Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił wyniki stress-testów, w którym uczestniczyły PKO BP i Bank Pekao SA. Badania miały wskazać odporność banku na wystąpienie szoku makroekonomicznego. PKO BP został ogłoszony najodporniejszym bankiem w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków rynkowych.

Autor: Natalia Narloch
Dodano: 03.11.2018
Udostępnij:

Czym są stress-testy?

Nadrzędnym celem testu jest zapewnienie organom nadzoru i uczestników rynku wiarygodnych i spójnych danych, które świadczą o odporności europejskich banków na wystąpienie teoretycznego szoku makroekonomicznego.
Badanie to przedstawia wypłacalność banku w przypadku sytuacji takich jak spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia, osłabienie złotego względem franka i euro. 3 lata badania pozwalają pokazać wystarczająco szeroki horyzont czasowy.

Tegoroczną edycję testu przeprowadzono na próbie 48 największych europejskich banków z Unii Europejskiej i Norwegii, w tym dwóch z Polski. Obejmują one blisko 70% aktywów bankowych w Unii Europejskiej oraz Norwegii.  

Za przygotowanie scenariusza skrajnie niekorzystnych warunków odpowiedzialny był ECB/ESRB (European Central Bank/ European Systemic Risk Board). Opracował możliwe zmiany makroekonomiczne na przełomie 3 lat (2018-2020) i w przypadku Polski założył skumulowany spadek PKB o 0,2% i 9,2% poziom bezrobocia.

"Pomimo zastosowania dodatkowego szoku makroekonomicznego dla Polski, zakładającego znaczne osłabienie gospodarcze (spadek PKB Polski w okresie prognozy, tj. w latach 2018- 2020), wyniki stress- testów wskazują na wysoką odporność polskich banków" – napisała w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

PKO BP na najsilniejszej pozycji w rankingu

Wyniki przeprowadzonych prób potwierdziły nadrzędną odporność banku na teoretyczne wystąpienie negatywnych szoków makroekonomicznych względem wszystkich przebadanych banków. 

PKO Bank Polski odpowiedzialnie podchodzi do kwestii ryzyka. Nasz model biznesowy oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty, a dodatkowo jest wspierany dobrze działającym systemem zarządzania ryzykiem. W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych, pokazujemy że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że europejskie stress testy oceniły PKO Bank Polski jako najodporniejszy bank w Europie”- powiedział Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Test w szczegółowy sposób pokazał wpływ zmieniającej się sytuacji na poszczególne współczynniki. I tak, pełny współczynnik Common Equity Tier 1 po uwzględnieniu okresów przejściowych (CET 1 Fully Loaded) oraz uwzględnieniu wpływu MSSF 9, spada w 2020 roku do poziomu 15,62% z 15,91% w trakcie omawianych 3 lat. Zmniejsza się jedynie o 0,29 punktów procentowych.

Ta niewielka wrażliwość współczynnika na stymulowane szoki makroekonomiczne potwierdza stabilność PKO Banku Polskiego. To właśnie silna baza kapitałowa PKO BP utrzymuje w normie nadzorczej współczynnik CET 1 w tak niekorzystnych warunkach.

Jak wyjaśnia zwycięzca testu „Pozytywnie na osiągnięte wyniki wpływa m.in. model biznesowy  banku, który oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty oraz który wspierany jest rozwiniętym systemem zarządzania ryzykiem”.

Źródło: https://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/informacje-o-banku/pko-bank-polski-najodporniejszym-bankiem-w-europie/

Komentarze