Mała księgowość – dla kogo?

Mała księgowość – dla kogo?

author
Halszka Gronek
28 listopada 2018

Polskie przedsiębiorstwa wielkiego kalibru mają obowiązek rozliczania się według zasad księgowości ogólnej. Dla tych firm, które działają na małą skalę, prawo przewiduje jednak możliwość korzystania z tzw. małej księgowości. Sprawdziliśmy, na czym polega owa procedura i jakie płyną z niej profity. 

Spis treści:
1. Mała księgowość – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Mała księgowość – jakie obowiązki?
4. Dla kogo mała księgowość – limity.
5. Ile kosztuje mała księgowość?
6. Mała księgowość a formy opodatkowania.
7. Podsumowanie.

  

Mała księgowość – co to jest?  

Mała księgowość to nic innego, jak potoczne określenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPIK). Jest to zbiór prostych zasad dotyczących procedury gromadzenia danych finansowych niewielkich przedsiębiorstw polskich. 

Dzięki uproszczonej ewidencji małe oraz średnie przedsiębiorstwa mają możliwość szybkiego i bezproblemowego obliczania swych zobowiązań podatkowych. Można więc powiedzieć, że mała księgowość to nieskomplikowany system rozliczania się firm z fiskusem. Co istotne jednak, owe rozwiązanie zarezerwowane jest jedynie dla określonych typów przedsiębiorstw.

Z małej księgowości mogą skorzystać: 

  • jednoosobowe działalności gospodarcze, 
  • spółki cywilne i jawne osób fizycznych, 
  • spółki cywilne i partnerskie w spadku.

By jednak móc rozliczać się według uproszczonych zasad, nie wystarczy posiadać odpowiedniej formy prawnej. Konieczne jest także spełnienie kryteriów przychodowych przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

Sprawdź, jakie należy spełnić warunki, by otworzyć własną firmę.

  

Podstawa prawna

Możliwość stosowania uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPIK) pojawiła się w Polsce w 2015 roku. Aktem prawnym, jaki reguluje podstawowe warunki prowadzenia małej księgowości, jest Ustawa z dnia 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku poblicznego i wolontariacie. Dokument ten znajduje się w Dzienniku Ustaw nr 96 na rok 2003, pod pozycją 873. 

Wyżej przytoczona ustawa wskazuje jedynie na podstawowe warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jednakowoż dokument ten ustanawia, co następujące:

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku poblicznego i wolontariacie

Dział II

Działalność pożytku publicznego

Rozdział I

Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego

Art. 10a, ust. 6

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.

Wyżej przytoczona ustawa dotyczy jedynie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Niemniej jednak od kilku lat owe zasady uproszczonej księgowości dotyczą również małych przedsiębiorstw polskich. Takowe udogodnienie wynika z odrębnych ustaleń prawnych, a przede wszystkim ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 2, ust. 2 [brzmienie obowiązujące od 25. listopada 2018 roku]

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z Ustawą z dnia 5. lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

  

Mała księgowość – jakie obowiązki?

Mała księgowość – choć niewątpliwie będąca cennym ułatwieniem dla przedsiębiorców – wymaga dbałości o pewne kwestie i procedury. Uproszczona ewidencja obliguje przede wszystkim do prowadzenia:

  • księgi przychodów i rozchodów – w przypadku opodatkowania przedsiębiorstwa według skali podatkowej lub podatkiem liniowym);
  • ewidencji przychodów – przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Trzecia grupa przedsiębiorstw, czyli podmioty podlegające opodatkowaniu karty podatkowej zwolnione są z prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. 

W ich przypadku bowiem wysokość podatku dochodowego ustalana jest odgórnie – przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Sprawdź nasz ranking najkorzystniejszych pożyczek pozabankowych dla firm.

W niektórych przypadkach (i zależnie od rodzaju prowadzonej działalności), przedsiębiorca prowadzący małą księgowość zobligowany jest do sporządzania wskazanych ewidencji. Są to odpowiednio:

1) ewidencja środków trwałych (dotyczy osób rozliczających się według księgi przychodów i rozchodów, a więc opodatkowanych podatkiem liniowym lub według skali podatkowej);

2) wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy podmiotów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych);

3) ewidencja wyposażenia (w dokumencie tym przedsiębiorcy ujmują rzeczowe składniki majątku, które są związane z ich działalnością, lecz które nie spełniają kryteriów uznania ich za środek trwały);

4) ewidencja przebiegu pojazdu dla celów PIT lub VAT (dokument ten dedykowany jest tym przedsiębiorcom, którzy chcą odliczyć podatek od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów);

5) rejestry VAT (dotyczy przedsiębiorstw będących podatnikami VAT, czyli tzw. „vatowcami”).

  

Dla kogo mała księgowość – limity

Mała księgowość, czyli uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, jest łatwym i przystępnym sposobem rozliczania się przez dane przedsiębiorstwo z fiskusem.  Co istotne, owe rozwiązanie zarezerwowane jest jedynie dla określonych typów przedsiębiorstw – małych oraz średnich firm. 

Obecna podstawa prawna zakłada, iż z prowadzenia małej księgowości korzystać mogą te przedsiębiorstwa, które spełniają kryterium finansowe. Owy limit wynosi maksymalnie 2 000 000 euro przychodów osiągniętych w ubiegły roku rozliczeniowym. Firmy osiągające wyższy zysk mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Przy wyliczaniu limitu w przypadku polskich przedsiębiorstw brany jest pod uwagę średni kurs euro ustalony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Owy próg w bieżącym roku podatkowym wynosi więc 8 627 400 zł. Wynik ten jest iloczynem 2 000 000 euro × 4,3137 zł/euro (kurs średni NBP z 2. października 2017 roku).

  

Ile kosztuje mała księgowość?

Prowadzenie małej księgowości na własną rękę – choć niezaprzeczalnie korzystne i wygodne – może narazić danego przedsiębiorcę na nieoczekiwane problemy. Wszystko dlatego, że prowadzenie uproszczonej ewidencji wymaga kontroli nad formalnościami firmy. Tymczasem zachwianie tej stabilizacji może skutkować problemami ze skarbówką. 

Chcąc uniknąć wszelkich nieścisłości, wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z pomocy w prowadzeniu firmowych finansów. Obecny rynek oferuje wiele różnych rozwiązań – poczynając od dedykowanych programów online, kończąc na usługach korporacji rachunkowych. 

Większość „małych księgowości online”, czyli specjalnych programów rozliczeniowych, jest darmowa. Bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak chociażby cykliczne korzystanie z usług księgowego, mogą kosztować nas 100-300 złotych miesięcznie. Opłata ta często okazuje się korzystniejsza w porównaniu z kosztami nieumiejętnego prowadzenia księgowości przez nas samych.

Ważne, by wybrać takie rozwiązanie, które pozwoli nam w wygodny i kompleksowy sposób zadbać o wszelkie finansowo-księgowym kwestie firmy. W tym kontekście szczególnie interesujące zdają się być także bankowe serwisy księgowości online. Warto rozważyć taką usługę, jeśli zależy nam na wygodzie i zintegrowaniu konta bankowego z modułem księgowym.

  

Mała księgowość a formy opodatkowania

Mała księgowość to uproszczony sposób rozliczania się danej firmy z fiskusem. Forma opodatkowania stanowi natomiast odrębne i niezależne kryterium. Dotyczy ono sposobu otaksowania danego przedsiębiorstwa podatkiem dochodowym.

Polskie przedsiębiorstwa mają do wyboru cztery kolejne formy opodatkowania:

1) opodatkowanie na zasadach ogólnych (w oparciu o księgę przychodów i rozchodów);

2) podatek liniowy (w oparciu o księgę przychodów i rozchodów);

3) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

4) karta podatkowa. 

Wszystkie powyższe formy opodatkowania zezwalają przedsiębiorcy na prowadzenie księgowości w uproszczony sposób (w przypadku karty podatkowej jest to nawet konieczne). Dla korzystania z małej księgowości znacznie ma bowiem forma zarejestrowania firmy oraz osiągane przez dane przedsiębiorstwo przychody.

  

Podsumowanie

1) Polskie przedsiębiorstwa wielkiego kalibru mają obowiązek rozliczania się według zasad księgowości ogólnej.

2) Mała księgowość to nic innego, jak potoczne określenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPIK).

3) Uproszczona księgowość to nieskomplikowany system rozliczania się przedsiębiorstw fiskusem. Dzięki UEPIK małe oraz średnie firmy mają możliwość szybkiego i bezproblemowego obliczania swych zobowiązań podatkowych.

4) Mała księgowość to rozwiązanie zarezerwowane jedynie dla określonych typów przedsiębiorstw. Nie chodzi tu jedynie o formę zarejestrowania, lecz także o wysokość osiąganych przychodów. 

5) Przedsiębiorstwa mogą stosować uproszczone zasady rachunkowości. jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy były niższe niż 2 miliony euro. Wynik ten jest oczywiście przeliczany na złotówki w przypadku firm zarabiających w polskiej walucie. 

6) Przy wyliczaniu limitu brany jest pod uwagę średni kurs euro według NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

7) W bieżącym roku podatkowym maksymalny limit przychodowy wynosi 8 627 400 PLN. Wynik ten jest iloczynem 2 000 000 euro × 4,3137 zł/euro (kurs średni NBP z 2. października 2017 roku).

8) Mała księgowość jest z zasady ściśle uproszczony sytemem zarządzania rachunkami firmy. Niemniej jednak w niektórych przypadkach przedsiębiorca „na UEPIK-u” zobligowany jest do sporządzania wskazanych przez skarbówkę ewidencji.

9) Polskie przedsiębiorstwa mają do wyboru cztery formy rozliczania się z podatku dochodowego. Wszystkie z nich zezwalają przedsiębiorcy na prowadzenie księgowości w uproszczony sposób – o ile spełni on kryterium przychodowe i formalne.

10) Prowadzenie korzystnej, uproszczonej ewidencji wymaga kontroli nad formalnościami firmy. Z tego względu wielu przedsiębiorców decyduje się na stałe korzystanie z fachowej pomocy w prowadzeniu firmowej księgowości. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

milosz91
milosz91
2018-12-06 19:46:01

czy mozecie mi doradzic jaka forme opodatkowania wybrac? nie chce za duzo stracic

jurek
jurek
2018-12-06 19:44:41

a czemu te wszystkie podatkowe wytyczne wylicza sie w euro? tak jak prog dla malej ksiegowosci?

Podobne artykuły

PKO BP w Granowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
15 października 2019

PKO BP w Granowie

500+ zmniejsza zadłużenie Polaków
Blog
author
Aneta Jankowska
02 września 2017

500+ zmniejsza zadłużenie Polaków

Chwilówki Grudziądz
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
16 marca 2022

Chwilówki Grudziądz

Alior Bank w Skwierzynie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
15 czerwca 2019

Alior Bank w Skwierzynie

Tańsze bilety do kina dla uczniów i studentów
Ekonomia
author
Patryk Byczek
21 maja 2018

Tańsze bilety do kina dla uczniów i studentów

Działki budowlane najdroższe na Mazowszu i Pomorzu
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
25 maja 2019

Działki budowlane najdroższe na Mazowszu i Pomorzu

Porównaj