Ulga na dziecko 2019

Ulga na dziecko 2019

author
09 stycznia 2019

Polityka prorodzinna w Polsce jest jednym z najważniejszych filarów sprawowania władzy przez rząd. Przywilejem, z którego niezwykle chętnie korzystają polskie rodziny, jest tak zwana ulga prorodzinna. Sprawdziliśmy, na czym polega i kto może liczyć na odliczenie podatkowe z tytułu wychowywania dziecka. 

Spis treści

1. Ulga na dziecko – co to jest?
2. Kto może otrzymać ulgę w 2019 roku?
3. Ulga na dziecko 2019 – wysokość i progi.
4. Jak odliczyć ulgę na dziecko w 2019?
5. Wymagane dokumenty.
6. Ulga na dzieci a 500+.
7. Pytania i odpowiedzi.
8. Podsumowanie.

  

Ulga na dziecko – co to jest?

Ulga prorodzinna (zwana potocznie ulgą na dziecko), jest jedną z ulg podatkowych, jakie przewidziane zostały w przepisach polskiego prawa podatkowego. Ich zastosowanie ma jeden podstawowy cel. Jest nim skuteczne obniżenie podstawy opodatkowania lub samego podatku, z jakich płatnik co roku musi rozliczać się z fiskusem.

Omawiana ulga na dziecko to jeden z najlepszych przykładów stosowania przez polski rząd polityki prorodzinnej. Owa ulga jest w praktyce najczęściej stosowanym odliczeniem podatkowym. Korzysta z niej zdecydowana większość polskich rodzin. Co więcej, oprócz samego zmniejszenia podstawy opodatkowania rodzice mają możliwość otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi w przypadku braku możliwości jej odliczenia. 

Mimo wielu zmian podatkowych, jakie weszły w życie wraz z początkiem 2019 roku, przepisy dotyczące ulgi prorodzinnej zostały utrzymane. W związku z tym identyczne jak 2018 roku pozostały także i stawki ulg – różne w zależności od ilości dzieci przebywających na utrzymaniu danego płatnika. 

 

Kto może otrzymać ulgę w 2019 roku?

Ulga prorodzinna dedykowana jest członkom polskich rodzin, którzy sprawują swą władzę rodzicielską (nie zostali niej pozbawieni). Uprawnieni do korzystania z podatkowych odliczeń prorodzinnych są także opiekunowie prawni dziecka – o ile dziecko z nimi zamieszkuje. Co więcej, z ulgi na dziecko korzystać mogą także rodziny zastępcze.

Możliwość odliczania ulgi prorodzinnej uzależniona jest także od wieku i aktywności dziecka. W przypadku dzieci małoletnich, które nie osiągnęły jeszcze dorosłości, ulga przysługuje wszystkim uprawnionym rodzicom. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i pobiera zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie obowiązują jakiekolwiek ograniczenia wiekowe. 

Natomiast w przypadku dzieci uczących się lub studiujących, z ulgi prorodzinnej korzystać można do miesiąca, w którym potomek ukończy 25. rok życia. Przywilej ten przestanie jednak obowiązywać wtedy, gdy dziecko powyżej 18 r.ż. mimo nauki uzyskiwać będzie dochody wyższe niż 3089 zł rocznie (nie wliczając w to renty).

Nie każdy rodzic lub opiekun prawny posiadający władzę rodzicielską jest jednak uprawniony do odliczania ulgi prorodzinnej.

W zasadzie przywilej ten dotyczy jedynie podatników rozliczających się na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (18% lub 32%). Mówiąc prościej – mowa o płatnikach stosujących formularze zeznań PI-36 i PIT-37. 

Natomiast z ulgi na dziecko skorzystać nie mogą podatnicy opłacający podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub rozliczający się z fiskusem na podstawie karty podatkowej. W przypadku tychże płatników ulga ponownie zacznie obowiązywać, jeśli oprócz dochodów nieuprawniających uzyskają oni w danym w roku podatkowym inne dochody. Mowa na przykład o wynagrodzeniu za pracę, zasiłku chorobowym czy dochodach z najmu prywatnego. 

Warto także zaznaczyć, iż warunkiem koniecznym do zastosowania ulgi prorodzinnej jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim. Rozumie się przez to rzeczywiste sprawowaniu pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, a także aktywne wychowywaniu dziecka. Utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów nie wystarcza do zyskania tytułu uprawnionego do korzystania z ulgi.

Ulga na dziecko 2019 – wysokość i progi

Ulga prorodzinna wynosi kilka stawek – każda z nich zależna jest od tego, ile dzieci pozostaje na utrzymaniu danego płatnika. Na pierwsze dziecko odliczyć można kwotę 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie). Taka sama stawka obowiązuje przy drugim dziecku – możliwe jest ponowne odliczenie 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie).

W przypadku trzeciego dziecka liczyć można na odliczenie w wysokości dodatkowych 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie). A każde czwarte i kolejne dziecko pozwoli odliczyć po 225 zł miesięcznie na potomka (2700,00 zł rocznie). Oczywiście kwoty te się sumują. Rodzic czwórki dzieci może pomniejszyć swój podatek za cały zeszły rok o sumę: 1112,04 zł  + 1112,04 zł + 2000,04 zł + 2700,00 zł = 6924,12 zł. Jeśli zabraknie mu podatku na tak duże odliczenie, może wnioskować o wypłatę niewykorzystanego zwrotu.

Warto także wspomnieć, iż ulga obowiązuje tylko do pewnych progów dochodowych. Są to odpowiednio:

 • 112 000 złotych wspólnych dochodów w przypadku małżeństwa, które z fiskusem rozlicza się we dwoje;
 • 56 000 złotych indywidualnych dochodów w przypadku podatnika rozliczającego się indywidualnie (niezależnie od tego, czy pozostaje w związku małżeńskim z drugim rodzicem);
 • 112 000 złotych indywidualnych dochodów w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko 

Powołując się na odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Janusza Cichonia, na interpelację nr 27644, warto dodać, iż jedyną okolicznością stosowania progu dochodowego przy ustalaniu prawa do ulgi prorodzinnej jest sprawowanie władzy nad jednym dzieckiem. Podatnika, który sprawował opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem nie dotyczy kryterium dochodowości – nawet, jeżeli skorzystał z odliczenia tylko na jedno dziecko.

  

Jak odliczyć ulgę na dziecko w 2019?

Obecnie wniosek o odliczenie ulgi podatkowej (druk PIT/O) jest integralną częścią zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37. Składa się go zatem poprzez sporządzenie corocznej deklaracji podatkowej. Nie ma konieczności załatwiania tej sprawy odrębnie. 

Odliczenia kwoty przysługującej ulgi wykazujemy w pozycji 109 lub 110 deklaracji podatkowej PIT-37 albo w pozycji 211 lub 212 w deklaracji PIT-36. Załącznik do deklaracji uprawniający do odliczenia ulg podatkowych wypełniamy natomiast w pozycji 39 lub 40.

Co więcej, załączniku PIT/O należy wypełnić także tzw. część E. Podatnik powinien wskazać numer PESEL dzieci, na utrzymywanie których powołuje się, wnioskując o odliczenie ulgi. W przypadku braku numerów PESEL koniecznie należy wpisać imiona, nazwiska oraz daty urodzenia potomków.

Wymagane dokumenty

Załatwienie ze skarbówką odliczenia podatkowego z tytułu utrzymywania dzieci nie jest trudne i nie wymaga wielu formalności. Wystarczy przygotować co roku wypełniany druk zeznania podatkowego (odpowiednio: PIT-36 lub PIT-37), a także załącznik PIT/O „Ulgi i odliczenia podatkowe”. W sytuacji gdy wyliczona wartość ulgi przerośnie kwotę podatku, wypełnić należy druk PIT/UZ. Formularz ten uprawni US do wypłacenia podatnikowi należnego zwrotu ulgi.

Warto także dodać iż na żądanie uprawnionych organów podatkowych (czyli w razie kontroli), płatkim zobowiązany będzie przedstawić wszystkie zaświadczenia i dowody potwierdzające jego uprawnienia do korzystania z ulgi prorodzinnej. Mowa przede wszystkim o:

 • odpisie aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczeniu sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpisie orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowie zawartej między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczeniu o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dokumentów tych nie dołączamy oczywiście do zeznania podatkowego PIT. Co jednak ważne, mamy obowiązek ich przechowywania przez  okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym odliczaliśmy daną ulgę na dziecko.

 

Ulga na dzieci a 500+

Niestety jak to z przepisami bywa – nie wszystkie regulacje prawne wzajemnie się uzupełniają i współgrają ze sobą. Kwestia ulgi prorodzinnej i świadczenia 500+ należy właśnie do tego „nieszczęsnego” zestawu. Dlaczego? 

W przypadku wielu rodzin w Polsce opłacany na rzecz fiskusa podatek nie jest zbyt wysoki (ponieważ dochody nie są). Stosując ulgę prorodzinną nie ma wówczas od czego odliczyć całej przysługującej kwoty z tytułu wychowania dzieci. W takiej sytuacji urząd skarbowy wypłaca podatnikom zwrot niewykorzystanej części odliczenia podatkowego. 

Fiskus przelewa pieniądze na konto rodzica (lub rodziców), a owe zwrócone „wyrównanie” ulgi prorodzinnej doliczane jest dochodu branego pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+. W wielu przypadkach zwrot jest na tyle duży, że rodziny tracą możliwość otrzymania 500 złotych od państwa na swoje pierwsze dziecko. 

Niestety póki co nic nie wskazuje na to, by przepisy w tej kwestii zostały uszczelnione lub po prostu zmienione na korzystniejsze dla rodziców. Co można więc zrobić? Jedyny wyjściem z sytuacji jest po prostu przekalkulowanie, czy bardziej opłaci nam się odliczyć ulgę, czy skorzystać z prawa do 500 Plus. 

Pytania i odpowiedzi

Jak wyliczyć przysługującą ulgę w przypadku narodzin dziecka? 

W przypadku powiększenia rodziny i narodzin dziecka (niezależnie od tego, czy jest to pierwszy potomek, czy kolejny), ulgę wylicza się, uwzględniając pełne miesiące (zaokrąglając na korzyść podatnika). Jeśli więc dziecko urodziło się w połowie marca, na zeznaniu podatkowym odliczyć można ulgę za 10 miesięcy (od marca do grudnia).


Jeśli dziecko zawarło związek małżeński, czy przysługuje mi wciąż prawo do odliczeń?

Prawo do odliczania ulgi prorodzinnej przestaje obowiązywać, gdy potomek podatnika zawrze związek małżeński. W świetle prawa bowiem stanie się on usamodzielniony i zdolny do rozliczania na koszt własny. W takiej sytuacji możliwe będzie odliczenie ulgi do miesiąca, w którym dziecko zawarło ślub (zaokrąglając do pełnych miesięcy na niekorzyść podatnika). Jeśli więc ceremonia zaślubin miała miejsce w połowie lipca, rodzic będzie mógł odliczyć ulgę prorodzinną za 6 miesięcy (od stycznia do czerwca).


Co się stanie z przysługującą mi wartością ulgi, jest nie wystarczy podatku na odliczenie?

Gdy podatnik rozlicza PIT roczny, może zdarzyć się tak, iż zabraknie mu podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej mu ulgi. W takim przypadku może on oczywiście otrzymać brakującą kwotę w postaci tak zwanego zwrotu ulgi prorodzinnej. W tym celu wypełnić należy druk PIT/UZ i dołączyć go do formularza zeznania podatkowego.

 

Podsumowanie

1) Ulga na dziecko, oficjalnie nazwana prorodzinną, jest jedną z ulg podatkowych, jakie przewidziane zostały w przepisach polskiego prawa podatkowego. 

2) Owa ulga prorodzinna jest w praktyce najczęściej stosowanym odliczeniem podatkowym. Korzysta z niej zdecydowana większość polskich rodzin.

3) Ulga prorodzinna dedykowana jest członkom polskich rodzin, którzy sprawują swą władzę rodzicielską (nie zostali niej pozbawieni). Uprawnieni do korzystania z podatkowych odliczeń prorodzinnych są także opiekunowie prawni dziecka – o ile dziecko z nimi zamieszkuje. Co więcej, z ulgi na dziecko korzystać mogą także rodziny zastępcze.

4) Możliwość odliczania ulgi prorodzinnej uzależniona jest także od wieku i aktywności dziecka.

5) W przypadku dzieci małoletnich, które nie osiągnęły jeszcze dorosłości, ulga przysługuje wszystkim uprawnionym rodzicom.

6) Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i pobiera zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie obowiązują jakiekolwiek ograniczenia wiekowe. 

7) W przypadku dzieci uczących się lub studiujących, z ulgi prorodzinnej korzystać można do miesiąca, w którym potomek ukończy 25. rok życia. Przywilej ten przestanie jednak obowiązywać wtedy, gdy dziecko powyżej 18 r.ż. mimo nauki uzyskiwać będzie dochody wyższe niż 3089 zł rocznie (nie wliczając w to renty).

8) Przywilej odliczania ulgi podatkowej dotyczy jedynie podatników rozliczających się na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej.

9) Ulga prorodzinna zakłada kilak stawek – każda z nich zależna jest od tego, ile dzieci pozostaje na utrzymaniu danego płatnika. Na pierwsze i drugie dziecko roczna ulga wynosi 1112,04 zł. Na trzecie dziecko – 2000,04 zł  zł, a na czwarte i każde kolejne – 2700,00 zł. 

10) Obecnie wniosek o odliczenie ulgi podatkowej (druk PIT/O) jest integralną częścią zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37. Składa się go zatem poprzez sporządzenie corocznej deklaracji podatkowej.


Źródła:
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=94aef21f-4426-4973-be90-006bdb53978a&groupId=766655
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=68440957

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Leszek S
Leszek S
2019-02-13 11:25:01

nie rozumiem dlaczego w jednym z komentarzy ktoś napisał, ze musi wybierac pomiędzy ulga a 500+. Dochód uzyskany ze świadczenia 500+, nie jest w żaden sposób powiązany z otrzymaniem ulgi prorodzinnej. Może Pani otrzymywac 500+ i dodatkowo skorzystać z ulgi prorodzinnej (w zależności od dochodu i ilości dzieci). Prosze doczytać przepisy.

  Halszka Gronek
  Halszka Gronek
  2019-02-15 16:06:45

  Szanowny Panie Leszku, wiele polskich rodzin opłaca na rzecz fiskusa niski podatek (ponieważ dochody nie są wysokie). Stosując ulgę prorodzinną, nie ma wówczas od czego odliczyć całej przysługującej kwoty z tytułu wychowania dzieci. W takiej sytuacji urząd skarbowy wypłaca podatnikom zwrot niewykorzystanej części odliczenia podatkowego. Fiskus przelewa pieniądze na konto rodzica (lub rodziców), a owe zwrócone „wyrównanie" (zwrot) ulgi prorodzinnej doliczane jest dochodu branego pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia 500+. W wielu przypadkach zwrot jest na tyle duży, że rodziny tracą możliwość otrzymania 500 złotych od państwa na swoje pierwsze dziecko. Stąd, jak zakładam, komentarz użytkownika julitka561. Sprawa była swego czasu dosyć głośna, lecz nic nie wskazuje na to, by Ministerstwo naprawiło lukę w prawie. Resort umożliwił jedynie dokananie korekty zeznania podatkowego w celu wycofania się z ulgi prorodzinnej i pozostawienia tym samym szansy na pobranie 500+. Łączymy pozdrowienia Zespół zadłużenia.com

Leszek S.
Leszek S.
2019-02-13 11:19:25

W tekście jest dosyć poważny błąd. Limit dochodu 112 000złosiąganych w roku podatkowym dotyczy tylko rodzin wychowujących 1 dziecko. Jeżeli rodzina wychowuje 2 lub więcej dzieci limit osiąganych dochodów nie obowiązuje i można odliczać ulgę od podatku niezależnie od dochodu. To bardzo istotna informacja i Pani Redaktorka powinna to sprostować.

  2019-02-15 15:49:53

  Szanowny Panie Leszku, dziękujemy za czujność. Zgodnie z Pana sugestią sprostowaliśmy pomyłkę. Łączymy pozdrowienia Zespół zadluzenia.com

julitka561
julitka561
2019-01-21 21:02:08

skandal, ze musimy wybierac, czy 500 plus czy ulga... tak wlasnie obmyslony jest ten nasz system!

Podobne artykuły

Alior Bank z dobrymi wynikami za I kwartał 2021 roku
Bez kategorii
author
03 maja 2021

Alior Bank z dobrymi wynikami za I kwartał 2021 roku

Co warto wiedzieć o BIOZ ?
Porady BIK
author
15 marca 2013

Co warto wiedzieć o BIOZ ?

Pożyczka 10 000 zł – gdzie dostać?
Pożyczki
author
12 sierpnia 2022

Pożyczka 10 000 zł – gdzie dostać?

Alior Bank i PZU podejmują walkę z koronawirusem
Bez kategorii
author
17 kwietnia 2020

Alior Bank i PZU podejmują walkę z koronawirusem

Kredyt a koronawirus
Bez kategorii
author
28 października 2020

Kredyt a koronawirus