Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

Kto może skorzystać z pomocy społecznej?

author
13 lipca 2018
Państwo polskie stoi na straży wszystkich obywateli Rzeczypospolitej oraz osób, które legalnie osiedliły się na jej terytorium. Jeśli więc znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, możesz zgłosić się do odpowiedniej placówki, by uzyskać pomoc społeczną.

Spis treści:
1. Pomoc społeczna – co to jest?
2. Najważniejsze informacje.
3. Kto może skorzystać?
4. Jak uzyskać pomoc?
5. Wymagane dokumenty.
6. Rodzaje pomocy.
7. Pomoc społeczna – kryteria dochodowe.
8. Obowiązki.

 

POMOC SPOŁECZNA – CO TO JEST?

Pomoc społeczna to trzon całej polityki społecznej państwa polskiego. Jej głównym zadaniem jest udzielanie wsparcia osobom lub całym rodzinom w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych.

Pomoc ta polega przede wszystkim na wypłacaniu przez odpowiednie placówki świadczeń pieniężnych, jakie ustawowo przewidziane są w ramach wsparcia socjalnego.

Pracownicy pomocy społecznej mogą też udzielić pomocy poprzez znalezienie pracy dla osoby bezrobotnej, udzielenie wsparcia medycznego czy zorganizowanie schronienia dla potrzebującej osoby.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Poniżej zebraliśmy wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące świadczeń pomocy społecznej, jakie wydawane są w Polsce:

Pomoc społeczna | Najważniejsze informacje
 

Gdzie udać się po pomoc: do najbliższego Ośrodka Pomocy społecznej

Czy każdy dostaje pomoc: nie.

Czy trzeba spełnić kryteria dochodowe: tak.

Dostarczenie podania: pocztą/osobiście.

Koszt: 0 zł.

Realizacja podania o pomoc: do 2 miesięcy (przy skomplikowanych sprawach).

Odwołanie od decyzji: w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Rodzaje pomocy: pieniężna i niepieniężna.

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Skorzystać z pomocy społecznej może każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebuje wsparcia do tego, by jego życie znów wróciło na odpowiednie tory.

Na uzyskanie pomocy od Państwa liczyć mogą osoby, których dotyczy ubóstwo, bezdomność, sieroctwo czy przemoc w rodzinie. Wsparcie socjalne uzyskają także osoby, jakie padły  ofiarą handlu ludźmi czy klęski żywiołowej.

Pomoc społeczna przysługuje także osobom, które mają problem z przystosowaniem się do życia społecznego – z powodu opuszczenia zakładu karnego lub imigracji z obcego kraju. By jednak ją dostać, konieczne jest spełnienie warunków formalnych.

Warunki formalne
Na uzyskanie pomocy społecznej w Polsce mogą liczyć przede wszystkim osoby z polskim obywatelstwem, które mieszkają i przebywają na terenie Rzeczypospolitej.

Wsparcie zostanie udzielone również cudzoziemcom, o ile posiadają oni prawo do osiedlenia w Polsce, są długoterminowymi rezydentami Unii Europejskiej, mają status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany albo ochronę uzupełniającą.

Na mocy umów międzynarodowych o pomoc społeczną w Polsce mogą ubiegać się także wszyscy mieszkający na terytorium RP obywatele Unii Europejskiej oraz państw zrzeszonych Europejskim Porozumieniem o Wolnym Handlu.

 

 

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Poniżej przedstawiamy etapy przyznawania pomocy społecznej przez polskie placówki:

1. Złóż podanie o pomoc
Odpowiedni wniosek należy złożyć w odpowiednim względem miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej. Dostarczyć go można osobiście lub drogą listowną.

O pomoc społeczną może wystąpić także przedstawiciel ustawowy osoby wnioskującej, lub inna osoba, jaka zostanie do tego upoważniona.

Polskie ośrodki pomocy społecznej mogą także przyznać pomoc z urzędu, o ile osoba potrzebująca wyrazi na to zgodę.

2. Udziel wywiadu środowiskowego
Niezbędnym etapem przyznawania pomocy społecznej jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Podczas wywiadu przedstawiciel ośrodka zbierze wszelką dokumentację na temat dochodu potrzebującego oraz jego rodziny, oceni sytuację domową wnioskującego i wskaże, jakie rodzaje świadczeń przysługują mu w takiej sytuacji.

Pracownik ośrodka pomocy społecznej, w jakim zgłosiłeś się po pomoc, ma obowiązek przeprowadzenia takowego wywiadu w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku, a w szczególnie pilnych sprawach –  w ciągu 2 dni.

3. Odbierz decyzję
Zwyczajowo czas rozpatrywania podania o przyznanie pomocy społecznej wynosi maksymalnie 1 miesiąc. W wyjątkowo skomplikowanych przypadkach czas ten może wynieść 2 miesiące.

Pisemną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje ośrodek pomocy społecznej. Możliwe jest odwołanie się od postanowień ośrodka  w Samorządowym Kolegium odwoławczym w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Jeśli chcesz uzyskać pomoc społeczną, przygotuj odpowiednie dokumenty, jakie niezbędne są do rozpatrzenia każdego podania przez pracowników ośrodka pomocy społecznej.

1. Dokument potwierdzający tożsamość.

2. Dokumenty poświadczające Twoje dochody.

3. Dokumenty, które potwierdzą złą sytuację życiową:
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
– oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
– dokumenty, które określają twój status – jeśli jesteś cudzoziemcem,
– skrócony akt urodzenia dziecka – jeśli jesteś rodzicem,
itp.

 

 

RODZAJE POMOCY

Ośrodki pomocy społecznej oferują dwa rodzaje pomocy społecznej: pieniężną oraz niepieniężną.

Pomoc pieniężna
Jako pomoc pieniężną uznawane są wszelkie społeczne świadczenia socjalne, nazywane zasiłkami.

Mogą być to zasiłki stałe, okresowe, celowe (a więc przyznawane na konkretny cel, np. opał) czy specjalne (dla osób o nieco wyższych dochodach niż wyznaczone przez przyjęte kryterium).

Oprócz zasiłków za pomoc pieniężną uznaje się tzw. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, a także sądowo przyznane wynagrodzenie dla opiekuna za opiekę.

Pomoc niepieniężna
Pracownicy pomocy społecznej mogą zaoferować osobom wnioskującym szereg niepieniężnych świadczeń wsparcia, jakie pomóc mają potrzebującym w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej.

Przedstawiciele ośrodków mogą zaoferować m.in. pracę socjalną, specjalną pomoc rzeczową, poradnictwo specjalistyczne i medyczne, interwencję kryzysową, schronienie i wsparcie w domach dla matek czy chociażby ciepłe posiłki.

Wszelkie rodzaje pomocy niepieniężnej, choć mogą wydawać się być mniej przydatne aniżeli pomoc pieniężna, mają służyć ekonomicznemu usamodzielnianiu się potrzebującego.

 

 

POMOC SPOŁECZNA – KRYTERIA DOCHODOWE

Dochodem nazywane są łączne przychody miesięczne wszystkich członków rodziny potrzebującego.

Dochód wylicza pracownik socjalny na podstawie informacji zebranych w przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym. By przyznać pomoc społeczną porówna on wyliczoną kwotę z poniższymi kryteriami dochodowymi:

634 zł kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

514 zł kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

 

OBOWIĄZKI

Osoba, której udało się uzyskać pomoc społeczną w odpowiednim ośrodku wparcia, musi być szczera i uczciwa względem prowadzącego daną sprawę pracownika pomocy.

Jeśli jednak dany wnioskodawca nie zechce współdziałać z organami pomocy społecznej, bez powodu odmówi podjęcia zaproponowanej pracy lub będzie marnotrawić przyznane świadczenia socjalne, ośrodek pomocy społecznej może wyciągnąć pewne konsekwencje. 

Niesubordynacja podopiecznego może skutkować odmową przyznania, ograniczeniem a nawet całkowitym wstrzymaniem udzielania pomocy społecznej  przez państwo polskie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

jurek
jurek
2018-08-03 11:30:05

moja zona pracuje w mopsie od 24 lat, powini podniesc jej prensje a nie dawac na te żule

Podobne artykuły

PKO BP w Śliwicach
Oddziały
author
08 października 2019

PKO BP w Śliwicach

NOTUS Finanse – oddział w Olsztynie
Wpisy
author
22 września 2018

NOTUS Finanse – oddział w Olsztynie

Przedsiębiorcy coraz chętniej płacą bezgotówkowo
Bez kategorii
author
01 maja 2019

Przedsiębiorcy coraz chętniej płacą bezgotówkowo

Sklepy internetowe ze sporym zadłużeniem
Wpisy
author
28 lutego 2018

Sklepy internetowe ze sporym zadłużeniem

Kalkulator kredytowy Alior Banku
Wpisy
author
14 września 2015

Kalkulator kredytowy Alior Banku

Wrześniowa oferta obligacji skarbowych
Bez kategorii
author
30 sierpnia 2019

Wrześniowa oferta obligacji skarbowych