Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

author
Halszka Gronek
16 czerwca 2019

Praktycznie każda firma zatrudniająca w Polsce pracowników ma obowiązek opłacania za nich składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Co znamienne, niewielu pracodawców jest w ogóle świadomych tego, czym jest owy Fundusz, jakie pełni funkcje i na co zostaną przeznaczone uzbierane w nim środki. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy wszystkie te wątpliwości. 

Spis treści

1. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – co to jest?
2. Kto opłaca składki na Fundusz?
3. Za kogo należy opłacać składki?
4. Jak obliczyć wysokość składki?
5. Podstawa prawna.
6. Podsumowanie.

 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – co to jest?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to nic innego, jak państwowy fundusz utworzony w 1994 roku w celu ochrony płac pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Mówiąc więc najprościej, jak to możliwe, Fundusz gromadzi środki, które zostaną wypłacone pracownikom w przypadku bankructwa pracodawcy, u którego byli zatrudnieni. W ten sposób zapewnione jest bezpieczeństwo polskich obywateli i ochrona ich majątku na wypadek niewypłacalności pracodawcy. 

W pierwszych latach funkcjonowania Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych posiadał osobowość prawną. Wraz z początkiem 2012 roku podmiot ten uzyskał status państwowego funduszu celowego (czyli utworzonego w konkretnym celu) i tym samym utracił osobowość prawną. Warto również zaznaczyć, iż Fundusz finansowy jest przede wszystkim ze składek opłacanych przez pracodawców. W przypadku niewypłacalności któregoś z nich, świadczenia pracownicze pokryje Fundusz, a później zajmie się windykacją należności od pracodawcy. 

Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pokrywane są przede wszystkim takie roszczenia roszczenia jak:

 • wynagrodzenia za pracę, w tym także za usprawiedliwione nieobecności w pracy (na przykład z tytułu zwolnienia); 
 • wynagrodzenia pracownicze za okres ukropu, w tym urlopu zdrowotnego (z tytułu niezdolności do pracy), a także ekwiwalenty za niewykorzystany czas przysługującego urlopu;
 • odszkodowania (w rozumieniu Kodeksu pracy) i odprawy pieniężne należne wskutek rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę;
 • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju w pracy (zwykle dotyczy przestoju wywołanego niewypłacalnością pracodawcy i następstw z tym związanych);
 • składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane do ZUS-u.

 

 

Kto opłaca składki na Fundusz?

Jak zaznaczyliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odprowadzają przede wszystkim pracodawcy. Wynika to z bardzo prostego powodu: to właśnie w przypadku ich upadłości i niewypłacalności Fundusz wypłaci należne świadczenia na rzecz zatrudnionych przezeń pracowników. Oczywiście podupadły pracodawca (lub inny uprawniony podmiot) będzie musiał rozliczyć się z tychże należności z Funduszem – to jednak może nastąpić później, wedle ustalonego harmonogramu spłat. 

 

Za kogo należy opłacać składki?

Wielu pracodawców jest zdania, iż składni na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłaca się jedynie od pracowników sensu stricto, a więc od osób zatrudnionych na postawie umowy o pracę. Nic bardziej mylnego! Ustawodawca wskazał w tym przypadku o wiele szerszą definicję „pracownika”. Według przepisów pracodawca ma obowiązek opłacać składkę na FGŚP za każdego, kto został obowiązkowo objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Mowa więc o osobach, które są zatrudnione na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy o pracę nakładczą,
 • umowy agencyjnej,
 • umowy zlecenia (i każdej innej umowy, w przypadku której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia określone w Kodeksie cywilnym),.

Warto w tym miejscu dodać także, iż składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłaca się także za każdą osobę, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną.

Jak obliczyć wysokość składki?

Pracodawca zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej składki na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oblicza jej wysokość od tej samej podstawy, jaką stosuje w przypadku składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oznacza to, iż składki na FGŚP powinny być opłacane przede wszystkim od wynagrodzenia zasadniczego, a także od wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wszelkich dodatków, nagród czy ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Stopa procentowa składki na FGŚP wynosi w 2019 roku 0,10% podstawy składki. Należność jest w pełni finansowana i opłacana przez pracodawcę (pracodawca nie może obarczyć pracownika. kosztami składki wnoszonej na poczet Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Co warto również dodać, przy ustalaniu podstawy nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

Zwrot świadczeń z FGŚP – porada

W celu uzyskania zwrotu świadczeń pracowniczych całą procedurę starania się o należność można rozpocząć po upływie miesiąca od ogłoszenia niewypłacalności przedsiębiorcy. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie majątkiem firmy (właściciel, syndyk, likwidator lub inna osoba zarządzając) sporządza w tym czasie zestawienie zawierające niezaspokojone roszczenia, wykazując osoby uprawnione do uzyskania tych świadczeń, tytuły oraz wysokość wnioskowanych roszczeń.

 

Podstawa prawna

Aktem prawnym, wedle którego funkcjonuje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jest Ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Dokument ten wszedł w życie z początkiem października 2006 roku. Jego ujednoliconą treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 158 na rok 2006, pod pozycją 1121. 

Najważniejsze kwestie dotyczące Funduszu zostały przedstawione w sposób następujący:

§

PODSTAWA PRAWNA

Przedsiębiorca […] jest obowiązany opłacać składki za pracowników na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwany dalej „Funduszem”. (art. 9.)

 

W razie niewypłacalności pracodawcy niezaspokojone roszczenia pracownicze, zwane dalej „roszczeniami”, podlegają zaspokojeniu ze środków Funduszu. (art. 12., 1.)

 

Przekazanie środków finansowych Funduszu na wypłatę świadczeń, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na marszałka województwa, działającego w imieniu dysponenta Funduszu, roszczenia wobec pracodawcy albo innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy, w szczególności likwidatora albo członka zarządu […]. (art. 23., 1.)


Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Warto w tym miejscu zaznaczyć także, iż wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z roku 2006 moc straciły dwa wcześniejsze akty prawne. Mowa o:

 • ustawie z dnia 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 85);
 • ustawie z dnia 28 czerwca 1995 roku o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom (Dz. U. poz. 436 oraz z 1996 r. poz. 267).

 

Podsumowanie


Źródła:
https://www.zus.pl/pracujacy/fundusze-pozaubezpieczeniowe/fgsp
http://www.fgsp.gov.pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061581121/U/D20061121Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Firmy boją się spowolnienia koniunktury – raport NBP
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
19 lipca 2019

Firmy boją się spowolnienia koniunktury – raport NBP

MF: Kasy fiskalne online z nowym terminem
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
22 kwietnia 2020

MF: Kasy fiskalne online z nowym terminem

Kredyt hipoteczny Czechowice-Dziedzice
Kredyty miasta
autor wpisu
Marta Janusz
24 lutego 2022

Kredyt hipoteczny Czechowice-Dziedzice

Skoda nie nadąża z produkcją
Wpisy
author
Patryk Byczek
29 stycznia 2018

Skoda nie nadąża z produkcją

PKO BP w Kartuzach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
25 września 2019

PKO BP w Kartuzach

Wielka Loteria Providenta
Promocje pożyczkowe
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
23 maja 2018

Wielka Loteria Providenta

Porównaj