziła ogromne emocje, zarówno ze strony Dłużnika, jak i opinii publicznej. I właśnie w tym zakresie dokonano kilku istotnych zmian. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni:

a) Na wniosek wierzyciela, komornik może zająć ruchomości, które są we władaniu Dłużnika. Według nowych przepisów, komornik nie może jednak zająć ruchomości, jeżeli z ujawnionych okoliczności, wynika, że “nie stanowią one własności Dłużnika”. 

b) Jeżeli natomiast ruchomości dłużnika znajdują się we władaniu osoby trzeciej, to komornik może je zająć wyłącznie wtedy, gdy osoba trzecia “zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika“.

c) Komornik musi umorzyć egzekucję z ruchomości, jeżeli otrzyma “niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika.” 

d) I wreszcie najważniejsza zmiana z perspektywy wielu zadłużonych osób: wyłączone spod egzekucji są przedmioty urządzenia domowego Dłużnika oraz jego domowników. Komornik nie może już zatem zająć następujących ruchomości:

– lodówki
– pralki
– odkurzacza
– piekarnika
– kuchenki mikrofalowej
– płyty grzewczej do przygotowywania/podgrzewanie posiłków
– łóżka, stołu i krzeseł (w liczbie niezbędnej dłużnikowi i jego domownikom)
– jedynego źródła oświetlenia na izbę,

pod warunkiem, że nie są to przedmioty, których wartość przekracza “przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju

Co istotne, ustawodawca wskazując powyższe ruchomości, używa słowa “w szczególności”. Co za tym idzie – są to przykładowe przedmioty urządzenia domowego, które są wyłączone spod egzekucji.

Jeżeli komornik w czasie wizyty u Dłużnika, będzie chciał zająć inny tego typu sprzęt – należy wskazać, że stanowi on dla nas (lub naszych domowników) niezbędny przedmiot urządzenia domowego.


fot. Wojciech Olkusnik/East News

W dalszym ciągu, komornik może zająć dłużnikowi pozostałe ruchomości, takie jak:

– pozostałe sprzęty AGD i RTV,
– samochody
– inne pojazdy
– komputery
– telefony
– wyposażenie mieszkania i wiele innych.

W praktyce każda sprawa egzekucyjna jest inna, wszystko zależy od majątku Dłużnika. Zdarza się, że w drodze licytacji komorniczej, sprzedawane jest szambo, drabina, firanki czy zestaw do malowania jajek wielkanocnych.


Komornik na wniosek wierzyciela może zająć również nieruchomości, które są własnością dłużnika. Uwaga! Komornik może dokonać zajęcia nawet wtedy, kiedy dłużnik jest jedynie współwłaścicielem. Funkcjonariusz ma jednak obowiązek powiadomienia współwłaściciela danej nieruchomości o zajęciu. Ten może natomiast:

 • zgodzić się na zajęcie nieruchomości
 • nie zgodzić się na zajęcie nieruchomości – w takiej sytuacji komornik musi uzyskać klauzulę wykonalności zajęcia na współwłaściciela lub umorzyć egzekucję z tej nieruchomości.

Zajęcie nieruchomości oznacza wpisanie tego faktu do księgi wieczystej. Po zajęciu komornik wystawia nieruchomość na licytację. Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczane są na pokrycie długu byłego właściciela nieruchomości.

W zakresie nieruchomości zajęciu mogą podlegać:

 • dom,
 • mieszkanie,
 • garaż,
 • działka.

Zajęcie z emerytury

W 2019 roku emerytura minimalna wynosi 1100 zł. Kwota chroniona przed zajęciem komorniczym to 75% minimalnego świadczenia, a zatem komornik nie może zabrać emerytowi kwoty 825 zł. Może zająć natomiast nadwyżkę nad tę kwotę, jednakże maksymalnie do granic 50% wypłacanego świadczenia.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Ile komornik zajmie z emerytury w 2019 roku? 

Zajęcie z renty

W przypadku renty obowiązują zupełnie inne kwoty wolne od potrącenia komorniczego. W 2019 roku jest to:

 • 825 zł w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 618,75 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 

Komornik może zająć nadwyżkę nad tę kwotę, ale obowiązuje go także górna granica zajęcia. W zależności od rodzaju zadłużenia może być to:

 • 60% – egzekucja alimentacyjna,
 • 50% – egzekucja związana z odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • 25% w odniesieniu do każdej innej egzekucji.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Ile komornik zajmie z renty w 2019 roku?

CZEGO KOMORNIK NIE MOŻE ZAJĄĆ? 

1. Poszczególnych wpływów na rachunek bankowy

Wolne od zajęcia komorniczego są wpływające na rachunek bankowy:

– alimenty,
– świadczenia wypłacane na rodzinę (np.: 500+), dodatki rodzinne, porodowe, dla sierot,
– zasiłki dla opiekunów,
– świadczenia uzyskiwane w ramach pomocy społecznej,
– świadczenia wychowawcze i integracyjne.

2. Poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku rolniczego

Jeżeli rolnik prowadzi gospodarstwo rolne, to komornik nie może zająć z jego majątku:

 • jednego konia z uprzężą, a w przypadku braku konia – jednego źrebięcia albo innego zwierzęcia pociągowego,
 • jednej krowy lub w przypadku jej braku – jednej jałówki lub cieliczki,
 • jednego tryka, maciory (lochy)
 • 20 sztuk drobiu,
 • podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych,
 • urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • zboża i innych płodów ziemi, które będą niezbędne do siewów i sadzenia w danym roku gospodarczym,
 • zwierząt gospodarskich w ciąży,
 • potomstwa zwierząt (źrebiąt i koźląt do piątego miesiąca życia, cieląt do czwartego miesiąca życia oraz prosiąt do drugiego miesiąca życia,
 • zakontraktowanych zwierząt rzeźnych,
 • paliwa i części zamiennych do ciągnika oraz samego ciągnika i maszyn z nim współpracujących,
 • opału (żeby starczyło na 6 miesięcy),
 • nawozów i środków ochrony roślin (żeby starczyło na rok gospodarczy),
 • stada podstawowego zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, co do których jest zawarta umowa dotycząca dostawy skóry,
 • stada kur niosek,
 • zapasów paszy i ściółki dla posiadanych zwierząt.

3. Konkretnych rzeczy wskazanych w artykule 829 kodeksu postępowania cywilnego. Są to:

 • przedmioty urządzenia domowego, które są niezbędne do życia dla dłużnika i domowników, w szczególności komornik nie może zająć: lodówki, pralki, odkurzacza, piekarnika/kuchenki mikrofalowej/płyty grzewczej, łóżek, stołu, krzeseł i źródeł oświetlenia w liczbie koniecznej dla mieszkańców gospodarstwa domowego (wyjątkiem jest posiadanie przedmiotu o istotnej funkcji, ale znacznie wyższej wartości niż przeciętnie, np.: bardzo drogiej zabytkowej lampy),
 • pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,
 • ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,
 • zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca;
 • jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów,
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika i surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, które podlegają zajęciu, jak wszystkie inne ruchomości),
 • u dłużnika, który pobiera periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty,
 • u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze, które są niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia oraz przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych, a także przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla osoby zadłużonej mają znaczną wartość użytkową,
 • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne,
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członka rodziny będącego na jego utrzymaniu.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 

Dostajemy mnóstwo pytań od naszych Czytelników dotyczących uprawnień komornika sądowego. Większość osób chce wiedzieć, czy w czasie egzekucji komornik może zająć poszczególny składnik ich majątku, ruchomości znajdującej się w mieszkaniu osoby trzeciej lub rodziców. Poniżej wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości.


1) Czy komornik może zająć potrzebne dłużnikowi urządzenia domowe?

Jeszcze do 31 grudnia 2018 roku komornik mógł w istocie zająć lodówki, odkurzacze i inne urządzenia, które służyły dłużnikowi w jego gospodarstwie domowym. Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych wprowadziła jednak istotne zmiany w tym zakresie. Komornik nie może zająć dłużnikowi:

 • lodówki,
 • pralki,
 • odkurzacza,
 • piekarnika albo kuchenki mikrofalowej albo płyty grzewczej (w zależności od tego, co jest dla dłużnika podstawowym źródłem podgrzewania i przygotowywania posiłków),
 • łóżek, stołów i krzeseł (tylko w liczbie odpowiadającej potrzebom zależnym od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, np.: czterem osobom będą potrzebne jedynie 4 krzesła i jeden stół, pozostałe krzesła i stoły mogą być zajęte przez komornika),
 • podstawowych źródeł światła.

2) Czy komornik może zająć alimenty ?

Nie może. Zajęcie alimentów przez komornika jest bezprawne. Podstawę prawną znajdziecie w tym artykule:

https://www.zadluzenia.com/czy-komornik-moze-zajac-alimenty/


3) Czy komornik może wejść do mieszkania osoby trzeciej ?

Niestety tak. Temat ten często poruszany jest przez osoby, które wynajmują mieszkanie. Szczegółowe informacje znajdziecie w naszym wpisie:

https://www.zadluzenia.com/czy-komornik-moze-wejsc-do-mieszkania-osoby-trzeciej/


4) Czy komornik zawsze zajmie 100% z umowy o dzieło i umowy zlecenie?

Jeśli umowa o dzieło lub umowa zlecenie są jedynym źródłem dochodu dłużnika, komornik może zgodzić się na to, by wobec tej wypłaty obowiązywały takie same warunki, jak wobec wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Zatrudnienie na umowie śmieciowej musi jednak spełniać 3 warunki:

 • zarobki osoby zadłużonej z tytułu umowy o dzieło/zlecenie muszą mieć charakter stały (wynagrodzenie musi być wypłacane z jednakową częstotliwością),
 • umowa zlecenia lub o dzieło musi obowiązywać już dłuższy czas i być zwarta jest z jednym pracodawcą,
 • dłużnik musi złożyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzają te fakty oraz złożyć wniosek do komornika o potraktowanie umowy zlecenia/o dzieło na równych warunkach, jak umowę o pracę.

5) Czy komornik może zająć skrytkę bankową?

Tak, komornik może zająć skrytkę bankową zarówno w egzekucji alimentów, jak i w egzekucji niealimentacyjnej. Więcej na ten temat piszemy tutaj.


6) Czy komornik może zająć zasiłek?

Wszystko zależy od tego, jaki jest rodzaj egzekucji oraz od typu zasiłku. Dla każdego ze świadczeń przygotowaliśmy osobny artykuł, w którym szczegółowo wskazujemy, czy komornik może, czy nie może zająć danego zasiłku. Sprawdź, czy komornik zajmie:

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 4.2 / 5, łącznie 5 ocen
Komentarze (57)
ktos kto to zalatwil, 20 stycznia 2021 o 22:04

piszcie o UPADLOSCI KONSUMENCKIEJ SADOWNIE A NIE O TYM ZE JAK NIE MASZ SIANA IDZ DO BOCIANA RRSO 173 procent ROCZNIE

ktos kto to zalatwil, 20 stycznia 2021 o 20:17

piszczie ludziom nie o rapida com albo profi credit albpoo jak nie masz siana IDZ DO BOCIANA RRSO
Pożyczki od 91 dni do 36 miesięcy | Maks. RRSO: 178,38%- BOCIAN….
PISZCIE O UPADLOSCI KONSUMENCKIEJ SADOWNIE

Durnie. Nie może zająć lodowki ale kur… dom, mieszkanie to już może. Idioci

Barbara Mielczarek-Zielinska, 13 września 2020 o 17:20

Czy komornik może zająć obiekt zabytkowy (do remontu)? Czy musi posiadać zezwolenie konserwatora zabytków na zajęcie.

Czy komornik może zająć moje miejsce przy stole?

Czy komornik może zająć pieniądze z prac użyteczno społecznych które wypłaca urząd pracy i gmina…

Andżelika Piszczek, 8 czerwca 2020 o 10:55

Czy komornik może zająć różnicę na dzieci z rozliczonego podatku PIT 37

4547 CR wdychania się

jeszcze w polsce, 14 kwietnia 2020 o 11:06

Czy komornik może zająć pojazd zabytkowy z prywatnego muzeum właściciela ?

pobieram z opieki zasiłek stały w wysokości 645 złotych miesiecznie czy komornik moze mi go zajac jesli bede chciala zalozyc konto bankowe?

Czy komornik ma prawo zabrać wczasowe wypłacane do ręki dodam że mam umowę o pracę

Andrzej Palikot, 28 grudnia 2019 o 02:54

Czy komornik może zająć drugie danie i kompot kiedy już zjem zupę?

Alicja.adamska, 4 grudnia 2019 o 17:51

Wiem jesteś złodziejem

Krystyna Dazim, 2 grudnia 2019 o 03:56

Mój znajomy boryka się z problemem odzyskania długu. Dłużnik wyniósł z domu wszystkie cenne rzeczy zostały tylko graty bez wartości. Wymeldiwałlsię i pozostaje bez meldunku, co bardzo utrudniało czynności komornicze. Komornik umorzył postępowanie. Mój kolega poniósł koszty sądowe i za usługi komornika, a pieniędzy nie odzyskał, bo dłużnik to cwaniak. Tak to wszystko sprzyja bogatym zawsze.

Nie wiem z jakiego powodu komornik zabrał mi całą emeryturę jak mogą zabierać 25%Gdzie udać się z tym problemem?

Czy komornik może zająć bony pieniezne na święta

Oka jeśli np. Jan Kowalski ma komornika a jego brat Przemek Kowalski go nie ma a razem mieszkają to komornik chyba nie może doprowadzić do egzekucji dłużnika i zabrać TV czy komputer jeśli w domu cały sprzęt jest Przemysława.

Maria Ławniczak, 10 listopada 2019 o 14:32

Czy 500 + dla niepełnosprawnych podlega egzekucji komornicze? Czy na to świadczenie i rentę socjalną też można założyć konto socjalne?

Witam.czy komornik moze mi zajac medale sportowe i puchary,ktore zdobylem uprawiajac wczesniej sport na poziomie amatorskim?nie sa to trofea wykonane z materialow posiadajacych jakakolwiek wartosc rynkowa.maja dla mnie jednak wartosc sentymentalna.dziekuje za odpowiedz

Prosze mi odp jak namnie jest konto walutowe i na te konto wplywaja siostrzenca wplywy windykator zabral z konta pieniadze

A czy komornik może odebrać prawo do użytkowania ogródka działkowego ROD ?

Czy komornik może zająć kredkowe wypłacane z zakładu pracy dla dziecka

Czy komornik może zająć staż ,który będzie płacił gops

Moim zdaniem jest tez dużo oszustow wsrod dluznikow swoje zasoby pieniężne i nieruchomości przepisuja na współmałżonka lub partnera, wedlug prawa nie posiadaja nic, tak wiec komornik nic nie zajmie, to samo z zarobkami zalatwia, ze wpisuje pracodawca najnizsze, nikogo nie obchodzi los dziecka, ktore po latach jest zobowiazane dochowac takiego rodzica

Nie ma ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Jest ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych

W przypadku współwłaściciela nieruchomości nie KOMORNIK musi uzyskać klauzule wykonalności lecz WIERZYCIEL

Dzień dobry jestem z mężem 2 lata po ślubie mąż ma długi z przed ślubu które spłaca , posiadamy mieszkanie komunalne Ale chcemy je wykupić i tu moje pytanie czy mieszkanie może licytować komornik gdy długi nie są wspólne i są z przed małżeństwa?

Jestem kierowcom transport międzynarodowy do wykonywania zawodu potrzebne są mi rzeczy jak 2 urządzenia nawigacja zazwyczaj jest to tablet z obcja rozmowy telefonicznej wygrana APK igoo truck wykorzystanie też jako komunikator wysyłanie [email protected],oraz nawigacja samochodowa truck wideofilmowanie,
do wyposażenia podczas jazdy potrzebne mi są kuchenka gazowa w okresie od marca do października lodówka a czasami cały czas to zależy od miejsca gdzie są wykonane jazdy ,czy komornik może mi wejść do mojej poczty email a mam tą wiedzę że często jest a ja nie umiem często wysyłać faktury cm do spedycji. Nadmieniam że spowodu zadłużenia muszę jeździć a jestem po udarze..

Czy komornik może zabrać kilometrówke z umowy o pracę są to pieniądze na dojazd do pracy około 90 km

Urszula Zalech, 2 lipca 2019 o 10:37

Czy komornik może zająć zwrot kaucji

Kij ma 2 końce. Cwanemu dłużnikowi komornik nic nie może zająć, zwłaszcza jak dłużnik jest bidulkiem rolnikiem. Gość ma 100 hektarów, 5 ciągników, maszyny i wiele…naprawdę wiele urządzeń. Nie ma kredytów. Nie ma rodziny na utrzymaniu. Ale żeby zapłacić zadośćuczynienie za spowodowanie trwałego uszczerbku na zdrowiu to się nie kwapi. A komornik nic nie może zrobić, bo “biedny chłop” jest pod ochroną.. wszystkie maszyny są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa, plony nie jego, dopłaty na “teściową”, samochód dziadka itd. Biedny po prostu jak mysz kościelna.
Czy jest jakaś możliwość żeby zmobilizować takiego do spłacania długu?

Książek Danuta, 8 czerwca 2019 o 06:19

Czy może komornik zabrać pralkę lodówkę kuchenkę gazową od 2019

Czy komornik może zająć konto bankowe syna, jeżeli tak to ile i w jakich przypadkach

EMILIA KIELER, 28 maja 2019 o 15:29

Czy komornik może zabrać wszystkie pieniądze z działki. Jak ja nie dostałam rzadnych dokumentów tylko moja rodzina a ja już nie mieszkam tam.mam problem proszę mi pomóc.

Zaskoczył mnie komornik jak chciał filmować kamera moje mieszkanie ni zgodziłem się mówił że są teraz takie przepisy nie zgodziłem sie chyba będę siedział 20latek

Czy komornik może zająć tzw 13

Czy komornik może zająć 13

ewa anna bielinska, 5 kwietnia 2019 o 20:10

zabrał zwrot podatku dla emerytów
chroniony od zajęcia.. bank pozwolił, choć ZUS uczciwie zawiadomił, że wysyła. zabrał cały.. 300zł.i co mu mogę zrobić? Wyborcza trąbi, że nsjubożsi uniknęli tego. łże!! likwiduję konto..

Magdalena Książek, 26 marca 2019 o 19:23

Ile może zająć komornik w zasiłku macierzyńskiego niższego od najniższego wynagrodzenia?

Magdalena Dziegiec, 12 marca 2019 o 13:13

Dzień dobry. Mam pytanie. Zakład mój przygotował taki program podobny kiedyś do 2 filaru i co roku są odkładanie pieniądze na tak zwana szczęśliwa emeryturę. Wybrać można je kończąc pracę czyli w okresie emerytalnym lub gdy się pracownik zwalnia. Moje pytanie brzmi czy komornik może je zająć?

Ja nie wiem po co to wszystko jak nikt nie może nam odpowiedzieć

leszek kowalski, 27 lutego 2019 o 19:15

jak z 13-tką dla emeryta?

czy komornik zajmie 1100 dla emerytów w maju 2019r?

bolek młodszy, 27 lutego 2019 o 18:50

czy 1100 dla emeryta w maju 2019r podlega komornikowi?

Różnica Anglia a Polska – w Polsce komornik nie może zabrać Ci lodówki, kuchenki, pralki i odkurzacza ale może zabrać całe mieszkanie! w Anglii jest to niedozwolone. Można zrobić wpis na hipotece ale pieniądze trafią do wierzyciela wtedy gdy zdecydujesz się sprzedać mieszkanie lub umrzesz.

Dariusz Marczak, 9 lutego 2019 o 09:18

Niestety, wielu komorników nie stosuje się do tych przepisów prawnych i postępuje podstępnie. Problemem jest art. 833 par. 2 KPC w przypadku umów zleceń, nie określa dokładnie kto powinien kogo poinformować o charakterze umowy powtarzalnej i stanowiącej jedyne źródło utrzymania. Komornik zrzuca ten obowiązek na pracodawcę, pracodawca twierdzi, że to komornik powinien ograniczyć egzekucję i nie reaguje na informację od dłużnika a dłużnik traci całe wynagrodzenie i nie może zrobić nic poza wniesieniem skargi na czynności komornika pozostając bez grosza na życie. Wspomniany artykuł wymaga nowelizacji w zakresie określenia obowiązku informacyjnego, kto komu i kogo informuje, jak ma wyglądać procedura ochrony minimum egzystencjalnego.

To jak to jest że mając pełny etat i miesięczne wynagrodzenie ok 2500
(Bez alimentów) nie wpływa mi na konto najniższa krajowa tylko połowa wynagrodzenia

Andrzej Suszek, 5 lutego 2019 o 15:29

Czyli Polski Obywatel jest niczym w tym Państwie w Polsce.Nie dba się o losy Obywatelom ,ale to ktoś podstępnie Zadłużył Obywateli Zrobił Sobie Osoby Zadłużone aby zabrać im wszystko i czerpać korzyści finansowe za takie stany rzeczy Prokuratura się nie Weźmie.Jednak Hitlerowcy Byli lepsi od Naszych Polskich Rządzących,hitlerowcy jak wygonili z domu ,mieszkania to do ,,gazu i pieca”’i problem rozwiązany był.a dziś Naród Zadluzyli , Sądy na posiedzeniu zwykle niejawnym wydają bezpodstawnie wyroki i do komornika klauzulę wykonalności i co Polskich Obywateli na bruk na pastwę się Wyrzuca bo ,,eutanazja” jest zabroniona w RP.A przecież to Obywatele Naszej Wspólnej Ojczyzny są co walczyli o nową Demokrację.

To jest chore prawo

TOMASZ MUSZYNSKI, 1 lutego 2019 o 18:57

WRESCIE KTOS POMYSLAŁ O LUDZIACH W TRUDNEJ SYTUŁACJI ZYCIOWEJ .W CHOROBIE SAM MAM TAKIE PROBLEMY Z KOMORNIKAMI JESTEM CHORY NA NOWOTWORA NIE MAJA LITOSCI ZABRAC WSZYSTKO

Czy dłużnik może sprzedać lub zbyć nieruchomość objętą hipoteką przymusową, założoną przez wierzyciela?

leszek zarzycki, 31 stycznia 2019 o 13:37

Były przypadki ze zabral pieska

A ja tak sobie czytam… No rozumiem zmiany zmianami ale meble? Szafki? Bądźmy rozsądni. Może pozwólmy by komornik wyniósł wszystko bo to parodia co dzieje się w Polsce.

Witam serdecznie zwracam sięz uprzejma prośba o rozpatrzenie mojej prosby dotyczacej następujacej kwestii mianowicie
Osoba podjela zatrudnienie na umowe zlecenie na okres probny 3 miesieczny od 15 grudnia 2018 do 15 marca 2019 w zwiazku z tym iz osoba zoastala poinformowana przez kadrowa o zajeciu calej wierzytelnosci (wynagrodzenia )w całosci osoba pracuje na najnizeszej krajowej i jest to jedyne zrodlo utrzymania, czy komornik postepuje poprawnie gdyz zostało wystosowane pismo do niego przez osobe zadłużona załuzonej o splate co miesiac w kwocie polowy wynagrodzenia i do dnia dzisiejszego nie otrzymalismy odpowiedzi ze komornik jest na zwolnieniu lekarskim i ze nie jest kompetentna w udzielaniu informacji w zwiazku z czym osoba ma przyjechac za tydzien w celu uzyskania informacji poniewaz telefonicznie nie sa one udzielane a podroz jest bardzo kosztowna .W zwiazku z czym prosze o pomoc co mozna w takiej sytuacji zrobic.Pozdrawiam serdecznie

Jeżeli ruchomość nie stanowi własności dłużnika, to komornik nie może jej zająć (nawet jeśli dłużnik nią faktycznie włada). Art. 845 § 2 kpc:
“Zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w przypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.”

Joanna Bedlechowicz, 23 stycznia 2019 o 19:38

komornik może zająć zwrot podatku za 2018 nawet jesli rozliczamy sie z dzieckiem ja jestem tego dowodem .W2018 roku zabrsał całą kwotę a było to1660,59

Liliana Tomalkiewicz, 17 stycznia 2019 o 19:54

Czy komornik może zabrać zwrot podatku jeżeli rozliczam się z dzieckiem